• Výrobky
 • Odvětví
 • IIoT & Solutions
 • Servis
 • Společnost

Obchodní podmínky společnosti ifm electronic, spol. s r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi ifm electronic, spol. s r.o. se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 496 22 676, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24619, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
 2. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
 3. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).
 4. Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky. Případné další dohody, změny a dodatky musí mít písemnou formu a musí být potvrzeny oběma stranami.
 5. Vytvořením objednávky v e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ci doplnit znění těchto obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2014.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající potvrzuje přijetí objednávky odesláním potvrzení o přijetí objednávky elektronickou poštou, na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.
 2. Objednávka je platná pouze v případě, že jsou uvedeny všechny údaje a náležitosti, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
 3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho označení a objednací číslo, popis, cenu zboží, způsob dopravy a její cenu, způsob platby.
 4. Za identifikační údaje kupujícího se považují jméno a příjmení/název společnosti, IČO, adresa/sídlo společnosti, dodací adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon.
 5. Cena zboží se uvádí v českých korunách bez DPH.
 6. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dopravou zboží.

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží písemně odstoupit od kupní smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1829 obč. zák.
 2. Odstoupí-li kupující v dané lhůtě od smlouvy, je povinen prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit zboží, které od něj obdržel.
 3. Při odstoupení od smlouvy kupující vrací zboží na adresu prodávajícího:
  ifm electronic, spol. s r.o.
  Jihlavská 1558/21
  140 00 Praha 4 – Michle
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky až po obdržení zboží od kupujícího, a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží.
 5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.
 6. Prodávající má nárok na náhradu vzniklé škody kupujícím v případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno.
 7. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze do doby převzetí zboží kupujícím, a to v případě, že okolnosti mu znemožňují dodat objednané zboží kupujícímu.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním v souladu s kupní smlouvou uhradí kupující bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Kupní cena zboží je standardně splatná do 14 dnů od vystavení faktury; pokud není v Rabatové smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím uvedeno jinak.
 3. Kupující je povinen při platbě uvést variabilní symbol. Variabilním symbolem platby se rozumí číslo vystavené faktury.
 4. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží (vč. nákladů na jeho doručení) se považuje za splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V. Dodací podmínky

 1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, způsob doručení zboží určuje prodávající.
 2. Zboží je kupujícímu doručováno smluvní přepravní společností prodávajícího.
 3. Standardní doba doručení zboží kupujícímu je 2-5 pracovních dní.
 4. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží či další případné závady. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje neporušenost obalu a řádné dodání zboží. Na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 7. Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží či prodloužení dodací lhůty, které bylo zapříčiněno v důsledku válečných konfliktů, vypuknutí nebo hrozby války, občanských nepokojů, stávky, výluky, sporu, právních předpisů nebo nařízení, úmyslného poškození, nedostupnosti dopravy, nebo přírodních příčin, jako jsou ale ne výlučně, vyšší moc, zemětřesení, povodně nebo bouře, požáry či nehody nebo krádeže, nebo jakékoliv jiné události mimo kontrolu prodávajícího.

VI. Záruční podmínky

 1. Záruční lhůta je výrobcem stanovena na 60 měsíců od data dodání produktu, je-li používán v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.
 3. Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní účely prodávajícího.
 2. Kupující je povinen uvádět osobní údaje pravdivě a správně.
 3. Kupující je povinen v případě změny osobních údajů neprodleně informovat o této skutečnosti prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva podléhají právnímu řádu České republiky a jsou s ním vykládány v souladu. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc projednávat a rozhodovat ve věci jakýchkoliv požadavků či jednání této smlouvy.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího:

ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle
Tel.: +420 267 990 211
Fax: +420 267 750 180
Email: info.cz@ifm.com

Příloha č . 1: Reklamační řád

Reklamační řád ifm electronic vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

• Souhlas s reklamačním řádem
Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

• Povinnost kontroly
Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme kupující zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

• Do záruční opravy bude přijato pouze kompletní zboží
Reklamace zásilek ifm electronic může být uplatněna pouze na adrese prodávajícího:
ifm electronic, spol. s r. o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: +420 267 990 211

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací:
Rostislav Sluka
Tel.: +420 267 990 225
E-mail: rosta.sluka@ifm.com

• Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
- s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
- bez doložení původu nákupu
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem


• Reklamace, jak postupovat?
Postupujte prosím podle následujících instrukcí. Vaši reklamaci pak budeme schopni vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.
- Zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je třeba zásilku nepřevzít, nebo spolu s dopravcem zásilku prohlédnout a neprodleně uplatňovat reklamaci u dopravce. Dopravce je povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit neprodleně u dopravce.
- Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu.
- Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem casu), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce a zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu firmy. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

• Jak zaslat zboží na reklamaci?
Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do ochranného obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Takto připravenou zásilku zašlete na naši výše uvedenou adresu.

