You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. От следене на вибрациите до Промишленост 4.0
  3. Следене на вибрациите

Следене на вибрациите – ранно откриване на възникващите повреди и избягване на следващи разходи.

Защо е необходими следенето на вибрациите?
Всяка машина създава вибрации по време на работа. Тези вибрации могат бързо да надхвърлят допустимото ниво поради дисбаланс, изместване или резонанси. Увеличаването на амплитудата на вибрацията има негативен ефект върху състоянието на машината и намалява нейния експлоатационен живот.

Резултатът: Неочаквани повреди и по-къс експлоатационен живот.

Решение с efector octavis:
Скоростта на общата вибрация се използва в промишлените стандарти за оценка на състоянието на цялата машина. ISO 10816 категоризира машините, ISO 14694 вентилатори, препоръчителни са ограничителните стойности за напрежението, причинено от вибрации.

efector octavis следи, дали не е надхвърлена допустимата степен на вибрации в машината. При ранно установяване на повреда засегнатите компоненти могат да бъдат сменени и така може да се избегнат следващи щети.

Следене на скоростта на вибрациите.

Сензорът за вибрации VK следи онлайн състоянието на сумарната вибрация на машините и съоръженията в съответствие с ISO 10816. Сензорът измерват средно квадратичната скорост на вибрациите по повърхността на невъртящите се компоненти и задейства аларма, ако вибрациите на машината са много силни.

Открива навреме дисбаланс и шокове.

Вибрациите на машината могат бързо да надхвърлят допустимото ниво поради дисбаланс, изместване или резонанси.

Резултатът: Неочаквани повреди и по-къс експлоатационен живот. Със сензора VN вибрации и шоковете се установяват, показват и документират постоянно.

Следене на до 4 измервателни точки.

Със сензори от тип VSA / VSP вибрациите на машината могат да бъдат измервани и на трудно достъпни места. С диагностичната електроника тип VSE могат да бъдат следени и документирани до 4 измервателни точки. Интерфейсите за Ethernet и индустриалните мрежи опростяват свързването и отдалечената диагностика.