You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. moneo: IIoT-plattform
  2. Use cases

Use cases

Som marknadsledande i världen på automatiseringsteknik följer vi noga våra kunders behov.

Med moneo erbjuder vi ett framtidsorienterat digitalt verktyg för framgångsrik industriell utveckling på lång sikt. Du kan också börja använda morgondagens digitala möjligheter redan idag.

Det finns många applikationer för våra lösningar. Vi har tagit fram några use cases.

Har du andra idéer eller krav?
Vi erbjuder dig gärna vår expertis och rådgivning.

CIP

Kontinuerlig nivåmätning på tankar i ett CIP-system med moneo RTM- och radargivare

Principen för beröringsfri nivåmätning med radar erbjuder många fördelar för övervakning av ett CIP-system. Kontakt med medier (syror, alkalier) och värmeslingor undviks så att mätningen är oberoende av mediernas temperatur och densitet. Dessa fördelar kompletterar kvalitetssäkringen av CIP-rengöringsprocessen.

Pumpövervakning i en CIP-anläggning med hjälp av moneo SmartLimitWatcher

I detta use case ska en matningspump – en av de centrala delarna i en CIP-anläggning – övervakas för att upptäcka och signalera eventuella avvikelser i tid. Exemplet illustrerar användningen av moneo|RTM för registrering och visualisering av data. Med hjälp av funktionen SmartLimitWatcher i DataScienceToolbox beräknas en modell som övervakar pumpen efter en inlärningsfas och rapporterar eventuella avvikelser.

Övervakningen av flödet i en CIP-anläggning med hjälp av moneo|RTM

Styrning av rengöringsprocesser i livsmedels- och dryckesindustrin Vid bearbetning av biologiska ämnen avsedda för förbrukning, t.ex. mjölk, är en strikt hygien essentiell. En av de avgörande faktorerna för ett perfekt rengöringsresultat är flödet och den därmed förknippade mekaniska effekten.

Konduktivitetsövervakning i en CIP-anläggning

Säkerställning av processteg vid rengöring av processanläggning. Konduktivitetsgivare är perfekt lämpade för användning i livsmedelsindustrin. De upptäcker konduktiviteten och koncentrationen av olika medier och kan skilja mellan t.ex. rengöringsmedel, spolvatten och livsmedelsprodukten. Det innebär att det inte bara är möjligt att ständigt spåra produkten utan att även kunna minska spillet av produkt och spolvatten – allt detta utan att justering av givaren. Noggranna, snabba och tillförlitliga processmätningar hjälper till att förbättra anläggningens tillgänglighet och optimera rengöringscykler.

Temperaturövervakning i en CIP-anläggning

En CIP-enhet är en processanläggning som vanligtvis finns inom dryckes- och livsmedelsindustrin och genomför rengöring på plats (cleaning in place = CIP). Vid bearbetning av biologiska ämnen avsedda för konsumtion, såsom mjölk, är strikt hygien avgörande för att förhindra införandet av skadliga bakterier som kan äventyra konsumenternas hälsa.

Övervakning av styrskåpet

Övervakning av styrskåp med moneo RTM

Tillståndsövervakning av elektriska komponenter I ett styrskåp skyddas elektriska och elektroniska komponenter mot damm och vatten såväl som mot elektromagnetisk och mekanisk påverkan som kan orsaka skador eller fel. Spillvärme som alstras av komponenterna och platsberoende temperaturskiftningar kan orsaka överhettning och högre luftfuktighet pga. kondensering. För att snabbt kunna återställa ideala förhållanden övervakas styrskåpet.

Filterövervakning

Övervakning av högtrycksoljefilter med hjälp av differenstryck på en hydraulisk testbänk

Underhåll i realtid av ett oljefilter med moneo RTM. Filterövervakning spelar en viktig roll för att produktionsanläggningar ska fungera smidigt. Förutom luft- och vattenfilter är det särskilt viktigt att övervaka oljefiltrens tillstånd. Oupptäckt nedsmutsning leder till följdskador med eventuellt höga uppföljningskostnader. moneo RTM övervakar filtren och utgör grunden för tillståndsbaserat underhåll

Övervakning av vattenfiltren i kylkretsar med moneo RTM

Tillståndsbaserat filterunderhåll i system med värmeväxlare med hjälp av moneo RTM. Mikrofilter i ifm prover gmbh:s kylkretsar ser till att deras system med värmeväxlare fungerar smidigt. Filtren avlägsnar föroreningar från kylvattnet och skyddar på så sätt värmeväxlarna i de anslutna maskinerna. Dessa viktiga filterelement måste regelbundet servas och bytas. En konstant övervakning optimerar denna process och garanterar en kontinuerlig drift av systemen.

Övervakning av luftfiltren i produktion med moneo RTM

Visualisering och analys av filtrens tillstånd Det centrala ventilationssystemet hos ifm prover gmbh ska övervakas. Det omfattar filtren för tilluft och frånluft såväl som filtren för frånluftssystemet för arbetsplatserna på bottenvåningen och första våningen. Principiellt är filtren, förenklat uttryckt, ett motstånd i ett system. Främmande partiklar som inte hör till själva mediet täpper igen filtrets öppna maskor eller porer.