• Náklady na dopravu
Náklady na dopravu reklamace do sídla společnosti ifm electronic, spol. s r. o. nese kupující, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. Společnost ifm electronic vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů. 

Všeobecné licenční podmínky pro trvalé poskytnutí standardního softwaru ifm

Preambule

Kupujete si standardní software společnosti ifm za účelem jeho použití pro vaše aplikace nebo aplikace vašich zákazníků.

Část 1 – Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je trvalé poskytnutí počítačového programu uvedeného v příslušném popisu produktu včetně související uživatelské dokumentace („smluvní software“) za úplatu a bezplatně a udělení práv k užívání softwaru popsaného v části 2. V popisu produktu je rovněž specifikováno hardwarové a softwarové vybavení nezbytné pro použití smluvního softwaru.
 2. Smluvní software a uživatelská dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách. Pokud je software chráněn licenčním klíčem, obdržíte jej výhradně pro použití softwaru, jak je specifikováno v těchto podmínkách, v popisu produktu a uživatelské dokumentaci.
 3. Funkčnost smluvního softwaru jasně vyplývá z popisu produktu. Specifikaci v něm uvedenou je třeba chápat jako popis služby, a nezakládá tudíž nárok na záruku. Záruka je poskytována, jen pokud byla jako taková výslovně označena. Instalační a konfigurační služby nejsou součástí těchto podmínek.

Část 2 – Udělení práv

 1. Není-li uvedeno jinak (např. v případě demo verzí), je vám uděleno nevýhradní a časově neomezené právo používat smluvní software v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách a v popisu produktu. Smluvní software může být použit pouze na jednom zařízení nebo na jednom virtuálním stroji pro každou zakoupenou licenci. Povolené použití zahrnuje instalaci smluvního softwaru, jeho načtení do paměti a použití v souladu s určeným účelem. Za žádných okolností nemáte právo zpřístupnit zakoupený smluvní software v rámci pronájmu nebo dále postoupit jeho licenci jiným způsobem, veřejně jej reprodukovat nebo zpřístupnit prostřednictvím drátových nebo bezdrátových komunikačních prostředků, nebo jej zpřístupnit třetím stranám za úplatu či zdarma, např. prostřednictvím Poskytování aplikačních služeb nebo softwaru jako služby. Toto nemá vliv na platnost odstavce. 4.
 2. Máte právo vytvořit záložní kopii smluvního softwaru, považujete-li to za potřebné pro jeho další použití. Zavazujete se, že k vámi vytvořené záložní kopii viditelně připojíte slova „Backup copy/Záložní kopie“ a informaci o autorských právech odkazující na ifm.
 3. Máte právo dekompilovat a duplikovat smluvní software v rozsahu povoleném zákonem.
 4. Převedením licenčního certifikátu a dokumentace máte právo trvale povolit používání zakoupené kopie smluvního softwaru třetí straně. V takovém případě musíte ukončit používání programu, smazat všechny nainstalované kopie programu ze svých počítačů a všechny kopie na jiných paměťových nosičích, nebo přenést tyto kopie k nám, pokud vám ze zákona nevyplývá povinnost uchovávat je po delší dobu. Zavazujete se, že na naši žádost písemně potvrdíte, že jste uvedená opatření vykonali v plném rozsahu, nebo, je-li to nutné, uvedete důvody pro delší dobu uchovávání. Kromě toho se musíte s třetí stranou výslovně dohodnout na tom, že bude dodržovat rozsah udělení práv podle ustanovení části 2.
 5. Používáte-li smluvní software způsobem, který kvalitativně (z hlediska povahy povoleného použití) nebo kvantitativně (z hlediska počtu zakoupených licencí) překračuje zakoupená práva k užívání, zavazujete se okamžitě zakoupit zbývající práva. Pokud tak neučiníte, máme právo uplatnit svá práva v souladu s touto smlouvou.
 6. Informace o autorských právech, sériová čísla nebo jiné funkce sloužící k identifikaci programu nesmí být ze smluvního softwaru odstraněny ani pozměněny.

