You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT-alusta
  2. Käyttöesimerkkejä

Käyttöesimerkkejä

Yhtenä automaatioteknologian markkinajohtajista maailmassa seuraamme läheisesti asiakkaidemme vaatimuksia.

moneon avulla tarjoamme sinulle tulevaisuuteen tähtäävän digitaalisen työkalun pitkäaikaista ja menestyksekästä teollista kehitystä varten. Sinäkin voit aloittaa tänään huomispäivän digitaalisilla mahdollisuuksilla.

Ratkaisuillemme löytyy monia sovelluskohteita. Olemme koonneet tähän muutamia käyttöesimerkkejä.

Onko sinulla muita ideoita tai vaatimuksia?
Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme ja neuvojamme sinullekin.

CIP

Jatkuva pinnankorkeuden mittaus CIP-järjestelmän säiliöissä moneo RTM -sovelluksella ja tutka-antureilla

Tutkateknologiaan perustuva kosketukseton pinnankorkeuden mittausperiaate tarjoaa useita etuja CIP-järjestelmän valvontaan. Kosketus mitattavaan aineeseen (hapot, emäkset) ja lämmityskeloihin vältetään niin, että mittaus on riippumaton aineen lämpötilasta ja tiheydestä. Nämä edut täydentävät CIP-pesuprosessin laadunvarmistusta.

Pumppujen valvonta CIP-laitteistossa moneo SmartLimitWatcher -toiminnon avulla

Tässä käyttöesimerkissä syöttöpumppua, yhtä CIP-laitteiston keskeisimmistä elementeistä, on valvottava jatkuvasti poikkeavuuksien havaitsemiseksi ja signaloimiseksi. Esimerkki kuvailee moneo|RTM -sovelluksen käyttöä datan rekisteröinnissä ja visualisoinnissa. DataScienceToolbox -työkalupakkiin kuuluvan SmartLimitWatcher -toiminnon avulla lasketaan malli, joka valvoo pumppua opetusvaiheen jälkeen ja raportoi kaikista ilmenevistä poikkeavuuksista.

CIP-laitteiston tilavuusvirtausvalvonta moneo|RTM -sovelluksella

Pesuprosessin ohjaus elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa Kun käsitellään ravinnoksi tarkoitettuja biologisia aineita, kuten maitoa, tiukka hygienia on ehdottoman elintärkeää. Yksi täydellisen pesutuloksen kannalta ratkaisevista tekijöistä on virtaus ja siten mekaaninen vaikutus.

Johtokykyvalvonta CIP-laitteistossa

Prosessivaiheiden varmistus prosessilaitteiston pesussa. Johtokykyanturit sopivat erinomaisesti elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Ne tunnistavat erilaisten aineiden johtokyvyn ja konsentraation, ja ne pystyvät erottamaan esim. pesuaineliuoksen, huuhteluveden ja elintarviketuotteet toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen jatkuvan seuraamisen lisäksi on mahdollista myös vähentää jätteiden ja huuhteluveden määrää - ja tämä kaikki ilman antureihin tehtäviä säätöjä. Tarkat, nopeat ja luotettavat prosessimittaukset auttavat parantamaan laitoksen käyttöastetta ja optimoimaan pesujaksoja.

Lämpötilan valvonta CIP-laitteistossa

CIP-järjestelmä on elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuudessa yleisesti käytettävä prosessilaitos, joka huolehtii laitteiston pesusta (CIP = cleaning in place). Kun prosessoidaan biologisia kulutustuotteita, kuten maitoa, on elintärkeää estää tarkan hygienian avulla haitallisten bakteeripesien syntyminen, mikä saattaisi vaarantaa kuluttajien terveyden.

Ohjauskeskuksen valvonta

Ohjauskeskuksen valvonta moneo RTM -sovelluksella

Sähkökomponenttien kunnonvalvonta Ohjauskeskuksissa sähköiset ja elektroniset komponentit suojataan pölyn ja veden lisäksi elektromagneettisilta ja mekaanisilta vaikutuksilta, jotka voivat aiheuttaa vaurioita tai vikoja. Komponenttien tuottama hukkalämpö ja niiden sijoitukseen liittyvät lämpötilavaihtelut saattavat aiheuttaa ylikuumenemista ja kondensoitumisesta johtuvaa kosteuden lisääntymistä. Jotta ideaaliset olosuhteet voitaisiin palauttaa mahdollisimman nopeasti, on ohjauskeskuksen valvonta välttämätöntä.

