• Продукти
 • Индустрии
 • IIoT & Решения
 • Услуги
 • Компания

Общи условия

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ: ifm electronic гарантира, че всички продавани артикули са без дефекти в материала и изработката. В случай на възникване на несъответствие с тази гаранция в рамките на пет (5) години от датата на доставка за сензори за близост и оптични сензори, две (2) години от датата на доставка за сензори за поток или една (1) година от датата на доставка за всички други продавани продукти, ifm electronic, след получаване на стоката с предплатен товар, ще провери и оцени стоката, за да установи причината за дефекта и, ако е в гаранция, ще предостави подходящо решение за ремонт или подмяна.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ: Горепосочената ограничена гаранция е единствената гаранция на ifm electronic по отношение на стоките и изрично ЗАМЕСТВА И ИЗКЛЮЧВА ВСЯКА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ НА ЗАЩИТА И СВОБОДА ОТ НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТИ. УСТНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГАРАНЦИИ. Търговците на ifm electronic не са упълномощени да издават гаранции относно стоката, описана в настоящия договор, и каквито и да било изявления от търговци на ifm efector не трябва да се вземат предвид от клиента и не са част от настоящото споразумение за продажба. Цялото споразумение е включено в този документ и не се предоставят НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ освен посочените в настоящото споразумение.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРОДАВАЧА: Страните се съгласяват, че ЕДИНСТВЕНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА на клиента срещу ifm electronic е за ремонт или подмяна на дефектни стоки, както е посочено в настоящия документ. Клиентът е съгласен, че НЯМА ДА ИМА ДРУГО ДОСТЪПНО ЗА НЕГО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА и че efector в никакъв случай няма да носи отговорност за каквито и да е случайни или последващи щети, включително (но без да се ограничава до) загуба на приход, загуба на време, загубени продажби, повреда на лично имущество, отговорност на клиента към друго лице или всякакъв друг вид или форма на последващи щети или икономически загуби. ОБЩА ПОРЪЧКА: Общите условия се предоставят при поискване от ifm electronic inc., Exton, PA.
    Цена: В случай на увеличаване на цената, която засяга продукти, обхванати от обща поръчка, клиентът трябва да бъда напълно защитен и поръчката няма да подлежи на увеличение. В случай на намаление на цената на продукти, обхванати от поръчка, клиентът ще има право на по-ниска цена върху недоставения баланс.
    Отмяна: Обща поръчка за стандартни продукти, която не е изпълнена шест месеца от датата на влизане в сила, ще бъде отменена и ще бъде издадена фактура на клиента за количествената разлика между действителното изпратено количество и първоначално поръчаното общо количество.
    Общи поръчки за специални продукти, които не са изпълнени в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила, ще бъдат отменени и ще бъде изписана нова обща поръчка за покриване на баланса на старата поръчка плюс допълнителни изисквания за артикули за новия период от 6 месеца, като цените ще се базират на преобладаващите цени към момента на влизане в сила на новата обща поръчка. Ако няма изписана нова обща поръчка, ще бъде начислена такса за отмяна, за да се покрият разходите за неизползвани произведени части и материали.
    Предходните условия влизат в сила и в случай че клиентът отмени поръчката по време на периода от шест месеца след въвеждане на общата поръчка.

ПОРЪЧКА С ОТСРОЧЕНА ДОСТАВКА се определя като поръчка за един или за няколко артикула, стандартни или специални, като се посочва дата на доставка от клиента 6 месеца или повече след получаване на поръчката.
    Цена: Посочената продажна цена може да се поддържа само, ако клиентът приеме фактура за плащане след завършване на производството като място за съхранение се предоставя безплатно за клиента до посочената дата за доставка; в противен случай продажната цена ще подлежи на корекция за увеличаване на цената или разходи за труд и материали, които са в сила към момента на доставката.
    Отмяна: В сила е стандартна клауза за отмяна.

Общи лицензионни условия за постоянно предоставяне на стандартен софтуер на ifm

Преамбюл

Вие купувате стандартен софтуер от ifm, за да го използвате за вашите приложения или за приложенията на ваши клиенти.

