You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi isporuke
za proizvode i usluge iz oblasti elektroindustrije koriste se za poslovanje između kompanija


Neobavezujući predlog uslova Centralnog udruženja elektrotehničke industrije i elektroindustrije 
Stanje: Juni 2011.
 
1. Područje primjene 
 
1.1. Ovi opći uvjeti vrijede za pravne poslove između poduzeća vezane uz isporuku robe te po smislu i za 5.5. pružanje usluga. Za softver primarno vrijede uvjeti za softver koje izdaje austrijska Strukovna udruga za električnu i elektroničku industriju, za montažu uvjeti za montažu austrijske industrije za jaku i slabu struju odnosno uvjeti za montažu austrijske električne i elektroničke industrije za elektromedicinsku tehniku (aktualne verzije dostupne su na stranici: www.feei.at).
1.2. Odredbe koje odstupaju od uvjeta navedenih pod točkom 1.1. vrijede samo u slučaju njihova pisana priznanja od strane prodavača. 


2. Ponuda 
 
2.1. Ponude prodavača neobvezujuće su.
2.2. Dokumenti vezani uz ponude i projekte ne smiju se bez suglasnosti prodavača umnožavati niti se smiju učiniti dostupnima trećim osobama. Prodavač može u bilo kojem trenutku zatražiti povrat tih dokumenata, a kupac ih mora smjesta dostaviti prodavaču, ako se narudžba vrši drugdje. 


3. Sklapanje ugovora 
 
3.1. Ugovor se smatra sklopljenim kada prodavač nakon primanja narudžbe pošalje pisanu potvrdu narudžbe ili isporuči robu.
3.2. Podaci sadržani u katalozima, prospektima i sličnim dokumentima te ostale pisane ili usmene izjave mjerodavne su samo ako se izričito na njih upućuje u potvrdi narudžbe.
3.3 Za naknadne izmjene i dopune ugovora potrebna je pisana potvrda kako bi bile valjane. 


4. Cijene 
 
4.1. Vrijede prodavačeve tvorničke odnosno skladišne cijene koje ne uključuju porez na promet, pakiranje, utovar, demontažu, povrat te pravilnu reciklažu i zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja u komercijalne svrhe u smislu Uredbe o postupanju sa starim električnim i elektroničkim uređajima. Ako se u vezi s isporukom naplaćuju pristojbe, porezi ili druga davanja, njihove troškove snosi kupac. Ako je ugovorena isporuka s dostavom, dostava, kao i sva druga transportna osiguranja koje kupac eventualno želi, zaračunat će se zasebno, no ona ne uključuje istovar i prenošenje robe. Povrat pakiranja moguć je samo u slučaju izričitog dogovora.
4.2. U slučaju narudžbe koja odstupa od ukupne ponude, prodavač zadržava pravo na odgovarajuću promjenu cijena.
4.3. Cijene se temelje na troškovima u trenutku prve ponuđene cijene. Ako se troškovi povećaju do trenutka isporuke, prodavač je ovlašten prilagoditi cijene u skladu s tim.
4.4. U slučaju naloga za popravak prodavač izvršava usluge koje smatra svrsishodnima te sastavlja obračun na temelju troškova. To također vrijedi za usluge i dodatne usluge čija svrsishodnost postaje jasna tek tijekom izvršenja naloga, pri čemu prodavač ne mora kupca o tome posebno obavijestiti.
4.5. Troškovi izrade ponuda za popravak ili troškovi vještačenja bit će obračunati kupcu. 


