• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Doradztwo techniczne
  2. Serwis kalibracyjny
  3. Kalibracja, regulacja, weryfikacja czy standaryzacja?

Kalibracja, regulacja, weryfikacja czy standaryzacja?

Co właściwie oznacza „kalibracja"?

Kalibracja to czynność polegająca na określeniu i udokumentowaniu w sposób identyfikowalny odchyłek pomiędzy przyrządem pomiarowym zwanym urządzeniem testowanym (DUT) a urządzeniem wzorcowym zwanym wzorcem odniesienia.

Wynik tego porównania pokazuje odchylenia pomiarowe w różnych punktach pomiarowych i może być podany w formie bezwzględnej lub względnej. Regularne wzorcowanie przyrządów pomiarowych zapewnia precyzję i powtarzalność danych pomiarowych. Pomiar referencyjny jest wykonywany za pomocą urządzenia odniesienia.

Identyfikowalność odnosi się do nieprzerwanego łańcucha pomiarów porównawczych związanych z wynikami pomiarów przyrządu pomiarowego i określonej, wyższej rangi normy krajowej.

Identyfikowalność metrologiczna

Wynikająca z tego hierarchia opiera się na akredytacji, tzn. organy wzorcujące zostały ocenione pod kątem ich kompetencji technicznych i w ten sposób formalnie uznane. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) jest najwyższym rangą krajowym organem metrologicznym, dostarczającym wzorców odniesienia o najwyższej dokładności, takich jak metr wzorcowy, dla wszystkich wielkości fizycznych i wymaganych prawnie do stosowania w kalibracji.

Co należy rozumieć przez „regulację"?

W odróżnieniu od wzorcowania, regulacja jest czynnością polegającą na ustawieniu przyrządu pomiarowego na odchyłkę pomiarową, która jest maksymalnie zredukowana, aby odchyłki mieściły się w granicach błędu. Regulacja wymaga więc ingerencji w przyrząd pomiarowy, co zwykle powoduje trwałe zmiany w urządzeniu.

 

Co to jest "weryfikacja"?

Weryfikacja polega na dostarczeniu obiektywnego dowodu, że przyrząd pomiarowy spełnia określone wymagania.

W przeciwieństwie do kalibracji, niepewność pomiaru nie jest wskazywana, a jedynie stwierdza się wynik pozytywny lub negatywny. Weryfikacja może obejmować drugorzędne wielkości mierzone, takie jak czujnik, przetwornik lub moduły I/O za pomocą sygnałów testowych.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem "standaryzacja"?

Standaryzacja oznacza wykonywanie wymaganych prawem kontroli przyrządów pomiarowych, np. wag stosowanych w handlu detalicznym żywnością, które są przedmiotem zainteresowania publicznego i są wykorzystywane do ustalania cen. Standaryzacja jest wykonywana przez określone organy, a więc regulują ją surowe przepisy.