Раздел 1 – Предмет на споразумението

 1. Предмет на това споразумение е постоянното предоставяне на компютърната програма, посочена в съответното описание на продукта, включително свързаната с нея документация за потребителя („договор за софтуер“) срещу заплащане и безплатно, и предоставяне на правата за ползване на описания в раздел 2 софтуер. В описанието на продукта са определени също необходимата хардуерна и софтуерна среда.
 2. Договорения софтуер и документацията за потребителя са достъпни на уебсайта. Ако софтуерът е защитен чрез лицензен ключ, вие ще получите лицензния ключ само за използване на софтуера съгласно посоченото в тези условия, описанието на продукта и документацията за потребителя.
 3. Функционалността на договорения софтуер става напълно ясна от описанието на продукта. Спецификациите в него трябва да се разбират като описание на услугата и не могат да се разглеждат като гаранция. Гаранция се предоставя, само ако е изрично посочена като такава. Услугите за инсталирането и конфигурирането не са част от тези условия.

Раздел 2 – Предоставяне на права

 1. Ако не е посочено друго (като при демо версиите), получавате изключително право да използвате неограничено във времето договорения софтуер до предоставената в тези условия и в описанието на продукта степен. Контрактният софтуер може да се използва само на едно устройство или на една виртуална машина на закупен лиценз. Разрешената употреба включва инсталиране на договорения софтуер, зареждане в паметта и използване по предназначение. При никакви обстоятелства нямате право да давате закупения договорен софтуер под наем или да го преотстъпвате по друг начин, да го възпроизвеждате публично или да го правите достъпен чрез безжични средства за комуникация, или да го предоставяте на трети страни в замяна на плащане или безплатно, напр. чрез осигуряване на услуга за приложение или софтуер във вид на услуга. Това няма да влияе върху валидността на пар. 4.
 2. Имате право да създадете резервно копие на договорния софтуер, ако това се счете за необходимо за неговата продължителна употреба. Вие се задължавате да прикрепите видимо върху създаденото от вас резервно копие думата „Резервно копие“ а също така и информация за авторските права на ifm.
 3. Вие получавате право да декомпилирате и дублирате договорения софтуер до разрешената от закона степен.
 4. Вие получавате право да разрешите постоянно използването на закупеното копие на договорения софтуер на трета страна чрез прехвърляне на лицензионния сертификат и документацията. В този случай трябва да прекратите напълно използването на програмата, да изтриете всички инсталирани копия на програмата от вашите компютри и да изтриете всички копия на други носители за съхранение на данни или да ни предадете тези копия, при условие, че не сте задължени от закона да пазите такива копия за по-продължително време. При наше изискване Вие се задължавате да потвърдите писмено, че споменатите мерки са били осъществени изцяло или, ако е необходимо, да посочите причини за по-дълъг период на задържане. В допълнение, Вие се договаряте изрично с третата страна за спазването на обхвата на предоставените права съгласно настоящия раздел 2.
 5. Ако използвате договорния софтуер по начин, който превишава качествено (по отношение на естеството на разрешената употреба) или количествено (по отношение на броя на закупените лицензи) закупените права на употреба, Вие се задължавате да закупите останалите права веднага. Ако не направите това, ние ще имаме право да отстояваме правата си в съответствие с това споразумение.
 6. Известия за авторски права, серийни номера или други характеристики, които служат за идентифициране на програмата, не трябва да се отстраняват от договорния софтуер или променят.

