You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Allmänna leveransbestämmelser

för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Utgivna 2009 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige.

Tillämplighet. Definitioner
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser ska tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande. Det eller de föremål som säljaren enligt parternas avtal ska leverera benämns i dessa bestämmelser ”Produkten”. Uttrycket innefattar också programvara och dokumentation.
När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.

Produktinformation
2. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Teknisk dokumentation och information
3. All teknisk dokumentation rörande Produkten eller dess tillverkning, vilken före eller efter avtalets ingående överlämnas av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom.
Mottagen teknisk dokumentation eller information får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats. Med undantag för sådan dokumentation som nämns i punkt 4 får den inte utan medgivande från den andra parten kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.

4. Säljaren ska senast vid leveransen utan särskild ersättning tillhandahålla köparen en uppsättning, eller det antal som avtalats, av sådan teknisk dokumentation, som är tillräckligt utförlig för att köparen ska kunna ombesörja montage, idriftsättning, drift och underhåll (inbegripet löpande reparationer) av Produktens alla delar. Säljaren är dock inte skyldig att tillhandahålla dokumentation för tillverkning av Produkten eller reservdelar.
Med köparens samtycke får säljaren uppfylla ovannämnda förpliktelser genom att göra motsvarande dokumentation tillgänglig via Internet.

Prov före leverans (leveransprov)
5. Har leveransprov avtalats, ska provet utföras där Produkten tillverkas, såvida inte annan plats har avtalats. Har tekniska krav för provet inte avtalats, utförs det i överensstämmelse med normal praxis inom vederbörande industribransch i det land där Produkten tillverkas.

6. Säljaren ska skriftligen underrätta köparen om leveransprov i så god tid att köparen kan närvara. Har köparen erhållit sådan underrättelse, får leveransprov genomföras även om köparen inte är företrädd vid provet. Säljaren ska föra protokoll över leveransprov. Provningsprotokollet ska sändas till köparen. Protokollet ska, om inte köparen visar annat, anses ge en korrekt beskrivning av hur leveransprovet genomfördes och dess resultat.

7. Visar sig Produkten vid leveransprov inte vara i avtalat skick, ska säljaren snarast möjligt se till att Produkten görs avtalsenlig. Om köparen begär det ska nytt prov därefter utföras, såvida inte avvikelsen var obetydlig.

8. Har inte annan fördelning avtalats, ska säljaren bära alla kostnader för leveransprov som utförs där Produkten tillverkas. Köparen ska dock vid sådant leveransprov bära alla kostnader för sina representanter, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Leveransklausul
9. Har ingen leveransklausul avtalats ska leverans ske ”Ex Works” enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

Leveranstid. Försening
10. Har parterna istället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat om en tidrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från avtalets ingående.

11. Finner säljaren att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Underlåter säljaren att lämna sådant meddelande, ska han, oberoende av reglerna i punkterna 13 och 14, ersätta köparen de merutgifter denne orsakas och som han skulle ha undvikit om han fått meddelande i tid.

12. Försenas leveransen på grund av någon omständighet som enligt punkt 36 utgör befrielsegrund eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, inklusive säljarens avbrytande av avtalets fullgörande enligt punkt 18, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till omständigheterna i fallet är skäligt. Leveranstiden ska förlängas även om orsaken till förseningen inträffar efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

13. Levererar inte säljaren Produkten i rätt tid, har köparen rätt till vite från den dag leverans skulle ha skett.
Vitet ska utgöra 1 % av det avtalade priset för varje påbörjad vecka förseningen varar. Är endast en del av Produkten försenad ska vitet beräknas på den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som på grund av förseningen inte kan tas i bruk. Vitet ska inte överstiga 10 % av detta beräkningsunderlag.
Vitet förfaller till betalning vid skriftligt krav från köparen, dock tidigast när Produkten i sin helhet levererats eller vid tidpunkten för hävning enligt punkt 14.
Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt skriftligt krav härom inom sex månader efter att leverans skulle ha skett.

