• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Οικονομία

Οικονομία - οικονομική ευρωστία

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη», τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εκπονήσει και δημοσιεύσει παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας - τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Με τον καθορισμό 17 κύριων στόχων και περαιτέρω επιμέρους στόχων στα πιο σημαντικά θέματα βιωσιμότητας, δημιουργήθηκε μία παγκόσμια δομή δράσης με συγκεκριμένες φιλοδοξίες στο πλαίσιο της παγκόσμιας συζήτησης για τη βιωσιμότητα, η οποία ενώνει τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας. Οι ΣΒΑ προσφέρουν χρήσιμο προσανατολισμό για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, τόσο σε (διεθνές και) εθνικό επίπεδο όσο και για τις επιχειρήσεις μεμονωμένα.

Η ifm προσανατολίζεται επίσης στην Ατζέντα 2030, προκειμένου να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, έχουμε προσδιορίσει βασικούς ΣΒΑ όπου μπορούμε να έχουμε σημαντικό αντίκτυπο και επιρροή μέσω των (επιχειρηματικών) δραστηριοτήτων μας και της δέσμευσής μας.

Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες βιωσιμότητας και τους επιλεγμένους ΣΒΑ της ifm.

Ανάπτυξη με επιτυχία σε ασφάλεια:

Ως κεντρική κατευθυντήρια αρχή του ομίλου εταιρειών ifm, η προσπάθεια για οικονομική σταθερότητα έχει εδραιωθεί στην εταιρική φιλοσοφία και στον τρόπο εργασίας μας από την αρχή. Για την ifm, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι προμηθευτές καθώς και οι καινοτόμες λύσεις και η αρμονία της φύσης και της τεχνολογίας αποτελούν βασικά θέματα για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικονομική σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός επιτυχημένου συνδυασμού οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής ευρωστίας.

Ως εκ τούτου, η εταιρική φιλοσοφία και ο κώδικας δεοντολογίας, καθώς και οι καθιερωμένες δομές και συστήματα διακυβέρνησης διασφαλίζουν την υπεύθυνη εταιρική διαχείριση και έλεγχο - εν συντομία: «Καλή εταιρική διακυβέρνηση». Αυτό το βιώνει και το εφαρμόζει το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα στελέχη του ομίλου ifm. Επιπλέον, οι δομές και τα συστήματα βελτιστοποιούνται συνεχώς με τη βοήθεια εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων με γνώμονα τον κίνδυνο.

Για να διασφαλίζεται αυτό σήμερα και στο μέλλον, έχουν προσδιοριστεί τρεις βασικοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην ifm:

Διότι στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο με τις (επιχειρηματικές) δραστηριότητές μας και τη δέσμευσή μας. Ταυτόχρονα, θεωρούμε τους προαναφερθέντες ΣΒΑ ως παράγοντες επιτυχίας για τη βιώσιμη επιχείρησή μας.

Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας

Η ifm εκπαιδεύει νέους ανθρώπους με στόχο να τους προσφέρει ασφαλή, ενδιαφέρουσα και απαιτητική εργασία - εταιρική αρχή της ifm.

Στην ifm θεωρούμε τους εργαζομένους μας ως κεντρικό παράγοντα επιτυχίας στη βιώσιμη εταιρική μας ανάπτυξη. Για αυτό τους προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών μέτρων κατάρτισης και ανάπτυξης, τα οποία γίνονται δεκτά με μεγάλο ενδιαφέρον. Ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, η συμβατότητα οικογένειας και εργασίας αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερο μέλημα για εμάς. Αυτός είναι ο λόγος που η ifm υποστηρίζει ολοκληρωμένα τους εργαζόμενους γονείς με προσεγγίσεις του κινήματος New Work καθώς και προσφορές για υπηρεσίες μέριμνας διακοπών για παιδιά. Για παράδειγμα, η ifm συνεργάζεται επίσης με κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

Για να προσεγγίσουμε τους νέους ανθρώπους και να τους κάνουμε να ενδιαφερθούν για εμάς και τις τεχνολογίες μας σε πρώιμο στάδιο, υπάρχουν διάφοροι χώροι κατάρτισης και σπουδών καθώς και ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση ή απασχόληση ως εργαζόμενοι φοιτητές. Η επιτυχημένη συνεργασία με σχολεία και πανεπιστήμια επιβεβαιώνει τις προσπάθειες και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της ifm.

Αξιοπρεπής εργασία ...

Τα τελευταία χρόνια, παράγοντες όπως οι ασφαλείς θέσεις εργασίας και η δημιουργία βιώσιμης αξίας έχουν αποκτήσει εξαιρετική σημασία και προσοχή.

