You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Udržitelnost
  2. Životní prostředí

Ekologie – odpovědnost za životní prostředí

Filozofie

Naše filosofie jasně definuje náš přístup k co nejšetrnějšímu nakládání s přírodními zdroji. Vyžadujeme a podporujeme ekologicky uvědomělá rozhodnutí a chování jak v rámci společnosti, tak u našich obchodních partnerů.

Zásady ochrany životního prostředí

Zásady ochrany životního prostředí ifm electronic gmbh vycházejí z naší firemní filozofie. Je to vize, na které je založen náš systém environmentálního řízení, a představuje rámec pro cíle a zásady týkající se životního prostředí. Naše jednání není určováno pouze právními předpisy, ale také ekologickým smýšlením, které nás nutí převzít odpovědnost za dopady a důsledky našeho jednání.

Enviromentální řízení a publikace

Abychom mohli nést svou ekologickou odpovědnost a neustále optimalizovat ochranu životního prostředí, byl před více než 20 lety zaveden náš systém environmentálního řízení, který byl v roce 2020 certifikován podle norem DIN EN ISO 14001 a EMAS (ekologický audit EU). V souladu s normou EMAS každý rok zveřejňujeme environmentální prohlášení v německém jazyku. V něm uvádíme informace o našem systému environmentálního řízení a o našich environmentálních výsledcích, cílech a opatřeních.

Přehled environmentálních témat v ifm je uveden také v brožuře o životním prostředí pro naše zákazníky a v našem vydání „Udržitelné myšlení a jednání. ifm – řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce“. Obsahuje naše firemní zásady ochrany životního prostředí, přijatá opatření na ochranu životního prostředí, zkrácenou verzi aktuální ekologické bilance a také informace o kritických látkách.

Environmentální opatření

„Oddělení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí společnosti ifm vzniklo v roce 1991. Můžeme se proto ohlédnout na dlouhou dobu s mnoha zkušenostmi a v souladu s tím také na úměrně dlouhý seznam přijatých opatření na ochranu životního prostředí. Od roku 1993 mezi ně patří například neustálé rozšiřování opatření ke zvyšování energetické účinnosti, nahrazování látek nebezpečných pro životní prostředí, komplexní preventivní opatření a každoroční vypracovávání provozní ekologické bilance. Aktuální environmentální cíle a opatření jsou stanoveny v environmentálním programu EMAS a jsou každoročně aktualizovány. ifm se navíc zavázala dosáhnout do roku 2030 klimaticky neutrálního provozu. Za tímto účelem se skupina ifm řídí třístupňovou posloupností „zabránit vzniku, snížit a kompenzovat“ a kromě přímých emisí a emisí souvisejících s energiemi zohledňuje také vybrané emise z hodnotového řetězce.

Výrobky

Trvanlivost našich výrobků má pro nás nejvyšší prioritu a je základním prvkem při snižování spotřeby zdrojů a předcházení vzniku odpadu. Již ve fázi vývoje výrobku věnujeme zvláštní pozornost hospodárnému a udržitelnému využívání zdrojů – od nápadu přes výrobu až po výrobek. Přitom bereme v úvahu environmentálně relevantní aspekty a kontrolujeme příslušné předpisy a normy z hlediska jejich příslušnosti.

Poznámka: Mnoho našich výrobků také přímo přispívá k prevenci nebo snižování negativních dopadů na životní prostředí.