Část 3 – Záruka

 1. V případě, že je smluvní software poskytnut za úplatu, zaručujeme dohodnutou kvalitu smluvního softwaru v souladu s následujícími ustanoveními a to, že používáním smluvního softwaru neporušíte práva třetích osob.
  Záruka se nevztahuje na vady, které lze přičíst použití smluvního softwaru v hardwarovém nebo softwarovém prostředí nekompatibilním s požadavky stanovenými v těchto podmínkách a s popisem produktu nebo změnám a uprávám, které jste provedli v softwaru, aniž byste k tomu byli oprávněni ze zákona nebo těchto podmínek na základě našeho předchozího písemného souhlasu.
 2. Zavazujete se, že smluvní software ihned po obdržení zkontrolujete na zjevné vady a budete nás o takových vadách neprodleně informovat; jinak bude vyloučena jakákoli záruka na takové vady. Totéž platí pro případy, kdy se tyto vady projeví později.
 3. V případě materiálové vady máme nejprve nárok na následný výkon, tedy
   na základě našeho výběru vadu napravit (náprava) nebo dodat náhradu. Pokud je poskytnuta náhrada, můžete obdržet novější verzi softwaru, s výjimkou případů, kdy by toto mělo za následek nepřiměřená poškození. V případě vad titulu vám na základě našeho výběru poskytneme legálně platné prostředky k používání smluvního softwaru nebo jej upravíme tak, aby již neporušoval práva třetích stran.
 4. Jsme oprávněni poskytovat záruční servis ve vašich prostorách. Rovněž jsme povinni napravit vady zpřístupněním aktualizací ke stažení prostřednictvím automatického instalačního programu na našem webu a nabídnutím telefonické podpory jako pomoci při případných problémech s instalací.
 5. Tím není dotčeno vaše právo na snížení kupní ceny nebo zrušení smlouvy v případě, že snahy o nápravu nebo náhradu dvakrát selžou. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě nevýznamných vad. Pokud požadujete náhradu škody nebo zbytečných výdajů, bude se naše odpovědnost řídit ustanoveními části 4.
 6. S výjimkou nároků na náhradu škody, jsou záruční nároky vyplývající z materiálových vad předmětem zákonné promlčecí lhůty dvou let. Pokud je nosič dat prodán, začíná zákonná promlčecí lhůta dodáním smluvního softwaru, v případě prodeje zahrnujícího stažení z internetu, začíná oznámením a aktivací přístupových dat pro oblasti ke stahování softwaru. Nároky na náhradu škody a na náhradu zbytečných výdajů se řídí ustanoveními části 4.
 7. Pokud je mezi smluvními stranami uzavřena servisní smlouva, musí být časová lhůta pro odstranění vad stanovena podle intervalů určených servisní smlouvou.

Část 4 – Odpovědnost

 1. Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, je rozsah naší odpovědnosti v souladu s touto částí 4.
  V souladu s touto částí 4 jsme odpovědní bez omezení
 • v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti;
 • v případě poškození života, končetin nebo zdraví;
 • podle ustanovení německého zákona o odpovědnosti za výrobek; a
 • na základě převzaté záruky.
 1. V případě porušení povinnosti z důvodu lehké nedbalosti, kdy je uvedená povinnost nezbytná pro splnění účelu smlouvy (kardinální povinnost), je naše odpovědnost omezena na škodu, která je předvídatelná a typická pro tento typ podnikání.
 2. Jakákoli další odpovědnost z naší strany je vyloučena.
 3. Výše uvedené omezení odpovědnosti se vztahuje také na osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zástupců a orgánů.

Část 5 – Bezpečnostní opatření, právo na provedení auditů

 1. Musíte přijmout vhodná opatření k ochraně smluvního softwaru a popřípadě i údajů pro přístup online před přístupem neoprávněných třetích stran. Na bezpečném místě musí být uchovány zejména všechny kopie smluvního softwaru a přístupové údaje.
 2. Jste povinni umožnit nám na naši žádost ověření správného použití smluvního softwaru, a zejména to, zda program používáte kvalitativně i kvantitativně v rozsahu dovoleném získanými licencemi. Za tímto účelem nám musíte poskytnout informace, nechat nás zkontrolovat příslušné dokumenty a soubory a umožnit nám nebo námi určené auditorské společnosti, která je pro vás přijatelná, prověřit použité hardwarové a softwarové prostředí. Audit budeme moci provést ve vašich prostorách během běžné pracovní doby, nebo ho nechat provést třetí stranou, která je vázána profesionální povinností mlčenlivosti. Jsme povinni zajistit, aby tyto činnosti ve vašich prostorách měly co nejmenší dopad na provoz vaší společnosti. Jestliže z auditu vyplyne, že počet použitých licencí převyšuje počet licencí získaných o více než 5 % (pět procent), nebo že existují jiná použití, která nejsou v souladu se smlouvou, ponesete náklady na audit; v opačném případě poneseme náklady spojené s auditem my.