Η αναγνώριση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και η συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας - τόσο εντός της εταιρείας όσο και με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, η ifm έχει ήδη πιστοποιηθεί με επιτυχία σύμφωνα με τον δεοντολογικό έλεγχο SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit, επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας μελών Sedex) για αρκετά συνεχόμενα χρόνια.

Ουσιαστικά, τόσο οι κοινωνικές όσο και άλλες αξίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα αποτελούν μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου διαχείρισης. Ως γενικό πλαίσιο δράσης, αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη του ενιαίου και βιώσιμου προσανατολισμού του ομίλου εταιρειών ifm. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι καθώς και εξωτερικά μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα καταγγελιών για να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις ανώνυμα, οι οποίες στη συνέχεια εξετάζονται εμπιστευτικά.

... και οικονομική ανάπτυξη

Εκτός από την υπεύθυνη ανάληψη κινδύνων, οι καθιερωμένες διαδικασίες σχεδιασμού και η ολοκληρωμένη (εταιρική) ασφάλεια διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Εκτός από τους μηνιαίους χρηματοοικονομικούς δείκτες, εντοπίζονται επίσης και αξιολογούνται αναδυόμενοι κίνδυνοι καθώς και ευκαιρίες και υιοθετούνται ανάλογα μέτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο διεκπεραιώνονται με επιτυχία οι διεργασίες και οι τρέχουσες προκλήσεις, αλλά ειδικότερα μπορεί να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη εταιρική επιτυχία.

Η βιώσιμη και ευρεία οικονομική ανάπτυξη της ifm μπορεί να αντιπροσωπεύεται από ένα μεγάλο φάσμα δεικτών.

Μέτρα για την προστασία του κλίματος

Η ifm αξιώνει και ενθαρρύνει οικολογικά συνειδητές αποφάσεις.

Μέσω της χρήσης των προϊόντων μας, στοχεύουμε στη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των πόρων. Με τη δηλωμένη κλιματική ουδετερότητα στις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες έως το 2030 και τη σχετική στρατηγική για το κλίμα, λαμβάνουμε ως ομάδα εταιρειών ενεργά μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων, υλοποιούνται έργα στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να συμβάλουν σημαντικά σε ένα βιώσιμο αύριο. Κάποια παραδείγματα είναι η μετάβαση σε 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια (2020), η συνεργασία με τον περιφερειακό εταίρο Südmail (κλιματικά ουδέτερη αποστολή επιστολών) και οι προσπάθειες βελτιστοποίησης όσον αφορά τη βιώσιμη συσκευασία. Επιπλέον, επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσαρμοσμένη συμπεριφορά ταξιδιών και συναντήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και τους τροποποιημένους διαύλους επικοινωνίας - διαδικτυακά έναντι διαπροσωπικών συναντήσεων - ως μια ευκαιρία ώστε να επιδιώξουμε επίσης τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση CO2 στον τομέα των επιχειρηματικών και των γενικών ταξιδιών. Σε αυτό συμβάλλει και η απόκτηση των πρώτων υβριδικών αυτοκινήτων και η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών μεταφοράς. Για την επίτευξη των στόχων μας σχετικά με το περιβάλλον βασιζόμαστε στο πιστοποιημένο μας σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το EMAS/ISO 14001.

Παρόλο που η ifm έχει προσδιορίσει τρεις κύριους ΣΒΑ, αυτοί σχετίζονται με άλλους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών. Περιλαμβάνουν τα εξής:

Διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία:

Η ασφάλεια στην εργασία, η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και οι προσφορές προαγωγής της υγείας είναι αυτονόητα για την ifm και συμβάλλουν σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής:

Η κατανάλωση νερού ανά παραγόμενη μονάδα μειώθηκε 25 % από το 2013 έως το 2022 (Γερμανία, τοποθεσίες της λίμνης Constance)

Ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία:

Τα προϊόντα και οι λύσεις της ifm συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και στη διατήρηση των πόρων.

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές:

Η ifm αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις με ανάλογες δαπάνες στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

Βιώσιμα προϊόντα ifm:

Τα προϊόντα μας που βασίζονται στην εξοικονόμηση πόρων και είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά προσφέρουν υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα. Η χρήση των προϊόντων της ifm προάγει τις δραστηριότητες βιωσιμότητας σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς.

Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί:

Για λόγους αρχής, η ifm δεν αναπτύσσει, κατασκευάζει ή πουλά προϊόντα που εξυπηρετούν άμεσα στρατιωτικούς σκοπούς.