You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art. I Algemeen
 
1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en oveeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.

In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
- de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;
- dienst: de aanneming van werk.Art. II Aanbieding
 
1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.


Art. III Overeenkomst
 
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Art. IV Prijs
 
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.


Art. V Tekeningen, berekeningen, beschri jvingen, modellen, gereedschappen e.d.
 
1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.


Art. VI Levertijd
 
1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de vereenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.


Art. VII Montage/installatie
 
1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voorzover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat;

a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en edrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poetsen ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.


Art. VIII Keuring en overnamebeproeving
 
1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., alsmede representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.

4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

5. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.


Art. IX Risico- en eigendomsovergang
 
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.


Art. X Betaling
 
1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen:
1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Art. XI Garantie
 
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slechtmateriaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt; materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverdematerialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. 5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige erplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.


Artikel XII Aansprakelijkheid
 
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.


Art. XIII Overmacht
 
Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.


Art. XIV Opschorting en ontbinding
 
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.


Art. XV Geschillen
 
1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

2. Voorzover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.


Art. XVI Toepasselijk recht
 
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Algemene voorwaarden voor de permanente overdracht van standaardsoftware van ifm

Preambule

U koopt van ifm standaardsoftware om deze te gebruiken voor uw applicaties of die van uw klanten.

Artikel 1 Doel van de overeenkomst

 1. Doel van deze overeenkomst is de permanente overdracht, tegen betaling of gratis, van het computerprogramma dat in de betreffende productbeschrijving staat genoemd, inclusief de bijbehorende gebruikersdocumentatie ("Contractsoftware") en het verlenen van de in artikel 2 beschreven gebruiksrechten. De hardware- en softwareomgeving, waarbinnen de contractsoftware moet worden gebruikt, wordt eveneens in de productbeschrijving beschreven.
 2. De contractsoftware en de gebruikersdocumentatie zijn voor u beschikbaar op de homepagina. Voor het geval de software met behulp van een licentiesleutel beveiligd is, ontvangt u de licentiesleutel uitsluitend voor het gebruik van de software, zoals nader bepaald in deze voorwaarden, de productbeschrijving en de gebruikersdocumentatie.
 3. De aard en de werking van de contractsoftware is uiteindelijk vastgelegd in de productbeschrijving. De daarin genoemde gegevens moeten worden gezien als prestatiebeschrijvingen en niet als garanties. Een garantie wordt alleen geboden wanneer die uitdrukkelijk als zodanig staat beschreven. Installatie- en configuratieprestaties vallen niet onder deze voorwaarden.

Artikel 2 Verlening van rechten

 1. Voor zover niet anders bepaald (bijvoorbeeld bij demoversies), ontvangt u een niet-exclusief, onbeperkt recht op het gebruik van de contractsoftware voor zover dit in deze voorwaarden en de productbeschrijving is toegestaan. De contractsoftware mag per gekochte licentie slechts op één apparaat of een virtuele machine worden gebruikt. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de contractsoftware, het laden ervan in het werkgeheugen en het beoogde gebruik. In geen geval heeft u het recht om de aangeschafte contractsoftware te verhuren of anderszins in sublicentie te geven, om deze openbaar af te spelen of beschikbaar te stellen aan het publiek via kabel- of draadloze verbinding of om deze beschikbaar te stellen aan derden, hetzij tegen betaling, hetzij gratis, bijvoorbeeld door middel van Application Service Providing of als "Software as a Service". Art. 4 blijft onaangetast.
 2. U heeft het recht om een reservekopie te maken als dit nodig is om toekomstig gebruik veilig te stellen. U dient zichtbaar de vermelding "Back-upkopie" en een copyrightmelding van ifm op de gemaakte back-upkopie aan te brengen.
 3. U hebt het recht om de contractsoftware te decompileren en te dupliceren binnen het wettelijk voorgeschreven kader.
 4. U hebt het recht om de aangeschafte kopie van de contractsoftware permanent over te dragen aan een derde partij door de overhandiging van het licentiecertificaat en de documentatie. In dit geval geeft u het gebruik van het programma volledig op, verwijdert u alle geïnstalleerde kopieën van het programma van uw computers en verwijdert u alle kopieën op andere gegevensdragers of overhandigt u ze aan ons, tenzij u wettelijk verplicht bent ze voor een langere periode te bewaren. Op ons verzoek zult u ons schriftelijk bevestigen dat de genoemde maatregelen volledig zijn uitgevoerd of, indien nodig, de redenen voor een langere opslag toelichten. Bovendien gaat u met de derde partij uitdrukkelijk akkoord om de omvang van de toekenning van rechten conform dit artikel 2 in acht te nemen.
 5. Als u de contractsoftware gebruikt in een mate die kwalitatief (met betrekking tot het soort gebruik dat is toegestaan) of kwantitatief (met betrekking tot het aantal aangeschafte licenties) de verworven gebruiksrechten overschrijdt, zult u onmiddellijk de gebruiksrechten verwerven die nodig zijn voor het toegestane gebruik. Indien u dit niet doet, behouden wij ons het recht voor om onze rechten te doen gelden.
 6. Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken ten behoeve van de programma-identificatie mogen niet uit de contractsoftware worden verwijderd of gewijzigd.

