You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Начална страница
  3. Технология

Принципи на измерване на сензорите за поток и разходомерите на ifm

Магнито-индуктивна

Разходомерът тип SM работи съгласно закона за индукцията на Фарадей. Преминаващата през тръба в магнитно поле (М) проводяща среда, генерира напрежение, което е пропорционално на скоростта на потока (v) или на количеството на протичащата течност. Това напрежение се подава чрез електроди (Е) и се преобразува в модула за оценка. Устойчивите материали на сензора го правят подходящ за множество среди. Сензорът се отличава в своята област с висок клас на защита и здрав, компактен корпус.

Принципът на измерване е подходящ за течности с електрическа проводимост най-малко 20 µS/cm. Типични стойности на електрическата проводимост са 0,5 µS/cm за дестилирана вода, 50 µS/cm за питейна вода и 50 000 µS/cm за солена вода.


ISO сертификат за калибриране за разходомери тип SM: ZC0052

Принцип на измерване чрез завихряне

Зад вградено в измервателната тръба лошо обтекаемо тяло течащата среда (вода с и без проводимост) генерира въртеливи вихри, зависещи от скоростта. Тези вихри се засичат от пиезокерамичен сензор. Ако напречното сечение е известно, броят на вихрите дава възможност за определяне на дебита.
Този принцип на измерване на дебита, известен като принцип на завихряне, на практика не зависи от колебанията в налягането и температурата на средата.

Мехатронен принцип на измерване

Сензорът за поток работи на принципа на подпряно от пружина бутало. Буталото, което се намира в уплътнението на клапан на корпуса се повдига от течащата среда, като преодолява съпротивлението на пружината.
Положението на буталото се следи чрез сензор за магнитно поле и се извежда във вид на аналогов сигнал. При намаляването на потока съпротивлението на пружината кара буталото да се връща към първоначалното си положение. Това осигурява възможност за монтаж на сензор за поток, който не зависи от позицията, и предотвратява обратния поток.
Друга здрава механична конструкция (SBT) позволява употреба при високи температури до 180C и в тежки промишлени условия.

Ултразвуков принцип на измерване

Ултразвуковите сензори се състоят от преобразуватели (отдясно на изображението), които предават и приемат звукови импулси и отражатели (отляво на изображението), които насочват импулсите от единия преобразувател към другия. През средата се пуска импулс и сензорът измерва времето на движение от единия преобразувател до другия. След това импулсът се пуска в обратната посока. Сензорът измерва разликата във времената (в рамките на наносекунди) и изчислява дебита.


ISO сертификат за калибриране за разходомери тип SU: ZC0053

Калориметричен принцип на измерване

Типовете SA и SI имат два измервателни елемента и източник на топлина.
Референтният елемент, който е закрепен 10 mm над основата, измерва температурата на средата и се използва за температурна компенсация. Разликата в температурата по отношение на елемента върху основата се поддържа постоянна с помощта на намиращ се там източник на топлина. Необходимата мощност за поддържане на тази разлика постоянна е пропорционална на скоростта на потока. С увеличаването на скоростта на потока се увеличава и разсейването на топлината.

Разходомерът за сгъстен въздух тип SD използва същия топлинен принцип. Един от неговите керамични измервателни елементи се нагрява (измервателният елемент), а другият не се нагрява (еталонният елемент). Разликата на напрежението, която се получава, когато топлината се отвежда от течащата среда, е индикация за потока.

Директно се детектира стандартният обемен поток (съгласно ISO 2533).

ISO сертификат за калибриране за разходомери тип SD: ZC0020
Сертификат за калибриране на DAkkS за датчици с 6 точков дебит: ZC0075