You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Případy použití

Příklady použití

Jakožto světový lídr v oblasti automatizační technologie pozorně sledujeme požadavky našich zákazníků.

Se systémem moneo vám nabízíme digitální nástroj orientovaný na budoucnost pro dlouhodobý úspěšný průmyslový vývoj. Již dnes můžete také začít s digitálními možnostmi zítřka.

Naše řešení lze použít vmnoha oblastech. Přinášíme několik příkladů použití.

Máte jiné nápady nebo požadavky?
Rádi vám nabídneme svou odbornost a poradenství.

CIP

Monitorování čerpadel vtovárně, kde probíhá čištění namístě (Cleaning In Place – CIP) pomocí moneo SmartLimitWatcher

V tomto příkladě použití je monitorováno přívodní čerpadlo – jeden z ústředních prvků technologie CIP – aby bylo možné včas odhalit a signalizovat případné anomálie. Příklad ilustruje použití moneo|RTM pro záznam a vizualizaci dat. Pomocí funkce SmartLimitWatcher nástroje DataScienceToolbox se vypočítá model, který sleduje čerpadlo po fázi učení a hlásí případné odchylky.

Monitorování objemového průtoku vzařízení čištěném metodou CIP pomocí softwaru moneo|RTM

Řízení čištění vpotravinářském anápojovém průmyslu Při zpracování biologických látek určených ke konzumaci, jako je mléko, je nezbytná přísná hygiena. Jedním zrozhodujících faktorů pro dokonalý výsledek čištění je průtok, a tedy mechanický účinek.

Monitorování vodivosti uzařízení čištěného metodou CIP

Zajištění procesních kroků při čištění procesních zařízení. Senzory vodivosti jsou ideální volba pro potravinářství. Zjišťují vodivost a koncentraci různých látek a jsou schopné rozlišit např. čisticí prostředky od proplachové vody a potravinářských výrobků. Umožňují tak nejen nepřetržitě sledovat výrobek, ale také omezit plýtvání jak výrobkem samým, tak proplachovou vodou – a to vše bez úprav senzoru. Přesná, rychlá a spolehlivá procesní měření pomáhají zlepšit dostupnost zařízení aoptimalizaci cyklů čištění.

Monitorování teploty u automatického čištění zařízení (CIP)

Jedná se o procesní zařízení, které se obvykle používá v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde se provádí čištění na místě – čištění CIP (CIP = Cleaning In Place). Při zpracování biologických látek určených ke konzumaci, jako například mléko, je životně důležitá přísná hygiena, aby se zabránilo zavlečení škodlivých zárodků, které by mohly ohrozit zdraví spotřebitelů.

Monitorování ovládací skříně

Monitorování ovládací skříně pomocí systému moneo RTM

Monitorování stavu elektrických součástí Elektrické a elektronické součásti v ovládací skříni jsou chráněny před prachem a vlhkostí a také před elektromagnetickými a mechanickými vlivy, které by je mohly poškodit nebo narušit jejich funkčnost. Vlivem odpadního tepla ze součástí a lokálního kolísání teploty může dojít k přehřátí a zvýšení vlhkosti kondenzací. Aby bylo možné včas obnovit požadovaný stav, ovládací skříň se monitoruje.

Monitorování filtrů

Monitorování vodních filtrů v chladicím okruhu pomocí systému moneo RTM

Údržba filtrů podle stavu v systémech s tepelnými výměníky pomocí systému moneo RTM Mikrofiltry v chladicích okruzích společnosti ifm prover gmbh zajišťují plynulý provoz systémů s tepelnými výměníky. Tyto filtry chrání tepelné výměníky v připojených strojích tím, že odstraňují nečistoty z chladicí vody. Tyto důležité filtrační prvky se musí pravidelně udržovat a vyměňovat. Stálé monitorování tento proces optimalizuje a zaručuje nepřetržitý provoz systémů.

Monitorování vzduchových filtrů ve výrobním provozu pomocí systému moneo RTM

Znázornění a analýza stavu filtrů. Je potřeba monitorovat centrální ventilační systém společnosti ifm prover gmbh. Jeho součástí jsou filtry přiváděného a odpadního vzduchu a filtry odsávání na pracovních stanicích v přízemí a prvním patře. Zjednodušeně řečeno představují filtry v systému jakési odporové prvky. Cizí částice, které do média nepatří, ucpávají jejich póry nebo otvory v sítkách.