Раздел 3 – Гаранция

 1. Ако договорният софтуер е предоставен срещу заплащане, ние ще гарантираме договореното качество на договорния софтуер в съответствие със следващите положения и че Вие можете да използвате договорния софтуер, без да нарушавате правата на трети страни.
  Гаранцията не се прилага за дефекти, които се дължат на използването на договорния софтуер в хардуерна или софтуерна среда, която е несъвместима с предвидените в настоящите условия и в описанието на продукта изисквания, или на промени и модификации, които сте направили в софтуера, без да имате право да правите това в съответствие със закона, с тези условия, или без нашето предварително писмено съгласие.
 2. Вие се задължавате да проверите договорния софтуер веднага след получаването му за явни дефекти и да ни уведомите незабавно за такива дефекти; в противен случай се изключва всяка гаранция за такива дефекти. Същото се прилага за случаите, когато такива дефекти се проявят на по-късен етап.
 3. При дефект на материала, в началото ще имаме право на последващо действие, т.е. по наше усмотрение да отстраним дефекта („коригиране“) или да доставим заместващ продукт. Ако е осигурен заместващ продукт, вие може да получите по-нова версия на софтуера, без случаите, когато това води до необосновано влошаване на характеристиките. При проблеми с наименованието, ние, по наше усмотрение, ще осигурим валидни според закона средства за използване на договорния софтуер или ще го модифицираме по такъв начин, че вече да не нарушава правата на трети страни.
 4. Ние ще получим право да предоставяме гаранционните услуги във Вашите помещения. Ние също така ще изпълним нашето задължение за отстраняване на дефектите, като предоставяме актуализации за изтегляне на нашия уебсайт чрез автоматична процедура за инсталиране и чрез предлагане на поддръжка по телефона в помощ на разрешаването на евентуални, свързани с инсталирането, проблеми.
 5. Това не влияе върху Вашето право за намаляване на покупната цена или за анулиране на договора, ако усилията за отстраняване на проблема или за замяна бъдат провалени два пъти. Правото за анулиране на договора се изключва при случаи на незначителни дефекти. Ако поискате компенсация за щети или ненужни разходи, нашата отговорност се регулира от раздел 4.
 6. С изключение на претенциите за изплащане на обезщетения, гаранционни претенции на базата на съществени дефекти подлежат на удовлетворяване в рамките на установения от закона срок от две години. При продажба на носител на данни, законният срок на давност започва при доставка на договорния софтуер, а при продажба, която включва изтегляне от интернет, той започва при уведомяване и активиране на данните за достъп за раздела за изтегляне. Претенциите за обезщетение и тези за възстановяване на безсмислени разходи се регулират от раздел 4.
 7. Ако между страните има договор за техническо обслужване, максималното време за отстраняване на дефекти се определя от фиксираните в него срокове.

Раздел 4 – Отговорност

 1. Ако не е договорено друго в отделни случаи, ние носим отговорност в съответствие с настоящия раздел 4.
  В съответствие с този раздел 4, ние ще носим отговорност без ограничение
 • в случай на умисъл или груба небрежност;
 • в случай на причиняване на вреда за живота, крайниците или здравето;
 • в съответствие с положенията в Закона за отговорността за качеството на произвежданата продукция на Германия; и
 • полагащата се съгласно гаранцията.
 1. При нарушение на задължение поради лека небрежност, когато споменатото задължение е от съществено значение за изпълнение на целта на договора (основно задължение), нашата отговорност ще бъде ограничена до размера на щетата, която се предвижда и е характерна за този тип бизнес.
 2. Изключва се всякаква допълнителна отговорност от наша страна.
 3. Посоченото по-горе ограничаване на отговорността се отнася и за личната отговорност на нашите служители, представители и органи.

Раздел 5 – Мерки за безопасност, право на извършване на одити

 1. Вие трябва да предприемете подходящи мерки за защита на договорния софтуер и, там, където е приложимо, на данните с онлайн достъп, от достъпа на неоторизирани трети страни. По-специално, всички копия на договорния софтуер и данните за достъп трябва да се съхраняват на безопасно място.
 2. При поискване Вие ще ни разрешите да проверим правилното използване на договорния софтуер и по-специално дали използвате програмата както качествено, така и количествено в разрешения от придобитите лицензи обхват. За тази цел ще ни предоставите информация, ще ни позволите да проверим съответните документи и файлове и ще дадете възможност на нас или на назначена от нас одиторска компания, която е приемлива за вас, да провери използваната хардуерна и софтуерна среда. Можем да извършим одита във Вашите помещения през редовното работно време или той може да бъде извършен от трета страна, която е обвързана с професионална тайна. Ние ще гарантираме такива дейности във Вашите помещения да имат възможно най-малко въздействие върху Вашите бизнес операции. Ако при одита бъде установено, че броят на използваните лицензи превишава броя на придобитите лицензи с повече от 5% (пет процента), или че има други видове употреба, които не са в съответствие с договора, вие ще поемете разходите за одита; в противен случай разходите се поемат от нас.

