• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Περιβάλλον

Οικολογία - ευθύνη για το περιβάλλον

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της ifm ορίζει ξεκάθαρα την προσέγγισή μας σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά. Απαιτούμε και προωθούμε περιβαλλοντικά συνειδητές αποφάσεις και συμπεριφορά τόσο εντός της εταιρείας, όσο και με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Περιβαλλοντική πολιτική

Η περιβαλλοντική πολιτική της ifm electronic gmbh βασίζεται στην εταιρική φιλοσοφία μας. Είναι το όραμα, στο οποίο βασίζεται το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της ifm και το πλαίσιο για τους στόχους και τις αρχές που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι ενέργειές μας δεν καθορίζονται μόνο από νομικούς κανονισμούς αλλά και από την οικολογική συνείδηση ​​για την ανάληψη ευθύνης για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των πράξεών μας.

Περιβαλλοντική διαχείριση και δημοσιεύσεις

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην εταιρική μας οικολογική ευθύνη και να βελτιστοποιούμε συνεχώς την προστασία του περιβάλλοντος δημιουργήσαμε το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, το οποίο πιστοποιήθηκε το 2020 κατά το DIN EN ISO 14001 και το EMAS (κανονισμός οικολογικού ελέγχου της ΕΕ). Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε μια περιβαλλοντική δήλωση - στα γερμανικά - σύμφωνα με το πρότυπο EMAS. Με τη δήλωση αυτήν, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τους στόχους και τα μέτρα μας.

Μια επισκόπηση των περιβαλλοντικών θεμάτων στην ifm δίνεται επίσης στο πληροφοριακό έντυπο για την βιωσιμότητα, καθώς και στην έκδοσή μας "Σκέψη και δράση για τη βιωσιμότητα. Διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας στην εργασία στην ifm". Περιλαμβάνει την εταιρική μας περιβαλλοντική πολιτική, μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που λαμβάνονται καθώς και πληροφορίες για κρίσιμες ουσίες.

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Η δημιουργία του τμήματος «Εργασιακή Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος» της ifm χρονολογείται από το 1991. Μπορούμε λοιπόν να ανατρέξουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλη εμπειρία και αντίστοιχα σε έναν εξίσου μακρύ κατάλογο μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν ληφθεί. Αυτά περιλαμβάνουν π.χ. τη συνεχή διεύρυνση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, την υποκατάσταση επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών, τα ολοκληρωμένα προληπτικά μέτρα και την ετήσια προετοιμασία ενός επιχειρησιακού οικολογικού ισοζυγίου από το 1993. Οι τρέχοντες στόχοι και μέτρα για το περιβάλλον καθορίζονται στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα EMAS και ενημερώνονται ετησίως. Επιπλέον, η ifm έχει δεσμευτεί για κλιματική ουδετερότητα στις δραστηριότητές της έως το 2030. Για τον σκοπό αυτό, ο όμιλος εταιρειών υιοθετεί την ακολουθία τριών βημάτων «αποφυγή, μείωση και αντιστάθμιση» και, εκτός από τις άμεσες και τις σχετικές με την ενέργεια εκπομπές, εξετάζει και επιλεγμένες εκπομπές από την αλυσίδα αξίας.

Προϊόντα

Η ανθεκτικότητα των προϊόντων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και την αποφυγή των αποβλήτων. Ήδη από το στάδιο ανάπτυξης των προϊόντων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική και βιώσιμη χρήση των πόρων - από την ιδέα και την παραγωγή μέχρι το προϊόν. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουμε υπόψη τις πτυχές που αφορούν το περιβάλλον και ελέγχουμε τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα για τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

Παρεμπιπτόντως: Πολλά από τα προϊόντα μας συμβάλλουν, επίσης, άμεσα στην πρόληψη ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.