14. Är förseningen så lång att köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 13, och har Produkten ännu inte levererats, får köparen skriftligen kräva leverans inom en sista skälig frist som inte får vara kortare än en vecka.
Levererar inte säljaren inom fristen, och detta inte beror på någon omständighet som köparen bär ansvaret för, får köparen genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av Produkten som inte kan tas i bruk till följd av förseningen.
Köparen har vid sådan hävning även rätt till ersättning för den skada han lider på grund av säljarens försening i den mån skadan överstiger det maximala vite han kunnat kräva enligt punkt 13. Skadeståndet ska inte överstiga 10 % av den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som hävningen avser.
Köparen får dessutom häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren om det står klart att det kommer att inträffa en försening som enligt reglerna i punkt 13 skulle ge köparen rätt till maximalt vite. Vid en sådan hävning har köparen rätt till såväl maximalt vite som ersättning enligt tredje stycket i denna punkt.
Bortsett från vite enligt punkt 13 och hävning med begränsad ersättning enligt punkt 14 är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

15. Finner köparen att han inte kommer att kunna ta emot Produkten på avtalad dag, eller framstår försening på hans sida såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till förseningen samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske.
Underlåter köparen att ta emot Produkten på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om Produkten hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av Produkten på köparens risk och bekostnad. Om köparen kräver det ska säljaren försäkra Produkten på köparens bekostnad.

16. Såvida inte köparens i punkt 15 angivna underlåtenhet beror på förhållanden som avses i punkt 36, får säljaren skriftligen kräva att köparen tar emot Produkten inom en skälig frist. Underlåter köparen, av orsak som säljaren inte bär ansvaret för, att ta emot Produkten inom fristen, får säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet såvitt avser den del av den leveransfärdiga Produkten som på grund av köparens underlåtenhet inte har levererats. Säljaren har i sådant fall rätt till ersättning för den skada som köparens underlåtenhet orsakat honom. Ersättningen ska inte överstiga den del av priset som hänför sig till den del av Produkten som hävningen avser.

Betalning
17. Om inte annat avtalats ska betalning ske mot faktura med 30 dagars betalningsfrist från fakturadatum.
Om inte annat avtalats ska det avtalade priset, med tillägg av eventuell mervärdesskatt, faktureras med en tredjedel vid avtalets ingående och en tredjedel vid säljarens skriftliga meddelande om att den huvudsakliga delen av Produkten är leveransfärdig. Slutlikvid faktureras vid leverans av Produkten.

18. Betalar inte köparen i rätt tid, har säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i säljarens land.
Betalar inte köparen i rätt tid, får säljaren dessutom, efter att skriftligen ha meddelat köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker.

19. Om köparen inte betalat tre månader efter förfallodagen, får säljaren häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte överstiga det avtalade priset. Äganderättsförbehåll

20. Produkten förblir säljarens egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Ansvar för fel

21. Säljaren är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 22–33, genom utbyte eller reparation, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Om säljaren ansvarar för fel ansvarar han även för skada på Produkten som felet orsakar.
Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven eller specificerad konstruktion.

22. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för Produkten gått över på köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande eller av köparen oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

23. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år från den dag Produkten levererades. Används Produkten mer intensivt än som avtalats, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad.

24. För delar som bytts ut eller reparerats i enlighet med punkt 21 har säljaren samma ansvar som för den ursprungliga Produkten under en tid av ett år. För Produktens övriga delar förlängs den i punkt 23 nämnda ansvarstiden endast med den tid som Produkten inte kunnat användas till följd av fel som säljaren ansvarar för.

25. Köparen ska skriftligen till säljaren reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkterna 23 och 24. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
Finns det anledning att anta att felet kan medföra risk för skada ska reklamation ske genast. Om inte reklamation sker genast, förlorar köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av skada som uppstår på Produkten och som skulle ha undvikits om sådan reklamation hade skett.