Раздел 6 – Разни

 1. Ще можете да прехвърляте на трети лица всякакви претенции към нас на базата на този договор само след нашето писмено съгласие. Това не влияе върху валидността на раздел 2, пар. 4.
 2. Всички условия за делово сътрудничество, които могат да противоречат на тези лицензионни условия, ще бъдат неприложими.
 3. Страните си дават сметка, че договорният софтуер може да бъде подложен на ограничения за износ или внос. В частност, може да има задължения за получаване на разрешение или използването на софтуера или свързаните с него технологии в чужбина могат да бъдат предмет на ограничения. Трябва да се спазват приложените разпоредби за контрол на износа и вноса на Федерална република Германия, Европейския съюз и Съединените американски щати, както и всички други приложими разпоредби. Изпълнението на договора от наша страна е на базата на уговорката, че няма пречки за изпълнението му поради национални и международни разпоредби на законодателството за износ и внос или други законови положения.
 4. Този договор се регулира от законодателството на държавата, в която е седалището на ifm. Следва да се изключи приложението на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. (Конвенция на ООН за продажбите).
 5. Място на юрисдикция е мястото, където се извършва стопанската дейност на ifm.

Лицензи за софтуер с отворен код

С настоящото информираме купувача, че различни продукти от групата на ifm съдържат компоненти с отворен код. В зависимост от продукта, тези компоненти с отворен код подлежат на Общия публичен лиценз, версия 1, 2 или 3 (общ публичен лиценз 3 в комбинация с колекцията компилатор на GNU версията с изключенията на библиотеката по време на изпълнение 3.1), по-малкия общ публичен лиценз версия 3, разпространение на софтуер Berkeley (BSD-2-клауза, BSD-3-клауза, BSD-4-клауза)", версия на академичния безплатен лиценз 2.1, MIT-лиценз (MIT), лиценз на Python Software Foundation 2.0, лицензът за изкуство Perl и художествен лиценз 2.0 , обществен лиценз на Microsoft, лицензионна версия на софтуера Apache 1.0, 1.1 и 2.0, ISC лиценз, libpng лиценз и zlib лиценз или други лицензи, които са видими от информацията за съответния продукт. Това означава, че купувачът може да предостави тези компоненти (и всякакви други производни части) само в съответствие с гореспоменатите лицензи, някои от които изискват изходният код да бъде разкрит на трети страни. Купувачът се задължава да спазва съответния лиценз, когато използва, обработва и предава компонентите с отворен код. Съответните текстове на лиценза са посочени в свързаните с продукта придружаващи материали (напр. ръководство за потребителя, инструкции за инсталиране, изтегляния или други информационни материали).

Общи условия за поддръжка на софтуер (услуги)

Страните са сключили споразумение за предоставяне на софтуер. Условията по-долу се отнасят за предоставянето на услуги за поддръжка на софтуер от ifm electronic gmbh (наричани по-долу „доставчик на услуги“) по отношение на софтуера, доставен на клиента. Отклоняването от условията от страна на клиента изрично не се приема.

1.           Определения

Доставчик на услуги:

ifm electronic gmbh или филиал на ifm electronic gmbh.

Основен договор:

Специално споразумение между клиента и доставчика на услуги за предоставянето на софтуер.

Клиент:

Физическо или юридическо лице, което възлага на доставчика на услуги да предостави договорните услуги.

Софтуер:

Компютърната програма, посочена в основния договор.

Актуализация:

Нова програмна версия на софтуер, използвана за отстраняване на грешки, открити в предишната програмна версия.

Надграждане:

Нова програмна версия на софтуер, съдържаща нови или подобрени функции на софтуера.

2.           Предмет на договора

Доставчикът на услуги предоставя услуги за поддръжка на софтуер по отношение на софтуера, доставен на клиента. Предоставянето на описаните тук услуги зависи от сключването на основния договор.

3.           Заплащане

Не се дължи специално заплащане за услугите, предоставяни от доставчика на услуги, освен ако не е договорено друго.

4.           Общи задължения (за изпълнение), сътрудничество на клиента

Клиентът трябва да предостави на доставчика на услуги цялата информация, необходима за правилна оценка и обработка на съответната заявка за услуги, без това да бъде напомняно.

Освен това клиентът е длъжен да инсталира актуализациите, предоставени му от доставчика на услуги, и да използва само най-актуалната версия на софтуера или версията преди най-актуалната версия. Това не се прилага, ако е необосновано, например защото най-актуалната или предшестващата версия на софтуера е дефектна и това би влошило работата на клиента.

5.           Обхват на услугата, часове на обслужване

Услугата се предоставя от доставчика на услуги по имейл или по телефона на немски или на английски език.

Време за обслужване:

Прилагат се настоящите часове на обслужване, достъпни на конкретната за държавата начална страница на доставчика на услуги, например https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt за Германия.

