• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Hållbarhet
  2. Miljö

Ekologi - ansvar för miljön

Filosofi

I ifm:s filosofi är vår hållning tydligt definierad när det gäller att hantera naturresurser så skonsamt som möjligt. Vi kräver och främjar miljömedvetna beslut och ageranden både företagsinternt och av våra affärspartner.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn hos ifm electronic gmbh grundar sig på vår företagsfilosofi. Det är den vision som vårt miljöledningssystem bygger på och ramverket för miljörelaterade mål och principer. Våra aktiviteter bestäms inte enbart av lagstadgade föreskrifter men även av en ekologisk medvetenhet för effekterna och konsekvenserna av våra handlingar.

Miljöhantering och publikationer

För att kunna leva upp till det ekologiska ansvaret företagsinternt och kontinuerligt optimera miljöskyddet har vårt miljöhanteringssystem iscensatts för över 20 år sedan och certifierats i 2020 enligt DIN EN ISO 14001 och EMAS (EU Eco-Audit). Varje år publicerar vi ett uttalande för miljön - på tyska - i enlighet med EMAS-standarden. Här tillhandahåller vi information om vårt miljöledningssystem men även om våra prestationer, mål och åtgärder gällande miljön.

En överblick över miljöteman hos ifm finns i miljöbroschyren för våra kunder men även i vår utgåva "Tänka och agera hållbart. ifm:s kvalitets-, miljö- och arbetsskyddshantering". Den innehåller vår företags miljöpolicy, miljöskyddsåtgärder som vidtagits samt information om kritiska substanser.

Miljöåtgärder

Redan 1991 inrättade ifm avdelningen "Arbetssäkerhet och miljöskydd”. Så vi kan blicka tillbaka på en lång tid med mycket erfarenhet och en motsvarande lång lista med miljöskyddsåtgärder som vi har vidtagit. T.ex. innefattar dessa den kontinuerliga expansionen av energisparande åtgärder, ersättningen av miljöfarliga substanser, omfattande förebyggande åtgärder samt upprättandet av den årliga ekologiska balansräkningen sedan 1993. Aktuella miljömål och -åtgärder skrivs ned i EMAS-miljöprogrammet och uppdateras varje år. Dessutom har ifm förpliktat sig att fram till 2030 vara klimatneutral i sin operativa verksamhet. Därför genomgår företagsgruppen trestegssekvensen "undvik, reducera och kompensera" och inkluderar, utöver de direkta och energirelaterade emissionerna, även utvalda emissioner från värdekedjan.

Produkter

Våra produkters varaktighet är för oss högsta prioritet och utgör ett kärnelement när det gäller att minska förbrukningen av resurser och undvika avfall. Så tidigt som på produktutvecklingsstadiet uppmärksammar vi särskilt den ekonomiska och hållbara användningen av resurser - från idén till tillverkningen och till den färdiga produkten. Vi tar då hänsyn till miljörelevanta aspekter och kontrollerar relevanta bestämmelser och standarder om de är tillämpliga.

Information: Många av våra produkter bidrar även direkt till att förhindra eller minska en negativ påverkan på miljön.