1. Domovská stránka
 2. Obchodní podmínky společnosti ifm electronic, spol. s r.o.

Obchodní podmínky společnosti ifm electronic, spol. s r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikají na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi ifm electronic, spol. s r.o. se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 496 22 676, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24619, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
 2. Tyto obchodní podmínky se uzavírají v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.
 3. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).
 4. Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky. Případné další dohody, změny a dodatky musí mít písemnou formu a musí být potvrzeny oběma stranami.
 5. Vytvořením objednávky v e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ci doplnit znění těchto obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 7. 2014.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající potvrzuje přijetí objednávky odesláním potvrzení o přijetí objednávky elektronickou poštou, na kupujícím uvedenou adresu elektronické pošty.
 2. Objednávka je platná pouze v případě, že jsou uvedeny všechny údaje a náležitosti, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
 3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, jeho označení a objednací číslo, popis, cenu zboží, způsob dopravy a její cenu, způsob platby.
 4. Za identifikační údaje kupujícího se považují jméno a příjmení/název společnosti, IČO, adresa/sídlo společnosti, dodací adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon.
 5. Cena zboží se uvádí v českých korunách včetně DPH.
 6. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dopravou zboží.

 

III. Poskytované slevy

 1. Na nákup přes e-shop je navázán systém slev.
 2. Při jednorázové objednávce nad 10 000 Kč je kupujícímu dodatečně poskytnuta sleva ve výši 5 % z celkové ceny objednávky.
  Při jednorázové objednávce nad 30 000 Kč je kupujícímu dodatečně poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové ceny objednávky.
 3. Tyto slevy se nevztahují na zákazníky, kteří mají s prodávajícím dohodnuté speciální podmínky (např. Rabatová smlouva). Poskytované slevy se nesčítají.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající je povinen na základě uzavření kupní smlouvy zaslat kupujícímu objednané zboží a kupující je povinen za toto zboží zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
 2. Kupující je povinen převzít objednané a dodané zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupující bere na vědomí, že nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží písemně odstoupit od kupní smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1829 obč. zák.
 2. Odstoupí-li kupující v dané lhůtě od smlouvy, je povinen prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit zboží, které od něj obdržel.
 3. Při odstoupení od smlouvy kupující vrací zboží na adresu prodávajícího:
  ifm electronic, spol. s r.o.
  Jihlavská 1558/21
  140 00 Praha 4 – Michle
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky až po obdržení zboží od kupujícího, a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení zboží.
 5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.
 6. Prodávající má nárok na náhradu vzniklé škody kupujícím v případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno.
 7. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze do doby převzetí zboží kupujícím, a to v případě, že okolnosti mu znemožňují dodat objednané zboží kupujícímu.

VI. Platební podmínky

 1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním v souladu s kupní smlouvou uhradí kupující bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 2. Kupní cena zboží je standardně splatná do 14 dnů od vystavení faktury; pokud není v Rabatové smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím uvedeno jinak.
 3. Kupující je povinen při platbě uvést variabilní symbol. Variabilním symbolem platby se rozumí číslo vystavené faktury.
 4. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží (vč. nákladů na jeho doručení) se považuje za splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

VII. Dodací podmínky

 1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, způsob doručení zboží určuje prodávající.
 2. Zboží je kupujícímu doručováno smluvní přepravní společností prodávajícího.
 3. Standardní doba doručení zboží kupujícímu je 2-5 pracovních dní.
 4. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží či další případné závady. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje neporušenost obalu a řádné dodání zboží. Na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 7. Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží či prodloužení dodací lhůty, které bylo zapříčiněno v důsledku válečných konfliktů, vypuknutí nebo hrozby války, občanských nepokojů, stávky, výluky, sporu, právních předpisů nebo nařízení, úmyslného poškození, nedostupnosti dopravy, nebo přírodních příčin, jako jsou ale ne výlučně, vyšší moc, zemětřesení, povodně nebo bouře, požáry či nehody nebo krádeže, nebo jakékoliv jiné události mimo kontrolu prodávajícího.

VIII. Záruční podmínky

 1. Záruční lhůta je výrobcem stanovena na 60 měsíců od data dodání produktu, je-li používán v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.
 3. Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní účely prodávajícího.
 2. Kupující je povinen uvádět osobní údaje pravdivě a správně.
 3. Kupující je povinen v případě změny osobních údajů neprodleně informovat o této skutečnosti prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva podléhají právnímu řádu České republiky a jsou s ním vykládány v souladu. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc projednávat a rozhodovat ve věci jakýchkoliv požadavků či jednání této smlouvy.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího:

ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle
Tel.: +420 267 990 211
Fax: +420 267 750 180
Email: info.cz@ifm.com

Příloha č . 1: Reklamační řád

Reklamační řád ifm electronic vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

• Souhlas s reklamačním řádem
Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

• Povinnost kontroly
Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme kupující zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

• Do záruční opravy bude přijato pouze kompletní zboží
Reklamace zásilek ifm electronic může být uplatněna pouze na adrese prodávajícího:
ifm electronic, spol. s r. o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: +420 267 990 211

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací:
Rostislav Sluka
Tel.: +420 267 990 225
E-mail: rosta.sluka@ifm.com

• Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
- s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
- mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
- bez doložení původu nákupu
- poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
- zboží poškozené neodborným servisním zásahem


• Reklamace, jak postupovat?
Postupujte prosím podle následujících instrukcí. Vaši reklamaci pak budeme schopni vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.
- Zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě, je třeba zásilku nepřevzít, nebo spolu s dopravcem zásilku prohlédnout a neprodleně uplatňovat reklamaci u dopravce. Dopravce je povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit neprodleně u dopravce.
- Zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou. Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu.
- Zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem casu), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce a zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu firmy. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

• Jak zaslat zboží na reklamaci?
Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do ochranného obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku. Takto připravenou zásilku zašlete na naši výše uvedenou adresu.

• Náklady na dopravu
Náklady na dopravu reklamace do sídla společnosti ifm electronic, spol. s r. o. nese kupující, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. Společnost ifm electronic vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.