5. Isporuka 
 
5.1. Rok isporuke počinje teći s najkasnijom od dolje navedenih točaka: 
a) datum potvrde narudžbe 
b) datum ispunjavanja svih tehničkih, trgovačkih i ostalih preduvjeta za koje je odgovoran kupac 
c) datum kada je prodavač dobio predujam koji se uplaćuje prije isporuke robe ili jamstvo.
5.2. Službene dozvole i dozvole trećih osoba koje su eventualno potrebne za izradu uređaja potrebno je ishoditi od kupca. Ako takve dozvole ne budu pravovremeno izdane, sukladno tome produžuje se rok isporuke.
5.3. Prodavač je ovlašten vršiti i obračunavati djelomične isporuke ili isporuke koje se vrše unaprijed. Ako je ugovorena dostava na zahtjev, najkasnije godinu dana nakon narudžbe smatrat će se da je zatražena isporuka robe.
5.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti ili okolnosti neovisnih o volji ugovornih strana, kao što su primjerice svi slučajevi više sile, koje onemogućavaju pridržavanje ugovorenog roka isporuke, rok isporuke produžuje se u svakom slučaju za trajanje tih okolnosti; u njih se osobito ubrajaju oružani sukobi, intervencije državnih službi i zabrane, kašnjenje s transportom i kašnjenje zbog zadržavanja na carini, oštećenja prilikom transporta, nedostatak energije i sirovina, sukobi na radnom mjestu te odustajanje važnog, teško zamjenjivog dobavljača. Ove okolnosti daju pravo na produženje roka isporuke čak i ako nastupe kod dobavljača.
5.5. Ako su ugovorne strane prilikom sklapanja ugovora ugovorile ugovornu kaznu (penale) za kašnjenje s isporukom, kazna se plaća prema sljedećem pravilu, pri čemu bilo kakvo odstupanje od njega u pojedinačnim točkama ne utječe na primjenu njegovih ostalih točaka: kašnjenje u ispunjenju ugovora za koje dokazivo krivicu snosi isključivo prodavač ovlašćuje kupca da za svaki puni tjedan kašnjenja zatraži ugovornu kaznu od najviše ½ %, no ukupno najviše 5 % vrijednosti onog dijela predmetne ukupne naručene robe koji se zbog nepravovremene isporuke znatnog dijela ne može koristiti ako je kupac pretrpio štetu u toj visini. Dodatna potraživanja proizašla iz kašnjenja s isporukom isključena su. 


6. Prijelaz rizika i mjesto izvršenja 
 
6.1. Pravo upotrebe i rizik prelaze na kupca nakon otpreme robe iz tvornice odnosno skladišta, i to neovisno o ugovorenoj kalkulaciji cijene (npr. franko, troškovi, osiguranje i vozarina (CIF) itd.). To vrijedi i u slučaju dostave u sklopu montaže ili ako je prodavač izvršio ili organizirao i vodio transport.
6.2. Mjesto izvršenja usluge je ondje gdje se usluga pruža. Rizik vezan uz uslugu ili ugovorenu djelomičnu uslugu prelazi na kupca nakon njezina izvršenja. 


