You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Termit ja ehdot

Ehtojen soveltaminen

1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, mikäli osapuolet ovat siitä kirjalliseti tai muulla tavalla sopineet. Ehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti. Ilmaisut "kirjallisesti" tai "kirjallinen" tarkoittavat näissä ehdoissa käytettyinä osapuolten allekirjoittamaa asiakirjaa, kirjeellä, telefaksilla, sähköpostilla tai muulla osapuolten sopimalla tavalla tehtyä ilmoitusta.

Tuotetiedot

2. Osapuolten tuotetietoaineistoon sekä hinnastoihin sisältyvät tiedot ovat sitovia vain, mikäli niihin sopimuksessa erikseen viitataan.

Tekniset asiakirjat ja tiedot

3. Laitetta ja sen valmistusta koskevat piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka osapuolet ovat ennen sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen toisilleen luovuttaneet, ovat luovuttajan omaisuutta. Saamiaan piirustuksia, teknisiä asiakirjoja tai teknisiä tietoja osapuoli ei saa luovuttajan suostumuksetta käyttää muuhun kuin luovutuksen edellyttämään tarkoitukseen. Luovuttajan suostumuksetta niitä ei saa käyttää, jäljentää tai kopioida eikä luovuttaa tai antaa niistä tietoja kolmannelle.
4. Viimeistään toimituksen yhteydessä myyjän on karvauksetta annettava ostajan käyttöön sovittu määrä piirustuksia ja teknisiä asiakirjoja tai vähintään kappale kutakin. Niiden avulla laite on voitava asentaa, käynnistää, pitää käynnissä sekä huoltaa siihen liillyvine korjauksineen. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen luovuttamaan laitteen tai varaosien valmistukseen tarvittavia asiakirjoja.

Toimituskokeet

5. Mikäli toimituskokeista on sovittu, ne suoritetaan muun sopimuksen puuttuessa laitteen valmistuspaikassa. Mikäli kokeiden teknistä suoritustapaa ei ole sovittu, ne suoritetaan valmistusmaan kyseisen teollisuudenalan käytännön mukaisesti.
6. Myyjän on tiedotettava ostajalle kokeista kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että tämä voi osallistua niihin. Mikäli ostaja ilmoituksesta huolimatta ei saavu paikalle, kokeet voidaan ostajan poissaolon estämättä suorittaa. Myyjän on pidettävä koepöytäkirjaa, joka on toimitettava ostajalle. Pöytäkirjan katsotaan luotettavasti kuvaavan kokeiden suoritustapaa ja tuloksia, ellei ostaja muuta todista.
7. Mikäli kokeissa ilmenee, että laite poikkeaa sovitusta, myyjän on mahdollisimman nopeasti saatettava se sopimuksenmukaiseen kuntoon. Ostajan vaatiessa suoritetaan tämän jälkeen uusi koe. Poikkeaman ollessa vähäinen uutta koetta ei voida vaatia.
8. Myyjä vastaa laitteen valmistuspaikassa aiheutuvista koekuluista, ellei muuta ole sovittu. Ostaja vastaa kokeisiin osallistuvien edustajiensa matka-, ylläpito- ja muista kuluista.

Toimitus

9. Sovittua toimitusehtoa tulkitaan tuolloin voimassaolleiden INCOTERMS-tulkintasääntöjen mukaisesti.
Ellei toimitusehtoa ole sovittu, se on "EX WORKS" (noudettuna lähettäjäItä).

