1. Strona startowa
  2. Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady sprzedaży towarów ifm electronic sp. z o. o. (dalej: Sprzedający) wyłącznie w przypadku zakupów w sklepie internetowym www.ifm.com Sklep internetowy prowadzi firma ifm electronic sp. z o. o., na rzecz podmiotów zewnętrznych będących przedsiębiorcami i konsumentami (dalej: Kupujący). Łącznie zwanych Stronami, osobno zaś Stroną.

2. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego (dalej: Towary), będące przedmiotem zamówień złożonych przez Kupującego i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji (dalej: Umowa).

3. Informacje znajdujące się na stronach www.ifm.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Strona składająca zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie www.ifm.com składa ofertę zakupu danego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili ostatecznego przyjęcia zamówienia na warunkach określonych w niniejszych OWS. 

II. Zawarcie Umowy.

1. Kupujący jest zobowiązany do złożenia zamówienia drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie www.ifm.com.

2. Warunkiem ważności elektronicznego zamówienia jest wypełnienie wszystkich danych zawartych w formularzu.

3. Po potwierdzeniu przez Kupującego zamówienia drogą elektroniczną, jest ono obowiązujące i zostaje zarejestrowane przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji.

4. Sprzedający stara się prezentować aktualną i pełną ofertę towarów, nie jest to jednak równoznaczne z posiadaniem wszystkich Towarów na stanie magazynowym. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny na stanie magazynowym Sprzedającego względnie znajduje się lub jest przewidziany do realizacji w najbliższym cyklu produkcyjnym. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny względnie znajduje się lub jest przewidziany do realizacji w najbliższym cyklu produkcyjnym, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia.

5. W przypadku gdy niedostępna jest tylko część zamówionych Towarów, Kupujący jest o tym informowany i podejmuje decyzję czy jest zainteresowany częściową realizacją zamówienia. Brak decyzji Kupującego w ciągu 2 dni roboczych spowoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.

6. Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. W przypadku złożenia zamówienia w niedzielę lub święta, uznawane one będzie za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało faktycznie złożone.

7. Zamówienia będą realizowane jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim.

8. Wartość jednego zamówienia w przypadku Kupujących po raz pierwszy nie może przekroczyć kwoty 5.000 EURO, słownie pięć tysięcy EURO.

9. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia do realizacji zamówienia Kupującego i zawarcia Umowy. Odmowa przyjęcia zamówienia zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia i nie wymaga uzasadnienia.

10. Przyjęcie zamówienia do realizacji, z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt IX niniejszych OWS, nie wiąże Sprzedającego w szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn nie możliwych do przewidzenia w chwili przyjmowania zamówienia, a niezależnych od Sprzedającego, w tym w szczególności z powodu Siły Wyższej albo zachowań Kupującego lub osób trzecich, wykonanie Umowy jest niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiąże się dla Sprzedającego ze stratami.

11. OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kującego u Sprzedawcy. Dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie www.ifm.com oznacza, iż Kupujący lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, zapoznał się z  treścią OWS i przedstawioną treść w całości akceptuje. 

III. Ceny, faktury i zapłata.

1. Cena sprzedaży poszczególnych Towarów jest podana w aktualnym cenniku zamieszczonym na stronie internetowej e-Shopu i jako cena w walucie obcej EUR jest każdorazowo przeliczana po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

2. Ceny kalkulowane są według stanu prawnego z dnia zawarcia Umowy. Ceny nie obejmują podatków, ceł i innych opłat publicznoprawnych. Jeżeli ulegną zmianie przepisy prawne, w szczególności przepisy podatkowe lub celne, Sprzedający jest uprawniony do zmiany ceny oznaczonej w  Umowie, w ten sposób, iż do ceny zostaną doliczone odpowiednio dodatkowe kwoty wynikające ze zmienionych lub nowo wprowadzonych podatków, ceł lub innych opłat. Jeżeli Kupującemu przysługują ulgi celne, Kupujący poinformuje o tym Sprzedawcę w chwili podpisania umowy, co należy odnotować w umowie sprzedaży.

