• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Όροι & προϋποθέσεις

ifm Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-Shop) – Γενικοί Όροι Συναλλαγών
 
Γενικοί όροι παράδοσης για προϊόντα και παροχές της βιομηχανίας ηλεκτρικών (‘Πράσινοι Όροι Παράδοσης’ – GL) προς χρήση στις εμπορικές συναλλαγές με επιχειρηματίες Μη δεσμευτικές συστάσεις όρων του Κεντρικού Σωματείου Βιομηχανίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (ΒΗΥ) Εγγεγραμμένο Σωματείο
Κατάσταση: Ιούνιος 2011


1. Γενικές διατάξεις
1. Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του Προμηθευτή και του Παραγγελιοδότη σε σχέση με τις παραδόσεις και / ή παροχές του Προμηθευτή (στο εξής οι Παραδόσεις) ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες Πράσινοι Όροι Παράδοσης. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών του Παραγγελιοδότη ισχύουν μόνο στο βαθμό, ως τον οποίο συμφώνησε ο Προμηθευτής ρητά κι εγγράφως με αυτούς. Η έκταση των παραδόσεων ορίζεται από τις εκατέρωθεν σύμφωνες έγγραφες δηλώσεις.

2. Επί των προσφορών κόστους , σχεδίων και λοιπών εγγράφων (στο εξής: Έγγραφα) επιφυλάσσεται απεριορίστως ο Προμηθευτής των δικαιωμάτων κυριότητάς του καθώς και των πνευματικών του δικαιωμάτων εκμετάλλευσης. Τα Έγγραφα επιτρέπεται να γίνουν προσβάσιμα σε τρίτους μόνο κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του Προμηθευτή, και πρέπει να του επιστραφούν, εφόσον δεν χορηγηθεί η εντολή στον Προμηθευτή, άμεσα κατόπιν αιτήματος. Τα εδάφια 1 και 2 ισχύουν αντίστοιχα για έγγραφα του Παραγγελιοδότη. Αυτά επιτρέπεται ωστόσο να γίνονται προσβάσιμα σε τρίτους, στους οποίους νόμιμα ανέθεσε ο Προμηθευτής παραδόσεις.

3. Επί των τυποποιημένων λογισμικών (Standard Software) και των υλικολογισμικών (Firmware) ο Παραγγελιοδότης έχει το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης με τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά παροχής σε μη τροποποιημένη μορφή μέσω των συμφωνημένων μηχανημάτων. Ο Παραγγελιοδότης δύναται να δημιουργήσει χωρίς ρητή συμφωνία ένα αντίγραφο ασφαλείας των βασικών λογισμικών (Standard Software).

4. Οι τμηματικές παραδόσεις είναι επιτρεπτές, εφόσον είναι ανεκτές για τον Παραγγελιοδότη.

5. Ο όρος ‘αξιώσεις αποζημίωσης’ στους παρόντες Πράσινους Όρους Παράδοσης περιλαμβάνει και αξιώσεις για αποζημίωση ανώφελων δαπανών.


2. Τιμές, όροι πληρωμής και συμψηφισμός
1. Οι τιμές νοούνται εκ του εργοστασίου (Ex Works) πλέον του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου ΦΠΑ, και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής..

2. Σε περίπτωση που ανέλαβε ο Προμηθευτής την τοποθέτηση ή συναρμολόγηση και δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, τότε βαραίνουν το Παραγγελιοδότη πλέον της συμφωνημένης αμοιβής κι όλα τα αναγκαία παρεπόμενα έξοδα όπως οδοιπορικά και μεταφορικά έξοδα καθώς και τα έξοδα διαμονής.

3. Ο Παραγγελιοδότης δύναται να συμψηφίσει οφειλές του μόνο με αξιώσεις, οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή έχουν αναγνωριστεί τελεσίδικα.


3. Όρος Διατήρηση κυριότητας
1. Τα αντικείμενα των Παραδόσεων (προϊόντων που υπόκεινται στον όρο διατήρησης της κυριότητας, στο εξής «πράγμα») παραμένουν στην κυριότητα του Προμηθευτή έως την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεών του έναντι του Παραγγελιοδότη, οι οποίες πηγάζουν από την μεταξύ τους εμπορική σχέση . Στο βαθμό που η αξία όλων των ασφαλειών του Προμηθευτή υπερβαίνει το ύψος όλων των ασφαλισμένων απαιτήσεών του κατά πλέον του 20%, ο Προμηθευτής, μετά από αίτημα του Παραγγελιοδότη, αποδεσμεύει ένα αντίστοιχο τμήμα των ασφαλειών του. Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών ασφαλειών κατά την αποδέσμευση ανήκει στον Προμηθευτή.

2. Ενόσω βρίσκεται σε ισχύ η επιφύλαξη της κυριότητας, απαγορεύεται στον Παραγγελιοδότη η ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του πράγματος με δικαιώματα τρίτων (ακόμη και με την εξασφαλιστική μεταβίβαση κυριότητας), και επιτρέπεται η μεταπώληση μόνο προς μεταπωλητές κατά την συνήθη λειτουργία των συναλλαγών και μόνο υπό τον όρο ότι θα λάβει ο μεταπωλητής πληρωμή από τον πελάτη του ή θα διατηρήσει την επιφύλαξη ότι θα μεταβιβαστεί η κυριότητα στον πελάτη μόνο όταν αυτός εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του.

3. Σε περίπτωση που μεταπωλήσει ο Παραγγελιοδότης το πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας, τότε εκχωρεί ήδη από τώρα τις μελλοντικές του απαιτήσεις από την μεταπώληση κατά των πελατών του με όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα – συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων αξιώσεων υπολοίπων εισπρακτέων– προς εξασφάλιση στον Προμηθευτή. Εάν μεταπωληθεί το το πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας μαζί με άλλα αντικείμενα, χωρίς να έχει συμφωνηθεί για το το πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας μια μεμονωμένη τιμή, τότε εκχωρεί ο Παραγγελιοδότης στον Προμηθευτή εκείνο το μέρος της συνολικής απαίτησης, το οποίο αντιστοιχεί στη τιμή του πράγματος που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας και που τιμολογήθηκε από τον Προμηθευτή.

4. α) Στον Παραγγελιοδότη επιτρέπεται να επεξεργαστεί το πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας ή να το αναμείξει/συμμίξει ή να το ενώσει με άλλα πράγματα. Η επεξεργασία πραγματοποιείται για λογαριασμό του Προμηθευτή. Ο Παραγγελιοδότης φυλάσσει το εξ αυτής δημιουργηθέν νέο πράγμα για τον Προμηθευτή με την επιμέλεια ενός συνετού εμπόρου. Το νέο πράγμα θεωρείται πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας.

4. β) Ο Προμηθευτής και ο Παραγγελιοδότης συμφωνούν ήδη με την παρούσα ότι στην περίπτωση σύνδεσης/συνάφειας/ένωσης ή σύμμιξης/ανάμιξης με άλλα πράγματα που δεν ανήκουν στον Προμηθευτή, αυτός αποκτά σε κάθε περίπτωση συγκυριότητα επί του νέου αντικείμενου στο ύψος του ποσοστού, το οποίο προκύπτει από την αναλογία της αξίας του συνδεδεμένου ή αναμειγμένου πράγματος που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας προς την αξία του υπόλοιπου πράγματος κατά το χρονικό σημείο της σύνδεσης/συνάφειας/ένωσης ή σύμμιξης/ανάμιξης . Το νέο πράγμα θεωρείται ως εκ τούτου πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας

4. γ) Η ρύθμιση για την εκχώρηση της απαίτησης σύμφωνα με το άρθρο 3 ισχύει και για το νέο πράγμα. Η εκχώρηση ισχύει ωστόσο μόνο έως το ύψος του ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του επεξεργασμένου, συνδεδεμένου ή αναμειγμένου πράγματος που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας , όπως τιμολογήθηκε από τον Προμηθευτή.

