• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. 3D αναγνώριση αντικειμένων
  2. Σύστημα ανίχνευσης παλέτας (PDS)

Ανίχνευση παλέτας: επιταχύνετε τις διαδικασίες παραλαβής με το PDS

Το PDS (σύστημα ανίχνευσης παλετών) είναι μια λύση λογισμικού για ταχύτερη και πλήρως αυτοματοποιημένη ανίχνευση όλων των συνήθων παλετών με δύο ανοίγματα σε έξι βαθμούς ελευθερίας. Σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά της κάμερας O3D3xx, το σύστημα ανίχνευσης παλετών είναι εξαιρετικά γρήγορο, χωρίς να μειώνεται η ακρίβειά του. Έτσι μπορείτε να μειώσετε τον συνολικό χρόνο κύκλου ανίχνευσης παλετών, σε αυτόνομα και ημιαυτόνομα οχήματα χειρισμού παλετών.

Το PDS βελτιώνει άμεσα την απόδοση των αυτόνομων και ημιαυτόνομων οχημάτων, αυξάνοντας την ταχύτητα ανίχνευσης της θέσης της παλέτας, χωρίς να μειώνεται η ακρίβειά του.

Εξοικονόμηση χρόνου ανά παραλαβή

Χωρίς PDS 5 sec
Με PDS 0,8 sec
Διαφορά χρόνου 4,2 sec

Παρόμοια περίπτωση χρήσης στο Tecnoferrari με λογισμικό κατασκευασμένο από τον ίδιο τον πελάτη

Αυξημένη απόδοση με το PDS
Τα δεδομένα βασίζονται σε 12 παραλαβές ανά ώρα ανά όχημα

Το OEE (συνολική αποτελεσματικότητα εξοπλισμού) είναι το πρότυπο για τη μέτρηση της βιομηχανικής παραγωγικότητας. Με απλά λόγια, δείχνει το ποσοστό του συνολικού χρόνου παραγωγής που είναι πραγματικά παραγωγικό.


Διαθεσιμότητα

Σύνολο προγραμματισμένων ωρών - χαμένος χρόνος

Σύνολο προγραμματισμένων ωρών


Ρυθμός απόδοσης

Πραγματική ταχύτητα μηχανής

Θεωρητική ταχύτητα μηχανής


Ρυθμός ποιότητας

Αριθμός καλών προϊόντων

Συνολικός αριθμός προϊόντων που κατασκευάζονται

Για τις εφαρμογές ρομποτικής, ο πιο σημαντικός δείκτης του ΟΕΕ είναι ο ρυθμός απόδοσης, που εμφανίζει αργούς κύκλους και μικρές στάσεις. Αυτή η τιμή δείχνει πόσο τοις εκατό της μέγιστης δυνατής απόδοσης επιτυγχάνεται. Αυτό σημαίνει ότι δείχνει το βαθμό απόδοσης της εφαρμογής. Με το PDS, ο δείκτης ΟΕΕ - δηλ. ο βαθμός απόδοσης - αυξάνεται, καθώς μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος παραλαβής της παλέτας.