3. Podane ceny poszczególnych Towarów nie obejmują kosztów ich doręczenia do strony dokonującej zakupu.

4. Cena sprzedaży Towarów określona w umowie sprzedaży może zostać podwyższona, jeżeli zmieni się jeden z określonych wyżej w ust. 1 składników ceny sprzedaży.

5. O ewentualnych różnicach pomiędzy ceną sprzedaży z dnia złożenia zamówienia, Sprzedający zawiadomi Kupującego w terminie 7 dni przed realizacją zamówienia.

6. Cena jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Sprzedający umożliwia następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) Przelew / wpłata gotówkowa na rachunek bankowy, b) za pobraniem- gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze Towaru.

8. W przypadkach, gdy płatność za zamówiony Towar oraz koszty jego doręczenia następuje przed odbiorem przesyłki, płatność taka stanowi przedpłatę, która z chwilą odbioru przesyłki zostaje zaliczona na poczet ceny zakupu oraz kosztów doręczenia.

9. Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze VAT. Sprzedający jest uprawniony do wystawiania faktur VAT bez nazwiska i imienia oraz podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT w imieniu Kupującego.

10. Za moment otrzymania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należnej ceny.

11. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych. Kupujący zobowiązany jest zrekompensować Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z windykacją przeterminowanych należności. 

IV. Zastrzeżenie prawa własności.

1. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedającego, aż do momentu uiszczenia za niego przez Kupującego pełnej ceny.

2. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający uprawniony jest, według swojego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, do żądania zwrotu wydanych, a nie zapłaconych w całości Towarów lub do żądania zapłaty ceny.

3. W przypadku żądania zwrotu Towaru, Kupujący zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty) do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, w terminie14 dni od chwili skierowania żądania.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedającego, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji innych Umów zawartych z Kupującym, a Kupujący nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji. 

V. Warunki realizacji zamówienia.

1. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia poprawnie złożonego zamówienia w terminie 48 godzin.

2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez Sprzedającego kompletności danych przesłanych w zamówieniu, oraz na skontaktowanie się drogą elektroniczną z Kupującym celem potwierdzenia przesłanych danych oraz ilości oraz ceny zamawianego Towaru.

3. Jeżeli Kupujący potwierdzi wszystkie dane dotyczące zamówienia, a zamawiany towar jest dostępny, Sprzedający poinformuje drogą elektroniczną o ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia. Przesłana wiadomość będzie zawierała wszystkie istotne postanowienia zawieranej Umowy (w szczególności cenę zamówionych Towarów oraz koszt ich przesyłki oraz termin doręczenia przesyłki wraz z potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania przez Kupującego zamieszczonych na stronie internetowej e-Shopu w formacie „.htm” OWS ).

4. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie może ono już zostać w żaden sposób zmodyfikowane. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Kupującego zostanie wysłany zamówiony Towar wraz z dokumentem sprzedaży (paragonem/ fakturą VAT).

5. Po przekazaniu przesyłki do rąk kuriera względnie jej nadaniu za pośrednictwem poczty, Kupującemu zostanie drogą elektroniczną przesłana wiadomość zawierająca potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia. 

VI. Termin i sposób realizacji zamówienia.

1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji ostatecznie zaakceptowanego zamówienia w terminie do 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia, termin ten może zostać przedłużony,  aksymalnie jednak do 6 tygodni.

2. Przesyłki realizowane przez firmę kurierską w trybie normalnym doręczane są zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych od chwili ich nadania, natomiast przesyłki doręczane przez firmę kurierską w trybie ekspresowym doręczane są następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący, ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby, która doręcza przesyłkę. Jeżeli
przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Towaru, Towar jest inny niż zamawiany lub przesłany Towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego drogą elektroniczną.

4. Koszty dostawy zamawianych Towarów są zawarte w aktualnym cenniku zamieszczonym na stronie internetowej e-Shopu w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”. 