26. Sedan säljaren har mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 25, ska han avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Avhjälpande inom denna frist ska äga rum vid en sådan tidpunkt att köparens verksamhet inte störs mer än nödvändigt. Säljaren ska själv bära kostnaderna för avhjälpandet i enlighet med reglerna i punkterna 21–33.
Avhjälpandet ska utföras där Produkten befinner sig, om inte säljaren med hänsyn till båda parters intresse finner det mer ändamålsenligt att Produkten sänds till honom eller av honom anvisad plats.
Kan avhjälpandet ske genom att en felaktig del byts ut eller repareras och kan demontering och inmontering av delen utföras utan särskild fackkunskap, får säljaren kräva att den felaktiga delen sänds till honom eller av honom anvisad plats för reparation eller utbyte. Säljaren har då fullgjort vad som åligger honom på grund av felet när han till köparen levererar en reparerad eller utbytt del.

27. Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar köparen för arbete och kostnader som orsakas därav.

28. Varje transport i samband med avhjälpande av fel ska ske på säljarens risk och bekostnad.
Köparen ska följa säljarens instruktioner om hur transporten ska utföras.

29. Köparen ska bära de merkostnader för avhjälpande av fel som säljaren orsakas av att Produkten befinner sig på annan plats än den bestämmelseort som vid avtalets ingående angetts för säljarens leverans till köparen eller – då någon sådan inte angetts – leveransorten.

30. Felaktiga delar som byts ut i enlighet med punkt 21 ska ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.

31. Reklamerar köparen enligt punkt 25 och det visar sig inte föreligga något fel som säljaren svarar för, har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat honom.

32. Uppfyller inte säljaren inom skälig tid sina förpliktelser enligt punkt 26, får köparen skriftligen ge honom en slutlig frist för det. Har inte säljaren uppfyllt sina förpliktelser inom fristen får köparen efter eget val: a) på säljarens risk och bekostnad utföra eller låta utföra nödvändiga åtgärder för att avhjälpa felet förutsatt att köparen därvid förfar med omdöme, eller b) kräva prisavdrag med högst 20 % av det avtalade priset.
Är felet väsentligt får köparen istället häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Köparen har även rätt till sådan hävning om felet efter åtgärd som nämns under a) alltjämt är väsentligt. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada han lider. Ersättningen ska dock inte uppgå till mer än 20 % av det avtalade priset.

33. Oavsett vad som stadgas i punkterna 21–32 har säljaren inte något ansvar för fel i någon del av Produkten längre än två år från den i punkt 23 nämnda ansvarstidens början.

34. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 21–33. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sakskada orsakad av Produkten
35. Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då Produkten är i köparens besittning.
Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren enligt första stycket inte ansvarar för.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.
Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Produkten. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren ska dock alltid avgöras genom skiljeförfarande enligt punkt 39.

Befrielsegrunder (force majeure)
36. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handelsoch valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.
Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

37. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund som nämns i punkt

36, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
Vid force majeure hos köparen ska han ersätta säljaren för de kostnader denne får vidkännas för att säkra och skydda Produkten.

38. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får vardera parten häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten, om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 36.

Tvister. Tillämplig lag
39. Tvister i anledning av avtalet och allt som har samband med det får inte dras under domstols prövning utan ska avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i säljarens land.

40. Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i säljarens land.

Returbestämmelser

Följande gäller hantering av returgods:

 1. Kontakta alltid ifm electronic ab för att erhålla ett returnummer innan returleverans sker. Vänligen uppge returnummer samt bifoga kopia av vår följesedel, ordererkännande eller faktura alternativt ordernummer som referens. Detta är ett villkor för att returen skall behandlas av oss.
 2. Endast sådan retur för vilka vi kan ställas till ansvar, t.ex. felexpedition eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnad för köparen.
 3. Returavdrag för övriga returer kommer, med hänsyn till uppackningskostnad, kontroll, ev. justeringsarbete och omemballering, aldrig att understiga 20% av produktens inköpsvärde.
 4. Retur av specialtillverkad produkt, som ej ingår under andra stycket, liksom produkt som utgått ur sortimentet, kommer ej att godkännas.

