You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Duurzaamheid
  2. Economie

Economie - economische kracht

Sustainable Development Goals (SDG's)

Als onderdeel van de "2030 agenda voor Duurzame Ontwikkeling" hebben de Verenigde Naties wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkelingen - de Sustainable Development Goals (SDG's) - uitgewerkt en gepubliceerd. Met de formulering van 17 hoofd- en subdoelstellingen langs de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken werd binnen het mondiale duurzaamheidsdebat een wereldwijd actiekader met concrete aspiraties geschapen, waarin de drie duurzaamheidsdimensies zijn verenigd. De SDG's bieden een nuttige handvatten voor de uitdagingen van de 21e eeuw, zowel op (inter)nationaal niveau als voor bedrijven in het bijzonder.

ifm richt zich ook op de 2030-agenda om actief bij te dragen tot de verwezenlijken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Concreet hebben wij belangrijke SDG's geïdentificeerd waarop wij met onze (bedrijfs-)activiteiten een grote impact en invloed kunnen hebben.

Ervaar meer informatie over de duurzaamheidsactiviteiten van ifm en geselecteerde SDG's van ifm.

Succesvol groeien in veiligheid:

Als centraal leidraad van de ifm-ondernemingsgroep is het streven naar economische stabiliteit vanaf het allereerste begin verankerd in onze bedrijfsfilosofie en manier van zakendoen. Medewerkers, klanten en leveranciers, maar ook innovatieve oplossingen en de harmonie tussen natuur en techniek staancentraal in ifm’s sleutel tot duurzame ontwikkeling. Maar economische stabiliteit kan alleen worden bereikt door een geslaagd samenspel van economische, ecologische en sociale krachten.

Bedrijfsfilosofie en gedragscode, alsmede gevestigde governance-structuren en -systemen zorgen derhalve voor een verantwoorde bedrijfsvoering en –controle - kortom: voor een "good corporate governance". Dit wordt nageleefd en in praktijk gebracht door de raad van bestuur en alle leidinggevenden van de ifm-groep. Bovendien worden de structuren en systemen voortdurend geoptimaliseerd met behulp van risicogerichte interne en externe controles.

Om dit nu en in de toekomst te garanderen, zijn binnen ifm drie essentiële duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vastgesteld:

Want binnen dit kader kunnen wij met onze (bedrijfs)activiteiten en onze inzet het grootste effect bereiken. Tegelijkertijd zien wij de bovengenoemde SDG's als succesfactoren voor onze duurzame bedrijfsvoering.

Kwaliteitsonderwijs

ifm leidt jonge mensen op met het doel hen een zekere, interessante en uitdagende werkplek te bieden – het bedrijfsprincipe van ifm.

Bij ifm zien wij onze medewerkers als een centrale succesfactor in onze duurzame bedrijfsontwikkeling. Daarom bieden wij ze een groot aantal aantrekkelijke bijscholingsmogelijkheden, die met grote belangstelling worden aangegrepen. Als familiebedrijf van de tweede generatie is de verenigbaarheid van familie en werk ook voor ons een bijzonder aandachtspunt. Daarom ondersteunt ifm werkende ouders uitgebreid met de uitgangspunten van het Nieuwe Werken en met mogelijkheden voor vakantieopvang van kinderen. Zo werkt ifm bijvoorbeeld ook samen met kinderdagverblijven.

Om jongeren te bereiken en hen al in een vroeg stadium voor ons en onze technologieën te interesseren, zijn er diverse opleidings- en studieplaatsen en mogelijkheden om stage te lopen of als werkende leerling aan de slag te gaan. De succesvolle samenwerking met (hoge)scholen en universiteiten bevestigt de inspanningen van ifm en zijn succes op lange termijn.

Eerlijk werk ...

In de afgelopen jaren zijn factoren zoals veilige banen en waardecreatie op de lange termijn uiterst relevant.