Část 6 – Různé

 1. Jakékoli nároky vůči nám vyplývající z této smlouvy budete moci postoupit třetím stranám jen na základě našeho písemného souhlasu. Toto nemá vliv na platnost části 2, odstavec 4.
 2. Nebudou použity žádné obchodní podmínky, které by byly v rozporu s těmito licenčními podmínkami.
 3. Strany jsou si vědomy, že smluvní software může podléhat vývozním nebo dovozním omezením. Zejména mohou existovat povinnosti získat povolení nebo může být použití softwaru či souvisejících technologií v zahraničí předmětem omezení. Musí být dodržena příslušná ustanovení Spolkové republiky Německo, Evropské unie a Spojených států amerických o kontrole vývozu a dovozu a všechna další použitelná nařízení. Plnění smlouvy z naší strany je podmíněno neexistencí žádných překážek plnění v důsledku národních a mezinárodních předpisů v oblasti exportního a importního práva nebo jakýchkoli jiných právních ustanovení.
 4. Tato smlouva se řídí právem země, v níž má společnost ifm sídlo. Uplatňování Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách při mezinárodním prodeji zboží ze dne 11. dubna 1980 (Úmluva OSN o prodeji) je vyloučeno.
 5. Jurisdikcí je v případě této smlouvy místo podníkání společnosti ifm.

Open source software

Tímto informujeme kupujícího, že různé produkty skupiny ifm obsahují komponenty s otevřeným zdrojovým kódem. V závislosti na produktu podléhají tyto komponenty s otevřeným zdrojovým kódem licenci General Public License verze 1, 2 nebo 3 (General Public License 3 v kombinaci s GNU Compiler Collection Runtime Library Exception verze 3.1), Lesser General Public License verze 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause), Academic Free License verze 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License a Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License verze 1.0, 1.1 a 2.0, ISC License, libpng License a zlib License nebo jiné licence, které jsou patrné z informací o příslušném produktu. To znamená, že kupující může tyto komponenty (a jakékoli další odvozené části) poskytovat pouze v souladu s výše uvedenými licencemi, z nichž některé vyžadují zpřístupnění zdrojového kódu třetím stranám. Kupující se zavazuje dodržovat příslušnou licenci při používání, zpracování a předávání komponentů s otevřeným zdrojovým kódem. Příslušné licenční texty jsou uvedeny v průvodních materiálech souvisejících s produktem (např. uživatelská příručka, návod k instalaci, soubory ke stažení nebo jiné informační materiály).

Obecné smluvní podmínky údržby softwaru (služby)

Smluvní strany uzavřely smlouvu o poskytování softwaru. Dále uvedené smluvní podmínky platí pro poskytování služeb společností ifm electronic gmbh (dále jen „poskytovatel služeb“) v rámci údržby softwaru dodaného zákazníkovi. Odlišné smluvní podmínky uplatňované zákazníkem se výslovně neuznávají.

1.           Pojmy

Poskytovatel služeb: společnost ifm electronic gmbh nebo její partnerská společnost.
Hlavní smlouva: Speciální smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb o poskytnutí softwaru.
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba pověřující poskytovatele služeb, aby prováděl smluvní služby.
Software: počítačový program specifikovaný ve smlouvě.
Aktualizace: nová verze softwarového programu, která slouží k odstranění chyb zjištěných v předchozí verzi.
Upgrade: nová verze softwarového programu, která obsahuje nové nebo vylepšené funkce.

2.           Předmět smlouvy

Poskytovatel služeb poskytuje služby údržby softwaru dodaného zákazníkovi. Poskytování zde uvedených služeb závisí na uzavření hlavní smlouvy.

3.           Odměna

Pokud není sjednáno jinak, za služby od poskytovatele se neplatí žádná odměna.

4.           Obecné povinnosti, součinnost zákazníka

Zákazník dá bez vyzvání poskytovateli služeb všechny informace potřebné k řádnému posouzení a vyřízení příslušného požadavku na služby.

Dále je zákazník povinen instalovat aktualizace, které mu poskytovatel služeb dá k dispozici, a používat jen nejaktuálnější nebo druhou nejaktuálnější verzi softwaru. To neplatí, když to není rozumné, například když je nejaktuálnější a/nebo druhá nejaktuálnější verze softwaru chybná a narušovalo by to provoz zákazníka.