4. δ) Σε περίπτωση που συνδέσει/ενώσει ο Παραγγελιοδότης το πράγμα που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας με ακίνητα ή κινητά πράγματα, τότε εκχωρεί στον προμηθευτή προς εξασφάλιση και την απαίτησή του, η οποία του αναλογεί ως αμοιβή για την σύνδεση/συνάφεια/ένωση, με όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα στο ύψος της αναλογίας της αξίας του συνδεδεμένου πράγματος που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας προς τα λοιπά συνδεδεμένα πράγματα κατά την χρονική στιγμή της σύνδεσης/συνάφειας/ένωσης. 5. Μέχρι την ανάκλησή της ο Παραγγελιοδότης εξουσιοδοτείται να προβεί στην είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων από την μεταπώληση. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, ιδίως σε περιπτώσεις υπερημερίας πληρωμής, παύσης πληρωμής, κήρυξης της πτωχευτικής διαδικασίας, διαμαρτυρικού επί συναλλαγματικής ή σε περίπτωση βάσιμων ενδείξεων για μία υπερχρέωση ή επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμής του Παραγγελιοδότη, δικαιούται ο Προμηθευτής να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση είσπραξης του Παραγγελιοδότη. Πέραν τούτου δύναται ο Προμηθευτής κατόπιν προηγούμενης όχλησης-δήλωσης και τηρουμένης μίας εύλογης προθεσμίας να αναγγείλει την εξασφαλιστική εκχώρηση, να αξιοποιήσει τις εκχωρημένες απαιτήσεις καθώς και να ζητήσει την αναγγελία της εξασφαλιστικής εκχώρησης από τον Παραγγελιοδότη προς τον πελάτη.

6. Σε περίπτωση ενεχυριάσεων, κατασχέσεων ή λοιπών διαθέσεων ή παρεμβάσεων τρίτων οφείλει να ενημερώνει άμεσα ο Παραγγελιοδότης τον Προμηθευτή. Σε περίπτωση που πιθανολογηθεί δικαιολογημένο συμφέρον οφείλει ο Παραγγελιοδότης να παρέχει στον Προμηθευτή άμεσα όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεκδίκηση των αξιώσεών του έναντι του πελάτη και να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα .

7. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του Παραγγελιοδότη, ιδίως σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα, μετά από άπρακτη παρέλευση μιας εύλογης προθεσμίας προς εκπλήρωση που θα έχει τεθεί στον Παραγγελιοδότη, να πάρει το προϊόν πίσω ή να υπαναχωρήσει. Οι νομικές διατάξεις περί της μη απαίτησης να ταχθεί προθεσμία δεν θίγονται. Ο Παραγγελιοδότης υποχρεούται σε απόδοση. Το γεγονός ότι παίρνει το πράγμα πίσω ή η άσκηση των δικαιωμάτων εκ της παρακράτησης/διατήρησης κυριότητας ή η ενεχυρίαση του πράγματος που υπόκειται στη ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας από τον προμηθευτή δεν αποτελεί υπαναχώρηση από την σύμβαση, εκτός αν αυτό δηλωθεί ρητά από τον Προμηθευτή.


4. Προθεσμίες για παραδόσεις, καθυστέρηση
1. Η τήρηση των προθεσμιών για τις Παραδόσεις προϋποθέτει την έγκαιρη λήψη όλων των εγγράφων και των απαιτούμενων αδειών και αποδεσμεύσεων, ιδίως των σχεδίων, που οφείλει να προσκομίζει ο Παραγγελιοδότης ,, καθώς και την τήρηση των συμφωνημένων όρων πληρωμής και λοιπών υποχρεώσεων από τον Παραγγελιοδότη. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι εν λόγω προϋποθέσεις εγκαίρως, παρατείνονται οι προθεσμίες κατάλληλα. Αυτό δεν ισχύει εάν η καθυστέρηση οφείλεται στον Προμηθευτή.

2. Εάν η μη τήρηση των προθεσμιών οφείλεται σε
α) ανωτέρα βία, π.χ. επιστράτευση, εμπόλεμη κατάσταση, τρομοκρατικές επιθέσεις, εξεγέρσεις, ή παρόμοια γεγονότα (π.χ. απεργία, ανταπεργία),
β) Επιθέσεις ιών ή άλλες επιθέσεις τρίτων στο σύστημα ΙΤ του προμηθευτή, εφόσον πραγματοποιήθηκαν αυτές παρά την τήρηση της συνηθισμένης επιμέλειας σχετικά με ταν μέτρα ασφαλείας,
γ) Κωλύματα λόγω ελληνικών, αμερικανικών καθώς και λοιπών εφαρμοστέων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών διατάξεων του Δικαίου Διεθνών/εξωτερικών Συναλλαγών ή λόγω άλλων συνθηκών, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο προμηθευτής, ή
δ) μη έγκαιρο ή κατάλληλο εφοδιασμό του προμηθευτή, παρατείνονται οι προθεσμίες σε εύλογο/κατάλληλο βαθμό. 3. Σε περίπτωση που καθυστερήσει ο Προμηθευτής, δύναται ο Παραγγελιοδότης – εφόσον πείσει ότι του προκλήθηκε εκ του λόγου αυτού ζημιά – να ζητήσει αποζημίωση για κάθε συμπληρωμένη εβδομάδα της καθυστέρησης/υπερημερίας ύψους 0,5%, συνολικά πάντως κατ’ ανώτατο όριο 5% της τιμής για το μέρος των Παραδόσεων, το οποίο δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το σκοπό λόγω της καθυστέρησης/υπερημερίας. Τα παραπάνω δεν ισχύουν εάν η καθυστέρηση/υπερημερία οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια του Προμηθευτή.

4. Τόσο αξιώσεις αποζημίωσης του Παραγγελιοδότη λόγω καθυστέρησης της Παράδοσης όσο και αξιώσεις αποζημίωσης αντί της παροχής, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3, αποκλείονται σε όλες τις περιπτώσεις καθυστερημένης Παράδοσης, ακόμα και μετά από την παρέλευση προθεσμίας που τυχόν τέθηκε στον Προμηθευτή για την Παράδοση. Αυτό δεν ισχύει εφόσον υφίσταται ευθύνη από δόλο, βαριά αμέλεια ή στις περιτπώσεις προσβολής της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας. Ο Παραγγελιοδότης δύναται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων μόνο εφόσον η καθυστέρηση της Παράδοσης οφείλεται στον Προμηθευτή.. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν μεταβάλλουν το βάρος αποδείξεως εις βάρος του Παραγγελιοδότη.

5. Ο Παραγγελιοδότης υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του Προμηθευτή να δηλώσει εντός εύλογης προθεσμίας εάν υπαναχωρεί από την σύμβαση λόγω της καθυστέρησης της Παράδοσης, ή εάν επιμένει στην Παράδοση.

