• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Устойчивост
  2. Икономика

Икономика – икономическа стабилност

Цели на устойчивото развитие (ЦУР)

В рамките на „Програма 2030 за устойчиво развитие“ Организацията на обединените нации разработи и публикува глобални цели за устойчивост – Цели за устойчиво развитие (ЦУР). С дефинирането на 17 основни цели и допълнителни подцели по най-важните теми за устойчивостта беше създадена световна рамка за действие с конкретни предпочитания в рамките на глобалния дебат за устойчивост, която обединява трите измерения на устойчивостта. ЦУР предлагат полезна ориентация в предизвикателствата на 21-ви век, както на национално (международно) ниво, така и на ниво отделна компания.

ifm също се ориентира към Програма 2030 с цел да допринесе активно за постигането на Целите за устойчиво развитие. По-конкретно, ние идентифицирахме ключови ЦУР, върху които можем да окажем голямо въздействие и влияние чрез нашите (бизнес) дейности и ангажираност.

Научете повече за дейностите по устойчивост на ifm и избраните ЦУР.

Успешен растеж по безопасен начин:

Като основен ръководен принцип на групата компании ifm, стремежът към икономическа стабилност е заложен в нашата корпоративна философия и начин на работа от самото начало. Служителите, клиентите и доставчиците, както и иновативните решения и хармонията между природата и технологиите са ключови фактори за устойчиво развитие на ifm. Икономическата стабилност може да бъде постигната само чрез успешна комбинация от икономическа, екологична и социална стабилност.

Корпоративната философия и кодекс за поведение, както и установените структури и системи за управление гарантират отговорно корпоративно управление и контрол – накратко: „Добро корпоративно управление“. То се въвежда и практикува от Съвета на директорите и всички ръководители на групата ifm. В допълнение, структурите и системите се оптимизират непрекъснато с помощта на рисково ориентирани вътрешни и външни одити.

С цел да се гарантира това днес и в бъдеще, в рамките на ifm са идентифицирани три основни цели за устойчиво развитие (ЦУР):

Защото именно в тази рамка можем да постигнем най-голямо въздействие с нашите (бизнес) дейности и нашата ангажираност. В същото време ние виждаме в гореспоменатите ЦУР фактори за успех за нашия устойчив бизнес.

Висококачествено образование

ifm обучава млади хора с цел да им предложи сигурна, интересна и предизвикателна работа – корпоративен принцип на ifm.

Ние в ifm виждаме нашите служители като централен фактор за успех в нашето устойчиво корпоративно развитие. Ето защо ние им предлагаме богат набор от атрактивни мерки за обучение и развитие, които се приемат с голям интерес. Като второ поколение във фамилния бизнес съвместяването на семейство и работа е също от съществено значение за нас. Ето защо ifm всестранно подкрепя работещите родители, използвайки подходи на движението „New Work“, както и предложения за ваканционни грижи за деца. Например ifm си сътрудничи и с центрове за дневни грижи за деца.

За да достигнем до младите хора и на ранен етап да предизвикаме интереса им към нас и нашите технологии, ние разполагаме с различни места за подготовка и обучение, както и възможности за стажове или заетост като работещи студенти. Успешното сътрудничество с училища и университети потвърждава усилията и дългосрочния успех на ifm.

Достоен труд…

През последните години фактори като сигурни работни места и устойчиво създаване на стойност придобиха изключително значение и си спечелиха внимание.

Признаването на Хартата на ООН за правата на човека, както и спазването на нашия Кодекс за поведение в значителна степен допринасят за осигуряването на достоен труд – както в компанията, така и с нашите бизнес партньори. Като част от това ifm вече е успешно сертифициран по етичния одит SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) вече няколко години поред.

По принцип както социалните, така и други ценности, свързани с устойчивостта, са част от нашата матрица за стратегическо управление. Като всеобхватна рамка за действие, тя е предназначена да служи на единната и устойчива ориентация на групата компании на ifm. Освен това всички служители, както и външни лица, могат да използват система за сигнализиране, за да докладват анонимно за възможни нарушения, които след това се разглеждат поверително.

…и икономически растеж

Освен отговорното поемане на рискове, съществена роля за устойчивия икономически растеж играят установените процеси на планиране и цялостната (корпоративна) сигурност. В допълнение към месечните финансови показатели се идентифицират и оценяват както възникващите рискове, така и възможностите и се приемат последващи мерки. По този начин не само могат бъдат овладени успешно задачите и текущите предизвикателства, но по-специално може да се осигури и дългосрочен корпоративен успех.

Устойчивият и базиран на широка основа икономически растеж на ifm може да бъде представен от широк набор от показатели.

Мерки за опазване на климата

ifm изисква и насърчава насочените към екологично съзнателни решения и поведения.

С употребата на наши продукти ние се стремим да подобрим цялостната енергийна ефективност и използване на ресурсите. С декларирания климатичен неутралитет в нашия оперативен бизнес до 2030 г. и свързаната с него климатична стратегия, ние като група компании предприемаме активни мерки за борба с климатичните промени. Освен всичко друго, проекти се изпълняват във всички бизнес дейности за осигуряване на значителен принос за едно устойчиво бъдеще. Примерите включват преминаването към 100% зелено електричество (2020 г.), сътрудничеството с регионалния партньор südmail (изпращане на писма с неутрално въздействие за климата) и усилията за оптимизиране по отношение на устойчивите опаковки. Освен това бихме искали да приемем корекции в поведението при пътуване и срещи, вземайки предвид пандемията от коронавирус, както и променените комуникационни канали – онлайн срещи вместо срещи лице в лице – като възможност да се стремим и към дългосрочни спестявания на CO2 в областта на командировките и пътуванията. За това допринася и придобиването на първите хибридни автомобили и подобряването на вътрешните транспортни процеси. За да постигнем нашите екологични цели, ние разчитаме на нашата сертифицирана система за управление на околната среда съгласно EMAS/ISO 14001.

Въпреки че ifm идентифицира три основни ЦУР, те са свързани с други глобални цели за устойчивост на Организацията на обединените нации. Те включват:

Управление на здравето и безопасността при работа:

Безопасността на работното място, осигуряването на достойни условия на труд и предложенията за насърчаване на здравето са нещо естествено за ifm и допринасят за една приятна работна среда.

Чиста вода и санитарни помещения:

Водната консумация за производтво е намалена с 25 % от 2013 до 2022 г. (Германия, местоположения на езерото Констанс)

Енергийно ефективна технология:

Продуктите и решенията на ifm допринасят за по-голяма енергийна ефективност и пестене на ресурси.

Индустрия, иновации и инфраструктура:

ifm разработва иновативни решения с подходящи разходи за научноизследователска и развойна дейност.

Устойчиви продукти на ifm:

Нашите пестящи ресурси, екологични и енергийно ефективни продукти предлагат високо качество и издръжливост. Използването на продукти на ifm насърчава дейностите за устойчивост във всички промишлени сектори.

Мир, справедливост и силни институции:

Въпрос на принципи е ifm да не разработва, произвежда или продава продукти, които служат пряко за военни цели.