You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за поток
  2. Технология

Принципи на измерване на сензорите за поток и разходомерите на ifm

Магнито-индуктивна

Разходомерът тип SM работи съгласно закона за индукцията на Фарадей. Преминаващата през тръба в магнитно поле (М) проводяща среда, генерира напрежение, което е пропорционално на скоростта на потока (v) или на количеството на протичащата течност. Това напрежение се подава чрез електроди (Е) и се преобразува в модула за оценка. Устойчивите материали на сензора го правят подходящ за множество среди. Сензорът се отличава в своята област с висок клас на защита и здрав, компактен корпус.

Принципът на измерване е подходящ за течности с електрическа проводимост най-малко 20µS/cm. Типични стойности на електрическата проводимост са 0,5 µS/cm за дестилирана вода,, 50µS/cm за питейна вода и 50 000 µS/cm за солена вода.


ISO сертификат за калибриране за разходомери тип SM: ZC0052
ISO сертификат за калибриране за сензори за поток тип SM ATM: ZC0054

Принцип на измерване чрез завихряне

Зад вградено в измервателната тръба лошо обтекаемо тяло течащата среда (вода с и без проводимост) генерира въртеливи вихри, зависещи от скоростта. Тези вихри се засичат от пиезокерамичен сензор. Ако напречното сечение е известно, броят на вихрите дава възможност за определяне на дебита.
Този принцип на измерване на дебита, известен като принцип на завихряне, на практика не зависи от колебанията в налягането и температурата на средата.

Мехатронен принцип на измерване

Сензорът за поток работи на принципа на поддържано от пружина бутало: Буталото, което се намира в уплътнението на клапан на корпуса, се повдига от течащата среда, като преодолява съпротивлението на пружината.
Положението на буталото се следи чрез сензор за магнитно поле и се извежда във вид на аналогов сигнал. При намаляването на потока съпротивлението на пружината кара буталото да се връща към първоначалното си положение. Това осигурява възможност за монтаж на сензор за поток, който не зависи от позицията, и предотвратява обратния поток.
Друга здрава механична конструкция (SBT) позволява употреба при високи температури до 180°C и в тежки промишлени условия.

Ултразвуков принцип на измерване

Ултразвуковите разходомери от серията SU се състоят от два преобразувателя, които могат да предават и приемат звукови импулси. За да изчисли дебита, преобразувателят A изпраща импулс по посоката на потока, който се отразява от противоположната стена на тръбата и се отклонява към преобразувател B. След това импулсът се предава към преобразувател B. Отчита се времето на задържане на импулса в средата. След това импулсът се изпраща от преобразувател B в обратна посока, отразява се върху стената на тръбата и се изпраща към преобразувател A, след което импулсът се предава към преобразувател A. Отново се измерва времето на престой в средата. Текущият поток след това се изчислява от откритата времева разлика.

Специалната характеристика на серията SU: Преобразувателите се намират в корпуса на сензора и следователно извън измервателната тръба. Измервателната тръба от неръждаема стомана на SU е без измервателни елементи, което предотвратява спада на налягането, причинен от компонента, и елиминира необходимостта от тестове за съвместимост на материалите.

Калориметричен принцип на измерване

Типовете SA и SI имат два измервателни елемента и източник на топлина.
Референтният елемент, който е закрепен 10mm над основата, измерва температурата на средата и се използва за температурна компенсация. Разликата в температурата по отношение на елемента върху основата се поддържа постоянна с помощта на намиращ се там източник на топлина. Необходимата мощност за поддържане на тази разлика постоянна е пропорционална на скоростта на потока. С увеличаването на скоростта на потока се увеличава и разсейването на топлината.

Разходомерът за сгъстен въздух тип SD използва същия топлинен принцип. Един от неговите керамични измервателни елементи се нагрява (измервателният елемент), а другият не се нагрява (еталонният елемент). Разликата на напрежението, която се получава, когато топлината се отвежда от течащата среда, е индикация за потока.

Директно се детектира стандартният обемен поток (съгласно ISO 2533).

Сертификат за калибриране за сензори за поток тип SD: ZC0020
DAKKS сертификат за калибриране за сензори за поток тип SD: ZC0075

Използвайки измервания както на потока, така и на налягането, SDP сензорът за въздушна разлика измерва разстоянието в абсолютни стойности за разстояние [mm]:
Колкото по-близо е детайлът до измервателната дюза, толкова по-малко е количеството въздух, което преминава през въздушната междина между детайла и измервателната дюза. Това дава възможност да се осигури позицията на детайла и ясно да се открие нулева разлика или запушена дюза.