• Προϊόντα
 • Βιομηχανίες
 • IIoT και λύσεις
 • Υπηρεσία
 • Εταιρεία
 1. Η ifm με μια ματιά
 2. Συμμόρφωση

Συμμόρφωση

Η ενεργή εταιρική φιλοσοφία ήταν από την αρχή σημαντική για τον όμιλο εταιρειών ifm. Θα έπρεπε να διέπεται από εμπιστοσύνη, εκτίμηση και ηθική δράση και να αντικατοπτρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζόμενων και, επίσης, στις συνεργασίες με τους πελάτες και τους εταιρικούς συνεργάτες μας.

Αυτοί οι βασικοί κανόνες δεοντολογίας χαράχτηκαν στην εταιρική φιλοσοφία της ifm από τους ιδρυτές της, τον Robert Buck και τον Gerd Marhofer, το 1990. Οι αξίες που προδιαγράφτηκαν τότε εφαρμόζονται μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να ισχύουν και στο μέλλον. Είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους αναπτυχθήκαμε ως όμιλος εταιρειών ifm και στους οποίους βασίζονται οι δραστηριότητές μας στο παρόν και στο μέλλον.

Κώδικας Δεοντολογίας ifm

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ifm ουσιαστικά συνοψίζει τις αξίες της εταιρικής φιλοσοφίας της ifm και τις μεταφέρει στο παρόν. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ifm είναι ο χάρτης των δραστηριοτήτων και της επιτυχίας μας - για την οποία είμαστε, ως ifm, πεπεισμένοι. Είναι το εχέγγυο για εμάς, ως ifm, ότι οι εταιρικοί μας συνεργάτες μας αντιλαμβάνονται και μας θεωρούν μία ηθική εταιρεία.

Εμείς, ο όμιλος εταιρειών ifm, πρεσβεύουμε τις ακόλουθες αξίες:

 • Τηρούμε τους ισχύοντες νόμους, οδηγίες και πρότυπα.
 • Μεταξύ μας όπως και στους εταιρικούς συνεργάτες μας φερόμαστε με σεβασμό. Η θρησκεία, το φύλο, η ηλικία, το χρώμα του δέρματος ή η εθνικότητα δεν επιδρούν στις δραστηριότητές μας.
 • Αναγνωρίζουμε ρητά τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Εμείς και οι εταιρικοί μας συνεργάτες απορρίπτουμε την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία.
 • Η αλληλεπίδραση με τους εταιρικούς συνεργάτες μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Διατηρούμε εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων και αξιόπιστη αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Από εμάς αποκλείεται οποιαδήποτε προσποίηση για την απόκτηση ή την παροχή ενός αθέμιτου πλεονεκτήματος.
 • Υποστηρίζουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό.
 • Αναπτύσσουμε και διαθέτουμε άριστα προϊόντα για έναν αυτοματοποιημένο κόσμο, αλλά όχι για στρατιωτικούς σκοπούς και την οπλική τεχνολογία.
 • Συμμορφωνόμαστε με την πολιτική απορρήτου και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Τηρούμε τις απαιτήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος ώστε και εμείς αλλά και οι μελλοντικές γενιές να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον, τώρα και αύριο.

Οργάνωση συμμόρφωσης

Κάνουμε πολλά για αυτές τις ηθικές αξίες και τη συμμόρφωση με αυτές, διότι πάντα πράττουμε αυτό που εννοούμε και δηλώνουμε. Υποστηρίζουμε αυτήν τη φιλοσοφία με

 • εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορα θέματα συμμόρφωσης.
 • ορθά στοχοθετημένες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες μας παρέχουν προσανατολισμό και βεβαιότητα σε σχέση με τις καθημερινές μας δραστηριότητες.
 • ελέγχους από εσωτερικά τμήματα ελέγχου και εξωτερικούς ελεγκτές που, μεταξύ άλλων, εξετάζουν τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς.

Η ifm electronic gmbh έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για τον όμιλο εταιρειών ifm, ο οποίος εντάσσεται οργανωτικά στο κύριο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης. Τόσο ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου & Συμμόρφωσης όσο και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, οι οποίοι συγκροτούν την υπηρεσία συμμόρφωσης, έχουν καθορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ολόκληρο τον όμιλο εταιρειών.

ifm stiftung & co. kg: (Από αριστερά προς δεξιά) Martin Buck (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνδιευθύνων Σύμβουλος), Benno Kathan (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Dr. Dirk Kristes (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), Michael Marhofer (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνδιευθύνων Σύμβουλος) και Christoph von Rosenberg (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η υπηρεσία συμμόρφωσης ενεργεί μόνο με βάση τις οδηγίες και τις πληροφορίες που λαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ifm stiftung & co. kg και αναφέρεται απευθείας σε αυτό.

Επικοινωνία σχετικά με τη συμμόρφωση

Η ανοιχτή επικοινωνία ανέκαθεν αποτελούσε ένα σημαντικό τμήμα της εταιρικής φιλοσοφίας της ifm. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορές απευθείας και εμπιστευτικά στον προϊστάμενό τους σχετικά με ενδεχόμενες εσφαλμένες συμπεριφορές που αντίκεινται στις αξίες της ifm.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία συμμόρφωσης η οποία αντιμετωπίζει όλους τους προβληματισμούς πάντα με εμπιστευτικότητα. Οι καταγγέλλοντες που δρουν με βάση τα όσα γνωρίζουν, προστατεύονται από οποιαδήποτε δυσμένεια που μπορεί να συνεπάγεται η αναφορά τους.

Οι εταιρικοί συνεργάτες μας, επίσης, μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία συμμόρφωσης της ifm για να αναφέρουν ελλείψεις που δεν ανταποκρίνονται στις αξίες της ifm.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@ifm.com.

Σύστημα καταγγελιών της ifm

Για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στο καθήκον μας για τη σχετική μέριμνα, καθιερώσαμε ένα σύστημα καταγγελιών. Αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται από εργαζόμενους, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον προϊστάμενό τους, την υπηρεσία συμμόρφωσης, τον αρμόδιο Διευθυντή Κεντρικής Διοίκησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σας παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το σύστημα καταγγελιών με υπευθυνότητα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δέκα γλώσσες και, εάν είναι επιθυμητό, ανώνυμα για την αναφορά ενδεχόμενης παράβλεψης των εταιρικών αξιών μας και πιθανολογούμενων ποινικών υποθέσεων.

Καθώς η ifm εκτιμά ιδιαίτερα την ανοιχτή επικοινωνία, θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να αναφέρετε το όνομά σας όταν υποβάλετε μία αναφορά. Η υπηρεσία συμμόρφωσης θα διερευνήσει κάθε προβληματισμό με απόλυτη εχεμύθεια και θα συνυπολογίσει τα έννομα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι καταγγέλλοντες και η υπηρεσία συμμόρφωσης μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - και ανώνυμα - εφόσον είναι επιθυμητό. Αυτό είναι σημαντικό σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων ή για την επισύναψη πρόσθετων πληροφοριών στην αναφορά μεταγενέστερα.