Artikel 3 Garantie

 1. In het geval dat de contractsoftware tegen betaling wordt geleverd, garanderen wij de overeengekomen kwaliteit en dat u de contractsoftware kunt gebruiken zonder inbreuk te maken op de rechten van derden in overeenstemming met de volgende bepalingen.
  De garantie geldt niet voor defecten die het gevolg zijn van het gebruik van de contractsoftware in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de eisen die in deze voorwaarden en de productbeschrijving worden gesteld, of voor wijzigingen en aanpassingen die u in de software hebt aangebracht zonder dat u daartoe wettelijk gerechtigd bent conform deze voorwaarden of onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 1. U moet de contractsoftware onmiddellijk na ontvangst controleren op duidelijke gebreken en ons onmiddellijk op de hoogte brengen als dergelijke gebreken aanwezig zijn, anders is elke garantie voor dergelijke gebreken uitgesloten. Hetzelfde geldt als een dergelijk gebrek zich op een later tijdstip manifesteert.
 2. In geval van een materiaalfout hebben wij eerst recht op nakoming achteraf, d.w.z. naar eigen goeddunken het gebrek verhelpen ("rectificatie van gebreken") of een vervangend product leveren. In het kader van de vervangende levering zult u, indien nodig, een nieuwe versie van de software overnemen, tenzij dit leidt tot onredelijke beperkingen. In geval van ontbrekende eigendomsrechten zullen wij u, naar eigen goeddunken, een wettelijk onberispelijke gebruiksmogelijkheid voor de contractsoftware bieden,  ofwel deze zodanig wijzigen dat de rechten van derden niet langer worden geschonden.
 3. Wij hebben het recht om de garantie in uw vestiging uit te voeren. Wij voldoen ook aan onze verplichting om defecten te verhelpen door updates met een automatische installatieroutine voor download beschikbaar te stellen op onze homepagina en u telefonische ondersteuning te bieden om eventuele installatieproblemen op te lossen.
 4. Uw recht om naar uw keuze de koopprijs te verlagen of de overeenkomst op te zeggen in het geval dat de reparatie of vervangende levering twee keer mislukt, blijft daarvan onverlet. Een herroepingsrecht bestaat niet in geval van geringe gebreken. Indien u schadevergoeding of compensatie voor nutteloze uitgaven eist, zijn wij overeenkomstig artikel 4 aansprakelijk.
 5. Met uitzondering van schadeclaims verjaren garantieclaims op basis van materiaalfouten na twee jaar. In het geval van verkoop op een gegevensdrager begint de verjaringstermijn met de levering van de contractsoftware, in het geval van verkoop via download vanaf het internet na aanmelding en activering van de toegangsgegevens voor de downloadzone. Voor schadevergoedingen en verzoeken tot vergoeding van nutteloze uitgaven is artikel 4 van toepassing.
 6. Als er een ondersteuningscontract tussen partijen bestaat, is de termijn voor het verhelpen van gebreken gebaseerd op de tijden die in dit ondersteuningscontract zijn vastgelegd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4.

Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4 zijn wij onbeperkt

 • aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • voor schade aan lijf, leden en gezondheid,
 • volgens de voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid en
 • tot de omvang van een aanvaarde garantie.
 1. In het geval van een lichte nalatigheid van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar en typisch is voor het betreffende type transactie.
 2. Een verdere aansprakelijkheid bestaat er niet.
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en organen.

