You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. moneo: Платформа на IIoT
  2. Примери на употреба

Примери на употреба

Като световен лидер на пазара на технологиите за автоматизация, ние следваме отблизо изискванията на нашите клиенти.

Чрез moneo ние Ви предлагаме ориентиран към бъдещето цифров инструмент за дългосрочна успешна промишлена еволюция. Вие също можете да започнете днес с цифровите възможности на утрешния ден.

Има много приложения за нашите решения. Ние разработихме някои варианти на употреба.

Имате ли други идеи или изисквания?
Ще се радваме да Ви предложим нашите опит и съвети.

Почистване на място (СІР)

Непрекъснато измерване на нивото на резервоари на CIP система с moneo RTM и радарни сензори

Принципът на безконтактно измерване на нивото с радар предлага много предимства за мониторинг на CIP система. Избягва се контакт със среди (киселини, основи) и нагревателни намотки, така че измерването да е независимо от температурата и плътността на средата. Тези предимства допълват осигуряването на качеството на CIP процеса на почистване.

Мониторинг на помпата в инсталация за преработка на злато CIP (въглерод в целулоза) с помощта на moneo SmartLimitWatcher

В този случай на използване захранващата помпа – един от централните елементи на CIP инсталацията – трябва да бъде наблюдавана, за да се открият и сигнализират всички аномалии навреме. Примерът илюстрира използването на moneo|RTM за запис и визуализация на данни. С помощта на функцията SmartLimitWatcher на DataScienceToolbox се изчислява модел, който следи помпата след фаза на обучение и отчита всички отклонения.

Следене на обемния дебит на инсталация за CIP с помощта на moneo|RTM

Контрол на процеса на почистване в хранително-вкусовата промишленост При обработката на биологични субстанции, предназначени за консумация, като мляко, стриктната хигиена е от жизненоважно значение. Един от решаващите фактори за перфектен резултат от почистването е дебитът и съответно механичният ефект.

Следене на проводимостта в инсталация за почистване на място (CIP)

Осигуряване на технологичните стъпки в процеса на почистване на инсталацията. Сензорите за проводимост са подходящи в най-висока степен за употреба в хранителната промишленост. Те засичат проводимостта и концентрацията на различни среди и могат да разграничават между почистващи агенти, вода за изплакване и хранителен продукт. Това означава, че е възможно както постоянното проследяване на продукта, така и намаляването на разхода на продукт и вода за изплакване – всичко това без да правите допълнителни настройки на сензора. Прецизните, бързите и надеждните измервания при процеса спомагат за подобряване на техническата готовност на оборудването и оптимизирането на циклите на почистване.

Следене на температурата в инсталация за почистване на място (СІР)

Комплектът за СІР е технологична инсталация, използвана в хранителната промишленост и производството на напитки, която извършва почистване на място (СІР). Когато се обработват предназначени за консумация биологични вещества, като мляко, строгата хигиена е жизненоважна за предотвратяване на навлизането на вредни микроби, които могат да застрашат здравето на потребителите.

Следене на шкаф за управление

Следене на шкафове за управление чрез moneo RTM

Контрол на състоянието на електрически компоненти В шкафа за управление електрическите и електронните компоненти са защитени от прах и вода, също и от електромагнитни и механични въздействия, които могат да доведат до повреждане или авария. Отделяната от компонентите топлина и свързаните с обекта колебания на температурата могат да причинят прегряване и повишена влажност вследствие на кондензация. За да могат да се възстановят бързо идеалните условия, шкафът за управление се следи.

Следене на филтър

Контрол на масления филтър за високо налягане чрез диференциално налягане на хидравличен тестов стенд

Поддръжка в реално време на маслен филтър с moneo RTM. Наблюдението на филтъра играе съществена роля за безпроблемната работа на производствените предприятия. В допълнение към въздушните и водните филтри, наблюдението на състоянието на маслените филтри е от особено значение. Неоткритото замърсяване води до последващи щети с възможни високи последващи разходи. moneo RTM следи филтрите и е основата за поддръжка, базирана на състоянието

Следене на филтри за вода в охлаждащи кръгове с moneo RTM

Базирано на състоянието техническо обслужване на филтри в системи с топлообменници чрез moneo RTM. Микрофилтри в охлаждащите кръгове на ifm prover gmbh гарантират, че техните системи с топлообменници работят безпроблемно. Филтрите защитават топлообменниците в свързаните машини, като отстраняват замърсяванията от охлаждащата вода. Трябва да се извършват редовно сервизно обслужване и смяна на този важен филтриращ елемент. Постоянният контрол оптимизира този процес и гарантира непрекъсната работа на системите.