Suodattimen valvonta

Korkeapaineisen öljynsuodattimen valvonta paine-eron avulla hydraulisessa testipenkissä

Öljynsuodattimen reaaliaikainen kunnossapito moneo RTM -sovelluksella. Suodattimen valvonnalla on keskeinen merkitys tuotantolaitosten sujuvalle toiminnalle. Ilman- ja vedensuodattimien ohella myös öljynsuodattimien kunnonvalvonta on erittäin tärkeää. Havaitsematta jäänyt likaantuminen aiheuttaa vaurioita, joilla saattaa olla huomattavia kustannusvaikutuksia. moneo RTM valvoo suodattimia ja muodostaa perustan mittaavalle kunnossapidolle

Jäähdytyspiirien vesisuodattimien valvonta moneo RTM -sovelluksella

Lämmönvaihdinjärjestelmien suodattimien mittaava kunnossapito moneo RTM -sovelluksella Mikrosuodattimet varmistavat ifm prover gmbh:n jäähdytyspiireissä, että heidän lämmönvaihtimilla varustetut järjestelmänsä toimivat sujuvasti. Suodattimet suojaavat lämmönvaihtimia poistamalla epäpuhtaudet jäähdytysvedestä. Tämä tärkeä suodatinelementti pitää huoltaa ja vaihtaa säännöllisesti. Jatkuvan valvonnan avulla tämä prosessi optimoidaan ja samalla varmistetaan järjestelmien jatkuva toiminta.

Tuotantotilojen ilmansuodattimien valvonta moneo RTM -sovelluksella

Suodattimien kunnon visualisointi ja analysointi. ifm prover gmbh:n keskusilmanvaihtojärjestelmälle piti järjestää valvonta. Valvottavia osia olivat tulo- ja poistoilmasuodattimet sekä pohjakerroksessa ja ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevien työasemien poistoilmajärjestelmien suodattimet. Periaatteessa suodattimet toimivat järjestelmässä yksinkertaisesti sanottuna vastuksina. Ulkoiset, aineeseen kuulumattomat partikkelit tukkivat suodattimen avoimet reiät tai huokoset.

Kulutuksen valvonta

Kulutusmittaus pulssilähtöjen kautta tai S0-liitännän ja moneo RTM -sovelluksen avulla

Kulutusdataa voidaan pienellä vaivalla ja olemassa olevia järjestelmiä häiritsemättä rekisteröidä ja käyttää energiankulutuksen optimointiin: Toisaalta energiansäästöpotentiaalit saadaan näkyviin ja toisaalta paljastuvat ne kohteet, joissa energiaa tuhlataan.

Kulutuksen tarkkailu

Jäähdytyspiirien kulutuksen visualisointi ja tarkastelu tuotannossa moneo RTM -sovelluksella

Pinnankorkeuden valvonta

Jatkuva pinnankorkeuden mittaus CIP-järjestelmän säiliöissä moneo RTM -sovelluksella ja tutka-antureilla

Tutkateknologiaan perustuva kosketukseton pinnankorkeuden mittausperiaate tarjoaa useita etuja CIP-järjestelmän valvontaan. Kosketus mitattavaan aineeseen (hapot, emäkset) ja lämmityskeloihin vältetään niin, että mittaus on riippumaton aineen lämpötilasta ja tiheydestä. Nämä edut täydentävät CIP-pesuprosessin laadunvarmistusta.

Pinnankorkeuden valvonta kaksikomponenttista valuhartsia sisältävissä säiliöissä ifm prover gmbh:lla

ifm proverin hartsivalulaitteiden sisäinen kontrolli valvoo mm. säiliöiden pinnankorkeutta. Jos toinen säiliöistä on vaarassa tyhjentyä, merkkivalo signaloi tarpeesta vaihtaa säiliötä. Jos signaali ja siihen liittyvä säiliön vaihtotarve havaitaan liian myöhään, tästä aiheutuu tuotantoseisakki, pääosin siksi, että hartsivaluatäyttöä ei voida suorittaa kohtuullisessa ajassa.

Pinnankorkeuden valvonta kalibrointilaitteistossa

Pinnankorkeuden valvonta kylmä- ja kuumavesisäiliöissä. Maksimaalisen mittaustarkkuuden varmistamiseksi sekä kuuma että kylmä vesi lähetetään antureiden läpi. Mittausarvoja käytetään kalibrointiin.