Monitorování spotřeby

Měření spotřeby prostřednictvím pulzních výstupů nebo rozhraní S0 pomocí moneo RTM

S malým úsilím a bez zásahu do stávajících systémů lze zaznamenávat údaje o spotřebě a využívat je k optimalizaci spotřeby energie: Na jedné straně jsou uvedeny potenciální úspory energie, na druhé straně jsou vidět místa, kde se energií plýtvá.

Monitorování spotřeby

Vizualizace a analýza spotřeby v chladicích okruzích ve výrobě za použití modulu moneo RTM

Monitorování hladiny

Monitorování hladiny v sudech s dvousložkovou zalévací pryskyřicí ve společnosti ifm prover gmbh

Monitoring hladiny náplně v sudech. Je-li některý sud nedostatečně naplněný, je nutné dolít zalévací pryskyřici. Tento stav je signalizován. Pokud by byla nízká hladina pryskyčice detekována příliš pozdě, mohlo by dojít kpřerušení výroby.

Monitorování hladiny v kalibračním zařízení

Monitorování hladiny v nádržích na studenou a teplou vodu. K zajištění maximální přesnosti měření prochází horká i studená voda skrze senzory. Naměřené hodnoty se používají ke kalibraci.

Počítání kusů

Počítání oběhů nosiče obrobku pomocí moneo RTM

Cirkulační čítač v procesu aktivace plazmou ve výrobním stroji pro elektronické moduly. Nosiče obrobků ve výrobním stroji na elektronické moduly podléhají opotřebení v důsledku tření, nárazů a aktivace plazmou. Aby byla zajištěna kvalita výrobků, musí být nosiče obrobků v bezchybném stavu. Proto je nutná pravidelná údržba a výměna.

Údržba opotřebitelných dílů podle množství pomocí systému moneo RTM

Počítání lisovacích operací pomocí miniaturní řídicí jednotky LOGO!. Při montáži tlakových senzorů na pracovní stanici se jejich díly lisují pomocí lisovacího automatu. Opotřebovává se především razník. Úroveň opotřebení závisí hlavně na počtu zpracovaných obrobků.

Optimalizace údržby opotřebitelných dílů na výstupní zkušební stanici pomocí systému moneo RTM

Přechod na údržbu podle stavu ve společnosti ifm prover gmbh. Kvalita výrobku je pro ifm zásadním předpokladem úspěchu. V rámci řízení kvality se v závodu ifm prover provádí výstupní kontrola tlakových senzorů na různých pracovních stanicích. Používají se různé typy výrobních zařízení. Někdy se mezi výrobním zařízením a testovanými tlakovými senzory vytváří elektrické spojení přes konektory M12. Dlouhodobým třením při připojování senzorů se patice tohoto konektoru opotřebovává. Proto se tato část výrobního zařízení musí pravidelně vyměňovat.

Počítání cyklů na kloubovém lisu

Kvantitativní hlídání procesu k zajištění kvality

Počítání vyrobených dobrých/špatných kusů

Počítání dobrých/špatných kusů v in-line systému PT

Monitorování vibrací

Monitorování vibrací ventilátorů v centrálním systému odsávání ve společnosti ifm prover gmbh

V systému odsávání ve výrobní hale je rozhodující výkon ventilátoru. Výpary z pájení a jemný prach vytvářený laserovým označováním musí být náležitě odsávány. Pokud by nebyl ventilátor trvale monitorován, hrozilo by riziko náhlého výpadku odsávání. Pokud by jemný prach vytvářený laserovým označováním nebyl správně odsáván, byl by důsledkem pokles kvality. Zvláštní pozornost je třeba také věnovat výparům z pájení, protože jsou to látky škodlivé pro lidské zdraví. A v neposlední řadě – existuje zde riziko přerušení výrobyv případech, kdy se stroje zastaví, protože nemůže docházet k adekvátnímu rozptylování tepla.

Stav motoru

Systém monitorování proudu motoru posuvu drátu zlepšuje výkonnost robotického svařování

Systém monitorování v reálném čase moneo od společnosti ifm zvyšuje výkonnost robotického svařování monitorováním proudu rychlosti podávání svařovacího drátu do svařovací pistole. Rozpoznává se kolísání přetížení a nedostatečného zatížení a to umožňuje obsluze korigovat posuv drátu pro nepřerušovanou výrobu.