Allmänna licensvillkor för permanent tillhandahållande av ifm standard-programvara

Förord

Du har köpt standard-programvara från ifm för att använda den för dina applikationer eller dina kunders applikationer.

Avsnitt 1 - Föremål för avtalet

 1. Föremål för detta avtal är det varaktiga tillhandahållandet av datorprogrammet vilket hänvisas till i den medföljande produktbeskrivningen och tillhörande användardokumentation ("avtalsenlig programvara") mot betalning, men i övrigt avgiftsfritt, samt beviljandet av rättigheter för att använda programvaran så som beskrivs i avsnitt 2. Den nödvändiga hårdvaru- och mjukvarumiljön för att kunna använda den avtalsenliga programvaran specificeras också i produktbeskrivningen. 
 2. Den avtalsenliga programvaran och användardokumentationen finns tillgängliga på webbsidan. Om programvaran skyddas av en licensnyckel kommer du att få licensnyckeln uteslutande för användning av programvaran såsom specificerad i dessa villkor, produktbeskrivningen och användardokumentationen.
 3. Den avtalsenliga programvarans funktionalitet framgår tydligt och klart i produktbeskrivningen. Specifikationerna däri skall anses som en servicebeskrivning och får inte tolkas som ett garantibeviljande. En garanti beviljas endast om den uttryckligen betecknas som sådan. Installations- och konfigureringstjänster omfattas inte av dessa villkor.

Avsnitt 2 - Beviljande av rättigheter

 1. Såvida inget annat anges (t.ex. när det gäller demoversioner), beviljas du en icke-exklusiv rätt att använda den avtalsenliga programvaran, utan tidsbegränsning, till den omfattning som beviljas i dessa villkor och i produktbeskrivningen. Den avtalsenliga programvaran kan endast användas på en enhet eller en virtuell maskin per köpt licens. Den tillåtna användningen innefattar installationen av programvaran, nedladdningen till minne och användning enligt det avsedda ändamålet. Under inga omständigheter är du berättigad att göra den inköpta programvaran tillgänglig för utlåning eller för underlicenser på något sätt, att kopiera den för allmänheten eller göra den tillgänglig via kablade eller kabelfria kommunikationsmedel, eller göra den tillgänglig för tredje part mot betalning eller gratis, t.ex. genom tillhandahållande av applikationstjänster eller programvara som en tjänst. Detta påverkar inte giltigheten av paragraf 4.
 2. Du är berättigad att göra en säkerhetskopia av den avtalsenliga programvaran om det anses nödvändigt för den fortsatta användningen. Du förbinder dig att tydligt förse den av dig skapade säkerhetskopian med texten "säkerhetskopia" såväl som en anteckning om upphovsrätten som ägs av ifm. 
 3. Du har rätt att dekompilera och duplicera programvaran till den utsträckning som lagen tillåter.
 4. Du har rätt att permanent tillåta användningen av den förvärvade kopian av den avtalsenliga programvaran till tredje part genom att överlåta licenscertifikatet och dokumentationen. I detta fall måste du fullständigt avsäga dig användningen av programmet, radera alla installerade kopior av programmet från dina datorer och radera alla kopior på andra datalagringsmedier eller överlämna dessa kopior till oss, förutsatt att du inte är lagligt tvungen att behålla dessa kopior under en längre period. På vår begäran förbinder du dig att skriftligt bekräfta att de ovan nämnda åtgärderna har vidtagits helt och hållet eller, om så behövs, ange en rimlig orsak varför en längre lagringsperiod behövs. Dessutom skall du uttryckligen komma överens med tredje part om att villkoren som ställs vid beviljandet av rättigheter i detta avsnitt 2 skall följas.
 5. Om du använder den avtalsenliga programvaran på ett sätt som kvalitativt (när det gäller typen av tillåten användning) eller kvantitativt (när det gäller antalet förvärvade licenser) överskrider de förvärvade användningsrättigheterna, åtar du dig att omedelbart köpa de resterande rättigheterna. Om du inte gör det, är vi berättigade att göra våra rättigheter gällande enligt detta avtal.
 6. Upphovsrättslig information, serienummer eller andra kännetecken som hjälper till att identifiera programmet, får varken tas bort från programmet eller ändras.