6. Σε περίπτωση που καθυστερεί η αποστολή ή η επίδοση κατόπιν επιθυμίας του Παραγγελιοδότη για πάνω από έναν μήνα μετά από την ειδοποίηση της ετοιμότητας προς αποστολή, δύναται να χρεωθεί στον Παραγγελιοδότη για κάθε περαιτέρω νέο μήνα τέλος/έξοδα αποθήκευσης ύψους 0,5% της τιμής των αντικειμένων των Παραδόσεων, κατ’ ανώτατο όμως όριο 5% συνολικά. Η απόδειξη υψηλότερου ή χαμηλότερου κόστους αποθήκευσης παραμένει στην ευχέρεια των συμβαλλόμενων.


5. Μεταφορά κινδύνου
1. Ο κίνδυνος μετατίθεται ακόμη και σε περίπτωση Παράδοσης ελεύθερης κομίστρων ως εξής στον Παραγγελιοδότη:
α) με την Παράδοση δίχως τοποθέτηση ή συναρμολόγηση, από τη στιγμή που παραδόθηκε προς αποστολή ή παρελήφθη. Κατόπιν επιθυμίας και με έξοδα του Παραγγελιοδότη ασφαλίζεται η Παράδοση από τον Προμηθευτή έναντι των συνηθισμένων μεταφορικών κινδύνων.
β) με την Παράδοση με τοποθέτηση ή συναρμολόγηση κατά την ημέρα της παραλαβής στην ίδια επιχείρηση ή, εφόσον έχει συμφωνηθεί, μετά από επιτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία.

2. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η αποστολή, η επίδοση, η έναρξη, η διεκπεραίωση της τοποθέτησης ή συναρμολόγησης, η παραλαβή στην ίδια επιχείρηση ή η δοκιμαστική λειτουργία για λόγους που οφείλονται στον Παραγγελιοδότη, ή σε περίπτωση που αυτός βρεθεί σε υπερημερία παραλαβής για άλλους λόγους, μετατίθεται ο κίνδυνος στον Παραγγελιοδότη.


6. Τοποθέτηση και συναρμολόγηση
Για την τοποθέτηση και την συναρμολόγηση ισχύουν, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό, οι εξής διατάξεις:

1. Ο Παραγγελιοδότης οφείλει να αναλάβει με δικά του έξοδα και να διευθετήσει εγκαίρως:
α) όλες τις χωματουργικές, κατασκευαστικές και λοιπές εξωγενείς, παρεπόμενες εργασίες συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου ειδικού και βοηθητικού εργατικού δυναμικού, των οικοδομικών υλικών και εργαλείων,
β) τα υλικά και αντικείμενα που απαιτούνται για την συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία, όπως σκαλωσιές, ανυψωτικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό, καύσιμα και λιπαντικά,
γ) Ενέργεια και νερό στη θέση κατασκευής / κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων, της θέρμανσης και του φωτισμού,
δ) στη θέση συναρμολόγησης για την φύλαξη των μηχανικών μερών, συσκευών, υλικών, εργαλείων κτλ. επαρκούς μεγέθους, κατάλληλους, στεγνούς και σφραγιζόμενους χώρους και για το προσωπικό της συναρμολόγησης κατάλληλους χώρους εργασίας και παραμονής, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής. Κατά τα λοιπά οφείλει ο Παραγγελιοδότης να λάβει τα μέτρα για την προστασία της ιδιοκτησίας του Προμηθευτή και του προσωπικού συναρμολόγησης στο εργοτάξιο, τα οποία θα λάμβανε για την προστασία της δικής του ιδιοκτησίας,
ε) Προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά συστήματα, τα οποία απαιτούνται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της θέσης συναρμολόγησης. Πριν από την έναρξη των εργασιών συναρμολόγησης οφείλει ο Παραγγελιοδότης να διαθέτει αυτοβούλως τα αναγκαία στοιχεία για την θέση των καλυμμένων αγωγών ύδατος, ρεύματος, αερίου ή παρόμοιων εγκαταστάσεων καθώς και τα απαραίτητα στατικά στοιχεία. 2. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης ή συναρμολόγησης οφείλει να βρίσκονται τα απαραίτητα εξαρτήματα και αντικείμενα για την ανάληψη των εργασιών στην θέση τοποθέτησης ή συναρμολόγησης και οι προεργασίες πριν από την έναρξη της κατασκευής να έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η τοποθέτηση ή συναρμολόγηση όπως συμφωνήθηκε και δίχως διακοπή. Οι δρόμοι πρόσβασης και το μέρος της τοποθέτησης ή συναρμολόγησης πρέπει να έχουν προετοιμαστεί και καθαριστεί.

3. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η τοποθέτηση, συναρμολόγηση ή έναρξη λειτουργίας εξαιτίας συνθηκών που δεν οφείλονται στον Προμηθευτή, τότε βαραίνουν τα έξοδα για τον χρόνο αναμονής και τα επιπλέον αναγκαία οδοιπορικά / ταξίδια του Προμηθευτή ή του προσωπικού συναρμολόγησης σε έναν εύλογο βαθμό τον Παραγγελιοδότη.

4. Ο Παραγγελιοδότης θα αποδεικνύει άμεσα και εβδομαδιαίως την διάρκεια του χρόνου εργασίας του προσωπικού συναρμολόγησης καθώς και την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, συναρμολόγησης ή έναρξης λειτουργίας.

5. Σε περίπτωση που ζητήσει ο Προμηθευτής την παραλαβή της Παράδοσης μετά από την ολοκλήρωσή της, τότε θα οφείλει ο Παραγγελιοδότης να προβεί σε αυτήν εντός δυο εβδομάδων. Ως παραλαβή νοείται και η περίπτωση κατά την οποία ο Παραγγελιοδότης αφήσει να παρέλθει η προθεσμία των δυο εβδομάδων άπρακτη ή αν – ενδεχομένως μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνημένης δοκιμαστικής περιόδου - τεθεί σε λειτουργία η Παράδοση.


7. Παραλαβή
Ο Παραγγελιοδότης δεν δύναται να αρνηθεί την παραλαβή Παραδόσεων λόγω επουσιωδών ελαττωμάτων.


8. Πραγματικά ελαττώματα
Για πραγματικά ελαττώματα ευθύνεται ο Προμηθευτής ως εξής:

1. Όλα εκείνα τα μέρη ή οι παροχές που φέρουν ένα πραγματικό ελάττωμα, κατ’ επιλογή του προμηθευτή και χωρίς επιβάρυνση θα διορθώνονται, θα παραδίδονται εκ νέου ή θα παρέχονται εκ νέου, εφόσον η αιτία τους υφίστατο ήδη κατά την χρονική στιγμή της μεταφοράς κινδύνου.

2. Οι αξιώσεις για διόρθωση ή αντικαστάσταση του πράγματος παραγράφονται σε δύο χρόνια εάν πρόκειται για κινητό πράγμα, και σε 5 χρόνια εάν πρόκειται για ακίνητο, από την νόμιμη έναρξη της παραγραφής. Το ίδιο ισχύει για το δικαίωμα υπαναχώρησης και για το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος. Ο εν λόγω χρόνος παραγραφής δεν ισχύει εφόσον ο Νόμος προβλέπει μεγαλύτερες προθεσμίες, σε περίπτωση δόλου, δόλιας απόκρυψης του ελαττώματος καθώς και στέρησης της συνομολογημένης ιδιότητας. Οι νόμιμες ρυθμίσεις για την διακοπή, την αναστολή και την επανεκκίνηση της παραγραφής δεν θίγονται.

3. Οι διαμαρτυρίες περί ελαττωμάτων εκ μέρους του Παραγγελιοδότη θα πραγματοποιούνται άμεσα και εγγράφως.