Доставчикът на услуги е длъжен да отговори на дадена заявка за услуга в рамките на времето на реакция, определено по-долу. Времето на реакция е времето, необходимо за отговор, след като доставчикът на услуги е отворил заявка за услуга, в която се описва специфичен и възпроизводим инцидент („създаване на заявка“). Времето на реакция се измерва през съответния период на обслужване.

Прилагат се следните времена на реакция, при които приоритетът на инцидента се определя от клиента:

Приоритет Определение Време на реакция
Висок Инцидентът има сериозно въздействие върху стопански операции или дейности, или дадени стопански операции не могат да бъдат извършени. Инцидентът изисква незабавни действия, тъй като може да се стигне до значителни загуби или да бъдат засегнати цялостни стопански операции. 4h
Среден Поради неизправност стопанската транзакция не функционира по предназначение. Инцидентът има незначително въздействие върху стопанските операции. 8h
Нисък Инцидентът има незначително въздействие или няма въздействие върху стопанските операции. 24h

Инцидент: По смисъла на настоящите условия се счита, че възниква инцидент, ако софтуерът, използван съгласно предназначението по договора, в обхвата на договорените услуги и съгласно системните изисквания, описани от доставчика, не предоставя функционалностите, описани в описанието на продукта/услугата по време на срока на този договор.

Начинът, по който се предоставят услугите, е по обоснована преценка на доставчика на услуги. Услугата може да бъде под формата на указания или инструкции за клиента. Клиентът е длъжен да се придържа към тези инструкции.

6.           Нови програмни части

Доставчикът на услуги следва да продължи да работи върху разработването на софтуера, лицензиран за клиента, и да включва бъдещите разработки в актуализации или надстройки.

Доставчикът на услуги може по всяко време да замени лицензирания за клиента софтуер с актуализации или надстройки по собствена обоснована преценка.

Доставчикът на услуги следва да предостави на потребителя права за използване на такива актуализации и надстройки в съответствие с основния договор.

7.           Отговорност

Доставчикът на услуги носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби за всяка загуба или вреда за клиента, причинена с умисъл или по груба небрежност, или която се дължи на липсата на гарантирано имущество, произтича от виновно нарушение на основните задължения, води до увреждане на живота, крайниците или физическото здраве или когато се поема отговорност съгласно закона за вреди, причинени от стоки.

Главните договорни задължения включват онези договорни задължения, които трябва да бъдат изпълнени, за да може споразумението да бъде изпълнено на първо място; на които договорният партньор може да разчита, че ще бъдат изпълнени като обичаен начин на действие; и които, ако бъдат нарушени от другата страна, могат да застрашат самата цел на договора.

Ако дадено главно договорно задължение е нарушено, отговорността – при условие, че вредата е причинена само от лека небрежност – ще бъде ограничена до тези загуби, които са типични и предвидими и следователно трябва да бъдат предвидени във връзка с предоставянето на софтуер съгласно договорното споразумение.

Ако щетите за клиента, се дължат на загуба на данни, доставчикът на услуги не носи отговорност за това.

Във всички останали аспекти отговорността – независимо от конкретното правно основание – ще бъде изключена.

8.           Срок и прекратяване на договора

              Настоящото споразумение е свързано със срока на основния договор и автоматично приключва, след като основният договор изтече или бъде прекратен по някакъв друг начин. Ако основният договор бъде удължен, настоящото споразумение също ще бъде удължено автоматично.

              За софтуерните продукти на ifm moneo се прилага следното:

Със закупуването на софтуера клиентът придобива право на (безплатна) услуга до края на календарната година, през която е закупил съответните moneo модули, и следващата година. В края на следващата година правото на услуги изтича. Клиентът може или да сключи нов договор за услуги, или да резервира индивидуални услуги при нужда. Това предполага спазване от страна на клиента на задълженията за изпълнение и сътрудничество, описани в точка 4.

9.           Заключителни разпоредби

              Ако отделни клаузи, съдържащи се в настоящия договор, са или станат правно неефективни – частично или изцяло – валидността на останалите разпоредби на този договор няма да бъде засегната.

              Този договор се регулира от законодателството на държавата, в която е седалището на ifm. Следва да се изключи приложението на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. (Конвенция на ООН за продажбите).

Мястото на юрисдикция за спорове, произтичащи от или във връзка със споразумението, е само седалището на ifm.