1. Domača stran
  2. SPP-ji

SPP-ji

Splošni pogoji dostave
za izdelke in storitve elektroindustrije
(»zeleni pogoji dostave« – ZP)
za uporabo v poslovanju s podjetji


Nezavezujoče pogojno priporočilo centralnega združenja za elektrotehnično (ZVEI), registrirano združenje
Stanje: junij 2011
 
1. Področje veljavnosti
 
1.1 Ti splošni pogoji veljajo za pravne posle med podjetji, in sicer za dostavo blaga in smiselno tudi za izvedbo storitev iz točke 5.5. Za programsko opremo prednostno veljajo pogoji uporabe programske opreme, ki jih je izdalo avstrijsko strokovno združenje Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs, za montaže veljajo avstrijski pogoji za montažo Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs oz. avstrijski pogoji za montažo elektromedicinske opreme Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik (aktualne različice so na voljo na naslovu www.feei.at).

1.2 Odstopanja od pogojev, navedenih v točki 1.1, so veljavna le ob pisni odobritvi s strani prodajalca.


2. Ponudba
 
2.1 Ponudbe prodajalca veljajo kot nezavezujoče.

2.2 Nobene ponudbene in projektne dokumentacije ni dovoleno razmnoževati ali omogočiti dostop do nje tretjim osebam brez dovoljenja prodajalca. Vedno je mogoče zahtevati vrnitev te dokumentacije in jo je treba nemudoma vrniti prodajalcu, če je naročilo oddano drugje.


3. Sklenitev pogodbe
 
3.1 Za pogodbo velja, da je sklenjena, če je prodajalec po prejemu naročila poslal pisno potrditev naročila ali izvedel dostavo.

3.2 Navedbe iz katalogov, prospektov ipd. ter druge pisne ali ustne izjave so odločilne le, če v potrditvi naročila obstajajo izrecni sklici nanje.

3.3 Naknadne spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le v primeru pisne potrditve.


4. Cene
 
4.1 Veljajo cene franko tovarna oz. franko skladišče prodajalca brez davka na dodano vrednost, embalaže, nakladanja, demontaže, odkupa in pravilnega recikliranja ter odstranjevanja električnih in elektronskih odpadnih naprav za poslovne namene v smislu avstrijske uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Elektroaltgeräteverordnung). Če so v povezavi z dostavo zaračunane pristojbine, davki ali druge dajatve, jih mora poravnati kupec. Če je dogovorjena dostava z vročitvijo, je ta kupcu zaračunana posebej, prav tako je po potrebi zaračunano transportno zavarovanje, ki ga izbere kupec, vendar ne vključuje raztovarjanja in raznašanja. Embalažo je mogoče vrniti le na podlagi izrecnega dogovora.

4.2 Pri naročilu, ki odstopa od celotne ponudbe, si prodajalec pridržuje pravico do ustrezne spremembe cen.

4.3 Cene temeljijo na stroških, veljavnih v času prve cenovne ponudbe. Če pride do povišanja stroškov do trenutka dostave, je prodajalec upravičen do ustrezne prilagoditve cen.

4.4 Pri naročilih popravil so izvedene storitve, ki jih prodajalec prizna kot smotrne, zaračunane pa so na podlagi nastalih stroškov. To velja tudi za storitve in dodatne storitve, katerih smotrnost je ugotovljena šele med izvedbo naročila, pri čemer o tem ni treba posebej seznanjati kupca.

4.5 Stroški, ki nastanejo na podlagi priprave ponudb za popravila ali izvedenskih mnenj, se zaračunajo kupcu.


5. Dostava
 
5.1 Dobavni rok začne teči z najkasnejšo izmed naslednjih časovnih točk:
a) datum potrditve naročila;
b) datum izpolnitve vseh tehničnih, komercialnih in drugih pogojev, ki so zavezujoči za kupca;
c) datum, ko prodajalec prejme predplačilo ali varščino, ki jo je treba poravnati pred dostavo blaga.