Avsnitt 3 - Garanti

 1. Ifall den avtalsenliga programvaran tillhandahålls mot betalning, garanterar vi att den utlovade kvaliteten hos den avtalsenliga programvaran är i enlighet med följande bestämmelser och att du får använda programvaran utan att bryta mot tredje parts rättigheter. 
  Garantin gäller inte för brister som kan kopplas till användningen av den avtalsenliga programvaran i en hårdvaru- eller mjukvarumiljö som inte är kompatibel med villkoren i dessa bestämmelser och i produktbeskrivningen eller för av dig genomförda ändringar och modifieringar på programvaran utan att vara berättigad till det antingen genom lag, genom dessa bestämmelser eller genom vårt föregående skriftliga godkännande. 
 2. Efter mottagandet av den avtalsenliga programvaran förbinder du dig att undersöka den med avseende på uppenbara defekter och om det föreligger en defekt att omgående meddela oss om detta; i annat fall utesluts varje garanti för sådana defekter. Samma skall gälla i de fall där sådana defekter blir uppenbara i ett senare skede.
 3. I händelse av en brist i materialet är vi initialt berättigade till en efterföljande åtgärd, dvs. enligt vårt val, att avhjälpa bristen ("korrigering") eller att skaffa en ersättning. Om ersättning ges kan det hända att du får en aktuellare programvaruversion, förutom om detta skulle leda till oskäliga försämringar.  Vid brister i äganderätten, kan vi efter vårt godtycke skaffa fram en juridiskt gällande version att använda den avtalsenliga programvaran eller att ändra den på så sätt att användningen inte längre kränker tredje parts rättigheter.
 4. Vi är berättigade att utföra garantitjänsterna i dina lokaler. Vi kommer även att fullfölja våra skyldigheter att åtgärda brister genom att tillhandahålla uppdateringar för nedladdning genom en automatisk installationsrutin på vår webbsida och genom att erbjuda telefonsupport vid installationsproblem.
 5. Detta påverkar inte din rätt att minska inköpspriset eller att upphäva avtalet om det visar sig att försöken att åtgärda bristen eller att skaffa ersättning slår fel två gånger. Rätten att upphäva avtalet är utesluten om det handlar om obetydliga brister. Om du kräver ersättning för skador eller meningslösa utgifter skall vårt ansvar regleras av villkoren i avsnitt 4.
 6. Med undantag för ersättningskrav, skall garantikrav på grundval av materialbrister vara föremål för en lagstadgad preskriptionstid på två år. Om en databärare säljs, startar den gällande preskriptionstiden vid leverans av den avtalsenliga programvaran och vid en försäljning som innefattar en nedladdning via internet startar preskriptionstiden vid underrättelse och aktivering av åtkomstdata i nedladdningssektionen. Skadestånd och återbetalningskrav för gagnlösa utgifter regleras av villkoren i avsnitt 4. 
 7. Om det finns ett underhållsavtal mellan parterna, skall tidsperioden för avhjälpandet av brister bestämmas av de däri angivna tidsfristerna.