Следене на въздушни филтри в производството с moneo RTM

Визуализация и анализ на условията на филтъра. Трябва да се следи централната вентилационна система на ifm prover gmbh. Това включва филтрите за подаване и извеждане на въздуха, така също филтрите на аспираторната система на работната станция на приземния и първия етаж. Казано принципно с прости думи, филтрите са съпротивление в системата. Чужди частици, които не принадлежат на средата, запушват отворите на мрежата или порите на филтъра.

Следене на потреблението

Проследяване на разходите за сгъстен въздух

Производствените процеси на машинните инструменти постоянно изискват сгъстен въздух.

Производството на сгъстен въздух е един от основните разходни фактори в производството. Ето защо мерките за енергийна ефективност имат толкова голям потенциал.

Измерване на консумацията чрез импулсни изходни сигнали или S0 интерфейс с помощта на moneo RTM

С малко усилия и без намеса в съществуващите системи, данните за консумацията могат да бъдат записани и използвани за оптимизиране на консумацията на енергия: От една страна се показват потенциални икономии на енергия, от друга става ясно къде се губи енергията.

Следене на потреблението

Визуализация и анализ на потреблението на охлаждащи кръгове в производството чрез moneo RTM

Контрол на нивото

Контрол на нивото с контрол на попълването за установка за калибриране

С moneo RTM нивата на резервоарите, пълни със смола и втвърдител, се наблюдават в установка за калибриране. Когато нивата достигнат определен праг, попълването на материала автоматично се поръчва от склада. При спазването на тази процедура се запазва качеството на произвежданите продукти, като същевременно се намалява рискът от непланиран престой.

Непрекъснато измерване на нивото на резервоари на CIP система с moneo RTM и радарни сензори

Принципът на безконтактно измерване на нивото с радар предлага много предимства за мониторинг на CIP система. Избягва се контакт със среди (киселини, основи) и нагревателни намотки, така че измерването да е независимо от температурата и плътността на средата. Тези предимства допълват осигуряването на качеството на CIP процеса на почистване.

Контрол на нивото в установка за калибриране

Контрол на нивото на резервоари със студена и гореща вода. За да се осигури максимална точност на измерване, през сензорите се прекарва както топла, така и студена вода. Измерените стойности се използват за калибриране.

Броене на елементи

Преброяване на циркулациите на носача на детайли с помощта на moneo RTM

Циркулационен брояч в процеса на плазмено активиране на производствена машина за електронни модули. Носачите на детайли в производствена машина за електронни модули подлежат на износване поради триене, удари и плазмено активиране. За да се гарантира качеството на продукта, носачите на детайли трябва да са в безупречно състояние. Поради това е необходима редовна поддръжка и подмяна.

Базирано на количество техническо обслужване на износващи се части чрез moneo RTM

Броене на операциите по щамповането чрез мини контролер LOGO. По време на монтажа на сензори за налягане в работна станция, частите за сензори за налягане се щамповат с автоматична машина за щамповане. Пресата за щамповане е подложена на износване. Степента на износване зависи основно от броя на обработените детайли.

Оптимизирано техническо обслужване на износващи се части в станция за крайни изпитания чрез moneo RTM

Промяна на стратегията на техническо обслужване по посока на базирано на състоянието техническо обслужване в ifm prover gmbh. За Ifm качеството на продукта е важен фактор за успеха. За целите на контрола на качеството в ifm prover се извършва крайна проверка на сензорите за налягане на различни работни станции. Използват се различни типове производствено оборудване. В някои случаи електрическият контакт между производственото оборудване и изпитваните сензори за налягане се осъществява чрез конектор M12. Постоянното триене, възникващо при свързването на сензорите, води до износване на гнездото на този конектор. Следователно производственото оборудване трябва да се сменя редовно.

Броене на цикли на шарнирно-колянна преса

Базирано на количеството следене на технологичния процес за гарантиране на качеството

Броене на елементи при сепариране на годни/негодни части

В ifm prover се произвеждат различни компоненти за сензори за налягане на автоматизирана производствена инсталация. В края на производствения процес частите се разделят на годни и негодни.

Следене на вибрациите

Непрекъснат мониторинг на състоянието на пресни утайки и дренажни помпи в индустрията за отпадъчни води

В пречиствателната станция за отпадъчни води в Кресброн се наблюдават множество помпи с помощта на moneo. Стойностите на вибрациите и температурите на тези помпи се записват непрекъснато и възможната кавитация се докладва своевременно. Прилагането на тези мерки ефективно намалява риска от непланиран престой на пречиствателната станция за отпадъчни води, като гарантира цялостна стабилност и надеждност на цялата градска система за отвеждане на отпадъчни води.

