You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Udržitelnost
  2. Ekonomika

Ekonomika – hospodářská síla

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development Goals)

V rámci „Programu 2030 pro udržitelný rozvoj“ zpracovala a zveřejnila Organizace spojených národů globální cíle udržitelnosti – Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Definováním 17 hlavních cílů a dalších dílčích cílů společně s nejdůležitějšími tématy udržitelnosti byl v rámci celosvětové diskuse o udržitelnosti vytvořen globální akční rámec s konkrétními snahami a cíli, který sjednocuje tři rozměry udržitelnosti. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) nabízejí užitečnou orientaci pro výzvy 21. století, a to jak na (mezi)národní úrovni, tak pro jednotlivé podniky.

ifm se rovněž zaměřuje na Program 2030 tak, aby aktivně přispěla k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Konkrétně jsme identifikovali klíčové cíle udržitelného rozvoje, které můžeme významně ovlivnit prostřednictvím našich (obchodních) aktivit a našeho nasazení.

Další informace o aktivitách ifm v oblasti udržitelnosti a o vybraných cílech udržitelného rozvoje.

Úspěšný růst v oblasti bezpečnosti:

Snaha o ekonomickou stabilitu je naším ústředním principem a je od samého počátku zakotvena v naší firemní filozofii a způsobu práce. Klíčovými tématy udržitelného rozvoje ifm jsou její zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé, stejně jako inovativní řešení a soulad přírody a technologie. Hospodářské stability lze dosáhnout pouze úspěšnou kombinací hospodářské, ekologické a sociální síly.

Odpovědné řízení a kontrolu společnosti proto zajišťují firemní filozofie a kodex chování jakož i zavedené struktury a systémy řízení – stručně řečeno: „Dobrá správa a řízení společnosti“. Těmito zásadami se řídí představenstvo a všichni vedoucí pracovníci skupiny ifm a uvádějí je do praxe. Struktury a systémy jsou navíc průběžně optimalizovány pomocí interních a externích auditů zaměřených na rizika.

K zajištění tohoto cíle dnes i v budoucnu byly v rámci ifm stanoveny tři základní cíle udržitelného rozvoje (SDGs):

Protože právě v tomto rámci můžeme dosáhnout největšího účinku našich (obchodních) aktivit a našeho nasazení. Výše uvedené cíle udržitelného rozvoje zároveň považujeme za faktory úspěchu našeho udržitelného podnikání.

Vysoce kvalitní vzdělávání

ifm vzdělává mladé lidi s cílem nabídnout jim bezpečnou, zajímavou a náročnou práci – to je jedna ze zásad ifm.

Naše zaměstnance považujeme za hlavní faktor úspěchu udržitelného rozvoje naší firmy. Proto jim nabízíme širokou škálu atraktivních vzdělávacích a rozvojových opatření, která jsou přijímána s velkým zájmem. Jakožto rodinný podnik druhé generace se zaměřujeme také na slučitelnost rodiny a práce. Proto ifm dalekosáhle podporuje pracující rodiče s přístupy k hnutí New Work a nabízí prázdninovou péče o děti. ifm například spolupracuje také se středisky denní péče.

Abychom oslovili mladé lidi a již v raném stádiu v nich vzbudili zájem o nás a naše technologie, nabízíme různá školení a studijní místa a také příležitosti stáží nebo zaměstnání pro pracující studenty. Úspěšná spolupráce se školami a univerzitami jen potvrzuje úsilí a dlouhodobý úspěch ifm.

Důstojná práce...

V posledních letech získaly mimořádný význam a pozornost takové faktory, jako jsou bezpečná pracovní místa a udržitelná tvorba hodnot.

Uznávání Charty OSN o lidských právech a dodržování našeho kodexu chování zásadně přispívá k zajištění důstojné práce – jak v rámci společnosti, tak u našich obchodních partnerů. V rámci toho je ifm již několik let po sobě úspěšně certifikována podle etického auditu SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit).

Sociální i jiné hodnoty související s udržitelností jsou v zásadě součástí naší matice strategického řízení. Ta má sloužit jako zastřešující rámec činnosti jednotnému a udržitelnému zaměření skupiny ifm. Kromě toho mohou všichni zaměstnanci i externí strany využít systém anonymního oznamování možných porušení; tato oznámení jsou pak řešena důvěrně.

... a ekonomický růst

Kromě odpovědného přijímání rizik hrají v udržitelném ekonomickém růstu zásadní roli také zavedené procesy plánování a komplexní (podnikové) zabezpečení. Kromě měsíčních finančních ukazatelů se také identifikují a vyhodnocují nově vznikající rizika a příležitosti a jsou přijímána opatření, která z nich vyplývají. Tímto způsobem lze nejen úspěšně zvládnout úkoly a aktuální výzvy a problémy, ale zejména zajistit dlouhodobý úspěch společnosti.

Náš udržitelný a široce založený hospodářský růst lze vyjádřit využitím široké škály ukazatelů.

Opatření na ochranu klimatu

ifm vyžaduje a podporuje ekologicky ohleduplná rozhodnutí.

Používáním našich výrobků se snažíme zlepšit celkovou energetickou účinnost a využívání zdrojů. Díky cíli deklarované klimatické neutrality našich provozních činností do roku 2030 a související klimatické strategii přijímáme jako skupina společností aktivní opatření v boji proti klimatickým změnám. Projekty jsou mimo jiné zaváděny v rámci celé obchodní činnosti tak, aby významně přispěly k udržitelnému zítřku. Příkladem je přechod na 100% ekologickou elektřinu (2020), spolupráce s regionálním partnerem südmail (klimaticky neutrální odesílání dopisů) a optimalizace úsilí v oblasti udržitelného balení. Dále bychom rádi zavedli upravené chování v oblasti cestování a pořádání schůzek vdůsledku pandemie Corona a změněných komunikačních kanálů – online oproti fyzickým, osobním schůzkám – jako příležitost usilovat o dlouhodobé úspory CO2 také v oblasti služebních cest a cestování. K tomu přispívá i pořízení prvních hybridních automobilů a vylepšení interních dopravních procesů. Abychom dosáhli našich cílů vztahujících se k ochraně životního prostředí, spoléháme na náš certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy EMAS/ISO 14001.

Třebaže si ifm stanovila tři hlavní cíle udržitelného rozvoje, souvisejí tyto cíle s dalšími globálními cíli udržitelnosti vyhlášenými OSN. Mezi ně patří:

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Bezpečnost práce, zajištění důstojných pracovních podmínek a nabídky podpory zdraví jsou pro ifm samozřejmé a přispívají kpříjemnému pracovnímu prostředí.

Čistá voda a hygienická zařízení:

Spotřeba vody na vyrobenou jednotku se od roku 2013 do roku 2020 snížila o 16 % (Německo, lokalita u Bodamského jezera)

Energeticky účinné technologie:

Výrobky a řešení společnosti ifm přispívají k vyšší energetické účinnosti a šetření zdrojů.

Průmysl, inovace a infrastruktura:

ifm vyvíjí inovativní řešení s odpovídajícími výdaji na výzkum a vývoj.

Udržitelné výrobky ifm:

Naše výrobky šetří zdroje, jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou energeticky účinné, nabízejí vysokou kvalitu a trvanlivost. Používání výrobků ifm podporuje udržitelnost ve všech průmyslových odvětvích.

Mír, spravedlnost a silné instituce:

ifm zásadně nebude vyvíjet, vyrábět ani prodávat výrobky, které by přímo sloužily vojenským účelům.