5.2 Kupec mora pridobiti dovoljenja upravnih organov in dovoljenja tretjih oseb, ki so potrebna za izvedbo produktov. Če ta dovoljenja niso pravočasno pridobljena, se dobavni rok ustrezno podaljša.

5.3 Prodajalec je upravičen do izvedbe delnih ali predčasnih dostav in do zaračunavanja teh dostav. Če gre za dostavo do preklica, velja, da je blago dobavljeno najpozneje 1 leto po naročilu.

5.4 Če nastopijo nepredvidljive okoliščine ali okoliščine, do katerih pride neodvisno od volje pogodbenih strank, npr. vsi primeri višje sile, in ki onemogočajo izvedbo do dogovorjenega dobavnega roka, se ta podaljša za čas trajanja teh okoliščin; vključeni so zlasti oboroženi spopadi, posredovanja in prepovedi javnih organov, zamude pri transportu in carinjenju, škoda pri transportu, pomanjkanje energije in surovin, delovni spori ter prenehanje delovanja bistvenega in težko zamenljivega dobavitelja. Te predhodno navedene okoliščine upravičujejo podaljšanje dobavnega roka tudi v primeru, če nastopijo pri poddobaviteljih.

5.5 Če sta se pogodbeni stranki ob sklenitvi pogodbe dogovorili o pogodbeni kazni (penale) za zamudo pri dostavi, se ta obračuna glede na naslednjo ureditev, pri čemer odstopanje od tega dogovora pri posameznih točkah ne vpliva na veljavnost ostalih točk: Če pride do zamude pri izvedbi, ki je dokazljivo izključna odgovornost prodajalca, je kupec upravičen, da za vsak dopolnjeni teden zamude zahteva pogodbeno kazen v višini največ ½ %, skupaj pa največ 5 % vrednosti posameznega dela predmetne celotne pošiljke, ki ga zaradi dostave bistvenega dela, ki ni izvedena pravočasno, ni mogoče uporabiti, če je kupcu nastala škoda v tej vrednosti. Nadaljnji zahtevki, ki izhajajo iz naslova zamude, so izključeni.


6. Prenos tveganja in kraj izvedbe
 
6.1 Uporaba in tveganje preideta ob odpremi iz tovarne oz. skladišča na kupca, in sicer neodvisno od dogovorjene določitve cen za dostavo (npr. franko, CIF (stroški, zavarovanje in prevoznina) ipd.). To velja tudi v primeru, če je dostava izvedena v okviru montaže ali če prodajalec izvede ali organizira in vodi transport.

6.2 Pri storitvah je kraj izvedbe tam, kjer se storitev izvaja. Tveganje za storitev ali dogovorjeno delno storitev preide z izvajanjem storitve na kupca.


7. Plačilo
 
7.1 Če plačilni pogoji niso bili dogovorjeni, zapade 1/3 cene ob prejemu potrditve naročila, 1/3 na polovici dobavnega roka in preostanek ob dostavi. Neodvisno od tega je treba plačati davek na dodano vrednost, naveden na računu, v vsakem primeru najpozneje 30 dni po izstavitvi računa.

7.2 Pri obročnih plačilih zapadejo ustrezna obročna plačila s prejemom posamezne fakture. To velja tudi za poravnalne zneske, ki nastanejo na podlagi naknadnih dostav ali drugih dogovorov in presegajo prvotni pogodbeni znesek, neodvisno od plačilnih pogojev, dogovorjenih za glavno dostavo.

7.3 Plačila je treba izvesti brez kakršnega koli odbitka in brez stroškov plačila za prodajalca v dogovorjeni valuti. Morebitno sprejetje čeka ali menice se vedno izvede le kot plačilo. Vse obresti in dodatni stroški (npr. stroški izterjave in popusta), povezani s tem, bremenijo kupca.

7.4 Kupec ni upravičen do zadržanja plačil ali dodatnega zaračunavanja na podlagi garancijskih zahtevkov ali drugih nasprotnih zahtevkov.

