You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Koristi IO-Linka
  2. Pregled sustava
  3. Industrija automatizacije

IO-Link u industriji automatizacije

Mjerač stlačenog zraka za bilježenje potrošnje energije

Propuštanja su bitan izvor izgubljene energije u sustavima sa stlačenim zrakom gdje se često gubi i do 30 % učinka kompresora. Propuštanjima zraka mogu se prouzrokovati promjene tlakova sustava. Posljedice: Oprema koja radi sa zrakom ne funkcionira ispravno, proizvodnja nije učinkovita i kvaliteta proizvoda opada. Za opremu je potrebno i redovito održavanje.

ifmovim mjeračem stlačenog zraka SD otkriva se trenutačni tlak, stopa protoka i ukupna potrošnja stlačenog zraka. Time se omogućuje precizno otkrivanje potrošnje tlaka zraka u pojedinačnim točkama i u cijelom sustavu. Ne temelju odstupanja vrijednosti, curenja se mogu brzo otkriti i ukloniti.

Dodana vrijednost s IO-Linkom

Provedba nadzornih sustava sa stlačenim zrakom obično je preskupa. IO-Linkom se prenose višestruke obradne vrijednosti putem jednog kabela. U slučaju SD-a, radi se o tlaku zraka, trenutačnom protoku, temperaturi i vrijednosti brojača. Time se smanjuje potreba za skupim analognim karticama. Budući da jedan senzor može prenositi više signala obrade, ovime nestaje potreba za dodatnim cijevnim armaturama, senzorima, žicama i na kraju se pojednostavljuje sustav zaliha. Uštede zahvaljujući otkrivanju izgubljene energije i smanjenje ukupnih troškova ugradnje omogućuju brz povrat ulaganja.

Senzorima za vakuum nadziru se usisne hvataljke

Senzorima za vakuum serije PN7 otkriva se potrebni vakuum za ispravan rad usisnih hvataljki. Ako se ne dostignu najmanje moguće vrijednosti, usisna hvataljka ostaje u svom početnom položaju da bi se spriječilo oštećenje obradaka i sustava. Uz to, nadziru se zračna mreža stlačena visokim tlakom (12 bara) i zračna mreža stlačena niskim tlakom (6 bara).

Dodana vrijednost s IO-Linkom

Ako treba zamijeniti senzor vakuuma PN7, zadane parametre moguće je automatski kopirati na novi senzor pomoću IO-Linka. Tako se štedi vrijeme i sprječavaju moguće pogreške u postavljanju točaka prebacivanja. Senzor za vakuum može se rabiti i kao prekidač za uključivanje/isključivanje ili za prijenos analognih vrijednosti putem IO-Linka jer se omogućava jednom senzoru upravljanje i digitalnim i analognim područjima primjene te smanjenje zahtjeva za inventar.

Provjera sudara na platformi za sastavljanje

U tvornici automobila, fotoelektričnim senzorom udaljenosti O1D otkriva se između dva koraka sastavljanja ako se okvir automobila nalazi na platformi za sastavljanje. Ako je to slučaj, nosač se spušta, a tijelo automobila se sigurno pozicionira. Položaj senzora O1D od ključne je važnosti i često se ne može parametrizirati bez zaustavljanja tvorničke trake ako treba promijeniti područje primjene.

Dodana vrijednost s IO-Linkom

Postavljanje parametra na daljinu ključno je u ovom području primjene. Senzor udaljenosti O1D postavljen je na nedostupnu lokaciju i može se namjestiti putem softvera ili PLC-a pri prebacivanju na drugačiji proizvodni model bez zaustavljanja proizvodne linije.