Avsnitt 4 - Ansvar

 1. Såvida inget annat avtalats i vissa individuella fall är vi ansvariga i enlighet med villkoren i detta avsnitt 4.
  I enlighet med detta avsnitt 4 är vi obegränsat ansvariga
 • vid uppsåt eller grov vårdslöshet;
 • vid skador avseende liv, lemmar eller hälsa;
 • enligt villkoren i den tyska produktansvarslagen; och
 • enligt gällande garanti.
 1. Om det sker ett brott mot en skyldighet pga. lindrig vårdslöshet, där denna skyldighet är väsentlig för att fullfölja avtalets ändamål (huvudplikt) skall vårt ansvar beloppsmässigt begränsas till den skada som är förutsägbar och som är karakteristisk för denna typ av bransch.   
 2. Från vår sida utesluts allt annat ansvar.
 3. Ovan nämnda ansvarsbegränsning gäller även för våra anställdas och representanters personliga ansvar.

Avsnitt 5 - Säkerhetsåtgärder, rätten att utföra granskningar

 1. Du skall vidta lämpliga åtgärder för att skydda programvaran och, om tillämpligt, åtkomstdata på webben, från tillgång till obehörig tredje part. I synnerhet måste alla kopior av den avtalsenliga programvaran och av åtkomstdata förvaras på en säker plats.
 2. På vår begäran tillåter du oss att bekräfta den korrekta användningen av den avtalsenliga programvaran och särskilt att du använder programmet både kvalitativt och kvantitativt inom de gränser som har satts i de förvärvade licenserna. I detta syfte skall du tillhandahålla oss information, låta oss granska relevanta dokument och filer och tillåta oss, eller en revisionsfirma som har utsetts av oss och som är acceptabel för dig, att undersöka hårdvaru- och mjukvaruvarumiljön i dina lokaler. Det är möjligt att vi genomför revisionen i dina lokaler under vanlig affärstid eller att vi låter utföra den av tredje part som är bunden till yrkesmässig sekretess. Vi försäkrar att sådana aktiviteter i dina lokaler kommer ha minsta möjliga påverkan på din affärsverksamhet. Om det skulle framgå av revisionen att antalet använda licenser överskrider antalet förvärvade licenser med mer än 5% (fem procent) eller att andra användningar har skett i strid mot avtalet, skall du stå för revisionskostnaderna; i alla andra fall står vi för kostnaderna.

Avsnitt 6 - Övrigt

 1. Endast med vårt skriftliga godkännande får du överlåta avtalsfordringar mot oss till tredje part. Detta påverkar inte giltigheten av avsnitt 2 paragraf 4.
 2. Alla affärsvillkor som står i motsägelse till dessa licensvillkor är ej tillämpliga.
 3. Parterna är medvetna om att den avtalsenliga programvaran kan bli föremål för export- eller importrestriktioner. I synnerhet kan det finnas skyldigheter att ansöka om tillstånd, eller användningen av programvaran eller tillhörande teknik utomlands då det kan vara föremål för restriktioner. Gällande export- och importkontrollbestämmelser i Tyskland, europeiska unionen och USA såväl som andra gällande bestämmelser måste följas. Vårt fullföljande av avtalet står under villkoret att det inte finns något hinder på grund av nationella eller internationella export- och importlagar eller andra juridiska bestämmelser.
 4. Detta avtal regleras av lagen i det land där ifm har sitt huvudsäte. Tillämpandet av FN:s konvention avseende internationell försäljning av varor från den 11 april 1980 (UN Sales Convention) utesluts.
 5. Domstolens behörighet avser den plats där ifm har sin huvudsakliga verksamhet.

