You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
  1. Udržitelnost
  2. Sociální otázky

Sociální interakce

„Jako ifm máme ve svém oboru vynikající pověst dobrého zaměstnavatele, kterou může každý vnímat a zažít, a žijeme udržitelností, a to jak s ohledem na životní prostředí, tak na sociální aspekty.“

– Tato zásada formuje firemní kulturu a práci personálu společnosti ifm na celém světě.

Celopodniková strategie lidských zdrojů společnosti ifm je nedílnou součástí celkové podnikové strategie a kombinuje interní a externí (mega)trendy. Vzhledem k rostoucímu zájmu veřejnosti a povědomí o sociálních principech jsme se proto rozhodli jmenovat manažera pro sociální udržitelnost, který doplní našeho manažera pro globální udržitelnost. Protože ifm klade velký důraz na bezpečné pracovní prostředí a podporu zdraví všech zaměstnanců – a to i ze strany obchodních partnerů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V tomto smyslu společnost ifm zajišťuje, aby byly dodržovány a uplatňovány všechny zákonné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ato za odborné podpory podnikových lékařů a bezpečnostních specialistů. Příkladem jsou pravidelná hodnocení rizik, inspekce, kontroly a instruktáže. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti ifm zároveň zohledňuje koncept rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, který zahrnuje různé sportovní nabídky, preventivní kurzy a každoroční den zdraví. K tomu lze doplnit možnosti podnikového penzijního připojištění a informační akce na téma pracovní neschopnosti.

Slučitelnost práce a rodiny

Jakožto rodinný podnik klademe zvláštní důraz na slučitelnost rodiny a práce. Proto podporujeme naše zaměstnance nejen v tom, aby využívali přístupy hnutí New Work a digitalizované komunikační kanály, ale také aby využívali další nabídky, jako je například o prázdninách péče o děti na pracovišti. Za tuto personální politiku získala například společnost ifm v Tettnangu v roce 2020 již podruhé titul „Podnik dbající na rodinu“.

Společnost ifm navíc nabízí bezpečná pracovní místa – a to i v době krize: V souladu s firemní filozofií nemusela společnost ifm nikdy propouštět. To dokazuje, že společnost ifm je bezpečným zaměstnavatelem odolávajícím krizím, a to jak ve zpětném pohledu, tak s ohledem na budoucnost. K tomuto výsledku přispívá zejména zavedené krizové řízení a řízení rizik, jakož i skupina solidarity založená v roce 2009. Kromě toho jako skupina společností podporujeme vybrané sociální projekty v oblasti vzdělávání, vědy a inovací.

Sociální standardy a firemní hodnoty

Svou filozofií ifm odpovídá na všechny právní a ekonomické, ale i sociální a etické otázky. To jasně definuje, že základem našeho jednání jsou platné zákony a normy. Kromě toho jsme se zavázali dodržovat Deklaraci lidských práv OSN a celosvětově uznávané sociální standardy, které pro nás představují nejnižší možné požadavky.

Abychom převzali odpovědnost nejen za naše zaměstnance, formulovali jsme také pro naše obchodní partnery kodex chování, který je v souladu s našimi hodnotami. To má zajistit, aby byly minimální požadavky specifické pro ifm zohledněny a zaručeny již při výběru dodavatelů, jakož i při jejich průběžném hodnocení a propagaci.

S hlavním oddělením interního auditu a compliance a s pracovníkem pro compliance vytváříme centrální organizaci compliance v rámci celé skupiny společností ifm.

Kromě toho jsou části naší skupiny společností auditovány v souladu se zásadami SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) – jednoho z nejrozšířenějších konceptů etických auditů na světě. Dlouhodobý úspěch společnosti navíc zajišťují další systémy vnitřní kontroly a náš profesionálně řízený controlling. A co víc, díky zavedení systému ohlašovatelů mohou naši zaměstnanci i zákazníci a také dodavatelé nahlásit potenciální porušení našich firemních hodnot i případná podezření z trestné činnosti a přispět tak k podpoře a zajištění našich standardů.

Školení a další vzdělávání

S více než 30 různými učňovskými a (duálními) studijními kurzy chceme ve společnosti ifm cíleně podporovat vzdělávání mladých lidí a nabídnout jim atraktivního partnera a zaměstnavatele. Po jejich úspěšném absolvování školení nebo studia se je proto snažíme přijímat jako zaměstnance. Slibné úspěchy a potenciál vidíme také ve spolupráci se školami a univerzitami a kromě stáží a zaměstnávání pracujících studentů nabízíme také každoroční Den dívek. Cílem je zvýšit podíl žen a posílit rozmanitost. Na našich setkáních s obchodními a průmyslovými sdruženími nadále udržujeme dialog s politiky a dalšími společnostmi.