7.5 Plačilo velja kot izvedeno na tisti dan, ko lahko prodajalec razpolaga z njim.

7.6 Če kupec zamuja z izvedbo dogovorjenega plačila ali drugih stroškov, ki izhajajo iz tega posla ali drugih poslov, lahko prodajalec, ne da bi to škodilo njegovim drugim pravicam,
a) odloži izpolnitev svojih obveznosti do izvedbe tega plačila ali drugih storitev ter zahteva primerno podaljšanje dobavnega roka,
b) zahteva takojšnje plačilo vseh odprtih terjatev iz tega posla ali drugih poslov ter za te zneske od posamezne zapadlosti naprej zaračunava zamudne obresti v višini 1,25 % na mesec, skupaj z davkom na dodano vrednost, če prodajalec ne predloži dokazil za stroške, ki presegajo ta znesek.

V vsakem primeru je prodajalec upravičen do zaračunavanja stroškov pred postopkom, zlasti stroškov opominov in odvetniških stroškov.

7.7 Odobreni popusti ali bonusi so pogojeni s pravočasno izpolnitvijo celotnega plačila.

7.8 Prodajalec ohrani lastninsko pravico do vsega blaga, ki ga dostavi, do celotnega plačila zneskov na računih, vključno z obrestmi in s stroški. Kupec s tem na prodajalca za zavarovanje zahtevka za nakupno ceno prenese svoje terjatve iz naslova naknadne nadaljnje prodaje pridržanega blaga, četudi je blago predelano, preoblikovano ali zmešano. Kupec je za razpolaganje z blagom, ki je pod pridržkom lastninske pravice, pri nadaljnji prodaji z odloženim plačilom nakupne cene pooblaščen le pod pogojem, da hkrati z naknadno nadaljnjo prodajo drugega kupca seznani s cesijo za zavarovanje plačil ali pa cesijo zabeleži v knjigovodskih knjigah. Kupec mora prodajalca na zahtevo seznaniti s prenesenim zahtevkom skupaj z dolžnikom in dati na razpolago vse podatke in dokumentacijo, potrebne za izterjavo dolga, ter tretjega dolžnika obvestiti o odstopu. Pri rubežu ali drugih uveljavljanjih terjatev je kupec zavezan k opozarjanju na lastninsko pravico prodajalca, poleg tega pa mora prodajalca nemudoma obvestiti o tem.


8. Garancija in odgovornost za pomanjkljivosti
 
8.1 Prodajalec je pri upoštevanju dogovorjenih plačilnih pogojev v skladu z naslednjimi določili zavezan k odpravi vseh pomanjkljivosti, ki vplivajo na funkcionalnost in obstajajo v času predaje ter temeljijo na napaki v konstrukciji, napaki materiala ali napaki pri izvedbi. Na podlagi navedb v katalogih, prospektih, promocijski literaturi in ustnih ali pisnih izjavah, ki niso bile dodane v pogodbo, ni mogoče podati garancijskih zahtevkov.

8.2 Garancijski rok znaša 12 mesecev, če niso za posamezne predmete dostave dogovorjeni posebni garancijski roki. To velja tudi za predmete dostave in storitev, ki so trdno spojeni z zgradbo ali s temeljem in tlemi. Garancijski rok začne veljati s časom prenosa tveganja v skladu s točko 6.

8.3 Garancijski zahtevek predpostavlja, da kupec nastale pomanjkljivosti takoj pisno prijavi in prodajalec prejme prijavo. Kupec mora obstoj pomanjkljivosti takoj dokazati, zlasti prodajalcu predložiti dokumentacijo, ki je pri njem na voljo, oz. podatke. Če kupec pomanjkljivosti ne prijavi takoj, izgubi pravico do zahtevka na podlagi posledične škode, do katere pride zaradi pomanjkljivosti. Pri obstoju zavezujoče pomanjkljivosti na podlagi garancije v skladu s točko 8.1 mora prodajalec po lastni izbiri na kraju izvedbe izboljšati pomanjkljivo blago oz. pomanjkljivi del ali zahtevati, da se blago oz. del zaradi izboljšav pošlje prodajalcu, ali pa primerno znižati ceno.