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen, auditrecht

 1. U dient passende maatregelen te nemen om de contractsoftware en, indien van toepassing, de toegangsgegevens voor online toegang te beschermen tegen toegang door onbevoegden. In het bijzonder moeten alle kopieën van de contractsoftware en de toegangsgegevens op een beveiligde locatie worden bewaard.
 2. Op ons verzoek stelt u ons in staat om het juiste gebruik van de contractsoftware te controleren, met name of u het programma kwalitatief en kwantitatief gebruikt binnen het kader van de door u aangeschafte licenties. Voor dit doel zult u ons voorzien van informatie, ons toestaan relevante documenten en dossiers in te zien en ons of een door ons gemachtigd en voor u acceptabel auditbedrijf in staat stellen de gebruikte hardware- en softwareomgeving te controleren. Wij mogen de inspectie in uw vestiging uitvoeren tijdens uw normale kantooruren of laten uitvoeren door derden die tot geheimhouding zijn verplicht. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering door dergelijke activiteiten op locatie zo min mogelijk wordt verstoord. Als uit het onderzoek blijkt dat het aantal aangeschafte licenties met meer dan 5% (vijf procent) is overschreden of dat de licentie op een andere manier is gebruikt die niet in overeenstemming is met het contract, dan draagt u de kosten van het  onderzoek, anders dragen wij de kosten.

Artikel 6 Overige

 1. U mag alleen met onze schriftelijke toestemming vorderingen op ons overdragen aan derden.Art. 2, par. 4 blijft onaangetast.
 2. Tegenstrijdige voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Partijen zijn zich ervan bewust dat de contractsoftware onderhevig kan zijn aan export- en importbeperkingen. Met name kunnen er licentievoorwaarden bestaan of kan het gebruik van de software of aanverwante technologieën in het buitenland aan beperkingen worden onderworpen. U dient zich te houden aan de geldende export- en importcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede aan alle andere relevante voorschriften. De uitvoering van de overeenkomst door ons is onderworpen aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoering als gevolg van nationale en internationale regelgeving op het gebied van export- en importwetgeving of andere wettelijke bepalingen.
 4. Het recht van het land waar ifm is gevestigd, is op deze overeenkomst van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.4.1980 (VN-Verkoopverdrag) is uitgesloten.
 5. De plaats van de bevoegde rechtbank is de plaats van de statutaire zetel van ifm.

Algemene voorwaarden voor het softwareonderhoud (services)

De partijen hebben een overeenkomst gesloten over de terbeschikkingstelling van software. De onderstaande voorwaarden gelden voor de levering van softwareonderhoudsdiensten door ifm electronic gmbh (hierna “dienstverlener” genoemd) ten aanzien van de software die aan de klant ter beschikking is gesteld. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk niet erkend.

1.           Definities

Dienstverlener:

ifm electronic gmbh of een aan ifm electronic gmbh gelieerde onderneming.

Hoofdovereenkomst:

Afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener over de terbeschikkingstelling van de software.

Klant:

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die de dienstverlener de opdracht geeft de contractuele diensten te verrichten.

Software:

Het in de hoofdovereenkomst genoemde computerprogramma.

Update:

Nieuwe programmaversie van een software waarmee bestaande fouten van de huidige programmaversie worden verholpen.

Upgrade:

Nieuwe programmaversie van een software die nieuwe of verbeterde functionaliteiten van de software bevat.

2.           Onderwerp van de overeenkomst

De dienstverlener verricht softwareonderhoudsdiensten ten aanzien van de software die aan de klant ter beschikking is gesteld. De verrichting van de hier beschreven diensten is afhankelijk van de afsluiting van de hoofdovereenkomst.

 

3.           Vergoeding

Voor de diensten van de dienstverlener hoeft geen aparte vergoeding te worden betaald voor zover niet anders is overeengekomen.

 

4.           Algemene (prestatie-)verplichtingen, medewerking van de klant

De klant verplicht zich aan de dienstverlener ongevraagd alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is voor een vakkundige beoordeling en uitvoering van de betreffende serviceaanvraag.

Verder is de klant verplicht de hem door de dienstverlener ter beschikking gestelde updates te installeren en uitsluitend de nieuwste software of de laatste versie voorafgaand aan de nieuwste versie te gebruiken. Dit geldt niet als dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht, bijvoorbeeld omdat de betreffende nieuwste of laatste voorgaande softwareversie foutief is en het bedrijfsproces van de klant daardoor niet goed functioneeert.

 

5.           Serviceomvang, servicetijden

De service door de dienstverlener vindt plaats per e-mail of telefonisch in het Duits of Engels.

Serviceperiode:

Er gelden de actuele servicetijden die op de landspecifieke homepage van de dienstverlener te vinden zijn, bijv. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt voor Duitsland.

