You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Profiler
  3. Användningsområden

Användningsområden

Sortering och orientering

Övervakning avseende att korrekt metallring har monterats i upprätt position

PMD Profiler-givaren används t.ex. i fordonsindustrin där det är väldigt svårt att skilja mellan en korrekt eller felaktigt vald ring. Den skapar en profil av båda delarna och ger ett matchande värde mellan referensobjektet och det befintliga objektet. Om detta värde faller under ett fritt valbart tröskelvärde (exempelvis 85%) identifieras en oacceptabel del som sådan som sedan kan utsorteras.

I denna applikation finns det endast en liten höjdskillnad som får 1D-givare att gå till sina gränser. Även med kamerasystem kan applikationen inte lösas enkelt p.g.a. den låga kontrasten, vilken ytterligare försämras av omgivningsljuset. Därför skulle dyra externa ljuskällor behövas vilket klaras med PMD Profiler-givaren. Med PMD Profiler-givaren behövs endast en enhet som kan kontrollera att den rätta delen finns på plats och att den har rätt orientering. Dessutom kan man med användningen av PMD Profiler-givarens patenterade system med två gröna markörer på den röda laserlinjen ställa in ett intresseområde (Region of Interest - ROI) för att fokusera givarens granskning på det relevanta området, dvs. höjningen av ringarna på kanterna.

Kontroll av en korrekt maskinbearbetning

Särskiljande av konturen mellan en obearbetad och en maskinbearbetad komponent

I denna applikation ligger uppgiften i att upptäcka om en komponent redan har bearbetats, dvs. om konturen redan kan skönjas eller om ytan fortfarande är plan. Medan en sådan applikation praktiskt taget inte kan lösas med en 1D-givare, upptäcker PMD Profiler-givaren komponentens profil och detekterar ändringar i konturen med väldigt hög precision. Ifall lösningen genomförs med ett kamerasystem skulle kontrastskillnaderna framhävas med hjälp av avskärmningar och extern belysning, vilket skulle orsaka ytterligare utgifter och kostnader.

Kontroll av gap

Kontroll av låsningen av ett sammanlänkat spännanordning

PMD Profiler-givaren kontrollerar om en klämma är komplett låst. På det viset kan gap som indikerar en otillräcklig låsning upptäckas för att förhindra utsortering av komponenten eller, om det inte upptäcks, att felet kan åtgärdas hos kunden. Här kan ROI hjälpa till att öka skillnaden mellan en acceptabel och en oacceptabel komponents matchande värde så att dessa delar kan särskiljas på ett klart sätt.

Mätning av djup

Kontroll av skruvåtdragningen

I denna applikation måste den korrekta skruvåtdragningen övervakas. Detta är praktiskt taget omöjligt med ett 1D-system eftersom dess ljuspunkt endast kan fokusera på en av två positioner, dvs. komplett åtdragen gentemot delvis åtdragen. Med kamerasystem skulle installationen bli mer ansträngande och utdragen jämfört med PMD Profiler-givarens snabba upplägg med samma precision. Tack vare denna exakta djupmätning kan PMD Profiler-givaren användas i ett antal olika applikationer, som t.ex. detekteringen av laseretikettering eller nötning av transportband.