4. Στην περίπτωση διαμαρτυριών περί ελαττωμάτων επιτρέπεται ο Παραγγελιοδότης να προβεί σε επίσχεση πληρωμών σε βαθμό που τελούν σε εύλογη αναλογία με τα πραγματικά ελαττώματα που προέκυψαν. Ο Παραγγελιοδότης δύναται να προβεί σε επίσχεση πληρωμών μόνο εφόσον προβληθεί διαμαρτυρία περί ελαττώματος, για την βασιμότητα της οποίας δεν υφίσταται καμία αμφιβολία. Δικαίωμα επίσχεσης του Παραγγελιοδότη δεν υφίσταται εάν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του που πηγάζουν εκ της ευθύνης για ελάττωμα . Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε η διαμαρτυρία περί ελαττώματος αδικαιολογήτως, δικαιούται ο Προμηθευτής να ζητήσει από τον Παραγγελιοδότη την αποκατάσταση των δαπανών που του προκλήθηκαν.

5. Στον Προμηθευτή πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης ή αντικατάστασης του ελαττώματος εντός εύλογης προθεσμίας.

6. Σε περίπτωση που αποτύχει η η διόρθωση ή αντικατάσταση του ελαττώματος, δύναται ο Παραγγελιοδότης να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ή να μειώσει το τίμημα – ανεξαρτήτως ενδεχόμενων αξιώσεων για αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 10. 7. Οι αξιώσεις από πραγματικά ελαττώματα δεν υφίστανται σε περίπτωση μόνο επουσιώδους απόκλισης από την συμφωνημένη ιδιότητα , σε μόνο επουσιώδη παρακώλυση της χρηστικότητας, σε φυσική φθορά χρήσης ή σε ζημιές, οι οποίες προκαλούνται μετά την μεταφορά του κινδύνου συνεπεία λανθασμένης ή αμελούς μεταχείρισης, υπερβολικής φθοράς/επιβάρυνσης , ακατάλληλων λειτουργικών υλικών, ελαττωματικών κατασκευαστικών εργασιών, ακατάλληλης κατασκευαστικής βάσης, ή που προκαλούνται λόγω ιδιαιτέρων, εξωτερικών παραγόντων, που δεν προύποτίθενται βάσει της σύμβασης, καθώς και λόγω μη αναπαραγώγιμων σφαλμάτων του λογισμικού. Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται από τον Παραγγελιοδότη ή από τρίτους ακατάλληλες τροποποιήσεις ή εργασίες συντήρησης, επίσης δεν υφίστανται ως προς αυτές καθώς και για τις συνεπαγόμενες συνέπειες, αξιώσεις από ελαττώματα.

8. Αξιώσεις του Παραγγελιοδότη για τις απαραίτητες δαπάνες που προκλήθηκαν προς το σκοπό της διόρθωσης ή και αντικατάστασης του ελαττώματος, ιδίως έξοδα μεταφοράς, υποδομών, εργασιών και υλικών, αποκλείονται, εφόσον οι δαπάνες αυξήθηκαν επειδή το αντικείμενο της Παράδοσης μεταφέρθηκε μεταγενέστερα σε άλλο τόπο από τον τόπο της εγκατάστασης του Παραγγελιοδότη, εκτός αν η μεταφορά αυτή ανταποκρίνεται στην σύμφωνη με το σκοπό του χρήση.

9. Δικαιώματα αναγωγής του Παραγγελιοδότη κατά του Προμηθευτή υφίστανται μόνο, εφόσον ο Παραγγελιοδότης δεν σύναψε με τον παραλήπτη του συμφωνίες που συνεπάγονται αξιώσεις από ελαττώματα πέραν των νομίμων . Για την έκταση του δικαιώματος αναγωγής του Παραγγελιοδότη κατά του Προμηθευτή ισχύει επιπλέον η παρ. 8 αντιστοίχως.

10. Αξιώσεις αποζημίωσης του Παραγγελιοδότη λόγω ενός πραγματικού ελαττώματος αποκλείονται. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης του ελαττώματος, στέρησης της συνομολογημένης ιδιότητας, σε περίπτωση προσβολής της ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας και σε περίπτωση εκ προθέσεως / δόλιας ή από βαριά αμέλεια παραβίασης υποχρέωσης του προμηθευτή. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν μεταβάλλουν το βάρος αποδείξεως εις βάρος του Παραγγελιοδότη. Επιπρόσθετες ή διαφορετικές αξιώσεις του Παραγγελιοδότη από πραγματικά ελαττώματα, πέραν αυτών που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο αποκλείονται.


9. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα. Νομικά ελαττώματα
1. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο Προμηθευτής υποχρεούται να διεκπεραιώσει την Παράδοση ελεύθερη από δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (στο εξής Δικαιώματα Προστασίας) μόνο στην χώρα του τόπου παράδοσης. Εφόσον τρίτος προβάλλει δικαιολιγμένες αξιώσεις κατά του Παραγγελιοδότη λόγω προσβολής των Δικαιωμάτων Προστασίας από Παραδόσεις που ποραγματοποιήθηκαν από τον Προμηθευτή κι έτυχαν χρήσης σύμφωνα με τη σύμβαση, ευθύνεται ο Προμηθευτής έναντι του Παραγγελιοδότη ως εξής:

α) Ο Προμηθευτής, κατόπιν επιλογής του και με δικά του έξοδα, είτε θα εξασφαλίσει για τις εν λόγω Παραδόσεις δικαίωμα χρήσης, και θα τις τροποποιήσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αθετηθεί το Δικαίωμα Προστασίας του τρίτου, είτε θα τις αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν καταστεί υπό εύλουγους όρους εφικτό στον προμηθευτή, ο Παραγγελιοδότης δύναται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα υπαναχώρησης και μείωσης τιμήματος.
β) Η υποχρέωση του Προμηθευτή για την παροχή αποζημίωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 12.
γ) Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις του Προμηθευτή υφίστανται μόνο, εφόσον ο Παραγγελιοδότης ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον Προμηθευτή για τις αξιώσεις που προβλήθηκαν από τρίτους, δεν αναγνωρίσει την ύπαρξη παραβίασης και διατηρήσει ακέραια όλα τα ένδικα μέσα / μέτρα απόκρουσης και διαπραγματευσεις συμββιβασμού του Προμηθευτή. Σε περίπτωση που αναστείλει ο Παραγγελιοδότης την χρήση της Παράδοσης για λόγους μείωσης της ζημίας ή για άλλους, σημαντικούς λόγους, υποχρεούται να δηλώσει στον τρίτο ότι η αναστολή της χρήσης δεν συνεπάγεται καμία αναγνώριση προσβολής ενός Δικαιώματος Προστασίας.
2. Οι αξιώσεις του Παραγγελιοδότη αποκλείονται, εφόσον αυτός οφείλεται για την προσβολή του Δικαιώματος Προστασίας.

3. Οι αξιώσεις του Παραγγελιοδότη αποκλείονται επίσης, στην περίπτωση που η προσβολή του Δικαιώματος Προστασίας οφείλεται σε ειδικές οδηγίες του Παραγγελιοδότη, σε μη προβλεπόμενη από τον Προμηθευτή χρήση, ή στο γεγονός ότι η Παράδοση τροποποιήθηκε από τον Παραγγελιοδότη ή χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με προϊόντα που δεν παραδίδονται από τον Προμηθευτή.

4. Σε περίπτωση προσβολής των Δικαιωμάτων Προστασίας ισχύουν ως προς τις αξιώσεις του Παραγγελιοδότη που ρυθμίζονται στην παρ.1 α) κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 4, 5 και 9 αντιστοίχως.

5. Στη περίπτωση ύπαρξης άλλων νομικών ελαττωμάτων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 αντιστοίχως.