De dienstverlener verplicht zich binnen de hierna vastgelegde reactietijd te reageren op een serviceaanvraag. Met reactietijd wordt bedoeld de tijd vanaf het moment dat een serviceticket door de dienstverlener is gemaakt voor een concrete en reproduceerbare storing (“ticketaanmaak”) tot aan de reactie. De meting van de reactietijden vindt plaats tijdens de betreffende serviceperiode.

Er gelden de volgende reactietijden, waarbij de prioriteit van de storing wordt bepaald door de klant:

Prioriteit Definitie Reactie-tijd
hoog De storing heeft aanzienlijke gevolgen voor de transacties of bedrijfsactiviteiten resp. transacties kunnen niet worden uitgevoerd. Bij de storing zijn directe maatregelen vereist, omdat de storing tot aanzienlijke verliezen kan leiden of de gehele bedrijfsvoering kan storen. 4h
gemiddeld Als gevolg van de storing functioneert een transactie niet zoals beoogd. De storing heeft geringe effecten op de bedrijfsvoering. 8h
gering De storing heeft geringe of geen effecten op de bedrijfsvoering. 24h

Storing: er is sprake van een storing zoals bedoeld in deze voorwaarden als de software bij contractueel gebruik volgens de overeengekomen dienstomvang en volgens de door de aanbieder bepaalde systeemvereisten niet de in de product-/dienstbeschrijving vastgelegde functionaliteiten tijdens de looptijd van deze overeenkomst levert.

De manier waarop de service wordt geleverd, wordt in alle redelijkheid bepaald door de dienstverlener. De service kan zo nodig ook worden verleend in de vorm van handelingsinstructies aan de klant. De klant moet dergelijke handelingsinstructies opvolgen.

 

6.           Nieuwe programmaonderdelen

De dienstverlener werkt continu aan de verdere ontwikkeling van de aan de klant ter beschikking gestelde software en zal verdere ontwikkelingen meenemen in updates of upgrades.

De dienstverlener kan de aan de klant ter beschikking gestelde software te allen tijde naar redelijk inzicht vervangen door updates en upgrades.

De dienstverlener verleent aan de klant gebruiksrechten voor dergelijke updates en upgrades met inachtneming van de onderliggende hoofdovereenkomst.

 

7.           Aansprakelijkheid

De dienstverlener is aansprakelijk voor schade van de klant die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, die het gevolg is van het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, die berust op een verwijtbare niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, die het gevolg is van een verwijtbare aantasting van de gezondheid, het lichaam of het leven, of waarvoor een aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet is voorgeschreven, volgens de wettelijke bepalingen.

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de inachtneming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen en waarvan de niet-nakoming aan de andere kant het gevaar met zich meebrengt dat het doel van de overeenkomst niet wordt bereikt.

Bij niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot schade met het ontstaan waarvan gewoonlijk rekening moet worden gehouden bij het gebruik van de in de overeenkomst bedoelde software.

Als schade van de klant voortvloeit uit het verlies van gegevens, is de dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk.

Voor het overige is de aansprakelijkheid – op welke rechtsgrond ook – uitgesloten.

 

8.           Looptijd en opzegging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gekoppeld aan de looptijd van de hoofdovereenkomst en eindigt automatisch met het aflopen of andere beëindiging van de hoofdovereenkomst. Als de hoofdovereenkomst wordt verlengd, wordt ook deze overeenkomst automatisch verlengd.

              Voor ifm moneo softwareproducten geldt het volgende:

Met de aanschaf van de software verkrijgt de klant een recht op (gratis) service voor de periode tot het einde van het kalenderjaar waarin hij de desbetreffende moneo modules heeft aangeschaft en het daaropvolgende jaar. Aan het einde van dit volgende jaar vervalt het recht op service. De klant heeft dan de mogelijkheid een nieuwe serviceovereenkomst af te sluiten of indien nodig per geval tegen betaling services overeen te komen. Hierbij is naleving van de in punt 4 beschreven prestatie- of medewerkingsverplichtingen van de klant vereist.

 

9.           Slotbepalingen

Voor zover afzonderlijke clausules van deze overeenkomst – geheel of ten dele – rechtsongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.

Het recht van het land waar ifm is gevestigd, is op deze overeenkomst van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11-04-1980 (VN-Verkoopverdrag) is uitgesloten.

De enige bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is de rechtbank van de plaats van vestiging van ifm.

Stand: Dec. 2020