• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Hållbarhet
  2. Hållbara produkter

Hållbara produkter

ifm-givare bidrar till hållbarhet

När det gäller våra produkter lägger vi särskild vikt på miljövänlig och energieffektiv design för att minimera negativ påverkan. Både miljörelaterade och sociala aspekter tas med i beräkningen längs hela leveranskedjan. Den höga kvaliteten och sammanhängande långa livslängden hos ifm-produkterna bidrar till en hållbar förbrukning av resurser. Utöver de löpande förbättringarna med avseende på hållbarhetsrelevanta aspekter siktar vi också på att främja hållbarhetsaktiviteter genom att sälja våra lösningar. Effektiv processdesign genom användningen av ifm-produkter utgör ett representativt exempel på detta. Den optimerade användningen av resurser - som t.ex. minskad energikonsumtion eller mindre avfall - står i fokus här.

Exempelprodukter för att främja hållbarhetsaktiviteter:

Tryckluft som väsentlig orsak till energikostnader

Arbetet med tryckluft ingår i nästan alla industriella områden. Oupptäckta läckage såväl som tryckfall och skiftningar är inga enstaka fall.

ifms tryckluftsmätare , vilken ingår i SD-serien, hjälper dig att övervaka och fastställa din tryckluftsförbrukning. Exempelvis kan energibehovet reduceras hållbart utan ytterligare (personal-)kostnader. På så sätt leder användningen av tryckluftsräknaren långsiktigt inte bara till kostnadsbesparingar och driftoptimering utan ger ett viktigt bidrag till den hållbara användningen av resurser.

Internet of Things (IoT) som nyckelteknologi

Den kontinuerliga övervakningen av olika maskindelar, system eller processteg på olika platser tillhör vardagen i varje företag.

Med hjälp av programvaran moneo och tillståndsövervakningen (RTM) såväl som IO-Key (moln-anslutning) som utvecklats av ifm, kan de installerade givarna avläsas närsomhelst och data överföras i realtid. Genom insamlingen av relevant information går det inte bara att övervaka anläggningar på en annan plats - kan också användas för vidare bearbetning och analyser för att kunna planera resurssparande och utforma processerna mer effektivt. Inom ramen för moneo och möjligheterna med RTM såväl som IO-Key, kan man finna betydande bidrag till hållbarheten. Underhåll "just-in-time" som kan utföras med hjälp av dessa tekniker upptäcker t.ex. allvarliga skador i ett tidigt skede och bidrar således till en optimerad användningstid. Dessutom reducerar fjärrövervakningen antalet onödiga utryckningar. Förutom det positiva bidraget till miljön (CO2-besparingar) kan användningen av personal såväl som (total-)kostnaderna långsiktigt sänkas.