5.           Rozsah služeb, provozní doba

Služby jsou poskytovatelem zajišťovány e-mailem nebo telefonicky v němčině nebo angličtině.

Provozní doba:

Aktuální provozní doba je uvedena na příslušné národní stránce poskytovatele služeb, např. pro Německo https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt.

Poskytovatel služeb je povinen reagovat na požadavek na služby v dobách odezvy stanovených dále. Doba odezvy je doba potřebná k reakci od okamžiku otevření lístku služby, ve kterém je popsán konkrétní a reprodukovatelný problém (od vytvoření lístku). Doby odezvy se měří v rámci příslušného období poskytování služeb.

Platí tyto doby odezvy; prioritu problému určuje zákazník:

Priorita Definice Doba odezvy
Vysoká Problém velmi ovlivňuje nebo dokonce zamezuje ekonomickou činnost nebo provoz. Vyžaduje okamžité řešení, protože by mohl způsobit velké ztráty nebo celkově narušit celou ekonomickou činnost. 4 hod.
Střední Kvůli závadě nelze ekonomickou operaci uskutečnit potřebným způsobem. Problém poněkud ovlivňuje ekonomickou činnost. 8 hod.
Nízká Problém poněkud ovlivňuje ekonomickou činnost nebo ji neovlivňuje. 24 hod.

Problém: Za problém ve smyslu těchto smluvních podmínek se považuje situace, kdy software při používání ke smluvně stanovenému účelu, ve sjednaném rozsahu služeb a podle požadavků na systém stanovených poskytovatelem, neplní v době platnosti této smlouvy funkce uvedené v popisu výrobku/služby.

Způsob poskytování služeb určuje rozumným uvážením poskytovatel služeb. Služby mohou mít také podobu zásad nebo pokynů pro zákazníka. Zákazník je povinen se takovými pokyny řídit.

6.           Nové součásti programu

Poskytovatel služeb bude software, ke kterému uděluje zákazníkovi licenci, dále vyvíjet a výsledky vývoje zahrnovat do aktualizací nebo upgradů.

Poskytovatel služeb může software, ke kterému uděluje zákazníkovi licenci, nahradit aktualizacemi nebo upgrady kdykoli podle svého rozumného uvážení.

Poskytovatel služeb udělí zákazníkovi práva k používání těchto aktualizací a upgradů podle příslušné hlavní smlouvy.

7.           Odpovědnost

Poskytovatel služeb je podle právních předpisů odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu zákazníka způsobenou úmyslně, hrubou nedbalostí, absencí zaručené vlastnosti nebo zaviněným porušením podstatných povinností, vedoucí k usmrcení, poškození tělesného nebo duševního zdraví a v případech, kdy odpovědnost vyplývá z právních předpisů o odpovědnosti za výrobek.

K podstatným povinnostem patří smluvní závazky, jejichž plnění je primárním předpokladem realizace smlouvy, jejichž plnění může smluvní partner považovat za samozřejmé a které mohou v případě porušení druhou smluvní stranou ohrozit základní účel smlouvy.

Při porušení podstatné povinnosti – pokud je škoda způsobena jen mírnou nedbalostí – se odpovědnost vztahuje jen na ztráty, které jsou obvyklé a předvídatelné, a proto je lze očekávat v souvislosti s poskytováním softwaru, který je předmětem smlouvy.

Poskytovatel služeb neodpovídá za škody, které zákazník utrpí v důsledku ztráty dat.

Ve všech ostatních případech je odpovědnost vyloučena bez ohledu na konkrétní právní základ.

8.           Doba platnosti a ukončení smlouvy

              Tato smlouva souvisí s dobou platnosti hlavní a automaticky končí skončením platnosti nebo jiným ukončením hlavní smlouvy. Pokud je hlavní smlouva prodloužena, automaticky se prodlužuje také tato smlouva.

              Pro softwarové produkty ifm moneo platí tyto zásady:

Zakoupením softwaru zákazník získává právo na (bezplatné) služby do konce kalendářního roku, ve kterém si příslušné moduly moneo zakoupil, a na následující rok. Na konci následujícího roku nárok na služby zaniká. Zákazník může uzavřít novou smlouvu o službách, nebo si objednat konkrétní služby podle potřeby. Předpokladem je, aby zákazník plnil povinnosti a součinnost uvedené v článku 4.

9.           Závěrečná ustanovení

              Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy přestanou být částečně nebo úplně právně účinná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

              Tato smlouva se řídí právem země, ve které má hlavní sídlo společnost ifm. Je vyloučeno uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980.

Příslušnost pro spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí sídlem společnosti ifm.

Vydání: prosinec 2020