• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Hållbarhet
  2. Ekonomi

Ekonomi - ekonomisk styrka

Målen för hållbar utveckling (SDGs - Sustainable Development Goals)

Inom ramen för "Agenda 2030 för hållbar utveckling" har Förenta Nationerna utarbetat och publicerat globalt hållbara mål - de s.k. Sustainable Development Goals (SDGs). Genom att sätta 17 huvudmål och ytterligare delmål i samband med de viktigaste frågorna kring hållbarhet, skapades inom den globala debatten om hållbarhet ett världsomfattande ramverk för aktiviteter med konkreta ambitioner som förenar de tre hållbarhetsdimensionerna. SDGs ger värdefull orientering inför 2000-talets utmaningar, både på (inter-)nationell nivå men även för företagen individuellt.

Även ifm orienterar sig mot Agenda 2030 för att aktivt kunna bidra till att uppnå hållbarhetsmålen. Vi har konkret identifierat väsentliga SDGs där vi kan lämna ett större intryck och kan påverka genom våra (affärs-)aktiviteter och vårt engagemang.

Lär dig mer om ifm:s hållbarhetsaktiviteter och utvalda SDGs.

Växa framgångsrikt i säkerhet:

Som central ledtråd för ifm-företagsgruppen är från allra första början strävandet efter ekonomisk stabilitet fast förankrat i vår företagsfilosofi och våra arbetssätt. Medarbetare, kunder och leverantörer men även innovativa lösningar och harmoni mellan natur och teknik är för ifm centrala nycklar för en hållbar utveckling. Ekonomisk stabilitet kan endast uppnås genom en framgångsrik kombination av ekonomisk, ekologisk och social styrka.

Företagsfilosofi och uppförandekod men även etablerade ledningsstrukturer och -ystem säkerställer en ansvarsfull företagsledning och styrning – kort sagt: "God företagsledning". Detta efterlevs och omsätts i praktiken av styrelsen och alla ledare inom ifm-gruppen. Dessutom optimeras strukturer och system kontinuerligt med hjälp av riskorienterade interna och externa granskningar.

För att kunna garantera det idag och i framtiden har vi hos ifm definierat tre väsentliga Sustainable Development Goals (SDGs):

Eftersom det är inom denna ram som vi kan uppnå den största påverkan med våra (affärs-)aktiviteter och vårt engagemang. Samtidigt ser vi de ovan nämnda SDGs som framgångsfaktorer för vår hållbara affärsverksamhet.

Högkvalitativ utbildning

ifm utbildar unga människor med målsättningen att kunna erbjuda dem ett säkert, intressant och utmanande jobb - företagsprincip hos ifm.

Vi hos ifm anser att våra medarbetare är den centrala framgångsfaktorn i vår hållbara företagsutveckling. Därför erbjuder vi dem ett brett spektrum av attraktiva utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som tas emot med stort intresse. Som familjeföretag i andra generation är förenligheten mellan familj och arbete en hjärtefråga för oss. Det är anledningen varför ifm på ett omfattande sätt stöder arbetande föräldrar med åtgärder som har sitt ursprung i New Work-rörelsen, men även med fritidsprogram för barn. Till exempel samarbetar ifm med daghem.

För att kunna nå ungdomar och få dem intresserade av oss och våra teknologier redan i ett tidigt skede, har vi olika utbildnings- och studieplatser samt möjligheter till praktik eller anställning som arbetade studenter. Det framgångsrika samarbetet med högskolor och universitet bekräftar ifm:s ansträngningar och långsiktiga framgång.

Anständigt arbete...

På senare år har faktorer som säkra arbetstillfällen och skapandet av hållbara värden fått extrem betydelse och uppmärksamhet.

Erkännandet av FN-stadgan om mänskliga rättigheter såväl som efterlevnaden av vår Uppförandekod bidrar väsentligt för att kunna säkerställa ett anständigt arbete - både företagsinternt och i umgänget med våra affärspartner. Som en del av detta har ifm framgångsrikt redan låtit sig certifieras enligt den etiska granskningen SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)flera år i rad.

Både sociala och andra hållbarhetsrelevanta värden är grundläggande del av vår strategiska matrishantering inom företaget. Som övergripande handlingsram är den avsedd att användas som enhetlig och hållbar inriktning för ifm-företagsgruppen. Dessutom kan alla anställda såväl som externa parter använda ett visselblåsarsystem för att rapportera eventuella överträdelser anonymt, som sedan hanteras konfidentiellt.

... och ekonomisk tillväxt

Förutom ansvarsfullt risktagande, spelar etablerade planeringsprocesser och omfattande (företags-) säkerhet en väsentlig roll för den hållbara ekonomiska tillväxten. Utöver de månatliga finansiella indikatorerna identifieras och utvärderas även möjliga risker och möjligheter med resulterande anpassade åtgärder. På så sätt kan inte enbart uppgifter och aktuella utmaningar bemästras framgångsrikt, utan det går även att säkerställa en långsiktig framgång för företaget.

Den hållbara och breda ekonomiska tillväxten hos ifm kan förtydligas med många olika indikatorer.

Åtgärder för klimatskydd

ifm kräver och främjar ekologiskt medvetna beslut.

Genom användningen av våra produkter strävar vi efter att förbättra den totala energieffektiviteten och användningen av resurser. Med bekännelsen för klimatneutralitet i vår operativa verksamhet fram till 2030 och tillhörande klimatstrategi vidtar vi som företagsgrupp aktiva åtgärder för att bekämpa klimatändringen. Bland annat implementeras olika projekt på vägen genom alla affärsaktiviteter för att ge ett väsentligt bidrag för en hållbar framtid. Exempel inkluderar omställningen till 100% grön elektricitet (2020), samarbetet med den regionala partnern südmail (klimatneutral brevtjänst) och ansträngningar gällande optimeringen av hållbara förpackningar. Dessutom vill vi ta det anpassade rese- och mötesbeteendet på grund av coronapandemin samt förändrade kommunikationskanaler - online kontra personliga möten - som en möjlighet att också sträva efter långsiktig CO<94>2</94> besparingar inom området affärsresor och resor. Även anskaffningen av de första hybridbilarna och förbättringen av interna transportprocesser bidrar till detta. För att uppnå våra miljörelevanta mål satsar vi på vårt certifierade miljöhanteringssystem enligt EMAS/ISO 14001.

Även om ifm har identifierat tre huvudsakliga SDGs är dessa relaterade till andra hållbarhetsmål som Förenta Nationerna har satt. Till dessa hör:

Arbetshälsa och säkerhetshantering:

Säkerhet på arbetsplatsen, säkerställandet av anständiga arbetsförhållanden och hälsofrämjande erbjudanden är en självklarhet för ifm och bidrar till en trivsam arbetsmiljö.

Rent vatten och sanitära anläggningar:

Vattenförbrukningen per producerad enhet minskade med 25 % från 2013 till 2022 (Tyskland, Bodensjön)

Energieffektiv teknologi:

ifm-produkter och lösningar bidrar till mer energieffektivitet och bättre tillvaratagande av resurser.

Industri, innovation och infrastruktur:

ifm utvecklar innovativa lösningar med rimliga utgifter för forskning och utveckling.

Hållbara ifm-produkter:

Våra resurssparande, miljövänliga och energieffektiva produkter erbjuder hög kvalitet och livslängd. Användningen av ifm-produkter främjar hållbarhetsaktiviteter på alla industriella områden.

Fred, rättvisa och starka institutioner:

Av princip utvecklar, producerar eller säljer ifm inte produkter som har ett direkt militärt syfte.