Övervakning av förbrukningen

Håll koll på kostnaderna för tryckluft

Verktygsmaskinernas produktionsprocesser kräver ständigt tryckluft.

Produktionen av tryckluft är en av de största kostnadsfaktorerna i tillverkningen. Det är därför som energieffektivitetsåtgärder har en så stor potential.

Förbrukningsmätning via pulsutgångar eller ett S0-gränssnitt med hjälp av moneo RTM

Med liten ansträngning och utan att störa befintliga system kan förbrukningsdata registreras och användas för att optimera energiförbrukningen: Å ena sidan visas potentiella energibesparingar, å andra sidan blir det tydligt var energi slösas bort.

Övervakning av förbrukningen

Visualisering och analysering av förbrukningen i kylkretsar under produktion med hjälp av moneo RTM

Nivåövervakning

Nivåövervakning med påfyllningsstyrning för en ingjutningsanläggning

Med moneo RTM övervakas nivåerna i fat fyllda med harts och härdare i en ingjutningsanläggning. När nivåerna når ett visst tröskelvärde beställs materialpåfyllning automatiskt från lagret. Genom att detta förfarande används upprätthålls kvaliteten på de tillverkade produkterna samtidigt som risken för oplanerade driftstopp minskar.

Kontinuerlig nivåmätning på tankar i ett CIP-system med moneo RTM- och radargivare

Principen för beröringsfri nivåmätning med radar erbjuder många fördelar för övervakning av ett CIP-system. Kontakt med medier (syror, alkalier) och värmeslingor undviks så att mätningen är oberoende av mediernas temperatur och densitet. Dessa fördelar kompletterar kvalitetssäkringen av CIP-rengöringsprocessen.

Nivåövervakning i en kalibreringsanläggning

Nivåövervakning på tankar för kallt och varmt vatten. För att kunna säkerställa maximal mätningsprecision skickas både varmt och kallt vatten genom givarna. Mätvärdena används för kalibreringen.

Styckeräkning

Räkning av omlopp för arbetsstyckesbärare med hjälp av moneo RTM

Omloppsräknare för etsning av kretskort i en produktionsmaskin för elektroniska kretskort. Arbetsstyckena i en produktionsmaskin för elektroniska moduler utsätts för slitage på grund av friktion, stötar och plasmaetsning. För att säkerställa produktkvaliteten måste arbetsstyckesbärarna vara i perfekt skick. Regelbundet underhåll och utbyte är därför nödvändigt.

Mängdbaserat underhåll av slitdelar med moneo RTM

Räkning av antal vid präglingsarbete med en LOGO! ministyrenhet. Under monteringen av tryckgivare på en arbetsstation präglas delar för en tryckgivare med en automatisk prägelmaskin. Präglingsstämpeln är särskilt utsatt för slitage. Omfattningen av slitaget beror i första hand på antalet bearbetade arbetsstycken.

Optimerat underhåll av slitdelar i en slutkontroll med moneo RTM

Byte av underhållsstrategi till ett underhållsinriktat underhåll hos ifm prover gmbh Produktkvalitet är en avgörande framgångsfaktor för ifm. I samband med kvalitetskontrollen utförs alltid en slutinspektion av tryckgivarna på olika arbetsstationer hos ifm prover. Olika typer av produktionsutrustning kommer då till användning. I vissa fall upprättas en elektrisk kontakt mellan produktionsutrustningen och de testade tryckgivarna via en M12-hankontakt. Den konstanta friktionen som orsakas av anslutningen av givarna leder till slitage av hylsan på kontakten. Följaktligen måste produktionsutrustningen bytas ut regelbundet.

Räkning av cykler på en gaffellänkpress

Kvantitetsbaserad processövervakning för kvalitetsstyrning

Detaljräkning av godkända/icke-godkända detaljer producerade

Räkning av godkända/icke-godkända detaljer i PT in-line-systemet

Vibrationsövervakning

Kontinuerlig tillståndsövervakning av färskslams- och dräneringspumpar inom avloppsvattenindustrin

Vid avloppsreningsverket i Kressbronn övervakas ett stort antal pumpar med hjälp av moneo. Vibrationsvärden och temperaturer för dessa pumpar registreras kontinuerligt och eventuell kavitation rapporteras i god tid. Genomförandet av dessa åtgärder minskar effektivt risken för oplanerade driftstopp för avloppsreningsverket, vilket säkerställer övergripande stabilitet och tillförlitlighet för hela det kommunala avloppsvattensystemet.