7. Plaćanje 
 
7.1. Ako nisu ugovoreni nikakvi uvjeti za plaćanje, jedna trećina cijene dospijeva na naplatu po primitku potvrde narudžbe, jedna trećina na polovici roka isporuke, a ostatak prilikom isporuke. Neovisno o tome porez na promet iskazan u računu u svakom slučaju treba platiti najkasnije 30 dana nakon ispostave računa.
7.2. Kod parcijalnih obračuna odgovarajuće parcijalne isplate dospijevaju s primitkom dotične fakture. To vrijedi i za obračunske iznose koji nastaju izvan okvira prvotnog konačnog iznosa zbog dodatnih isporuka ili drugih dogovora, neovisno o uvjetima plaćanja ugovorenima za glavnu isporuku.
7.3. Isplate treba izvršiti na platnom mjestu prodavača bez ikakvih odbitaka u ugovorenoj valuti. Čekovi ili mjenica eventualno se primaju isključivo u svrhu plaćanja. Sve kamate i troškovi (kao što su npr. troškovi naplate i troškovi mjenice) vezani uz to idu na teret kupca.
7.4. Kupac zbog jamstvenih zahtjeva ili dugih protuzahtjeva nije ovlašten uskratiti isplate ili izvršiti prebijanje računa.
7.5. Isplata se smatra izvršenom na dan kada prodavač može njome raspolagati.
7.6. Ako kupac kasni s ugovorenom isplatom ili drugim plaćanjima vezanima uz ovaj ili druge poslove, prodavač može bez ikakvih negativnih posljedica za svoja ostala prava učiniti sljedeće: 
a) pomaknuti datum ispunjenja vlastitih obveza sve do ove isplate ili drugog plaćanja i iskoristiti pravo prikladnog produljenja roka isporuke, 
b) dati sva otvorena potraživanja iz tog ili drugih poslova na naplatu te za te iznose nakon dotičnog datuma dospijeća zaračunati zatezne kamate u iznosu od 1,25 % mjesečno, plus porez na promet, ako prodavač ne dokaže postojanje dodatnih troškova.
Prodavač je u svakom slučaju ovlašten obračunati troškove pred sudski postupak, a osobito troškove opomene i odvjetničke troškove.
7.7. Odobrenje popusta ili bonusa uvjetovano je potpunom i pravovremenom isplatom.
7.8. Prodavač zadržava vlasništvo nad svom robom koju isporuči do potpune isplate cjelokupnog iznosa računa te kamata i troškova. Kupac ovime u svrhu osiguravanja prodavačeva potraživanja kupoprodajne cijene ustupa prodavaču svoja potraživanja od preprodaje robe koja podliježe pravu pridržaja, čak iako je ona prerađena, preinačena ili pomiješana. Kupac je za raspolaganje robom s pridržajem prava vlasništva prodavača pri njezinoj daljnjoj prodaji ovlašten odgoditi plaćanje kupoprodajne cijene samo pod uvjetom da je istovremeno s preprodajom kupca drugog reda obavijestio o garantnoj cesiji ili je cesiju zabilježio u svojim poslovnim knjigama. Ako prodavač to od kupca zahtijeva, kupac mora prodavača obavijestiti o ustupljenim potraživanjima i njegovim dužnicima te mu na raspolaganje staviti sve podatke i dokumente potrebne za naplatu svojih potraživanja te trećeg dužnika obavijestiti o ustupanju potraživanja. U slučaju pljenidbe ili nekog drugog načina ostvarivanja potraživanja kupac je dužan ukazati na pravo vlasništva prodavača te ga smjesta obavijestiti. 


8. Jamstvo i odgovornost za nedostatke 
 
8.1. Prodavač je dužan u slučaju ispunjenja ugovorenih uvjeta plaćanja u skladu s odredbama u nastavku ukloniti svaki nedostatak koji nastane u trenutku primopredaje, a negativno utječe na funkcionalnost te je temeljen na greški u izradi, materijalu ili izvedbi. Prava iz jamstva ne mogu se ostvariti na temelju podataka iz kataloga, prospekata, reklamnih materijali i pisanih ili usmenih izjava koji nisu uključeni u ugovor.
8.2. Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci, osim ako za pojedinačne predmete isporuke nisu ugovoreni posebni jamstveni rokovi. To vrijedi i za predmete isporuke i usluge koje su čvrsto vezane uz određenu zgradu ili zemljište. Jamstveni rok počinje teći u trenutku prijelaza rizika u skladu s točkom 6.
8.3. Preduvjet za pravo iz jamstva jest da kupac nastale nedostatke smjesta pisano zabilježi te pošalje prodavaču. Kupac mora smjesta dokazati postojanje nedostatka, pri čemu osobito mora dokumente odnosno podatke koji se nalaze kod njega staviti prodavaču na raspolaganje. Ako kupac smjesta ne prijavi nedostatak, gubi i pravo naknade štete nastale zbog nedostataka. Ako postoji nedostatak koji je pokriven jamstvom u skladu s točkom 8.1., prodavač mora prema vlastitom diskrecijskom pravu na mjestu izvršenja popraviti neispravnu robu odnosno neispravni dio, zatražiti da mu se oni dostave rade popravka ili prikladno smanjiti cijenu.
8.4. Svi dodatni troškovi (npr. za montažu i demontažu, transport, zbrinjavanje, vožnju i vrijeme putovanja) proizašli iz uklanjanja nedostataka terete kupca. Za radove u okviru jamstva koji se vrše u pogonu kupca potrebno je bez naknade osigurati potrebne pomoćnike, podizne mehanizme, skele, sporedne materijale itd. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo prodavača.
8.5. Ako prodavač na temelju konstrukcijskih podataka, nacrta, modela ili drugih specifikacija kupca izradi robu, jamstvo prodavača obuhvaća samo pravilnu izvedbu.
8.6. Jamstvo ne obuhvaća nedostatke nastale na temelju postavljanja i montaže koju nije potaknuo prodavač, nedovoljnog opremanja, nepridržavanja zahtjeva za instalaciju i uvjeta korištenja, prekoračivanja granica opterećenja dijelova koje je naveo prodavač, nemarnog ili neispravnog ophođenja i upotrebe neprikladnih radnih materijala; isto vrijedi i za nedostatke nastale zbog materijala koji je kupac stavio na raspolaganje. Prodavač ne jamči ni za oštećenja nastala postupcima trećih osoba, atmosferskim pražnjenjem, prenaponima ili kemijskim utjecajima. Jamstvo ne obuhvaća zamjenu dijelova koji podliježu prirodnom trošenju. Prilikom prodaje rabljene robe prodavač ne daje jamstvo.
8.7. Jamstvo odmah prestaje vrijediti ako sam kupac bez pisanog odobrenja prodavača ili treća osoba koja nema izričito ovlaštenje prodavača na isporučenim predmetima izvrši promjene ili popravke.
8.8. Zahtjevi prema čl. 933.b Općeg građanskog zakonika (ABGB) zastarijevaju najkasnije istekom roka navedenog pod točkom 8.2.
8.9. Odredbe točaka 8.1. do 8.8. smisleno vrijede i za svako odgovaranje za nedostatke iz drugih pravnih razloga. 