6. Περαιτέρω ή διαφορετικές αξιώσεις του Παραγγελιοδότη κατά του Προμηθευτή και των βοηθών εκπλήρωσης του λόγω ενός νομικού ελαττώματος, πέρα από αυτές που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο 9, αποκλείονται.


10. Επιφύλαξη εκπλήρωσης
1. Η εκπλήρωση της σύμβασης τελεί υπό την επιφύλαξη, ότι δεν υφίστανται εμπόδια βάσει ελληνικών, αμερικανικών καθώς και άλλων, εφαρμοστέων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών διατάξεων του Δικαίου περί Διεθνών/Εξωτερικών Συναλλαγών καθώς και εμπάργκο ή λοιπές κυρώσεις.

2. Ο Παραγγελιοδότης οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για τις εξαγωγές, μεταφορές ή εισαγωγές.


11. Αδυναμία παροχής, Αναπροσαρμογή της Σύμβασης
1. Στο βαθμό που είναι αδύνατη η Παράδοση, δικαιούται ο Παραγγελιοδότης να ζητήσει αποζημίωση, εκτός αν η αδυναμία δεν οφείλεται στον Προμηθευτή. Πάντως, η αξίωση αποζημίωσης του Παραγγελιοδότη περιορίζεται στο 10% της αξίας εκείνου του μέρους της Παράδοσης, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το σκοπό του λόγω της αδυναμίας παροχής. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει, εφόσον υφίσταται ευθύνη από πρόθεση/δόλο, βαριά αμέλεια ή λόγω προσβολής της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή υγείας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν μεταβάλλουν το βάρος αποδείξεως εις βάρος του Παραγγελιοδότη. Το δικαίωμα του Παραγγελιοδότη για υπαναχώρηση από την σύμβαση δεν θίγεται.

2. Εφόσον γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 2 α) έως γ) μεταβάλλουν ουσιαστικά την οικονομική σημασία ή το περιεχόμενο της Παράδοσης, ή επηρεάσουν ουσιαστικά την επιχείρηση του Προμηθευτή, θα αναπροσαρμόζεται η σύμβαση αναλογικά και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τα χρηστά ήθη. Εφόσον αυτό θα είναι οικονομικά μη ανεκτό, δικαιούται ο Προμηθευτής να υπαναχωρήσει από την σύμβαση.Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που δεν χορηγηθούν οι αναγκαίες άδειςε εξαγωγής ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση που επιθυμεί να κάνει χρήση του εν λόγω δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλει να το ανακοινώσει άμεσα στον Παραγγελιοδότη αμέσως αφού λάβει γνώση της σημασίας/έκτασης του γεγονότος, ακόμα και στη περίπτωση που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα με τον Παραγγελιοδότη παράταση του χρόνου Παράδοσης.


12. Λοιπές αξιώσεις αποζημίωσης, Παραγραφή
1. Στο βαθμό που δε ρυθμίζεται διαφορετικά με τους παρόντες Όρους, αποκλείονται οι αξιώσεις αποζημίωσης του Παραγγελιοδότη, από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κι αν πηγάζουν, και ιδιαίτερα λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων από τη σύμβαση και λόγω αδικοπραξίας.

2. Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση που συντρέχει ευθύνη
α) κατά τις νόμιμες διατάξεις περί ευθύνης από πραγματικά ελαττώματα
β) από πρόθεση/ δόλο
γ) από βαριά αμέλεια των ιδιοκτητών, νομίμων εκπροσώπων ή διοικητικών/διευθυντικών υπαλλήλων
δ) από δόλο / δόλια απόκρυψη
ε) την μη τήρηση αναληφθείσας εγγύησης
στ) από υπαίτια προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, ή
ζ ) από υπαίτια αθέτηση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων. Η αξίωση αποζημίωσης λόγω υπαίτιας αθέτησης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, ωστόσο, περιορίζεται στην συμβατικώς χαρακτηριστική και προβλέψιμη ζημία, εκτός κι αν συντρέχει κάποια άλλη από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

3. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν μεταβάλλουν το βάρος αποδείξεως εις βάρος του Παραγγελιοδότη.


13. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Εφόσον ο Παραγγελιοδότης είναι έμπορος, αποκλειστική δωσιδικία ως προς όλες τις διαφορές που θα ανακύψουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμβατική σχέση έχουν τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής, ωστόσο, δύναται να ενάγει κι ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα του Παραγγελιοδόχου.

2. Η σύμβαση αυτή, καθώς και η ερμηνεία της υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο, αποκλειομένης της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων.


14. Δεσμευτικότητα της Σύμβασης
Ακόμη σε περίπτωση νομικής ακυρότητας μεμονωμένων διατάξεων η σύμβαση παραμένει ως προς τα λοιπά της μέρη / διατάξεις δεσμευτική. . Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που η τήρηση της σύμβασης θα σήμαινε μη ανεκτή/ αβάστακτη σκληρότητα για κάποιο από τα μέρη.

Γενικοί όροι για την μόνιμη παραχώρηση τυποποιημένου λογισμικού της ifm

Προοίμιο

Αποκτάτε από την ifm τυποποιημένο λογισμικό για να το εγκαταστήσετε για τις εφαρμογές σας ή τις εφαρμογές των πελατών σας.

Άρθρο 1  Αντικείμενο της σύμβασης

(1) Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αμειβόμενη και μη αμειβόμενη μόνιμη παραχώρηση του αναφερόμενου στην εκάστοτε περιγραφή προϊόντος προγράμματος υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τεκμηρίωσης του χρήστη (‘Λογισμικό Συμβάσεων’) και η παροχή των δικαιωμάτων χρήσης που περιγράφονται στο άρθρο 2. Το περιβάλλον υλικού και λογισμικού, εντός του οποίου θα εγκατασταθεί το λογισμικό της σύμβασης καθορίζεται επίσης στη περιγραφή του προϊόντος.

(2) Το λογισμικό της σύμβασης και η τεκμηρίωση του χρήστη τίθενται στη διάθεση σας στην αρχική σελίδα. Σε περίπτωση που το λογισμικό προστατεύεται μέσω κλειδιού άδειας χρήσης, θα λάβετε το κλειδί άδειας χρήσης αποκλειστικά για την χρήση του λογισμικού όπως ορίζεται αναλυτικότερα στους παρόντες όρους, την περιγραφή του προϊόντος και την τεκμηρίωση του χρήστη.

(3) Η φύση και λειτουργικότητα του λογισμικού της σύμβασης προκύπτει τελικώς από την περιγραφή του προϊόντος. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν εκλαμβάνονται ως περιγραφές υπηρεσιών και όχι ως εγγυήσεις. Μια εγγύηση χορηγείται μόνο, εφόσον χαρακτηρίστηκε ρητά ως τέτοια. Υπηρεσίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης δεν αποτελούν αντικείμενο των παρόντων όρων.

Άρθρο 2  Παραχώρηση δικαιωμάτων

(1) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως (ενδεικτικά σε εκδόσεις demo), λαμβάνετε ένα μη αποκλειστικό, χρονικά απεριόριστο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού της σύμβασης στο εύρος που παρέχεται στους παρόντες όρους και στην περιγραφή προϊόντος. Το λογισμικό της σύμβασης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ανά αποκτωμένη άδεια μόνο σε μια συσκευή ή μια εικονική μηχανή. Η επιτρεπόμενη χρήση περιλαμβάνει την εγκατάσταση του λογισμικού της σύμβασης, τη μεταφόρτωση στη κεντρική μνήμη καθώς και την προβλεπόμενη χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν έχετε το δικαίωμα να εκμισθώσετε το αποκτώμενο λογισμικό σύμβασης ή να το παραχωρήσετε περαιτέρω με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να το αναπαράγετε συνδεδεμένα ή ασύρματα δημοσίως ή να το καταστήσετε προσβάσιμο ή να το θέσετε, δωρεάν ή μη, στη διάθεση τρίτων, ενδεικτικά μέσω της Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογής ή ως ‘Λογισμικό ως Υπηρεσία’. Το εδάφιο 4 παραμένει αλώβητο.