Toimitusaika. Viiviistys

10. Mikäli osapuolet eivät ole sopineet täsmällistä toimitusaikaa, vaan ajanjakson, jonka kuluessa toimitus tapahtuu, tämä ajanjakso alkaa kulua sopimuksen voimaantulosta.
11. Myyjän todetessa, ettei hän pysty toimittamaan sovittuun aikaan tai että toimitus hänen syystään todennäköisesti viivästyy, hänen on viipymättä ilmoiettava siitä kirjallisesti. Viivästyksen syy sekä mahdollisuuksien mukaan todennäköinen toimituspäivä on samalla ilmoitettava. Mikäli myyjä ei tätä ilmoitusta tee, hänen on korvattava ostajalle kulut, joilta viivästyksestä ilmoittamalla olisi vältytty. Tämä ei vähennä ostajan oikeutta saada korvausta 13 ja 14 kohtien perusteella.
12. Viivästyksen johtuessa ostajasta, 36 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä tai 18 kohdan mukaisesta myyjän oikeudesta keskeyttää toimitus, pidennetään toimitusaikaa olosuhteisiin nähden kohtuullisesti riippumatta siitä, onko viivästyksen syy ilmaantunut ennen sovitun toimitusajan umpeutumista vai sen jälkeen.
13. Mikäli myyjä ei toimita laitetta ajallaan, ostajalla on oikeus sopimussakkoon siitä päivästä lähtien, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua. Sopimussakko on 0,5 % jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, sen toimitusosuuden arvosta, jota viivästyksen vuoksi ei voida ottaa käyttöön. Sopimussakko on enintään 7,5 % laskuperusteena olevan toimitusosuuden arvosta. Sopimussakko erääntyy maksettavaksi ostajan sitä kirjallisesti vaatiessa, kuitenkin aikaisintaan koko toimituksen päätyttyä tai purkupäivänä, milloin sopimus 15 kohdan mukaisesti on purettu. Ostaja menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei esitä sitä koskevaa kirjallista vaatimusta 6 kuukauden kuluessa ajankohdasta, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua.
14. Mikäli ostajalla on oikeus 13 kohdan mukaisen sopimussakon enimmäismäärään eikä toimitusta vieläkään tapahdu, ostaja voi kirjallisesti vaatia myyjältä toimitusta viimeisen ja kohtuullisen, vähintään 1 viikon pituisen lisäajan kuluessa. Jos myyjä ilman ostajasta johtuvaa syytä ei täytä velvoIIisuuttaan tässä lisäajassa, ostaja voi kirjallisesti purkaa sopimuksen toimituksen siltä osalta, jota viivästyksen vuoksi ei ole voitu ottaa käyttöön. Purkaessaan sopimuksen ostajalla on 13 kohdan mukaisen sopimussakon enimmäismäärän lisäksi oikeus vaatia korvausta viivästyksen aiheuttamasta vahingosta sen ylittäessä viivästyssakon enimmäismäärän. Korvauksen määrä on enintään 7,5 % purun kohteena olevan toimitusosuuden arvosta. Mikäli ennalta on selvästi nähtävissä toimituksen viivästyvän niin, että ostajalle syntyy oikeus saada 13 kohdan mukaisen sopimussakon enimmäismäärä, ostaja voi purkaa kaupan. Tässäkin tapauksessa ostajalla on oikeus sekä sopimussakon enimmäismäärään että edellä mainittuun vahingonkorvaukseen. Kohdan 13 mukaisen sopimussakon ja edellä mainitun rajoitetun korvauksen lisäksi ostaja ei voi vaatia muuta hyvitystä viivästyksen perusteella, ellei myyjän menettely ole ollut törkeän huolimatonta.
15. Ostajan todetessa, ettei hän pysty ottamaan laitetta vastaan sovittuna aikana tai että vastaanotto hänen syystään todennäköisesti viivästyy, hänen on viipymättä ilmoitettava tästä kirjallisesti. Viivästyksen syy sekä mahdollisuuksien mukaan todennäköinen vastaanottopäivä on samalla ilmoitettava. Vaikka ostaja ei ottaisi laitetta vastaan sovittuna aikana, hän on velvollinen suorittamaan kauppahinnan tai sen osan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Myyjä huolehtii laitteen varastoinnista ostajan kustannuksella ja vastuulla. Ostajan halutessa myyjän on vakuutettava toimitus ostajan kustannuksella.
16. Ellei 15 kohdassa mainittu ostajan viivästys ole 36 kohdan mukaisesta esteestä johtuva, myyjä voi kirjallisesti vaatia ostajaa ottamaan laitteen vastaan kohtuullisen lisäajan kuluessa. Mikäli ostaja, myyjän syyttä, ei lisäajankaan kuluessa niin tee, myyjä saa purkaa sopimuksen osalta, jonka tarkoittama toimitusvalmis osuus on vastaanottamatta. Myyjä voi lisäksi vaatia ostajalta korvausta laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta. Korvaus voi enintään olla purun kohteena olevan toimitusosuuden arvon suuruinen.

Maksut

17. Ellei muuta ole sovittu, laskutetaan kauppahinta mahdollisine arvonlisäveroineen seuraavasti: kolmannes sopimuksen tullessa voimaan, kolmannes myyjän kirjallisesti ilmoitettua laitteen pääosuuden toimitusvalmiudesta ja kolmannes toimituksen yhteydessä. Maksuaika on 30 päivää laskun päiväyksestä.
18. Ellei ostaja maksa eräpäivänä, myyjällä on oikeus maansa lain mukaiseen viivästyskorkoon. Myyjä voi kirjallisesti ilmoitettuaan keskeyttää velvoitteidensa täyttämisen maksun suoritukseen saakka.
19. Ellei ostaja maksa erääntynyttä saatavaa 3 kuukauden kuluessa, myyjällä on oikeus kirjallisesti ilmoittamalla purkaa sopimus ja saada ostajalta viivästyskoron lisäksi korvaus aiheutuneesta vahingosta. Korvaus voi olla enintään kauppahinnan suuruinen.

Omistusoikeuden pidätys

20. Toimitettu laite on myyjän omaisuutta, kunnes se on täysin maksettu, ellei omistusoikeuden pidätystä koskevista säännöistä muuta johdu.