Контрол на вибрациите на вентилатори в централна аспирационна система на ifm prover gmbh

В аспирационната система в производственото помещение работата на вентилатора е решаваща. Изпаренията от запояване и фините прахове, които се получават при лазерно маркиране, трябва да бъдат отстранени по подходящия начин. Ако вентилаторът не се следи постоянно, съществува риск от внезапна повреда на съоръжението. Фините прахове, получени при лазерно маркиране, които не се отвеждат правилно, ще доведат до влошаване на качеството. Трябва да се обърне специално внимание на изпаренията при запояване, понеже те са много опасни за здравето. Последно, но не по-малко важно е това, че съществува опасност от цялостно повреждане на цялата производствена зона, ако машините спрат, понеже отпадната топлина не може да се разсейва адекватно.

Техническо състояние на двигател

Системата за следене на тока на двигателя за подаване на тел подобрява характеристиките на роботизираното заваряване

Системата за следене в реално време подобрява характеристиките на роботизираното заваряване чрез следене на тока за скоростта на подаване към заваръчния пистолет. Регистрират се пикови стойности на претоварване и недостатъчно натоварване, което дава възможност на оператора да коригира подаването на тел за производство без прекъсвания.

Консумация на ток

Откриване на работното състояние на компресор въз основа на консумацията на ток

Откриване на работните часове на компресора въз основа на работното състояние. Правилното функциониране на компресора е от съществено значение за производствените процеси. Наличието на компресор има огромно влияние върху много свързани с производството системи и процеси.

Мониторинг на състоянието на вентилатора по текущата консумация

Откриване на качеството на фазовите токове на вентилатор на изпускателна система за базирана на нуждите организация на звената за поддръжка.

Декантер

Наблюдение на състоянието на декантер за възстановяване на чиста вода с moneo RTM.

Пречистването на водата се извършва основно в декантера. Следователно е необходимо наблюдение, за да се гарантира, че химикалите се изхвърлят в съответствие с разпоредбите за отпадъчни води по време на текущия производствен процес на гъвкави печатни схеми. Ако има дефект в декантера, цялото производство на гъвкави печатни платки трябва да бъде спряно, тъй като химическото изхвърляне след производствения процес чрез декантера е също толкова решаващо за цялостния процес.

Хидравлика

Мониторинг на мехурния акумулатор на хидравличната система с moneo RTM

Мехурните акумулатори - като диафрагмени, бутални или пружинни акумулатори - са хидравлични акумулатори. В хидравлична система мехурният акумулатор осигурява компенсиране на обема, съхранение на енергията и потискане на пулсациите.

Мониторинг на захранващ хидравличен агрегат на диагностичен стенд за хидравлика

Хидравличният захранващ блок е централният компонент на стенда за хидравлични изпитвания, който се използва за тестване и квалифициране на сензори за налягане. Използвайки всеобхватно наблюдение на състоянието, износването и грешките могат да бъдат открити рано, времето за работа може да бъде изчислено и непланираните престои могат да бъдат предотвратени.

Енергия

Проследяване на разходите за сгъстен въздух

Производствените процеси на машинните инструменти постоянно изискват сгъстен въздух.

Производството на сгъстен въздух е един от основните разходни фактори в производството. Ето защо мерките за енергийна ефективност имат толкова голям потенциал.

Измерване, визуализация и анализ на електрическата енергия с помощта на електромери с Modbus TCP интерфейс и moneo RTM

Компаниите все повече се фокусират върху енергийния мониторинг на ниво производство, за да позволят по-ефективно, устойчиво и перспективно планиране. Информацията за възможните реактивни токове може да се използва за прилагане на подходящи решения за компенсиране на реактивната мощност и по този начин да се избегнат ненужни разходи. За тази цел се използват електромери.

Мониторинг на веригата за охлаждане за ферментационните резервоари в дестилерията Steinhauser

В процеса на производство на вина и спиртни напитки процесът на ферментация е от съществено значение. По време на този процес температурата трябва да се следи през цялото време, за да се гарантира оптимален вкус и качество на продуктите. Ако процесът на ферментация трябва да се забави или спре например, продуктът се охлажда в резервоара. Дори малко отклонение във времето за ферментация може да доведе до значителна загуба на вкус.

Мониторинг на ролкови вериги

Мониторинг на ролкови вериги при демо настройка

Понастоящем ifm няма подходящо приложение, което да налага използването на верижен сензор. За да се покажат пълните функционални възможности на верижния сензор във взаимодействие с moneo RTM, подходяща демонстрационна настройка, включваща верижно задвижване, е инсталирана и свързана към живата moneo система.

Отпадъчни води

Непрекъснат мониторинг на състоянието на пресни утайки и дренажни помпи в индустрията за отпадъчни води

В пречиствателната станция за отпадъчни води в Кресброн се наблюдават множество помпи с помощта на moneo. Стойностите на вибрациите и температурите на тези помпи се записват непрекъснато и възможната кавитация се докладва своевременно. Прилагането на тези мерки ефективно намалява риска от непланиран престой на пречиствателната станция за отпадъчни води, като гарантира цялостна стабилност и надеждност на цялата градска система за отвеждане на отпадъчни води.