(2) Έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, εφόσον αυτό απαιτείται για την διασφάλιση της μελλοντικής χρήσης. Στο δημιουργημένο αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετήσετε ορατά την ένδειξη ‘Αντίγραφο ασφαλείας’ καθώς και μια ένδειξη πνευματικών δικαιωμάτων της ifm.

(3) Έχετε το δικαίωμα να κάνετε decompile ή να αναπαράγετε το λογισμικό της σύμβασης εντός του νομίμως προβλεπόμενου πλαισίου.

(4) Έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε το αποκτώμενο αντίγραφο του λογισμικού της σύμβασης μόνιμα σε έναν τρίτο με παράδοση της άδειας και της τεκμηρίωσης. Στη προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να διακόψετε πλήρως τη χρήση του προγράμματος, να αφαιρέσετε όλα τα εγκαταστημένα προγράμματα από τους υπολογιστές σας και να διαγράψετε ή μας παραδώσετε όλα τα αντίγραφα που βρίσκονται σε άλλους φορείς δεδομένων, εφόσον δεν υποχρεούστε βάσει νόμου σε περαιτέρω διατήρηση. Κατόπιν αιτήματος μας, υποχρεούστε να μας επιβεβαιώσετε γραπτώς τη πλήρη εκτέλεση των αναφερόμενων μέτρων ή να μας διευκρινίσετε κατά περίπτωση τους λόγους για την περαιτέρω διατήρηση. Περαιτέρω, θα πρέπει να συμφωνήσετε με τον εν λόγω τρίτο ρητώς τη συμμόρφωση του εύρους της παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο 2.

(5) Εάν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της σύμβασης σε βαθμό, ο οποίος θα υπερβαίνει τα αποκτώμενα δικαιώματα χρήσης ποιοτικά (όσον αφορά το είδος της επιτρεπόμενης χρήσης) ή ποσοτικά (όσον αφορά τον αριθμό των αποκτώμενων αδειών), τότε θα αποκτήσετε άμεσα τα δικαιώματα χρήσης που απαιτούνται για την επιτρεπόμενη χρήση. Σε περίπτωση που το παραλείψετε, επιφυλασσόμαστε να αξιώσουμε τα δικαιώματα που μας αναλογούν.

(6) Οι ενδείξεις πνευματικών δικαιωμάτων, σειριακοί αριθμοί καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν στην ταυτοποίηση του προγράμματος δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν ή να μεταβληθούν από το λογισμικό της σύμβασης.

Άρθρο 3  Εγγύηση

(1) Για την περίπτωση της αμειβόμενης παραχώρησης του λογισμικού της σύμβασης παρέχουμε σύμφωνα με τους παρακάτω όρους εγγύηση για την συμφωνημένη φύση καθώς και για το λόγο ότι μπορείτε να χρησιμοποιείται το λογισμικό της σύμβασης χωρίς παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Η παροχή της εγγύησης δεν ισχύει για ελαττώματα, τα οποία βασίζονται στη τοποθέτηση του λογισμικού της σύμβασης σε περιβάλλον υλικού ή λογισμικού, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους καθώς και την περιγραφή προϊόντος ή για αλλαγές και τροποποιήσεις που πραγματοποιήσατε στο λογισμικό, χωρίς να έχετε το σχετικό δικαίωμα βάσει νόμου, των παρόντων όρων ή βάσει της προηγούμενης γραπτής μας συναίνεσης.

(2) Οφείλετε να ελέγξετε το λογισμικό της σύμβασης αμέσως μετά από τη λήψη για προφανή ελαττώματα και σε περίπτωση παρουσίας τους να μας ενημερώσετε άμεσα σχετικώς, διαφορετικά αποκλείεται η εγγύηση για τα εν λόγω ελαττώματα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εμφανιστεί μεταγενέστερα ένα τέτοιο ελάττωμα.

(3) Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος έχουμε αρχικά δικαίωμα μεταγενέστερης εκπλήρωσης, ήτοι με δική μας επιλογή για εξάλειψη του ελαττώματος (‘αποκατάσταση’) ή αντικατάσταση. Στο πλαίσιο της αντικατάστασης θα αναλάβετε κατά περίπτωση μια νέα έκδοση του λογισμικού, εκτός αν αυτό οδηγεί σε απαράδεκτες αρνητικές επιπτώσεις. Σε περίπτωση νομικών ελαττωμάτων θα σας παρέχουμε με δική μας επιλογή μια νομικά άρτια δυνατότητα χρήσης του λογισμικού της σύμβασης ή θα την μεταποιήσουμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παραβιαστούν άλλα δικαιώματα τρίτων.

(4) Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε τις υπηρεσίες εγγύησης στις εγκαταστάσεις σας. Εκπληρώνουμε την υποχρέωση μας για αποκατάσταση παρέχοντας με μια αυτόματη ρουτίνα εγκατάστασης updates στην δική μας ιστοσελίδα για μεταφόρτωση και προσφέροντάς σας τηλεφωνική υποστήριξη για επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης που ενδεχομένως να προκύψουν.

(5) Το δικαίωμα σας, στη περίπτωση της διπλής αποτυχίας της αποκατάστασης ή αντικατάστασης με επιλογή σας να μειωθεί το τίμημα της αγοράς ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση παραμένει ανεπηρέαστο. Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση επουσιωδών ελαττωμάτων. Σε περίπτωση που αξιώσετε αποζημίωση ή επιστροφή δαπανών, ευθυνόμαστε σύμφωνα με το άρθρο 4.

(6) Με εξαίρεση των αξιώσεων αποζημίωσης, οι αξιώσεις λόγω πραγματικών ελαττωμάτων παραγράφονται σε δυο χρόνια. Η παραγραφή αρχίζει στη περίπτωση της πώλησης σε φορέα δεδομένων με την παράδοση του λογισμικού της σύμβασης, στη περίπτωση της πώλησης μέσω μεταφόρτωσης από το διαδίκτυο μετά από την ανακοίνωση και την ενεργοποίηση των δεδομένων πρόσβασης στο πεδίο της μεταφόρτωσης. Για αξιώσεις αποζημίωσης και απαιτήσεις επιστροφής δαπανών ισχύει το άρθρο 4.

(7) Σε περίπτωση που μεταξύ των συμβαλλομένων υφίσταται σύμβαση συντήρησης, η προθεσμία άρσης ελαττωμάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με τους στην εν λόγω σύμβαση συντήρησης προβλεπόμενους χρόνους.

Άρθρο 4  Ευθύνη

(1) Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο ειδικά, ευθυνόμαστε σύμφωνα με το παρόν άρθρο 4. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο 4 ευθυνόμαστε απεριόριστα

– σε περίπτωση πρόθεσης ή βαρειάς αμέλειας,

- για βλάβη κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας,

- βάσει των διατάξεων του Νόμου περί Ευθύνης των Προϊόντων καθώς και

- στο βαθμό τυχόν ειδικά αναληφθείσας εγγύησης.