Vastuu virheistä

21. Myyjä sitoutuu jäljempänä 23-33 kohdissa mainitun mukaisesti korjaamalla tai vaihtamalla poistamaan kaikki suunnittelusta, raaka-aineesta tai valmistuksesta johtuvat lailteen virheet. Myyjän vastuu ei koske virheitä, jotka aiheutuvat ostajan luovuttamasta materiaalista tai ostajan osoittamasta tai yksilöimästä rakenneratkaisusta.
22. Myyjän vastuu ei koske virheitä, jotka aiheutuvat riskin siirtymisen jälkeen ilmaantuneista syistä. Vastuu ei esimerkiksi koske virheitä, jotka aiheutuvat sopimuksen edellyttämien työolosuhteiden laiminlyönnistä tai laitteen virheellisestä käytöstä. Vastuu ei myöskään koske ostajan suorittaman puutteellisen huollon, virheellisen asennuksen tai ilman myyjän kirjallista suostumusta tekemien muutosten tai virheellisen korjauksen aiheuttamaa virhettä. Vastuu ei koske normaalia kulumista tai huononemista.
23. Myyjä vastaa vain niistä virheistä, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa toimituksesta. Jos laitteen käyttörasitus on sovittua suurempi, takuuaika lyhenee vastaavasti.
24. Kun laitteen jossakin osassa esiintynyt virhe 21 kohdan mukaisesti on poistettu, myyjä vastaa korjatusta tai vaihdetusta osasta kuten alkuperäisestä toimituksesta 2 vuoden ajan. Laitteen muulta osalta vastuuaikaa pidennetään ajanjaksolla, jonka aikana laitetta ei myyjän vastuulla olevan virheen vuoksi voitu käyttää.
25. Virheen ilmaantuessa ostajan on tehtävä kiJjallinen virheilmoitus ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 2 viikon kuluessa myyjän vastuuajan päättymisestä. Virheilmoituksessa on kuvattava, miten virhe ilmenee. Mikäli ostaja ei tee virheilmoitusta mainittujen määräaikojen kuluessa, hän menettää oikeutensa esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia. Mikäli on syytä olettaa, että virhe saattaa aiheuttaa lisävahinkoa, virheilmoitus on tehtävä heti. Ellei niin tapahdu, ostaja menettää oikeutensa esittää vaatimuksia sellaisesta vahingosta, joka heti tehdyllä virheilmoituksella olisi vältetty.
26. Saatuaan virheilmoituksen myyjän on korjattava virhe tilanteen edellyttämällä nopeudella. Virheen korjaaminen on ajoitettava siten, ettei ostajan toiminta tarpeettomasti häiriinny. Myyjä vastaa virheen poistamisesta aiheutuvista kuluista 21-32 kohtien mukaisesti.
Korjaus suoritetaan ostajan tiloissa, ellei virheellisen osan tai laitteen palauttaminen korjattavaksi tai vaihdettavaksi ole myyjän mielestä tarkoituksenmukaisempaa.
Mikäli virheellisen osan irrotus ja jälleenasennus edellyttää erityistä ammattitaitoa, myyjän on huolehdittava niistä. Ellei erityinen ammattitaito ole tarpeen, myyjä täyttää velvollisuutensa toimittamalla ostajalle korjatun tai uuden osan. 27. Jos ostajan ilmoitettua virheestä ilmenee, ettei laitteessa ole myyjän vastuulla olevaa virhettä, myyjällä on oikeus korvaukseen virheilmoituksen hänelle aiheuttamasta työstä ja kuluista.
28. Mikäli virheen korjaaminen edellyttää puuttumista muuhunkin kuin myyjän laitteeseen, myyjä ei vastaa siitä aiheutuvasta työstä eikä kuluista.
29. Virheiden poistamiseen liittyvät kuljetukset tapahtuvat myyjän kustannuksella ja riskillä. Ostajan on noudatettava myyjän antamia lähetysohjeita.
30. Ostaja vastaa niistä virheiden poistamiseen liittyvistä lisäkuluista, jotka aiheutuvat laitteen sijainnista muualla kuin sopimuksessa mainitussa määräpaikassa tai sen puuttuessa toimituspaikassa.
31. Vaihdetut, virheelliset osat on luovutettava myyjälle. Ne ovat hänen omaisuuttaan.
32. Ellei myyjä tee korjauksia kohtuuajassa, ostaja voi ilmoittaa kirjallisesti, mihin mennessä ne viimeistään on tehtävä. Ellei myyjä korjaa virhettä ilmoitettuun määrääikaan mennessä, ostaja voi harkintansa mukaan joko:
a) teettää tarvittavat korjaukset tai uudet osat myyjän kustannuksella ja riskillä, edellyttäen, että hän menettelee järkevästi ja kohtuullisesti tai
b) vaatia kauppahinnan alentamista enintään 15 %:lIa. Virheen ollessa olennainen ostaja voi kirjallisesti ilmoittamalla purkaa sopimuksen.
Sama purkuoikeus hänellä on myös, milloin virhe a) kohdan mukaisista toimenpiteistä huolimatta edelleen on olennainen. Purkaessaan kaupan ostajalla on oikeus korvaukseen kärsimästään vahingosta. Korvaus voi olla enintään 15 % kauppahinnasta.
33. Siitä huolimatta, mitä 21-32 kohdissa on sanottu, myyjä ei vastaa laitteen missään osassa esiintyvästä virheestä pitempään kuin 2 vuotta 23 kohdassa mainitun alkuperäisen vastuuajan alkamisesta lukien.
34. Myyjä ei vastaa muista kuin 21-33 kohdissa mainituista virheistä. Hän ei myöskään vastaa virheen ostajalle aiheuttamasta tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta, muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta eikä muustakaan virheen aiheuttamasta tappiosta. Vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Vastuu laitteen aiheuttamasta esinevahingosta

35. Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta.
Kun laite on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.
Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.
Kumpikin osapuoli on velvollinen saapumaan tuomioistuimeen tai välimiesoikeuteen, joka kästtelee jompaankumpaan kohdistuvaa ja laitteen aiheuttamaksi väitettyyn vahinkoon tai tappioon perustuvaa korvausvaatimusta. Ostajan ja myyjän väliset, keskinäiset erimielisyydet ratkaistaan kuitenkin aina 39 kohdan mukaisesti välimiesmenette!yssä.

Ylivoimainen este (force majeure)

36. Seuraavia syitä pidetään ylivoimaisina esteinä niiden estäessä sopimuksen täyttämisen tai tehdessä sen kohtuuttoman hankalaksi:
Työselkkaus ja kaikki sellaiset syyt, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaajuiset sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset, kapina ja meteli, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, energian saannin rajoitukset sekä mainituista syistä johtuvat alihankkijan toimitusvirheet tai viivästykset.
Ennen sopimuksen tekemistä ilmenneeseen syyhyn voidaan vedota ylivoimaisena esteenä vain, mikäli sen vaikutusta sopimuksen täyttämiseen ei ollut mahdollista ennakoida.
37. Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, on viipymättä ilmoitettava esteen ilmaantumisesta ja päättymisestä kirjallisesti. Kun ylivoimainen este kohdistuu ostajaan, hänen on korvattava myyjälle laitteen säilyttämisestä ja suojaamisesta aiheutuvat kulut.
38. Huolimatta siitä, mitä näissä sopimusehdoissa muuten on mainittu, osapuoli voi aina purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi viivästyy yli 6 kuukautta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

39. Sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä tai siihen liittyviä kysymyksiä ei voida käsitellä tuomioistuimessa, vaan ne ratkaistaan myyjän maan lain mukaisessa välimiesmenettelyssä.
40. Erimielisyydet ratkaistaan myyjän maan lain mukaisesti. 

Yleiset lisenssiehdot ifm:n standardiohjelmistojen jatkuvalle käytölle

Esipuhe

Olet ostamassa ifm:ltä standardiohjelmistoa käyttääksesi sitä omissasi tai asiakkaittesi sovellutuksissa.

Kappale 1 - Sopimuksen aihepiiri

 1. Tämän sopimuksen aihepiiri on liitteenä olevassa tuoteselosteessa ja siihen kuuluvassa käyttäjädokumentoinnissa ("sopimusohjelmisto") viitatun tietokoneohjelman jatkuva käyttö maksua vastaan tai veloituksetta sekä ohjelmiston käyttöoikeuksien myöntäminen (kappale 2). Sopimusohjelmiston käytölle välttämätön laitteisto-ja ohjelmistoympäristö määritellään myös tuoteselosteessa.
 2. Sopimuksessa mainittu ohjelmisto ja käyttäjädokumentointi ovat ladattavissa verkkosivustolta. Jos ohjelmisto on suojattu lisenssiavaimella, saat lisenssiavaimen yksinoikeudella ohjelmiston käyttöä varten, kuten näissä ehdoissa, tuoteselosteessa ja käyttäjädokumentoinnissa määritellään.
 3. Sopimusohjelmiston toiminnallisuus selviää täysin tuoteselosteesta. Sen sisälltämät määrittelyt tulee ymmärtää palvelukuvauksiksi eikä niitä voida tulkita takuuperusteiksi. Niitä voidaan käyttää takuuperusteena vain, jos ne on selkeästi määritelty sellaiseksi. Asennus- ja konfigurointipalvelut  eivät ole osa näitä ehtoja.