9. Raskid ugovora 
 
9.1. Ako nisu određena posebna pravila, kupac smije raskinuti ugovor pod uvjetom da prodavač kasni s isporukom namjerno ili krajnjom nepažnjom ili da je neuspjelo istekao utvrđeni prikladni dodatni rok. Raskid ugovora postaje valjan slanjem preporučenog pisma.
9.2. Neovisno o svojim ostalim pravima prodavač je ovlašten raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima: 
a) ako je izvršenje isporuke odnosno početak ili nastavak pružanja usluge iz razloga za koje krivnju snosi kupac nemoguće ili se unatoč određivanju prikladnog dodatnog roka naknadno odužuje, 
b) ako je došlo do sumnje vezane uz platnu sposobnost kupca i ako kupac na zahtjev prodavača ne plati predujam ni ne pruži odgovarajuće jamstvo prije isporuke, ili 
c) ako produljenje roka isporuke zbog okolnosti navedenih pod točkom 5.4. ukupno iznosi više od polovice prvotno ugovorenog roka isporuke, ali najmanje 6 mjeseci.
9.3. Ugovor se može raskinuti i s obzirom na još otvorene dijelove isporučene robe ili usluge iz gore navedenih razloga.
9.4. Ako se nad imovinom jedne od ugovornih strana pokrene stečajni postupak ili se zahtjev za pokretanje stečajnog postupka odbije zbog nepostojanja dovoljne količine imovine, druga ugovorna strana ima pravo, raskinuti ugovor bez određivanja dodatnog roka.
9.5. Ne dovodeći u pitanje prodavačeve zahtjeve za naknadu štete u slučaju raskida ugovora, uključujući i troškove pred sudski postupak, valja obračunati i platiti izvršene usluge ili djelomične usluge u skladu s ugovorom. To vrijedi i ako kupac još nije preuzeo isporučenu robu ili uslugu te za pripremne radnje koje je prodavač izvršio. Prodavač umjesto toga također ima pravo zahtijevati povrat već isporučenih predmeta.
9.6. Druge posljedice raskida ugovora isključene su.
9.7. Isključuje se kupčevo ostvarivanje prava na temelju prekomjernog oštećenja (laesio enormis), zabune ili prestanka postojanja poslovnog temelja. 


10. Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja 
 
10.1. Kupac električnih i elektroničkih uređaja u komercijalne svrhe koji ima sjedište u Austriji preuzima obvezu financiranja prikupljanja i obrade starih uređaja električnih i elektroničkih uređaja u smislu Uredbe o postupanju sa starim električnim i elektroničkim uređajima ako je sam korisnik električnog ili elektroničkog uređaja. Ako kupac nije krajnji korisnik, mora dogovorom u potpunosti prenijeti svoju obvezu financiranja na svog kupca i to dokumentirati za prodavača.
10.2. Kupac sa sjedištem u Austriji snosi odgovornost za to da se prodavaču na raspolaganje stave sve informacije kako bi prodavač mogao ispuniti svoje obveze kao proizvođač/uvoznik, osobito u skladu s čl. 11. i 24. Uredbe o postupanju sa starim električnim i elektroničkim uređajima i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.
10.3. Kupac čije se sjedište nalazi u Austriji jamči prodavaču za svu štetu i ostale financijske posljedice koje prodavač pretrpi zbog kupčeva neispunjavanja ili nedostatnog ispunjavanja svojih obveza financiranja te ostalih obveza u skladu s točkom 10. Kupac snosi teret dokaza za ispunjavanje te obveze. 


11. Prodavačevo jamstvo 
 
11.1. Prodavač jamči za štetu izvan područja primjene Zakona o jamstvu na proizvod u okviru zakonskih propisa samo ako se može dokazati da je štetu skrivio namjerno ili krajnjom nepažnjom. Isključeno je jamstvo za blagu nepažnju, nadoknadu posljedične štete, isključivo imovinske štete, neostvarene dobiti, neostvarenih ušteda, gubitka kamata i štete nastale zbog zahtjeva trećih postavljenih kupcu.
11.2. U slučaju nepridržavanja eventualnih uvjeta za montažu, puštanje u rad i korištenje (npr. onakvih kakvi su sadržani u uputama za korištenje) ili službenih uvjeta za dopuštenje upotrebe isključen je svaki oblik naknade štete.
11.3. Ako su ugovorene ugovorne kazne, isključeni su zahtjevi u vezi s njima koji su izvan okvira kazni. 


12. Komercijalna zaštitna prava i autorsko pravo 
 
12.1. Ako prodavač izradi robu na temelju kupčevih konstrukcijskih podataka, nacrta, modela ili drugih specifikacija, kupac mora u slučaju eventualne povrede zaštitnih prava obeštetiti prodavača i osloboditi ga od odgovornosti.
12.2. Izvedbena dokumentacija kao što su planovi, skice i druga tehnička dokumentacija ostaju baš kao i obrasci, katalozi, prospekti, slike i sl. stalno intelektualno vlasništvo prodavača i podliježu relevantnim zakonskim odredbama vezanima uz umnožavanje, imitaciju, natjecanja itd. Točka 2.2. također vrijedi za izvedbenu dokumentaciju. 


13. Općenito 
 
Ako određene odredbe ugovora ili ove odredbe postanu ništavne, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Ništavnu odredbu treba zamijeniti valjanom odredbom koja je što bliža cilju ništavne odredbe. 


14. Sudska nadležnost i pravo 
 
Za rješavanje svih sporova nastalih na temelju ugovora, uključujući one o njegovu postojanju ili nepostojanju, nadležan je isključivo stvarno nadležan sud u mjestu glavnog sjedišta prodavača, a u Beču je to sud u okrugu Okružnog suda Innere Stadt. Ugovor podliježe austrijskom pravu bez primjene normi prosljeđivanja sudu u drugoj državi. Konvencija UNCITRAL-a Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primjenjuje se.

Opće odredbe licencije za trajno pružanje standardnog softvera poduzeća ifm

Preambula

Kupujete standardan softver od poduzeća ifm da biste ga upotrebljavali za svoja područja primjene ili područja primjene svojih klijenata.

1. odjeljak – Predmet sporazuma

 1. Predmet je ovog sporazuma trajno pružanje računalnog programa navedenog u odgovarajućem opisu proizvoda uključujući i s njim povezanu korisničku dokumentaciju („ugovorni softver”) uz plaćanje i besplatno i omogućavanje prava upotrebe softvera opisanog u 2. odjeljku. Hardversko i softversko okruženje koje je potrebno za upotrebu ugovornog softvera također je navedeno u opisu proizvoda.
 2. Ugovorni softver i korisnička dokumentacija dostupni su na mrežnom mjestu. Ako je softver zaštićen licencnim ključem, primit ćete licencni ključ isključivo za upotrebu softvera kako je navedeno u ovim odredbama, opisu proizvoda i korisničkoj dokumentaciji.
 3. Funkcionalnost ugovornog softvera u potpunosti je očita iz opisa proizvoda. Specifikacije u tom opisu smatraju se opisom usluge i ne smiju se smatrati jamstvom. Jamstvo se daje samo ako je izričito navedeno kao takvo. Usluge instaliranja i konfiguracije nisu dio ovih odredbi.