(2) Σε περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης λόγω ελαφριάς αμέλειας, η οποία είναι ουσιαστική για την εκπλήρωση του συμβατικού σκοπού (απόλυτη υποχρέωση), η ευθύνη μας περιορίζεται καθ’ ύψος στη ζημιά, η οποία είναι βάσει του είδους της εν λόγω συναλλαγής προβλεπόμενη και τυπική.

(3) Περαιτέρω ευθύνη δεν υφίσταται.

(4) Ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των συνεργατών μας, εκπροσώπων και οργάνων.

Άρθρο 5   Μέτρα ασφαλείας, Δικαίωμα ελέγχου

(1) Θα διασφαλίζετε το λογισμικό της σύμβασης καθώς και κατά περίπτωση τα στοιχεία πρόσβασης για την ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω κατάλληλων μέτρων πριν από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

Ειδικότερα θα φυλάσσονται όλα τα αντίγραφα του λογισμικού της σύμβασης καθώς και οι κωδικοί πρόσβασης σε προστατευμένο μέρος.

(2) Κατόπιν αιτήματος μας, θα μας παρέχετε τη δυνατότητα να ελέγχουμε την ορθή εγκατάσταση του λογισμικού της σύμβασης, ιδίως αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ποιοτικά και ποσοτικά στο πλαίσιο των αποκτώμενων από εσάς αδειών. Επ’ αυτού θα μας παρέχετε πληροφορίες, πρόσβαση στη σχετική τεκμηρίωση και έγγραφα καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου του εγκαταστημένου περιβάλλοντος υλικού και λογισμικού από εμάς ή από μια διορισμένη από εμάς και αποδεκτή για εσάς ελεγκτική εταιρία. Μας επιτρέπεται να διεξάγουμε τον έλεγχο στους χώρους σας κατά τις συνηθισμένες ώρες εργασίας σας ή μέσω τρίτων που θα υπόκεινται στη τήρηση εχεμύθειας. Θα φροντίσουμε ώστε η επαγγελματική σας λειτουργία να διαταραχθεί όσο δυνατόν λιγότερο από την εν λόγω επί τόπου ενέργεια. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει υπέρβαση του αποκτώμενου αριθμού αδειών άνω του 5% ή άλλη αντισυμβατική χρήση, τότε τα έξοδα του ελέγχου επιβαρύνουν εσάς, διαφορετικά θα επιβαρύνουν εμάς.

Άρθρο 6   Λοιπές διατάξεις

(1) Αξιώσεις καθ’ ημών επιτρέπεται να τις μεταβιβάσετε σε τρίτους μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεσή μας. Το άρθρο 2, εδάφιο 4 παραμένει αλώβητο.

(2) Αντίθετοι όροι συναλλαγών δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

(3) Τα συμβαλλόμενα μέρη γνωρίζουν ότι το λογισμικό της  σύμβασης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς εξαγωγής και εισαγωγής. Ειδικότερα δύνανται να υφίστανται υποχρεώσεις έγκρισης, ή να υπόκειται η χρήση του λογισμικού ή των συνδεδεμένων με αυτό τεχνολογιών στο εξωτερικό σε περιορισμούς. Θα τηρείτε τις εφαρμοστέες διατάξεις ελέγχου εξαγωγών και εισαγωγών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις. Η εκπλήρωση της σύμβασης από εμάς υπόκειται στην επιφύλαξη ότι στην εκπλήρωση δεν αντιτίθενται περιορισμοί βάσει εθνικών και διεθνών διατάξεων του Νόμου περί Εξαγωγών και Εισαγωγών ούτε και άλλες νόμιμες διατάξεις.

(4) Στη παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους, στο οποίο η ifm διατηρεί την έδρα της. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Εμπορευμάτων από 11.4.1980 αποκλείεται.

(5) Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια της έδρας της ifm.

Άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Ενημερώνουμε δια του παρόντος τον αγοραστή ότι διάφορα προϊόντα του ομίλου ifm περιέχουν στοιχεία ανοιχτού κώδικα. Ανάλογα με το προϊόν, αυτά τα στοιχεία ανοιχτού κώδικα υπόκεινται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης έκδοση 1, 2 ή 3 (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης 3 σε συνδυασμό με τη συλλογή GNU Compiler Εξαίρεση Βιβλιοθήκης Χρόνου Εκτέλεσης έκδοση 3.1), την Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης έκδοση 3, τη Διανομή Λογισμικού Berkeley (άρθρο BSD-2, άρθρο BSD-3, άρθρο BSD-4), την Ακαδημαϊκή Δωρεάν Άδεια Χρήσης έκδοση 2.1, την Άδεια Χρήσης MIT (MIT), την Άδεια Χρήσης Ιδρύματος Λογισμικού Python 2.0, την Άδεια Χρήσης Perl Artistic License και την Άδεια Χρήσης Artistic 2.0, την Άδεια Δημόσιας Χρήσης Microsoft, την Άδεια Χρήσης Λογισμικού Apache έκδοση 1.0, 1.1 και 2.0, την Άδεια Χρήσης ISC, την Άδεια Χρήσης libpng και την Άδεια Χρήσης zlib ή άλλες άδειες που προκύπτουν από τις πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής μπορεί να παρέχει αυτά τα στοιχεία (και τυχόν περαιτέρω παράγωγα στοιχεία) μόνο σύμφωνα με τις προαναφερθείσες άδειες χρήσης, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν τη γνωστοποίηση του πηγαίου κώδικα σε τρίτους. Ο αγοραστής δεσμεύεται να τηρεί τη σχετική άδεια κατά τη χρήση, την επεξεργασία και τη μεταβίβαση των στοιχείων ανοιχτού κώδικα. Τα σχετικά κείμενα άδειας χρήσης αναφέρονται στο συνοδευτικό υλικό που σχετίζεται με το προϊόν (π.χ. εγχειρίδιο χρήστη, οδηγίες εγκατάστασης, λήψεις ή άλλο πληροφοριακό υλικό).

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη Συντήρηση Λογισμικού (Υπηρεσίες)

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει μία συμφωνία για την παροχή λογισμικού. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού από την ifm electronic gmbh (εφεξής "πάροχος υπηρεσιών”) σε σχέση με το λογισμικό που παρέχεται στον πελάτη. Αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις του πελάτη ρητά δεν αναγνωρίζονται.

1.           Ορισμοί

Πάροχος υπηρεσιών:

Η ifm electronic gmbh ή μία συνδεδεμένη εταιρεία της ifm electronic gmbh.

Κύρια σύμβαση:

Ειδική συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του παρόχου υπηρεσιών για την παροχή λογισμικού.

Πελάτης:

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει στον πάροχο υπηρεσιών την παροχή των συμβατικών υπηρεσιών.

Λογισμικό:

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που καθορίζεται στην κύρια σύμβαση.

Ενημέρωση:

Νέα έκδοση προγράμματος για ένα λογισμικό, η οποία χρησιμοποιείται για την εξάλειψη σφαλμάτων που έχουν εντοπιστεί στην προηγούμενη έκδοση προγράμματος.

Αναβάθμιση:

Νέα έκδοση προγράμματος για ένα λογισμικό, η οποία περιέχει νέες ή βελτιωμένες λειτουργίες του λογισμικού.

2.           Αντικείμενο της σύμβασης

Ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού σε σχέση με το λογισμικό που παρέχεται στον πελάτη. Η παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται εδώ εξαρτάται από τη σύναψη της κύριας σύμβασης.