Kappale 2 - Oikeuksien myöntäminen

 1. Jollei toisin määrätty (esim. demoversiot), sinulle myönnetään rajoitettu oikeus käyttää sopimusohjelmistoa ilman aikarajoitusta ja siinä laajuudessa kuin näissä ehdoissa ja tuoteselosteessa määritellään. Sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan yhdessä laitteessa tai yhdessä virtuaalikoneessa per ostettu lisenssi. Sallittu käyttö sisältää sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston asennuksen,  lataamisen laitteen muistiin ja käytön aiottuun tarkoitukseen. Sinulla ei ole missään olosuhteissa oikeutta luovuttaa ostettua sopimusohjelmistoa vuokralle tai muutoin lisensioida sitä eteenpäin, julkisesti jäljentää sitä tai antaa sitä käyttöön langallisen tai langattoman kommunikaation kautta tai luovuttaa sitä kolmansien osapuolien käyttöön maksua vastaan tai veloituksetta (esim. sovellutuspalvelun osana tai ohjelmistopalveluna). Tällä ei ole vaikutusta 4. kappaleen voimassaoloon.
 2. Sinulla on oikeus luoda varmuuskopio sopimuksen kohteena olevasta ohjelmistosta, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi sen jatkokäyttöä ajatellen. Sinun on liitettävä tekemääsi varmuuskopioon merkinnät "Varmuuskopio" ja tekijänoikeusviittaus ifm:ään.
 3. Sinulla on oikeus takaisinkääntää ja kopioida sopimuksen kohteena oleva ohjelmisto lain sallimassa laajuudessa.
 4. Sinulla on oikeus sallia sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston ostetun kopion jatkuva käyttö siirtämällä lisenssisertifikaatti ja dokumentointi kolmannelle osapuolelle. Tässä tapauksessa sinun on kokonaan luovuttava ohjelmiston käytöstä, poistettava kaikki koneellesi asennetut tai jollekin muulle muistilaitteelle tallennetut ohjelmistokopiot tai toimitettava kopiot meille siinä tapauksessa, että et ole lain mukaan velvoitettu säilyttämään kyseisiä kopioita pidempään. Pyynnöstämme sinun on vahvistettava kirjallisesti, että yllä mainitut toimenpiteet on suoritettu kokonaisuudessaan tai tarvittaessa selvitettävä syyt pidemmälle säilytysajalle. Lisäksi sinun on selkeästi sovittava kolmannen osapuolen kanssa siitä, että tämä noudattaa tässä kappaleessa (kappale 2.) määriteltyä oikeuksien laajuutta.
 5. Jos käytät sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa tavalla, joka laadullisesti (sallitun käytön luonteen suhteen) tai määrällisesti (ostettujen lisenssien määrän suhteen) ylittää ostetut oikeudet, sinun on ostettava puuttuvat oikeudet välittömästi. Jos näin ei tapahdu, meillä on oikeus puolustaa oikeuksiamme tämän sopimuksen mukaisesti.
 6. Tekijänoikeusmerkintöjä, sarjanumeroita tai muita ohjelmiston tunnistamisessa tarvittavia ominaisuuksia ei saa muuttaa tai poistaa sopimuksen kohteena olevasta ohjelmistosta.

Kappale 3 - Takuu

 1. Siinä tapauksessa, että sopimuksen kohteena oleva ohjelmisto on luovutettu käyttöön maksua vastaan, takaamme sopimusohjelmistolle sovitun laadun seuraavien ehtojen mukaisesti, ja että voit käyttää sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa loukkaamatta kolmansien osapuolien oikeuksia.
  Takuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston käyttämisestä laitteisto- tai ohjelmistoympäristössä, joka ei ole yhteensopiva näiden ehtojen ja tuoteselosteen edellyttämien vaatimusten kanssa, tai muutoksista ja modifioinneista, joita olet tehnyt ohjelmistoon ilman, että sinulla on siihen oikeus lain tai näiden ehtojen tai meidän etukäteen antamamme kirjallisen luvan perusteella.
 2. Sinun on tutkittava sopimuksen kohteena oleva ohjelmisto mahdollisten vikojen varalta välittömästi sen vastaanotettuasi ja ilmoitettava välittömästi meille sellaisista vioista; muussa tapauksessa tällaisia vikoja koskevat takuut raukeavat. Sama koskee tapauksia, joissa tällainen vika ilmenee myöhäisemmässä vaiheessa.
 3. Materiaalivikojen yhteydessä meillä on aluksi oikeus tehdä jälkikorjaus, eli valintamme mukaan korjata virhe ("oikaisu") tai toimittaa korvaava tuote. Jos kyseessä on tuotteen korvaaminen, sinulle saatetaan toimittaa uudempi ohjelmistoversio, paitsi silloin, jos tästä seuraa kohtuuttomia häiriöitä.  Kauppakirjavirheiden tapauksessa voimme vaihtoehtoisesti hankkia lainmukaisen tavan käyttää sopimuksen kohteena olevaa ohjelmistoa tai modifioida sitä niin, ettei se enää loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.
 4. Meillä on oikeus suorittaa takuupalveluita asiakkaan tiloissa. Täytämme velvollisuutemme oikaista virheitä myös asettamalla verkkosivustollemme automaattisen asennusrutiinin kautta ladattavia päivityksiä tai tarjoamalla tukea puhelimitse mahdollisten asennusongelmien ratkaisemiseksi.
 5. Tämä ei vaikuta oikeuteesi alentaa ostohintaa tai purkaa sopimus siinä tapauksessa, että korjausyritys tai korvaavan tuotteen toimitus epäonnistuu kaksi kertaa. Oikeus sopimuksen purkamiseen ei koske vähäpätöisiä vikoja. Jos vaadit korvausta vaurioista tai turhista kuluista, vastuumme määritellään kappaleen 4. mukaan.
 6. Vaurioita koskevia korvausvaatimuksia lukuunottamatta materiaalivikoihin perustuviin reklamaatioihin sovelletaan lakisääteistä kahden vuoden rajoitusta. Jos toimitus tapahtuu tietovälinettä käyttäen, lakisääteinen rajoitusaika alkaa sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston toimituksesta. Jos myyntitapahtumaan kuuluu ohjelmiston lataaminen verkosta, rajoitusaika alkaa latausosion ilmoitus- ja kirjautumistietojen aktivoinnista. Vahingonkorvauksia ja turhia kuluja koskevia korvausvaatimuksia määritellään kappaleen 4. mukaan.
 7. Jos osapuolten välillä on ylläpitosopimus, vikojen poistamista koskeva rajoitus määritellään k.o. sopimuksen perusteella.