2. odjeljak – Davanje prava

 1. Osim ako je drukčije navedeno (npr. u slučaju demo inačica), dobivate neisključivo pravo upotrebe ugovornog softvera, vremenski neograničeno, u mjeri propisanoj ovim odredbama i u opisu proizvoda. Ugovorni softver može se upotrebljavati samo na jednom uređaju ili jednom virtualnom stroju po kupljenoj licenciji. Dopuštena upotreba uključuje instaliranje ugovornog softvera, učitavanje u memoriju i upotrebu u skladu s predviđenom namjenom. Ni pod kojim okolnostima nemate pravo učiniti kupljeni ugovorni softver dostupnim za unajmljivanje ili ga podlicencirati na druge načine, javno ga reproducirati ili mu omogućiti pristup žičnim ili bežičnim komunikacijskim sredstvima ili ga učiniti dostupnim trećim stranama u zamjenu za plaćanje ili besplatno, npr. putem Pružanja usluge aplikacije ili Softvera kao usluge. To nema nikakvog utjecaja na valjanost 4. odlomka
 2. Imate pravo na stvaranje sigurnosne kopije ugovornog softvera ako se to smatra potrebnim za njegovu neprekidnu upotrebu. Preuzimate obavezu da ćete na vidljiv način zalijepiti natpis „Sigurnosna kopija” i obavijest o autorskom pravu s upućivanjem na ifm na sigurnosnoj kopiji koju stvorite.
 3. Imate pravo dekompilirati i udvostručiti ugovorni softver u mjeri dopuštenoj zakonom.
 4. Imate pravo upotrebu kupljene kopije ugovornog softvera trajno dopustiti trećoj strani prijenosom potvrde o licenciji i dokumentacije. U tom slučaju trebate potpuno prestati upotrebljavati program, izbrisati sve instalirane kopije programa sa svojih računala i izbrisati sve kopije na drugim medijima za pohranjivanje podataka ili prenijeti te kopije nama pod uvjetom da niste zakonski obavezni zadržati te kopije dulje razdoblje. Na naš zahtjev obavezujete se da ćete potvrditi pisanim putem da ste navedene mjere proveli u potpunosti ili, ako je potrebno, navesti razloge za dulje razdoblje zadržavanja. Osim toga, trebate se izričito složiti s trećom stranom da će se ona pridržavati opsega davanja prava prema ovom 2. odjeljku.
 5. Ako upotrebljavate ugovorni softver na način koji kvalitativno (u smislu prirode dopuštene upotrebe) ili kvantitativno (u smislu broja kupljenih licenci) premašuje kupljena prava upotrebe, obavezujete se da ćete odmah kupiti preostala prava. Ako to ne napravite, imamo pravo na ostvarivanje svojih prava u skladu s ovim sporazumom.
 6. Obavijesti o autorskom pravu, serijski brojevi ili druge značajke čija je svrha identifikacija programa ne smiju se uklanjati s ugovornog softvera ili preinačavati.