 

3.           Αμοιβή

Δεν υπάρχει ειδική αμοιβή που οφείλεται για τις υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών, εκτός αν συμφωνείται αμοιβαία κάτι διαφορετικό.

 

4.           Γενικές υποχρεώσεις (προς εκτέλεση), συνεργασία του πελάτη

Ο πελάτης πρέπει, χωρίς να του ζητηθεί, να παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δέουσα αξιολόγηση και επεξεργασία της σχετικής αιτούμενης υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, ο πελάτης υποχρεούται να εγκαθιστά τις ενημερώσεις που του διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών και να χρησιμοποιεί μόνο την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού ή την προηγούμενη από την πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό δεν ισχύει εάν δεν είναι εύλογο, για παράδειγμα, επειδή η πιο πρόσφατη ή η προηγούμενη έκδοση του λογισμικού είναι ελαττωματική και μπορεί να βλάψει τις δραστηριότητες του πελάτη.

 

5.           Φάσμα υπηρεσίας, χρόνοι υπηρεσίας

Η υπηρεσία παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσω email ή τηλεφωνικά στα γερμανικά ή στα αγγλικά.

Χρόνοι υπηρεσίας:

Ισχύουν οι τρέχοντες χρόνοι υπηρεσίας που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών στην εκάστοτε χώρα, π.χ. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt για τη Γερμανία.

Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε μία αιτούμενη υπηρεσία εντός των χρόνων απόκρισης που καθορίζονται παρακάτω. Ο χρόνος απόκρισης αφορά στον χρόνο που απαιτείται για να ανταποκριθεί ο πάροχος υπηρεσιών από τη στιγμή που θα ανοίξει ένα δελτίο υπηρεσίας, το οποίο περιγράφει ένα συγκεκριμένο και αναπαραγώγιμο συμβάν (“δημιουργία δελτίου”). Οι χρόνοι απόκρισης υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου ισχύος της υπηρεσίας.

Ισχύουν οι παρακάτω χρόνοι απόκρισης, όπου η προτεραιότητα του συμβάντος καθορίζεται από τον πελάτη:

Προτεραιότητα Ορισμός Χρόνος αντίδρασης
Υψηλή Το συμβάν έχει σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή λειτουργίες, ή οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να διενεργηθούν. Το συμβάν απαιτεί άμεση δράση, διότι μπορεί να προκύψουν σημαντικές απώλειες ή να επηρεαστούν συνολικά οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. 4 ώρες
Μέτρια Λόγω της αστοχίας, μία επιχειρησιακή συναλλαγή δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται. Το συμβάν έχει μικρή επίπτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 8 ώρες
Χαμηλή Το συμβάν έχει μικρή επίπτωση ή δεν έχει επίπτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 24 ώρες

Συμβάν: Υπό την έννοια αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ένα συμβάν θεωρείται ότι έχει προκύψει εάν το λογισμικό - εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον συμβατικό σκοπό, το φάσμα των συμφωνημένων υπηρεσιών και τις απαιτήσεις συστήματος που διατυπώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών - δεν παρέχει τις λειτουργίες που περιγράφονται στην περιγραφή του προϊόντος / της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της σύμβασης.

Ο τρόπος που παρέχονται οι υπηρεσίες εναπόκειται στην εύλογη κρίση του παρόχου υπηρεσιών. Η υπηρεσία μπορεί, επίσης, να έχει τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών ή οδηγιών προς τον πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να τηρεί αυτές τις οδηγίες.

 

6.           Νέα μέρη προγράμματος

Ο πάροχος υπηρεσιών θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη του λογισμικού, για το οποίο έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης στον πελάτη, όπως και θα ενσωματώνει μελλοντικές εξελίξεις σε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις.

Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αντικαταστήσει το λογισμικό, για το οποίο έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης στον πελάτη, με ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις κατά την εύλογη κρίση του.

Ο πάροχος υπηρεσιών θα παράσχει στον πελάτη δικαιώματα χρήσης για αυτές τις ενημερώσεις και αναβαθμίσεις σύμφωνα με την υποκείμενη κύρια σύμβαση.

 

7.           Ευθύνη

Ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για κάθε απώλεια ή ζημιά του πελάτη που προκαλείται σκόπιμα ή λόγω σοβαρής αμέλειας, ή που απορρέει από την απουσία εγγυημένης ιδιοκτησίας, προκύπτει από υπαίτια αθέτηση βασικών καθηκόντων, συνεπάγεται βλάβη που προκαλείται στη ζωή, στα μέλη του σώματος ή στη σωματική υγεία, ή όπου υφίσταται ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ευθύνης για τα προϊόντα.

Τα βασικά καθήκοντα κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν για την εκτέλεση της συμφωνίας, στην εκτέλεση των οποίων είναι δεδομένο ότι βασίζεται ο συμβατικός εταίρος και τα οποία, σε περίπτωση που αθετηθούν από τον άλλο εταίρο, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο τον σκοπό της σύμβασης.

Σε περίπτωση αθέτησης ενός βασικού καθήκοντος, η ευθύνη – με την προϋπόθεση ότι η ζημία οφείλεται μόνο σε ελαφρά αμέλεια – περιορίζεται στις απώλειες που είναι τυπικές και προβλέψιμες και επομένως πρέπει να αναμένονται σε συνάρτηση με την παροχή του λογισμικού υπό το πλαίσιο της συμβατικής συμφωνίας.

Αν η ζημία που έχει υποστεί ο πελάτης οφείλεται σε απώλεια δεδομένων, ο πάροχος υπηρεσιών δεν θα φέρει ευθύνη για αυτό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ευθύνη – ανεξάρτητα από την εκάστοτε νομική βάση – θα αποκλείεται.

 

8.           Διάρκεια σύμβασης και τερματισμός

              Αυτή η συμφωνία συνδέεται με τη διάρκεια της κύριας σύμβασης και λήγει αυτομάτως με τη λήξη της κύριας σύμβασης ή με τον τερματισμό της κατά κάποιον άλλο τρόπο. Σε περίπτωση επέκτασης της κύριας σύμβασης, αυτή η συμφωνία επεκτείνεται επίσης αυτομάτως.

              Τα παρακάτω ισχύουν για προϊόντα λογισμικού ifm moneo:

Με την αγορά του λογισμικού, ο πελάτης αποκτά ένα δικαίωμα για (δωρεάν) υπηρεσία μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αγόρασε τα σχετικά δομοστοιχεία moneo και για το επόμενο έτος. Στο τέλος του επόμενου έτους, το δικαίωμα για τις υπηρεσίες λήγει. Ο πελάτης μπορεί είτε να συνάψει μία νέα σύμβαση υπηρεσιών, είτε να κάνει κράτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά απαίτηση. Αυτό προϋποθέτει τη συμμόρφωση του πελάτη με τις υποχρεώσεις προς εκτέλεση και συνεργασία που περιγράφονται στο Άρθρο 4.

 

9.           Τελικές διατάξεις

              Σε περίπτωση που μεμονωμένα άρθρα σε αυτήν τη σύμβαση είναι ή καταστούν – εν μέρει ή συνολικά – νομικώς ατελέσφορα, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων όρων αυτής της σύμβασης.

              Αυτή η σύμβαση διέπεται από τη νομοθεσία της χώρας, στην οποία εδρεύει η ifm. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών από τις 11 Απριλίου 1980 (Σύμβαση Πωλήσεων του ΟΗΕ) αποκλείεται.

Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με αυτήν τη συμφωνία είναι ο τόπος, στον οποίο εδρεύει η ifm.

Από: Δεκ. 2020