Kappale 4 - Vastuu

 1. Ellei yksittäistapauksissa ole toisin sovittu, olemme vastuullisia kappaleen 4. mukaan.
  Kappaleen 4. mukaan olemme ilman rajoituksia vastuullisia 
 • tahallisen tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa;
 • henkeen, ruumiinosaan tai terveyteen kohdistuvan vahingon tapauksessa;
 • Saksan tuotevastuulain säännösten mukaan; ja
 • takuuehtojen puitteissa.
 1. Lievästä huolimattomuudesta aiheutuneen velvoiterikkomuksen tapauksessa, jossa mainittu velvoite on välttämätön sopimuksen tarkoituksen täyttymiselle (päävelvoite), vastuumme rajoittuu sellaiseen vahinkomäärään, joka on ennustettavissa ja tämäntyyppiselle liiketoiminnalle tyypillinen.
 2. Minkäänlaisia muita vastuita ei meidän puoleltamme voida soveltaa.
 3. Edellä mainittu vastuurajoitus koskee myös työntekijöitämme, edustajiamme ja organisaatioitamme.

Kappale 5 - Turvatoimenpiteet, auditointioikeus

 1. Sinun tulee ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston ja tarvittaessa myös verkkokirjautumistietojen suojaamiseksi asiattomien kolmansien osapuolten sisäänpääsyn estämiseksi. Erityisesti kaikki sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston kopiot ja kirjautumistiedot on säilytettävä tuvallisessa paikassa.
 2. Pyynnöstä sinun tulee sallia meidän varmistaa sopimuksen kohteena olevan ohjelmiston oikea käyttö, ja erityisesti se, että käytät ohjelmistoa sekä laadullisesti että määrällisesti ostettujen lisenssien sallimassa laajuudessa. Tätä tarkoitusta varten sinun annettava meille tietoa, sallia meidän tutkia asiaankuuluvat dokumentit ja tiedostot sekä sallia meidän tai meidän nimittämämme ja teidän hyväksymänne auditointiyrityksen tutkia laitteisto ja siinä käytettävä ohjelmistoympäristö. Voimme suorittaa auditoinnin teidän tiloissanne normaalina aukioloaikana tai antaa se tehtäväksi kolmannelle osapuolelle, jota sitoo ammatillinen salassapitovelvollisuus. Varmistamme sen, että tällaisista teidän tiloissanne tapahtuvista toimituksista aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä liiketoimillenne. Jos auditoinnissa ilmenee, että käytettävien lisenssien määrä ylittää ostettujen lisenssien määrän yli 5% (viisi prosenttia) tai ilmenee muuta käyttöä, joka ei ole sopimuksen mukaista, sinun tulee maksaa auditoinnin kustannukset; muussa tapauksessa me vastaamme kustannuksista.

Kappale 6 - Sekalaista

 1. Voit siirtää tämän sopimuksen perusteella syntyneitä korvausvaatimuksia kolmansille osapuolille ainoastaan meidän kirjallisen hyväksyntämme perusteella. Tällä ei ole vaikutusta 2. kappaleen 4. kohdan voimassaoloon.
 2. Mitään näiden lisenssiehtojen kanssa ristiriidassa olevia kauppaehtoja ei voida soveltaa.
 3. Osapuolet ovat tietoisia, että sopimuksen kohteena oleva ohjelmisto saattaa kuulua vienti- tai tuontirajoitusten piiriin. Joissakin tapauksissa voi joutua hankkimaan luvan, tai ohjelmiston tai siihen liittyvien teknologioiden käytölle ulkomailla saattaa liittyä rajoituksia. Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen sovellettavissa olevia tuonti- ja vientimääräyksiä sekä muita soveltuvia määräyksiä on noudatettava. Sopimuksemme vimassaolon edellytyksenä on, että sille ei ole mitään kansallisten tai kansainvälisten tuonti- tai vientilakien määräyksistä tai mistään muistakaan laillisista määräyksistä johtuvia esteitä.
 4. Tätä sopimusta ohjaa sen maan laki, jossa ifm:llä on pääkonttori. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta (UN Sales Convention 11.4.1980) ei sovelleta.
 5. Tuomiovallan sijaintipaikka on ifm:n toimipaikka.