8.4 Vsi dodatni stroški, ki nastanejo v povezavi z odpravljanjem pomanjkljivosti (npr. za vgradnjo in gradnjo, transport, odstranjevanje, prevoz in čas transporta), bremenijo kupca. Za garancijska dela, izvedena v obratu kupca, je treba brezplačno zagotoviti potrebno pomožno osebje, dvižne naprave, ogrodje in drobni material itd. Nadomeščeni deli postanejo last prodajalca.

8.5 Če prodajalec proizvede blago na podlagi konstrukcijskih podatkov, risb, modelov ali drugih specifikacij kupca, garancija prodajalca krije le izvedbo v skladu s pogoji.

8.6 Iz garancije so izključene takšne pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi navodil in montaže, na katere prodajalec ne vpliva, nezadostne opreme, neupoštevanja zahtev za vgradnjo in pogojev uporabe, čezmerne preobremenitve delov, ki presega obremenitev za zmogljivost, ki jo navede prodajalec, malomarnega ali nepravilnega ravnanja in uporabe neprimernih delovnih materialov; to velja tudi pri pomanjkljivostih, do katerih pride zaradi materiala, ki ga da na razpolago kupec. Prodajalec ni odgovoren niti za poškodbe, za katere je mogoče ugotoviti, da so nastale na podlagi dejanj tretjih oseb, atmosferskih razelektritev, prenapetosti in kemijskih vplivov. Garancija ne vključuje zamenjave delov, pri katerih pride do naravne obrabe. Pri prodaji rabljenega blaga prodajalec ne prevzame nobene garancije.

8.7 Veljavnost garancije preneha takoj, če kupec ali tretja oseba, ki je prodajalec izrecno ne pooblasti, brez pisnega dovoljenja prodajalca na dostavljenih predmetih izvaja spremembe ali popravila.

8.8. Zahtevki v skladu s členom 933b ABGB (avstrijskega civilnega zakonika) na vsak način zastarajo s potekom roka, navedenega v točki 8.2.

8.9 Določila od 8.1 do 8.8 veljajo smiselno tudi za vsa jamstva za pomanjkljivosti na podlagi drugih pravnih razlogov.


9. Odstop od pogodbe
 
9.1 Pogoj za odstop kupca od pogodbe, če ni bila sprejeta nobena bolj posebna ureditev, je zamuda pri dostavi, na podlagi katere je mogoče ugotoviti hudo malomarnost prodajalca, ter neuspešen potek določenega primernega podaljšanja roka. Odstop se uveljavi s priporočenim pismom.

9.2 Prodajalec je, neodvisno od njegovih drugih pravic, upravičen do odstopa od pogodbe,


a) če pride do nezmožnosti izvedbe dostave oz. začetka ali nadaljevanja izvajanja storitve iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, ali dodatne zamude kljub določitvi primernega podaljšanja roka;
b) če je prišlo do pomislekov glede plačilne sposobnosti kupca in kupec na željo prodajalca ne izvede predplačila in pred dostavo ne zagotovi primernega zavarovanja; ali
c) če podaljšanje dobavnega roka zaradi okoliščin iz točke 5.4 znaša več kot polovico prvotno dogovorjenega dobavnega roka, vendar najmanj 6 mesecev.

9.3 Odstop je mogoče pojasniti tudi glede še odprtega dela dostave ali storitve na podlagi zgoraj navedenih razlogov.

9.4 Če se začne postopek insolventnosti nad premoženjem pogodbene stranke ali če je zahtevek za začetek postopka insolventnosti zaradi neobstoja zadostnega premoženja zavrnjen, je druga pogodbena stranka upravičena do odstopa od pogodbe brez določitve podaljšanja roka.

9.5 V primeru odstopa je treba že izvedene storitve ali delne storitve v skladu s pogodbo obračunati in plačati, ne glede na odškodninske zahtevke prodajalca, vključno s stroški pred postopkom. To velja tudi, če kupec še ni prevzel blaga ali storitve, in za pripravljalne ukrepe, ki jih je izvedel prodajalec. Prodajalec ima namesto tega tudi pravico, da zahteva vrnitev že dostavljenih predmetov.