3. odjeljak – Jamstvo

 1. U slučaju da se ugovorni softver učini dostupnim uz plaćanje, jamčimo usuglašenu kvalitetu ugovornog softvera u skladu sa sljedećim odredbama i jamčimo da možete upotrebljavati ugovorni softver bez kršenja prava trećih strana.
  Ovo jamstvo ne primjenjuje se na nedostatke koji se mogu pripisati upotrebi ugovornog softvera u hardverskom ili softverskom okruženju koje nije kompatibilno sa zahtjevima ugovorenim u ovom odredbama i opisu proizvoda, koji se mogu pripisati promjenama ili preinakama koje ste napravili na softveru, a za to nemate pravo u skladu sa zakonom ili ovim odredbama ili prema našem prethodnom pisanom pristanku.
 2. Obavezujete se da ćete ispitati ugovorni softver odmah nakon primitka i provjeriti ima li očitih nedostataka i odmah nas o obavijestiti o tim nedostatcima; u suprotnom, bilo koje jamstvo za te nedostatke isključuje se. Isto se primjenjuje na slučajeve u kojima takvi nedostatci postanu očiti kasnije.
 3. U slučaju materijalnog nedostatka u početku imamo pravo na naknadnu izvedbu, tj., prema našem izboru, otkloniti nedostatak („otklanjanje”) ili isporučiti zamjenu. Ako osiguramo zamjenu, možete primiti noviju inačicu softvera, osim ako zbog toga dođe do neopravdanih oštećenja. U slučaju nedostatka povezanog s vlasništvom, prema vlastitom izboru moramo vam pružiti pravno valjan način upotrebe ugovornog softvera ili ga preinačiti na takav način da se njime više ne krše prava trećih strana.
 4. Imamo pravo pružati jamstvene usluge u vašem poslovnom prostoru. Obavezujemo se i ispuniti obavezu otklanjanja nedostataka na način da ćemo ažuriranja učiniti dostupnima za preuzimanje putem načina automatskog instaliranja na našem mrežnom mjestu i pružanjem telefonske podrške da bismo vam pomogli riješiti bilo koje probleme s instaliranjem koji mogu nastati.
 5. To ne utječe na vaše pravo smanjenja kupovne cijene ili raskida ugovora ako pokušaji pružanja otklanjanja ili isporuke zamjene dvaput ne uspiju. Pravo na raskid ugovora isključuje se u slučaju znatnih nedostataka. Ako tražite naknadu štete ili neizravnih uzaludnih troškova nastalih jer osnovna usluga nije uredno pružena, naša odgovornost propisana je 4. odjeljkom.
 6. Osim odštetnih zahtjeva, jamstveni zahtjevi na temelju materijalnih nedostataka podliježu zakonskom razdoblju ograničenja od dvije godine. Ako se nosač podataka proda, razdoblje zakonskog ograničenja počinje nakon isporuke ugovornog softvera, a u slučaju prodaje koja uključuje preuzimanje s interneta, počinje nakon obavijesti i aktivacije pristupnih podataka za odjeljak u kojem se obavlja preuzimanje. Odštetni zahtjevi i zahtjevi za povrat novca za neizravne uzaludne troškove nastale jer osnovna usluga nije uredno pružena propisani su 4. odjeljkom.
 7. Ako među stranama postoji ugovor o održavanju, vremensko ograničenje za otklanjanje nedostataka određuje se razdobljima navedenim u tom ugovoru.

4. odjeljak – Jamstvo

 1. Osim ako se u pojedinačnim slučajevima ne dogovori drukčije, odgovorni smo u skladu s 4. odjeljkom.
  U skladu s ovim 4. odjeljkom, odgovorni smo bez ograničenja
 • u slučaju namjernog ili krajnjeg nemara;
 • u slučaju štete po život, ekstremitet ili zdravlje;
 • u skladu s odredbama njemačkog zakona o odgovornosti za proizvode; i
 • u skladu s jamstvom za koje smo preuzeli obavezu.
 1. U slučaju kršenja obaveze zbog malog nemara, gdje je ta obaveza neophodna za ispunjavanje svrhe ugovora (ugovorne obveze), naša odgovornost ograničena je do iznosa štete koja je predvidiva i tipična za ovu vrstu djelatnosti.
 2.  Isključuje se svaka naša daljnja odgovornost.
 3. Prethodno spomenuto ograničenje odgovornosti primjenjuje se i na osobnu odgovornost naših zaposlenika, predstavnika i tijela.

