• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Устойчивост
  2. Устойчиви продукти

Устойчиви продукти

Сензорите на ifm допринасят за устойчивостта

В нашите продукти ние поставяме особен акцент върху екологичния и енергийно ефективен дизайн, за да сведем до минимум отрицателните въздействия. Следователно по веригата на доставки се вземат предвид както екологичните, така и социалните аспекти. Високото качество и свързаната издръжливост на продуктите на ifm допринасят за съзнателно и устойчиво потребление на ресурси. В допълнение към непрекъснатите подобрения по отношение на аспектите, свързани с устойчивостта, ние също така се стремим да насърчаваме дейностите за устойчивост на нашите клиенти чрез продажбата на нашите решения. Ефективното проектиране на процеси с помощта на продуктите на ifm е представителен пример за това. Тук фокусът е оптимизираното използване на ресурси - като намаляване на потреблението на енергия или отпадъци.

Примерни продукти за насърчаване на дейности за устойчивост:

Сгъстен въздух като основен източник на енергийни разходи

Работата със сгъстен въздух е част от почти всички промишлени сектори. Тук незабелязаните течове, както и спадовете и колебанията на налягането не са редки случаи.

Разходомерът за сгъстен въздух на ifm от серия SD Ви помага при следене и определяне на консумацията на сгъстен въздух. Например, необходимата енергия може да бъде намалена устойчиво без допълнителни разходи (за персонал). По този начин в дългосрочен план използването на разходомера за сгъстен въздух не само води до спестяване на разходи и оптимизиране на работата, но има и важен принос за устойчивото използване на ресурсите.

Internet of Things (IoT) като ключова технология

Непрекъснатото наблюдение на различни машинни части, системи или етапи на процеса на различни места е част от ежедневието на всяка компания.

С помощта на софтуера moneo и следенето на състоянието (RTM), както и IO-Key (облачна връзка), разработени от ifm, инсталираните сензори могат да бъдат отчитани по всяко време и данните да се предават в реално време. Чрез извличане на съответната информация инсталациите могат да бъдат наблюдавани не само дистанционно - данните се използват и за допълнителна обработка и анализ, така че планирането и процесите за ефективно използване на ресурсите да могат да бъдат проектирани по-ефективно. В рамките на moneo и възможностите на RTM, както и на IO-Key, може да откриете значителен принос за устойчивостта. Техническото обслужване на момента, което може да се извърши с помощта на тези технологии, например, открива сериозни повреди на ранен етап и по този начин допринася за оптимизиран експлоатационен живот. Освен това дистанционното следене намалява ненужните пътувания. В допълнение към положителния принос към околната среда (икономия на CO2 ), усилията на, както и (общите) разходите за персонала, могат да бъдат намалени в дългосрочен план.