Kappalelaskenta

Työkappalealustojen kierrosten laskenta moneo RTM -sovelluksella

Kierroslaskuri elektronisten moduulien tuotantokoneen plasmakäsittelyprosessissa. Elektronisten moduulien tuotantokoneen työkappalealustat altistuvat kulumiselle kitkan, iskujen ja plasmakäsittelyn vuoksi. Tuotteen laadun varmistamiseksi työkappalealustojen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Siten säännöllinen kunnossapito ja komponenttien vaihto ovat välttämättömiä.

Määrään perustuva kulutusosien kunnossapito moneo RTM -sovelluksella

Kohokuviointioperaatioiden laskenta LOGO! -minikontrollerilla. Paineanturin kokoamisen aikana työasemassa anturin osia kohokuvioidaan automaattisella kohokuviointikoneella. Kohokuviointileima on erityisen altis kulumiselle. Kulumistaso riippuu ensisijaisesti käsiteltyjen työkappaleiden määrästä.

Kulutusosien optimoitu kunnossapito lopputestausasemassa moneo RTM -sovelluksella

Kunnnossapitostrategian muutos mittaavan kunnossapidon suuntaan ifm prover gmbh:lla. Tuotteiden laatu merkittävä menestystekijä ifm:llä. Laadunvalvontatarkoituksessa paineantureille suoritetaan lopputarkastus ifm prover gmbh:lla useissa eri työpisteissä. Näissä käytetään erityyppisiä työvälineitä. Joissakin tapauksissa tuotantolaitteiston ja testattavien paineantureiden välinen sähköinen kytkentä muodostetaan M12-pistokeliitttimen kautta. Antureiden kytkemisestä johtuva jatkuva kitka aiheuttaa kulumista tämän pistokeliittimen koskettimissa. Tästä johtuen tuotavälineet täytyy uusia säännöllisesti.

Työjaksojen laskenta sorminivelpuristimessa

Määrään perustuva prosessin valvonta laadun varmistamiseksi

Tuotettujen hyvien/huonojen osien laskenta

Hyvien/huonojen osien laskenta PT in-line-järjestelmässä

Tärinänvalvonta

Poistoilmajärjestelmän puhaltimien tärinävalvonta ifm prover gmbh:lla

Tuotantohallin poistoilmajärjestelmän suorituskyky määräytyy puhaltimien perusteella. Juotoshöyryt ja lasermerkinnässä syntyvä hienojakoinen pöly pitää saada poistettua kunnolla. Jos puhaltimilla ei ole jatkuvaa valvontaa, on vaara, että koko laitos saattaa yhtäkkiä pysähtyä. Jos lasermerkkauksessa syntyvää hienojakoista pölyä ei saada kunnolla poistettua, johtaa se laadun heikkenemiseen. Myös juotoshöyryihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä ne ovat terveydelle erittäin vaarallisia. Viimeisenä, mutta ei vähiten tärkeänä seikkana, koko tuotanto saattaa kärsiä, jos koneet pysähtyvät siksi, ettei hukkalämpöä pystytä poistamaan riittävän tehokkaasti.

Langansyöttömoottorin virran valvonta parantaa hitsausrobotin suorituskykyä.

ifm:n moneo reaaliaikainen valvonta parantaa hitsausrobottien suorituskykyä valvomalla hitsauslangan syöttönopeutta hitsauspistooliin. Yli- ja alikuormituspiikit tunnistetaan, mikä antaa operaattorille mahdollisuuden korjata langan syöttöä tuotannon siitä kärsimättä.

Virrankulutus

Kompressorin toimintatilan tunnistus virrankulutuksen perusteella

Kompressorin käyttötuntien tunnistus toimintatilan perusteella. Kompressorin oikea toiminta on elintärkeää tuotantoprosesseille. Kompressorin käytettävyydellä on valtava merkitys moniin tuotannon kannalta oleellisiin järjestelmiin ja prosesseihin.

Puhaltimen kunnonvalvonta virrankulutuksen perusteella

Poistoilmajärjestelmän puhaltimen vaihevirtojen laadun tunnistus kunnossapitoyksiköiden tarvepohjaiseen organisointiin.

Dekantteri

Puhtaan veden uudelleenkäytön mahdollistavan dekantterin kunnonvalvonta moneo RTM -sovelluksella

Vedenkäsittely tapahtuu pääosin dekantterissa. Valvonta on siksi välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kemikaalien hävittäminen tapahtuu joustavien painopiirien valmistuksen aikana määräysten mukaan. Jos dekantteri on vioittunut, koko joustavien painopiirien tuotanto täytyy keskeyttää, sillä dekantterin avulla tapahtuvalla kemikaalien hävittämisellä tasaisesti valmistusprosessin edetessä on kokonaisprosessin kannalta ratkaiseva merkitys.