9.6 Druge posledice odstopa so izključene.

9.7 Uveljavljanje zahtevkov na podlagi laesio enormis, zmote in prenehanja podlage za poslovanje s strani kupca je izključeno.


10. Odstranjevanje električnih in elektronskih odpadnih naprav
 
10.1 Kupec električnih in elektronskih naprav s sedežem v Avstriji za poslovne namene prevzema obveznost financiranja zbiranja in obdelave električnih in elektronskih odpadnih naprav v smislu avstrijske uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Elektroaltgeräteverordnung) v primeru, če je kupec uporabnik električne oz. elektronske naprave. Če kupec ni končni uporabnik, mora obveznost financiranja v celoti s sporazumom prenesti na svojo stranko in to dokumentacijo posredovati prodajalcu.

10.2 Kupec s sedežem v Avstriji mora poskrbeti, da so prodajalcu dane na razpolago vse informacije zaradi izpolnitve obveznosti prodajalca kot proizvajalca/uvoznika, zlasti v skladu s členoma 11 in 24 avstrijske uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Elektroaltgeräteverordnung) in avstrijskega zakona o ravnanju z odpadki (Abfallwirtschaftsgesetz).

10.3 Kupec s sedežem v Avstriji je odgovoren prodajalcu za vso škodo in drugo finančno škodo, ki jo utrpi prodajalec s strani kupca zaradi manjkajoče ali pomanjkljive izpolnitve obveznosti financiranja ter drugih obveznosti iz točke 10. Breme dokazovanja za izpolnitev te obveznosti nosi kupec.


11. Odgovornost prodajalca
 
11.1 Prodajalec je odgovoren za škodo zunaj področja uporabe avstrijskega zakona o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz) le v primeru, če mu je dokazan naklep ali huda malomarnost, in sicer v okviru zakonskih določb. Odgovornost za manjšo malomarnost, odškodnino pri posredni škodi, čisto premoženjsko škodo, izgubljeni dobiček, nedosežene prihranke, izgubo obresti in škodo na podlagi zahtevkov tretjih oseb nasproti kupcu je izključena.

11.2 Pri neupoštevanju morebitnih pogojev za montažo, zagon in uporabo (npr. kot je navedeno v navodilih za uporabo) ali pogojev za izdajo dovoljenj javnih organov je izključena vsakršna odškodnina.

11.3 Če so dogovorjene pogodbene kazni, so zahtevki iz posameznih naslovov, ki to presegajo, izključeni.


12. Pravica industrijske lastnine in avtorska pravica
 
12.1 Če je blago proizvedeno s strani prodajalca na podlagi konstrukcijskih podatkov, risb, modelov ali drugih specifikacij kupca, mora kupec prodajalca pri kakršni koli kršitvi pravic industrijske lastnine odvezati odškodninske odgovornosti.

12.2 Izvedbena dokumentacija, npr. načrti, skice in druga tehnična dokumentacija, ostane tako kot vzorci, katalogi, prospekti, slike ipd. vedno intelektualna lastnina prodajalca ter zanjo veljajo zadevne zakonske določbe glede razmnoževanja, ponarejanja, konkurenčnosti itd. Točka 2.2 velja tudi za izvedbeno dokumentacijo.


13. Splošno
 
Če so posamezna pogodbena določila ali določila znotraj teh določil neveljavna, to ne vpliva na veljavnost drugih določil. Neveljavno določilo je treba nadomestiti z veljavnim določilom, ki se čim bolj približa želenemu cilju.


14. Sodna pristojnost in pravo
 
Za odločanje o vseh sporih, ki nastanejo na podlagi pogodbe, vključno s sporom o obstoju ali neobstoju pogodbe, je izključno pristojno stvarno pristojno sodišče na sedežu prodajalca, in sicer na Dunaju, na območju okrajnega sodišča Innere Stadt. Za pogodbo velja avstrijsko pravo ob izključitvi napotitve na pravni red tretje države. Uporaba konvencije UNCITRAL Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izključena.