Avoimen koodin ohjelmistolisenssit

Saatamme täten ostajille tiedoksi, että useat ifm-ryhmän tuotteet pitävät sisällään avoimen koodin komponentteja. Tuotteesta riippuen nämä avoimen koodin komponentit kuuluvat seuraavien lisenssien alaisuuteen: General Public License versio 1, 2 tai 3 (General Public License 3 yhdessä GNU Compiler collection Runtime Library Exception version 3.1 kanssa), Lesser General Public License versio 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)", Academic Free License versio 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License ja Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License versio 1.0, 1.1 ja 2.0, ISC License, libpng License ja zlib License tai muut lisenssit, jotka ilmenevät k.o. tuotteen tiedoista. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja saa välittää näitä komponentteja (ja mitä tahansa niistä johdettuja osia) ainoastaan edellä mainittujen lisenssien mukaisesti, joista osa vaatii, että lähdekoodi tulee paljastaa kolmansille osapuolille. Ostajan on pyrittävä noudattamaan kyseessä olevaa lisenssiä avoimen koodin komponentteja käyttäessään, käsitellessään ja eteenpäin välittäessään. Asiaankuuluvat lisenssitekstit tuodaan julki tuotekohtaisissa oheismateriaaleissa (esim. käyttöohjeessa, asennusohjeessa, ladattavissa tiedostoissa tai muissa infomateriaaleissa).

Yleiset käyttöehdot, ohjelmiston ylläpitopalvelut

Osapuolet ovat tehneet ohjelmiston käyttöoikeutta koskevan sopimuksen. Alla luetellut käyttöehdot koskevat ifm electronic gmbh:n (jatkossa "palveluntarjoaja") tarjoamia asiakkaalle toimitettua ohjelmistoa koskevia ylläpitopalveluita. Poikkeavia asiakkaan käyttöehtoja ei nimenomaisesti tunnusteta.

1.           Määrittelyt

Palveluntarjoaja:

ifm electronic gmbh tai ifm electronic gmbh:n tytäryhtiö.

Pääsopimus:

Asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen ohjelmiston käyttöoikeutta koskeva sopimus.

Asiakas:

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka antaa palveluntarjoajalle sopimuksessa määriteltyjä palveluita koskevan toimeksiannon.

Ohjelmisto:

Pääsopimuksessa määritelty tietokoneohjelma.

Päivitys:

Uusi ohjelmaversio, jota käytetään aikaisemmasta ohjelmaversiosta löytyneiden virheiden ehkäisemiseksi.

Parannus:

Uusi ohjelmaversio, joka sisältää uusia tai parannettuja ohjelmatoimintoja.

 

2.           Sopimuksen aihepiiri

Palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle toimitettuun ohjelmaan liittyviä ylläpitopalveluita. Tässä kuvattujen palvelujen toimittaminen riippuu pääsopimuksen sisällöstä.

 

3.           Korvaus

Palveluntarjoajan suorittamien palveluiden perusteella ei aiheudu mitään erityisiä korvausvelvollisuuksia, jollei molemminpuolisesti ole toisin sovittu.

 

4.           Yleiset velvollisuudet (suoritettavat), asiakkaan tuki

Asiakkaan on ilman kehoitusta toimitettava palveluntarjoajalle kaikki se informaatio, joka tarvitaan kyseessä olevan huoltopyynnön arvioimiseksi ja käsittelemiseksi.

Lisäksi asiakkaalla on velvollisuus asentaa palveluntarjoajan saataville asettamat päivitykset ja käyttää ainoastaan ohjelmiston viimeisintä tai sitä edeltävää versiota. Tämä ehto ei ole voimassa silloin, jos tämä ei ole järkevää tai kohtuullista, esim. jos viimeisin tai viimeistä edeltävä ohjelmaversio on/ovat virheellisiä, ja tällä olisi vaikutusta asiakkaan toimintoihin.

5.           Palvelun laajuus, huoltoajat

Palveluntarjoaja toimittaa palvelut sähköpostitse tai puhelimitse saksaksi tai englanniksi.

Huoltoaika:

Palveluntarjoajan maakohtaisille verkkosivuilla ilmoitetut huoltoajat ovat voimassa, esim. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt Saksassa.

Palvelunarjoajalla on velvollisuus vastata huoltopyyntöön alla mainittujen vastausaikojen sisällä. Vasteajalla tarkoitetaan vastaamiseen kuluvaa aikaa lähtien siitä hetkestä, kun palveluntarjoaja on avannut huoltotiketin, jossa kuvaillaan tietty ja toistettavissa oleva tapahtuma ("tiketin luominen"). Vasteaikoja mitataan k.o. huoltokauden aikana.

