1. Стартова страница
  2. Начална страница

Топлинен разходомер за сгъстен въздух от най-високо ниво

“Сензор всичко в едно” намалява разходите

Новият топлинен разходомер за сгъстен въздух се определя като наистина универсален. Той има не само вграден температурен сензор, но и сензор за налягане, който позволява на потребителя да отчита четири технологични стойности едновременно (обемен поток, налягане, температура и суматор = уред за измерване на общото количество) и оптимизира производството. Интегрирането на няколко параметъра за измерване само в един сензор не само спестява значителни разходи за хардуер (сензор за налягане, температурен сензор, кабели и входни карти), но също така и разходи за монтаж и техническо обслужване.


Вашите ползи

• Надеждност на процеса чрез следене на налягането, температурата и обемен поток

• Спестяване на разходи чрез следене на енергията, течовете и ориентирано към процеса техническо обслужване на филтърната система

• Спестяване на време поради намалените количества на прекарваните кабели, техническо обслужване и сложност на монтажа

Измерване на поток

Бърз контрол на сгъстения въздух за подобряване на енергийната ефективност

Интегриране на разходомера за сгъстен въздух SD в блока за техническо обслужване на съществуващи или нови инсталации осигурява допълнителни предимства. Сега технологичните стойности на сгъстения въздух за промишлена употреба могат да се следят ефективно в общите мрежи за сгъстен въздух чрез вградения TFT дисплей. Има налични четири различни графични оформления, които могат да се избират. Технологичните стойности могат също да се предават чрез IO-Link.

Прецизният контрол на потока чрез SD дава възможност за откриване на течове и пестене на разходи за енергия. В допълнение, високата повтаряемост на модула позволява точно причисляване на разходите за сгъстен въздух на съответната производствена линия, а така също оптимизирано изчисляване на разходите за продукта.

Измерване на налягане

Ефективно следене на работното налягане

Благодарение на интегрираното измерване на налягането, могат да се следят оптимално падът на налягането върху замърсените филтърни системи, така и общото работно налягане на системата за сгъстен въздух, което е много важно, защото ако инсталацията включва актуатори, които работят при 5 bar вместо при идеалните 6,3 bar, скоростта на товара вече е намалена с 25%, а производителността намалява. От друга страна, прекомерното работно налягане не увеличава производителността, но увеличава потреблението на сгъстен въздух и води до увеличено износване на агрегата.

Измерване на температура

Свеждане до минимум на промените на качеството чрез измерване на температурата

Благодарение на интегрираното измерване на температурата, е възможно да се следят процеси, които зависят от температурата, като сушене и осигуряване на качеството на производството. По-този начин разходомерът за сгъстен въздух SD повишава надеждността на процесите.

Основата за цялостна система за управление на енергията
съгласно DIN EN ISO 50001


Следвайки директивата на ЕС за енергийна ефективност DIN EN ISO 50001, всички държави членки предприеха мерки за постигане на икономия на енергия.
Внедряването на система за управление на енергията е изискване за намаляване на данъците. Стандартът изисква регистрирани данни за калибрирането на измервателното оборудване, за да се гарантира точността и повтаряемостта на измерените данни.
Комбинирането на новия разходомер за сгъстен въздух SD с редовните калибрирания по DAkkS осигурява оптималната база за надеждна система за управление на енергията.

Сертификати за калибриране

ISO калибриране на SD (код на поръчка ZC0020)

  • Създаден от производителя
  • Езици: Немски/Английски
  • Отнася се за определения(те) артикул(и) и трябва да се изисква при поръчване на сензора. Последващи поръчки са възможни само при връщане на устройството.

Калибриране по DAkkS на сензори за поток в 6 точки (код за поръчка ZC0075)

  • Създадени съгласно изискванията на DAkkS (Германски акредитиран орган)
  • Езици: Немски/Английски
  • Калибриране при 6 стойности на потока (зависещи от номиналния диаметър)
  • Отнася се за определения(те) артикул(и) и трябва да се изисква при поръчване на сензора. Последващи поръчки са възможни само при връщане на устройството.

LR DEVICE софтуер за лесно конфигуриране

Софтуерът LR DEVICE осигурява бърза и лесна настройка на параметрите с помощта на устройства IO-Link Master. Той осигурява ясно структуриран интерфейс за онлайн или офлайн настройка на параметрите на новия топлинен разходомер за сгъстен въздух. Съществуващите набори от параметри могат да бъдат прехвърлени към други устройства. Това намалява времето, необходимо за монтаж.

Сензори за поток – Стартови пакети

Предлагат се за безплатно изтегляне:

– Примерни програми и програмни блокове (Step7, TIA, RS Logix) – Четене и запис на технологични данни – Свързване към PROFINET, Ethernet и EtherCAT – Файлове с описание на устройството за настройка на PLC (GSDML, ESI, EDS) – Инструкции за работа