• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Устойчивост
  2. Околна среда

Екология – отговорност към околната среда

Философия

Философията на ifm ясно дефинира нашия подход за възможно най-внимателно управление на природните ресурси. Ние изискваме и насърчаваме екологосъобразни решения и поведение както в рамките на компанията, така и с нашите бизнес партньори.

Политика по отношение на околната среда

Политиката по отношение на околната среда на ifm electronic gmbh се основава на нашата корпоративна философия. Това е визията, на която се основава нашата система за управление на околната среда и рамката за целите и принципите, свързани с околната среда. Нашите действия се определят не само от законови разпоредби, но и от екологичното съзнание за поемане на отговорност за въздействията и последствията от нашите действия.

Управление на и публикации за околната среда

За да изпълним нашата екологична отговорност и да оптимизираме непрекъснато опазването на околната среда, преди повече от 20 години ние създадохме система за управление на околната среда, която е сертифицирана през 2020 г. по DIN EN ISO 14001 и EMAS (EU Eco-Audit). Всяка година публикуваме декларация за околната среда – на немски език – в съответствие със стандарта EMAS. Тук предоставяме информация за нашата система за управление на околната среда, както и за нашите екологични ефективност, цели и мерки.

Преглед на темите, свързани с опазване на околната среда в ifm, е представен в брошурата за околната среда за нашите клиенти, както и в нашето издание „Устойчиво мислене и действие. Управлението на качеството, околната среда и безопасността на труда на ifm“. То съдържа нашата корпоративна политика по отношение на околната среда, предприети мерки за нейното опазване , съкратен вариант на текущия екологичен баланс, както и информация за опасни вещества.

Мерки по отношение на околната среда

Отдел „Безопасност на труда и опазване на околната среда“ в ifm е създаден в далечната 1991 г. По тази причина ние можем да се обърнем назад към дългогодишен период, изпълнен с много опит и съответно към също толкова дълъг списък с предприети мерки за опазване на околната среда. Те включват например непрекъснатото разширяване на мерките за енергийна ефективност, замяната на опасни за околната среда вещества, всеобхватни предпазни мерки и годишното изготвяне на оперативен екологичен баланс от 1993 г насам. Текущите екологични цели и мерки са заложени в програма по отношение на околната среда EMAS и се актуализират ежегодно. Освен това ifm се ангажира с климатична неутралност в своите дейности до 2030 г. За тази цел групата от компании следва тристепенната последователност „избягване, намаляване и компенсиране“ и освен преките и свързани с енергията емисии, разглежда и избрани емисии от веригата на стойността.

Продукти

Издръжливостта на нашите продукти е от най-висок приоритет за нас и е основен елемент за намаляване на потреблението на ресурси и избягване на отпадъци. Още на етапа на разработване на продукта ние обръщаме специално внимание на икономичното и устойчиво използване на ресурсите – от идеята до производството до продукта. При това ние вземаме предвид аспектите, свързани с околната среда, и проверяваме приложимостта на съответните разпоредби и стандарти.

Между другото: Много от нашите продукти също допринасят пряко за предотвратяване или намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.