Licenser för programvara med öppen källkod

Vi informerar härmed köparen om att olika produkter från ifm-koncernen innehåller komponenter med öppen källkod. Beroende på produkten omfattas dessa komponenter med öppen källkod av General Public License Version 1, 2 eller 3 (General Public License 3 i kombination med GNU Compiler collection Runtime Library Exception Version 3.1), Lesser General Public License Version 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)", Academic Free License Version 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License och Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License Version 1.0, 1.1 och 2.0, ISC License, libpng License och zlib License eller andra licenser som framgår av informationen för respektive produkt. Detta innebär att köparen endast får tillhandahålla dessa komponenter (och eventuella andra härledda delar) i enlighet med de ovannämnda licenserna, varav vissa kräver att källkoden lämnas ut till tredje part. Köparen förbinder sig att följa respektive licens när han eller hon använder, bearbetar och vidarebefordrar komponenterna med öppen källkod. De relevanta licenstexterna anges i det produktrelaterade medföljande materialet (t.ex. användarhandbok, installationsanvisningar, nedladdningar eller annat informationsmaterial).

Allmänna principer och villkor för mjukvaruunderhåll (tjänster)

Partnerna har ingått ett avtal om tillhandahållande av mjukvara. Villkoren nedan gäller för tillhandahållande av tjänster för mjukvaruunderhåll av ifm electronic gmbh (härefter ”tjänsteleverantör”) gällande mjukvaran som tillhandahålls till kunden. Avvikande villkor för kunden erkännes explicit inte.

1.           Definitioner

Tjänsteleverantör:

ifm electronic gmbh eller ett partnerföretag till ifm electronic gmbh.

Huvudavtal:

Särskild överenskommelse mellan kunden och tjänsteleverantören gällande tillhandahållande av mjukvara.

Kund:

Fysisk eller juridisk person som ger tjänsteleverantören i uppdrag att tillhandahålla de avtalade tjänsterna.

Mjukvara:

Datorprogrammet som är specificerat i huvudavtalet.

Uppdatering:

Ny programversion av en mjukvara som syftar till att åtgärda fel som finns i föregående programversion.

Uppgradering:

Ny programversion av en mjukvara som innehåller nya eller förbättrade funktioner i mjukvaran.

2.           Föremål för avtalet

Tjänsteleverantören tillhandahåller tjänster för mjukvaruunderhåll gällande mjukvaran som tillhandahållits till kunden. Tillhandahållandet av tjänsterna som beskrivs här beror på det ingångna huvudavtalet.

3.           Ersättning

Det finns ingen särskild ersättning för tjänsterna som tillhandahålls av tjänsteleverantören om inget annat överenskommits.

4.           Allmänna skyldigheter (som ska utföras), kundens samarbete

Kunden ska tillhandahålla tjänsteleverantören med all information som krävs för att korrekt bedöma och behandla respektive serviceförfrågningar utan särskilt uppmaning.

Dessutom är kunden skyldig att installera tillhandahållna uppdateringar från tjänsteleverantören och endast använda den mest aktuella versionen av mjukvaran eller versionen som föregår den mest aktuella versionen. Detta är inte tillämpligt om detta är orimligt, t.ex. om den mest aktuella versionen eller föregående mjukvaruversion är defekta och detta skulle innebära skador på driften hos kunden.

5.           Tjänstens omfattning och tider

Tjänsten tillhandahålls av tjänsteleverantören via e-post eller telefon på tyska eller engelska.

Tjänstens tider:

Aktuella tider för tjänsten som anges på tjänsteleverantörens landsspecifika webbplats gäller, t.ex. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt för Tyskland.

Tjänsteleverantören är skyldig att svara på en serviceförfrågan inom responstiden som definieras nedan. Responstiden avser tiden som förlöper från att ett serviceärende har öppnats av tjänsteleverantören. Ett serviceärende beskriver en specifik och reproducerbar händelse (”ärende skapas”). Responstiderna mäts under respektive tjänsteperiod.

