1. Strona startowa
  2. Polityce prywatności

Polityce prywatności

Automatycznie gromadzone dane inne ni¿ dane personalne; generowanie plików cookie; programy pomocnicze, aktywne treœci

Jeœli wchodzisz na nasze strony internetowe, automatycznie gromadzone s¹ informacje, których nie mo¿na przypisaæ do konkretnych osób (np. u¿ycie przegl¹darki internetowej lub systemu operacyjnego; nazwy domen stron internetowych, do których dostêp uzyskuje siê przez ³¹cze internetowe; liczba wizyt; œredni czas przegl¹dania; odwiedzone strony). ifm wykorzystuje te informacje w celu ci¹g³ego usprawniania, aktualizowania i uatrakcyjniania naszych stron internetowych.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych na komputerze internauty zapisywane s¹ informacje w postaci tzw. plików cookie, umo¿liwiaj¹ce nam automatyczne rozpoznawanie tego komputera podczas kolejnej wizyty na naszej stronie g³ównej. Pliki cookie pozwalaj¹ nam m.in. dostosowywaæ stronê internetow¹ zgodnie z oczekiwaniami internautów oraz zapisywaæ has³o internauty, aby nie by³o potrzebne jego ponowne wprowadzanie podczas przysz³ych wizyt. Zaakceptowanie plików cookie jest konieczne do zapewnienia niezawodnego dzia³ania strony g³ównej. Na tych stronach internetowych s¹ u¿ywane aplety Java, kontrolki ActiveX oraz skrypty JavaScript.