• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
PMD-3D-Sensor O3M
Ausführung Öffnungswinkel (°) Bestell-Nr. passende IR-Systembeleuchtung
Mobiler 3D-Smart-Sensor 70 x 23 O3M151 O3M950
Mobiler 3D-Smart-Sensor
mit integriertem 2D/3D-Overlay
70 x 23 (3D)
90 (2D)
O3M251 O3M950
Mobiler 3D-Smart-Sensor 95 x 32 O3M161 O3M960
Mobiler 3D-Smart-Sensor
mit integriertem 2D/3D Overlay
95 x 32 (3D)
120 (2D)
O3M261 O3M960
Mobiler 3D-Smart-Sensor
mit integriertem 2D/3D Overlay
97 x 44 (3D)
155 (2D)
O3M271 O3M970