Följande responstider är tillämpliga. Händelsens prioritet definieras av kunden:

Prioritet Definition Reaktionstid
Hög Händelsen påverkar i hög grad verksamheten eller aktiviteter eller bestämda verksamheter kan inte utföras. Händelsen kräver omedelbar åtgärd eftersom betydande förluster kan bli resultatet eller den övergripande verksamheten kan påverkas. 4h
Medium På grund av ett fel fungerar en affärstransaktion inte som avsett. Händelsen har en mindre påverkan på verksamheten. 8h
Låg Händelsen har en mindre påverkan eller ingen påverkan på verksamheten. 24h

Händelse: En händelse enligt dessa principers och villkors betydelse anses ha inträffat om mjukvaran, vid användning enligt avtalets syfte, de överenskomna tjänsternas omfattning och leverantörens systemkrav, inte tillhandahåller de funktioner som beskrivs i produkt-/tjänstebeskrivningen enligt detta avtals principer och villkor.

Dessa tjänster tillhandahålls på tjänsteleverantörens skönsmässiga bedömning. Tjänsten kan även ske i form av riktlinjer eller instruktioner för kunden. Kunden är skyldig att följa dessa instruktioner.

6.           Nya programdelar

Tjänsteleverantören ska fortsätta att utveckla mjukvaran som används på licens av kunden och ska omfatta framtida utvecklingar i form av uppdatering och uppgraderingar.

Tjänsteleverantören kan när som helst byta ut mjukvara som används på licens av kunden i form av uppdateringar eller uppgraderingar på egen skönsmässig bedömning.

Tjänsteleverantör ska bevilja kunden nyttjanderätt till sådana uppdatering och uppgraderingar enligt underliggande huvudavtal.

7.           Ansvar

Tjänsteleverantören ansvarar enligt lagstadgade bestämmelser för all förlust eller skada för kunden som beror på avsiktlig eller grov försumlighet eller som följer av frånvaro av en garanterad egenskap, klandervärda brott mot viktiga avtalsplikter, resulterar i skador på liv, lem eller fysisk hälsa eller där ansvar antas enligt produktansvarslagstiftning.

Viktiga avtalsplikter omfattar sådana plikter som måste uppfyllas för att avtalet ska genomföras; vilka avtalsparterna kan lita på att de utförs; och som kan äventyra avtalets hela syfte om de överträds av annan part.

Om en viktig avtalsplikt överträds, ska ansvaret – under förutsättning att skadan endast orsakas av lindrig oaktsamhet – begränsas till de förluster som är typiska och förutsägbara och måste därför bedömas i samband med tillhandahållandet av mjukvaran enligt avtalet.

Om skadan som kunden lider beror på dataförlust ansvarar tjänsteleverantören inte för detta.

I alla övriga avseenden är ansvar – oavsett respektive rättslig grund – exkluderat.

8.           Avtalets löptid och uppsägning

              Avtalet är kopplat till huvudavtalets löptid och upphör att gälla när huvudavtalet går ut eller om det sägs upp på annat sätt. Om huvudavtalet förlängs, ska detta avtal också förlängas automatiskt.

              Följande gäller för ifm moneo mjukvaruprodukter:

I och med förvärvet av mjukvaran, erhåller kunden rätten till tjänsten (utan kostnad) till slutet av kalenderåret då moneo-modulerna förvärvades samt året efter. I slutet av efterföljande år löper rätten till tjänsten ut. Kunden kan antingen teckna ett nytt tjänsteavtal eller boka individuella tjänster efter behov. Detta förutsätter att kunden uppfyller skyldigheterna att utföra och samarbeta enligt paragraf 4.

9.           Slutliga bestämmelser

Om enstaka paragrafer i detta avtal är eller blir juridiskt overksamma – helt eller delvis – påverkas inte giltigheten för återstående bestämmelser i detta avtal.

Detta avtal regleras av lagen i det land där ifm har sitt huvudsäte. Tillämpandet av FN:s konvention avseende internationell försäljning av varor från den 11 april 1980 (UN Sales Convention) utesluts.

Exklusivt jurisdiktionsområde för tvister som en följd av eller i samband med avtalet är ifm:s registrerade säte.

av den: dec. 2020