• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Heslem je jednat udržitelně

Jak bude svět vypadat v budoucnosti? Tuto otázku si v ifm klademe nejen v souvislosti s vývojem produktů, inovativních technologií a nových způsobů práce. Problematika životního prostředí hraje také hlavní roli v našich každodenních rozhodnutích a činnostech.

„Protože všichni jsme odpovědní za budoucnost, která zohledňuje sociální,
ekonomické a ekologické aspekty.“

Této odpovědnosti můžeme dostát pouze tehdy, když si uvědomíme důsledky svých činů a včas začneme hledat řešení a nové způsoby, jak minimalizovat jejich dopad. Pro nás to také znamená sledovat dlouhodobé cíle odpovědně a spolehlivě a nespoléhat se na krátkodobé úspěchy. V této souvislosti bychom rádi doporučili naši zprávu o udržitelnosti (vykazovaný rok 2022), která kromě našich strategických přístupů a opatření obsahuje také komplexní program udržitelnosti.

 

Klimatická neutralita
našeho provozu do roku 2030
100% zelená elektřina
od roku 2020
Dlouhodobé úspory CO2
v oblasti služebních cest a cestování
100% našich dodavatelů
podepsalo náš kodex chování

Heslem je jednat udržitelně – a to ve všech ohledech. To je uvedeno již ve firemní filozofii, která byla poprvé sepsána v roce 1990:

ifm vyžaduje a podporuje ekologicky ohleduplná rozhodnutí a chování.

Firemní filozofie ifm

Touto zásadou se řídíme již více než 50 let. Často přitom jdeme nad rámec zákonných požadavků a cítíme, že nás v našem uvažování dále podporuje rostoucí pozornost veřejnosti věnovaná takovým otázkám, jako je ochrana biologické rozmanitosti, energie a mobilita, které vycházejí mimo jiné z celosvětového klimatického hnutí a také zprůkopnických opatření evropské Zelené dohody.

Jedna věc je pro nás jistá:

Je zapotřebí efektivního, sociálně vyváženého a ekologicky kompatibilního rozvoje, při němž jsou pro nás v souladu sociální interakce, ekonomická síla a ochrana životního prostředí.

Firemní filozofie ifm

Zároveň si uvědomujeme, že k této problematice musíme přispívat více. Jen tak můžeme zvládnout globální sociální a ekologické problémy. Až dosud jsme se považovali za společnost, která integrovaným způsobem funguje udržitelně. Nyní chceme aktivně rozvíjet naše aktivity související s udržitelností a věnovat se otázkám, které jsou pro nás v nadcházejících letech zásadní. Podrobnosti o tom, co to znamená pro skupinu ifm, se dozvíte zde.

Tři pilíře udržitelnosti

Jako udržitelně fungující podnik jsme si v ifm stanovili cíl harmonizovat ekonomické, ekologické a sociální aspekty a pevněji je ukotvit v naší organizaci.

Hlavní zásada podnikové udržitelnosti popisuje princip činnosti, který je založen na vyváženém poměru tří pilířů udržitelnosti – ekonomice, ochraně životního prostředí (ekologii) a sociálních otázkách – a to ve všech podnikových rozhodnutích a záležitostech. Otázky, jako je ochrana životního prostředí, dodržování sociálních zásad a ekonomická stabilita, nejsou v zásadě nové, ale v posledních letech nabyly ještě mnohem více na významu.

ifm se řídí zásadou ekonomického optima a v tomto kontextu usiluje o vyváženost a také angažovanost ve všech třech dimenzích.

„Při pohledu do budoucnosti se také řídíme naší hlavní zásadou
úspěšného růstu v oblasti bezpečnosti.“