Vibrationsövervakning av fläktar i ett centralt frånluftsystem på ifm prover gmbh

I ett frånluftsystem i en produktionshall är fläkteffekten avgörande. Lödångor och fint damm som genereras genom lasermärkning måste extraheras ordentligt. Om en permanent fläktövervakning saknas finns det risk för att ett fel plötsligt inträffar på fabriken. Fint damm genererade av lasermärkning som inte extraheras korrekt leder till försämrad kvalitet. Lödångor måste behandlas försiktigt eftersom de är kraftigt hälsovådliga. Sist men inte minst finns risk för att hela produktionsområdet stoppas om maskiner slutar fungera eftersom spillvärme inte kan ledas bort i tillräcklig hög grad.

Motorhälsa

Strömövervakningssystemet för trådmatningsmotorer förbättrar prestandan hos svetsrobotar

Övervakningssystemet moneo Real-Time Monitoring System från ifm förbättrar robotens svetsprestanda genom att det övervakar strömmen för svetsmatningshastigheten till svetspistolen. Överlast- och underlasttoppar identifieras och ger operatören möjligheten att korrigera trådmatningen för en avbrottsfri produktion.

Strömförbrukning

Upptäckt av en kompressors driftsstatus baserat på strömförbrukningen

Upptäckt av en kompressors drifttimmar baserat på driftsstatusen. Att en kompressor fungerar korrekt är viktigt för produktionsprocesserna. Tillgången till en kompressor har en enorm inverkan på många produktionsrelevanta system och processer.

Tillståndsövervakning av en fläkt baserat på strömförbrukningen

Upptäckt av fasströmmarnas kvalitet på en fläkt i ett avgassystem för behovsbaserad organisering av underhållsenheter.

Dekanteringstank

Tillståndsövervakning av en dekanteringstank för återvinning av rent vatten med moneo RTM.

Vattenbehandlingen sker huvudsakligen i dekanteringstanken. Övervakning är därför nödvändig för att se till att kemikalierna bortskaffas i enlighet med avloppsbestämmelserna under den pågående tillverkningsprocessen för flexibla tryckta kretsar. Om det finns ett fel i dekanteringstanken måste hela tillverkningen av flexibla tryckta kretsar stoppas, eftersom bortskaffandet av kemikalier efter tillverkningsprocessen med hjälp av dekanteringstanken är lika avgörande för hela processen.

Hydraulik

Övervakning av blåsackumulatorn i ett hydraulsystem med moneo RTM

Blåsackumulatorer – liksom membran-, kolv- eller fjäderackumulatorer – är hydrauliska ackumulatorer. I ett hydraulsystem säkerställer blåsackumulatorn volymkompensation och energilagring och dämpar tryckstötar.

Övervakning av det hydrauliska aggregatet i en hydraulisk provinstallation

Det hydrauliska aggregatet är den centrala komponenten i en hydraulisk provinstallation som används för att testa och kvalificera tryckgivare. Med hjälp av omfattande tillståndskontroll kan slitage och fel upptäckas tidigt, drifttider kan beräknas och oplanerad stilleståndstid kan förhindras.

Energi

Håll koll på kostnaderna för tryckluft

Verktygsmaskinernas produktionsprocesser kräver ständigt tryckluft.

Produktionen av tryckluft är en av de största kostnadsfaktorerna i tillverkningen. Det är därför som energieffektivitetsåtgärder har en så stor potential.

Mätning, visualisering och analys av elektrisk energi med hjälp av energimätare med Modbus TCP-gränssnitt och moneo RTM

Företagen fokuserar alltmer på energiövervakning på produktionsnivå för att möjliggöra effektivare, hållbarare och mer framåtblickande planering. Information om möjliga reaktiva strömmar kan användas för att införa lämpliga lösningar för kompensation av reaktiv effekt och på så sätt undvika onödiga kostnader. För detta ändamål används energimätare.

Övervakning av kylkretsen för jäsningstankarna vid Steinhauser-destilleriet

I produktionsprocessen för vin och sprit är jäsningsprocessen viktig. Under denna process måste temperaturen alltid övervakas för att säkerställa att produkterna får optimal smak och kvalitet. Om till exempel jäsningsprocessen ska bromsas eller stoppas kyls produkten i tanken. Redan en liten avvikelse i jäsningstiden kan leda till en betydande smakförlust.

Övervakning av rullkedjor

Övervakning av rullkedjor vid en demoinstallation

För närvarande har ifm ingen lämplig tillämpning som kräver användning av en kedjegivare. För att visa kedjegivarens fulla funktionsegenskaper i samspel med moneo RTM skapades en lämplig demoinstallation med en kedjedrivenhet som kopplades till det aktiva moneo-systemet.

Avloppsvatten

Kontinuerlig tillståndsövervakning av färskslams- och dräneringspumpar inom avloppsvattenindustrin

Vid avloppsreningsverket i Kressbronn övervakas ett stort antal pumpar med hjälp av moneo. Vibrationsvärden och temperaturer för dessa pumpar registreras kontinuerligt och eventuell kavitation rapporteras i god tid. Genomförandet av dessa åtgärder minskar effektivt risken för oplanerade driftstopp för avloppsreningsverket, vilket säkerställer övergripande stabilitet och tillförlitlighet för hela det kommunala avloppsvattensystemet.