You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. TCC
  3. Работни характеристики непосредствено след изваждането от кутията

Готовност за измерване непосредствено след изваждането от кутията

Тук в ifm ние искаме да бъдете толкова уверени във Вашите уреди за измерване на температура, колкото сме уверени ние в нашите. Ние изпитваме подробно всеки сензор TCC, за да сме сигурни, че произвеждаме най-стабилните, надеждни и точни продукти за температура на пазара днес.

Лабораторията за калибриране на ifm е акредитирана от A2LA съгласно международния стандарт ISO 17025, най-взискателният стандарт за качество в областта на измерванията. Оборудването, което се използва в тази лаборатория, може да се проследява съгласно стандартите NIST и се дублира на нашата производствена линия. В лабораторията за калибриране изпитахме работните характеристики непосредствено след изваждането от кутията спрямо спецификациите от листа с технически данни на семейството TCC, за да гарантираме точността и надеждността на нашите продукти. След това сравнихме работните характеристики на TCC с продукти от три други големи производители.

Точност на измерването непосредствено след изваждането от кутията

Поставихме 15 нови, неподложени на стрес уреди от всеки от производителите в нашата тестова апаратура при 5 температури: 5C, 20C, 65C, 95C и 123C. Всяка точка в диаграмата обозначава точка от данните, а хоризонталните линии показват спецификацията на производителя в неговите листове с технически данни. Много малкото отклонение на TCC показва високото ниво на прецизен контрол при нашите производствени процеси.

Повтаряемост на резултатите от измерването непосредствено след изваждането от кутията

Повтаряемостта е индикатор за това колко надеждни са резултатите от измерването от сензора във всеки момент. Тук тя се представя като разликата между средната точност на всички образци и индивидуалните измервания. Повтаряемостта на TCC е по-малка от 0,015C, така че Вие ще бъдете уверени, че Вашият уред ще осигурява всеки път повтаряеми резултати от измерванията.

Влияние на температурата на околната среда върху точността непосредствено след изваждането от кутията

Промените в температурата на околната среда могат да предизвикат отклонение в електрониката на сензорите, което може да повлияе евентуално на точността на измерената стойност. В идеалния случай температурата на околната среда не трябва да оказва влияние върху точността на измерената стойност. Производителите определят допустимото отклонение вследствие на повишаване или понижаване на температурата на околната среда. В тази спецификация ние го наричаме „температурен коефициент“, но другите производители могат да използват други термини.

За да проверим влиянието на температурата на околната среда, ние заместваме резистивния термочувствителен елемент на върха с постоянен резистор, чрез което симулираме стабилна температура на процеса. След това сензорите се поставят в температурна камера и се подлагат на въздействието на температура на околната среда –50С, 25С и 85С, за да се измери изменението на температурата на процеса. Всяка точка представлява точка от измерване, а хоризонталните ленти показват публикуваните спецификации на информационния лист.