1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Технология за проверка на калибрирането: температурен сензор, който се самопроверява

Технология за проверка на калибрирането: температурен сензор, който се самопроверява

  • Незабавно уведомяване за отклонения в точността
  • Подобрено гарантиране на качеството между интервалите на калибриране
  • Здрава конструкция за постоянно прецизни измервания дори в трудни условия

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Прозрачен контрол на сензора благодарение на регистрирането на диагностичните стойности
  • Функцията за симулация улеснява монтажа

Максимална надеждност при чувствителни към температурата процеси
Благодарение на подобрения процес на калибриране по време на технологичния процес, TCC постига точност от ± 0,2 K през целия диапазон на измерване. Това го прави много подходящ за използване при чувствителни към температурата процеси, като обработка на храна, каучук или въглерод. Освен това, TCC гарантира плавен процес и високо качество на продуктите, като постоянно следи собствената си надеждност. Ако сензорът се отклони от индивидуално определените стойности на допустимо отклонение или в случай на неизправност на сензора, той извежда съответен сигнал чрез ясно видимия светодиод и диагностичния изход.

Здрава конструкция за продължителна употреба
Благодарение на напълно заварения и запечатан корпус и новата конструкция на измервателната сонда, TCC е трайно устойчив на външни влияния като влага, термични и механични удари и вибрации.

Постоянна проверка на състоянието
Благодарение на технологията за проверка на калибрирането, TCC постоянно проверява поведението на дрейфа си. Сензорът сравнява стойността на температурата с едновременно измерваната референтна стойност. Ако отклонението е извън допустимия диапазон, който може да бъде настроен между 0,5 и 3 K, TCC извежда оптичен сигнал и изпраща съобщение до централния контролер чрез IO-Link и диагностичния изход. Това се отнася и за случаите на сериозни неизправности.

Гарантиране на качеството благодарение на мерки, свързани със събития
Особено в производствени процеси, при които точните температурни стойности са определящи за качеството на продуктите, е важно измерените стойности да са абсолютно точни. TCC позволява на операторите на инсталацията да предприемат свързани с събитията мерки в случай на отклонения, вместо да чакат следващия планиран интервал на калибриране. Това намалява риска от загуба на цели производствени партиди поради неточни производствени температури.

Прозрачна комуникация със сензора
Визуална и цифрова индикация: TCC показва текущото състояние по прост и ясен начин. Ако светодиодът на сензора е зелен, уредът работи надеждно. Синьото показва температурно отклонение извън допустимия диапазон. Червеното показва сериозна неизправност, като повреда на основния измервателен елемент. Освен това, TCC автоматично съхранява всички данни, необходими за последователна документация чрез IO-Link: дата на монтиране, работни часове, температурна хистограма, както и дневници за съобщения за събитията (работни часове и номер на събитието) и за състоянието на проверка на калибриране (работни часове, температура, стойност на дрейфа, гранична стойност и състояние).

Режим на симулация: гарантирана надеждност още преди монтажа
Стойността, след която TCC извежда съобщение, може да бъде определена чрез софтуер. В режим на симулация, температурата на процеса и референтната температура, наред с другото, могат да бъдат свободно избрани, за да се провери дали сензорът е правилно интегриран в контролера. Тази симулация на процеса допълва високото ниво на надеждност, предлагано от TCC.