De erkenning van het VN-Handvest van de Rechten van de Mens en de naleving van onze gedragscode (Code of Conduct) dragen in wezen bij tot het garanderen van eerlijk werk - zowel binnen het bedrijf als met onze zakenpartners. In het kader hiervan is ifm reeds verschillende jaren op rij met succes gecertificeerd volgens de SMETA-audit (Sedex Members Ethical Trade Audit).

In principe maken zowel sociale als andere duurzaamheidsrelevante waarden deel uit van onze strategische managementmatrix. Als overkoepelend actiekader moet dit ten dienste staan van de uniforme en duurzame oriëntatie van de ifm-ondernemingsgroep. Bovendien kunnen alle werknemers, maar ook externe partijen, gebruikmaken van een klokkenluidersregeling om mogelijke schendingen anoniem te melden, die dan vertrouwelijk worden behandeld.

... en economische groei

Naast het nemen van verantwoorde risico's spelen gevestigde planningsprocessen en alomvattende (bedrijfs-)beveiliging een essentiële rol bij duurzame economische groei. Naast de maandelijkse financiële kerncijfers worden ook opkomende risico's en kansen vastgelegd en geëvalueerd en de daaruit resulterende maatregelen genomen. Op die manier kunnen taken en actuele uitdagingen niet alleen met succes worden aangepakt, maar kan vooral het ondernemingssucces op lange termijn worden gegarandeerd.

De duurzame en brede economische groei van ifm kan worden weergegeven aan de hand van een breed scala aan indicatoren.

Maatregelen ter bescherming van het klimaat

ifm verlangt en stimuleert milieubewuste beslissingen.

Door het gebruik van onze producten willen wij de algemene energie-efficiëntie en het gebruik van hulpbronnen verbeteren. Met de verklaarde klimaatneutraliteit in onze operationele bedrijfsvoering tot 2030 en de bijbehorende klimaatstrategie nemen wij als ondernemingsgroep actieve maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Over de gehele bedrijfsactiviteiten worden onder meer projecten uitgevoerd om een belangrijke bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige toekomst. Voorbeelden hiervan zijn de omschakeling naar 100% groene stroom (2020), de samenwerking met de regionale partner südmail (klimaatneutrale verzending van brieven) en optimalisatie-inspanningen op het gebied van duurzame verpakkingen. Voorts willen wij het aangepaste reis- en vergadergedrag als gevolg van de coronapandemie en de veranderde communicatiekanalen - online tegenover fysieke vergaderingen - aangrijpen om ook op het gebied van zakenreizen en -ritten te streven naar CO2-besparingen op lange termijn. Ook de aanschaf van de eerste hybride auto's en de verbetering van de interne transportprocessen dragen daartoe bij. Om onze milieurelevante doelstellingen te bereiken, vertrouwen wij op ons gecertificeerde milieumanagementsysteem volgens EMAS/ISO 14001.

Hoewel ifm drie belangrijke SDG's heeft vastgesteld, zijn deze gerelateerd aan andere mondiale duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze omvatten:

Management van gezondheid en veiligheid op het werk:

Veiligheid op het werk, het zorgen voor eerlijke arbeidsomstandigheden en een aanbod dat de gezondheid bevordert zijn voor ifm vanzelfsprekend en dragen bij tot een aangename werkomgeving.

Schoon water en sanitaire voorzieningen:

Het waterverbruik per geproduceerde eenheid is van 2013 tot 2022 met 25% verminderd (Duitsland, Bodensee-locaties)

Energie-efficiënte technologie:

ifm-producten en -oplossingen dragen bij tot meer energie-efficiëntie en het ontzien van hulpbronnen.

Industrie, innovatie en infrastructuur:

ifm ontwikkelt innoverende oplossingen met passende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

Duurzame ifm-producten:

Onze grondstofbesparende, milieuvriendelijke en energiezuinige producten bieden een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Het gebruik van ifm-producten bevordert duurzaamheidsactiviteiten in alle industriële sectoren.

Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen:

ifm zal principieel geen producten ontwikkelen, produceren of verkopen, die rechtstreeks dienen voor militaire of wapentechnische doelen.