Seuraavat vasteajat pätevät silloin, kun asiakas on määritellyt tapahtuman prioriteetin:

Prioriteetti Määrittely Reaktioaika
Korkea Tapahtumilla on vakava vaikutus liiketoimintoihin tai aktiviteetteihin, tai liiketoimintoja ei voida suorittaa. Tapahtuma vaatii välittömiä toimenpiteitä, sillä seurauksena saattaa olla huomattavia menetyksiä tai kokonaisliiiketoiminta voi kärsiä. 4h
Kohtalainen Liiketoimet eivät vian vuoksi suju odotetusti. Tapahtumalla on vähäinen vaikutus liiketoimintoihin. 8h
Matala Tapahtumalla on vähäinen vaikutus tai ei ollenkaan vaikutusta liiketoimintoihin. 24h

Tapahtuma: Tapahtuman katsotaan näiden käyttöehtojen tarkoittamassa merkityksessä sattuneen, jos ohjelma käytettynä sopimuksen mukaisessa käyttötarkoituksessa, sovittujen ehtojen rajoissa ja palveluntarjoajan määrittelemien järjestelmävaatimusten rajoissa ei tarjoa sitä toiminnallisuutta, joka on määritelty sopimuksen ehtoihin kuuluvassa tuote-/palvelukuvauksessa.

Tapa, jolla palvelut toimitetaan, on kohtuullisuuden rajoissa palveluntarjoajan määriteltävissä. Palvelu voidaan toimittaa myös asiakkaalle annettavien suositusten tai ohjeiden muodossa. Asiakkaan tulee noudattaa sellaisia ohjeita.

6.           Uudet ohjelman osat

Palveluntarjoajan tulee jatkaa asiakkaalle lisensioidun ohjelman kehitystyötä ja lisätä tulevaisuuden kehitystulokset päivitys- ja parannusversioihin.

Palveluntarjoaja voi oman kohtuullisen harkintansa mukaan milloin tahansa korvata asiakkaalle lisensioidun ohjelmiston päivitys- tai parannusversiolla.

Palveluntarjoajan tulee taata asiakkaalle käyttöoikeus päivitys- ja parannusversioihin perustana olevan pääsopimuksen mukaisesti.

7.           Vastuu

Palveluntarjoaja on lakiin perustuvien säädösten mukaan vastuussa kaikista sellaisista asiakkaalle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, tai jotka johtuvat luvatun ominaisuuden puuttumisesta, syntyvät päävelvollisuuksien rikkomisesta, aiheuttavat henkeen, ruumiinosiin tai fyysiseen terveyteen kohdistuvia haittoja, tai silloin, kun vastuun katsotaan kuuluvan tuotevastuulain piiriin.

Päävelvollisuuksiin sisältyvät sellaiset sopimuksessa mainitut velvoitteet, jotka on täytettävä, jotta sopimus tulisi ylipäätään toimeenpannuksi; joiden suorittamiseen sopimuskumppanin on voitava luottaa itsestään selvyytenä; ja joita rikkomalla toinen sopimusosapuoli saattaa vaarantaa koko sopimuksen tarkoituksen.

Jos päävelvollisuutta rikotaan – edellyttäen, että vahingot johtuvat vain lievästä huolimattomuudesta – vastuu rajoittuu vain sellaisiin menetyksiin, jotka ovat tyypillisiä ja ennakoitavia ja joihin pitää siksi varautua sopimuksen  alaisen ohjelmiston toimituksen yhteydessä.

Jos asiakkaan kärsimät vahingot johtuvat datan menetyksestä, palveluntarjoaja ei ole vastuussa näistä.

Kaikissa muissa tapauksissa – laillisuusperusteista riippumatta – vastuita ei hyväksytä.

8.           Sopimuksen kesto ja päättäminen

              Tämä sopimus on linkitetty pääsopimukseen ja päättyy automaattisesti pääsopimuksen mennessä umpeen tai se päätetään jollakin muulla tavalla. Jos pääsopimusta jatketaan, tämä sopimus jatkuu myös samalla automaattisesti.

              Seuraavat seikat koskevat ifm moneo -ohjelmistotuotteita:

Ostaessaan ohjelmiston asiakas saa oikeuden (vapaaseen) ylläpitoon sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana hän osti kyseessä olevat moneo -modulit, sekä sitä seuraavan vuoden loppuun saakka. Ostovuotta seuraavan vuoden lopussa oikeus palveluihin vanhentuu. Asiakas voi joko solmia uuden sopimuksen tai tilata yksittäisiä palveluita tarvittaessa. Tämä edellyttää asiakkaalta myöntymistä pykälässä 4 kuvailtuihin suoritus- ja yhteistyövelvotteisiin.

9.           Loppusäännökset

              Jos jotkin tähän sopimukseen sisältyvistä lausekkeista ovat tai muuttuvat pätemättömiksi – osittain tai kokonaan – sillä ei ole vaikutusta tämän sopimuksen jäljellä olevien säädösten voimassaoloon.

              Tätä sopimusta ohjaa sen maan laki, jossa ifm:llä on pääkonttori. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyä yleissopimusta (UN Sales Convention 11.4.1980) ei sovelleta.

Sopimuksesta aiheutuvien tai siihen liittyvien erimielisyyksien yksinomainen toimeenpanopaikka ifm:n pääkonttori.

Alkaen: Joulukuu 2020