5. odjeljak – Sigurnosne mjere, pravo provođenja revizija

 1. Trebate poduzeti razumne mjere zaštite ugovornog softvera i, gdje je to primjenjivo, podataka za mrežni pristup, od neovlaštenog pristupa trećih strana. Osobito, sve kopije ugovornog softvera i pristupnih podataka trebate čuvati na sigurnom mjestu.
 2. Na zahtjev, trebate nam dopustiti provjeriti upotrebljava li se ugovorni softver na pravilan način, a osobito upotrebljavate li program i kvalitatitvno i kvantitativno u sklopu opsega dopuštenog kupljenim licencijama. U tu svrhu trebate nam pružiti informacije, dopustiti nam pregledavanje odgovarajućih dokumenata i datoteka i omogućiti nama ili revizorskom poduzeću koje imenujemo mi, a vama je prihvatljivo, ispitivanje hardverskog ili softverskog okruženja u kojem radite. Možemo provesti reviziju u vašem poslovnom prostoru tijekom redovnog radnog vremena ili je u naše ime može provesti treća strana koju obavezuje profesionalna tajna. Pobrinut ćemo se da te aktivnosti u vašem poslovnom prostoru imaju što manji utjecaj na vaše poslovanje. Ako se nakon revizije pokaže da broj licencija koje upotrebljavate premašuje broj kupljenih licencija za više od 5 % (pet posto) ili da ima drugih upotreba koje nisu u skladu s ugovorom, vi snosite troškove revizije; inače troškove snosimo mi.

6. odjeljak – Razno

 1. Moći ćete prenijeti na treće strane bilo koje odštetne zahtjeve protiv nas na temelju ovog ugovora tek nakon našeg pisanog pristanka. To nema nikakvog utjecaja na valjanost 2. odjeljka 4. odlomka
 2. Bilo koje odredbe poslovanja koje mogu biti u suprotnosti s ovim odredbama licencije ne primjenjuju se.
 3. Strane su svjesne da ugovorni softver može biti podložan izvoznim ili uvoznim ograničenjima. Osobito, mogu postojati obaveze za pribavljanje dopuštenja, ili upotreba softvera ili povezanih tehnologija u inozemstvu može biti podložna ograničenjima. Treba se pridržavati mjerodavnih odredbe kontrole izvoza i uvoza Savezne Republike Njemačke, Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država i bilo kojih drugih mjerodavnih propisa. Naše izvođenje ugovora odvija se pod uvjetom da nema prepreka tom izvođenju zbog nacionalnih i međunarodnih propisa izvoznih i uvoznih zakona ili bilo kojih drugih zakonskih odredbi.
 4. Ovaj se ugovor uređuje pravom zemlje u kojoj ifm ima sjedište. Isključuje se primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, donesene 11. travnja 1980. (Konvencija UN-a o prodaji; UN Sales Convention).
 5. Nadležno mjesto jest mjesto poslovanja poduzeća ifm.

Licencije za softver otvorenog kôda

Ovim putem obavještavamo kupca da različiti proizvodi grupacije ifm sadrže komponente otvorenog kôda. Ovisno o proizvodu, te komponente otvorenog kôda podliježu inačici 1, 2 ili 3 licencije General Public License Version (inačica 3 licencije General Public License u spoju s inačicom 3.1 licencije Runtime Library Exception skupa programskih prevoditelja GNU), inačici 3 licencije Lesser General Public Licence, licenciji za sustav Berkley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause), inačici 2.1 licencije Academic Free License, licenciji MIT (MIT), inačici 2.0 licencije zaklade Python Software Foundation, licenciji Perl Artistic License i inačici 2.0 licencije Artistic License, licenciji Microsoft Public License, inačicama 1.0, 1.1 i 2.0 licencije Apache Software Licence, licenciji ISC License, licenciji libpng License i licenciji zlib License ili drugim licencijama čije je važenje očito iz informacija o odnosnom proizvodu. To znači da kupac može isporučivati te komponente (i sve dodatne izvedene dijelove) sukladno licencijama navedenim u prethodnom tekstu, od kojih pojedine zahtijevaju otkrivanje otvorenog kôda trećoj strani. Kupac se obvezuje poštovati odnosne licencije prilikom upotrebe, obrade i prenošenja komponenti otvorenog kôda. Tekstovi značajnih licencija navedeni su u pratećim materijalima o proizvodu (npr., korisnički priručnik, upute za instalaciju, preuzimanja ili drugi informativni materijali).