VII. Gwarancja i rękojmia.

1. Jeżeli Towar posiada obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy jest to wyraźnie zaznaczone w opisie danego towaru zamieszczonym na stronie www.ifm.com oraz każdorazowo na fakturze, z zaznaczeniem czasu na jaki udzielona została gwarancja.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta i mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej przed złożeniem zamówienia.

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący może wykonywać wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi z uwzględnieniem postanowień OWS.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez okres 2 lub 5 lat od daty dokonania zakupu. Długość okresu odpowiedzialności Sprzedającego jest uzależniona od typu zakupionego Towaru, a informacja na ten temat jest podana zarówno na stronie ww.ifm.com jak i każdorazowo na fakturze.

5. W przypadku niezgodności Towaru z umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy, należy odesłać, na koszt Sprzedawcy, za pomocą pocztowej przesyłki poleconej, na adres: ifm electronic  sp. z o. o.; ul. Kościuszki 175; 40-524 Katowice.

6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedającego, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7. W przypadku gdy Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od Umowy. Od Umowy nie można jednak odstąpić jeżeli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna.

8. Sprzedający przedstawi pisemnie swoje stanowisko wobec żądań Kupującego w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań strony dokonującej zakupów, oznacza to, iż zgłoszone żądanie zostało uznane za uzasadnione.

9. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.

VIII. Odpowiedzialność.

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub które Sprzedający wyrządził Kupującemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Umowy lub zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Towarem, Kupujący powinien o tym poinformować Sprzedającego, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego z tego tytułu.

4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach.

5. W przypadku jeżeli uchybienie terminowi dostawy Towarów lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.

6. Niedotrzymanie przez Sprzedającego dodatkowego terminu dostawy Towarów lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia Kupującego z obowiązku wykonania Umowy, w tym z obowiązku odbioru Towarów, zapłaty ceny lub innych świadczeń.

7. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Sprzedającego, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 dni od chwili gdy, zgodnie z Umową, zobowiązanie miało być wykonane. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego. 

IX. Siła Wyższa.

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z powodu bezpośredniego działania siły wyższej.

2. Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, i które znajduje się poza zwykłą kontrolą Stron będące wydarzeniem powodującym niemożność wykonania przez Strony ich zobowiązań wynikających z Umowy lub powodujące niewykonalność tych zobowiązań ze względów ekonomicznych, w szczególności w okolicznościach wojny, buntu, strajków, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, wybuchu, huraganu lub działań władzy państwowej, sztormu, katastrofy morskiej, lotniczej lub wypadku drogowego.

3. Siła wyższa lub występujące u Sprzedającego lub jego dostawców i podwykonawców przerwy w ruchu zakładu, które chwilowo uniemożliwiają Sprzedającemu bez jego własnej winy dostarczenie Towaru w terminie przewidzianym w Umowie, zmieniają uzgodnione terminy o okres  trwania zakłóceń uwarunkowanych tymi okolicznościami. Jeśli wskazane powyżej zakłócenia doprowadzą do zwłoki w dostarczeniu Towaru o okres przekraczający 90 dni, to Kupujący może odstąpić od Umowy. 

X. Rozstrzyganie sporów.

1. We wszelkich ewentualnych sprawach spornych, jakie mogą powstać lub wyniknąć w przyszłości pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z Umowy zawartej na podstawie niniejszych OWS, sądem właściwym będzie wyłącznie Sąd w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

2. Gdyby jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie powoduje to naruszenia ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS, które nadal pozostają w mocy. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Do niniejszych OWS jak również Umów zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

4. Postanowienia OWS mają zastosowanie zarówno wobec Kupujących z terytorium Polski jak i Kupujących spoza jej granic. 

XI. Postanowienia końcowe

1. Uzupełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem zamówienia.

2. Dane osobowe strony, która złożyła zamówienie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3. Kupujący, który złożył zamówienie i dokonał zakupów Towarów u Sprzedającego ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres: info.pl@ifm.com.

4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926).

5. Przeniesienie przez Kupującego jakichkolwiek praw lub obowiązków z Umowy, w tym również z OWS, na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą drugiej Strony.