You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Uitgegeven door Vereniging FME, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 13 mei 2022 onder nummer 13/2022.

© Vereniging FME/FME Advocaten 2022 (www.fme.nl)

1 Algemeen

 1. Als deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door een leverancier voor een afnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen deze partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • product: de prestatie(s) die de leverancier voor de afnemer verricht, zoals levering van zaken, montage van al dan niet door de leverancier geleverde zaken, aanneming van werk, onderhoud, reparatie en diensten, zoals advies en inspectie;
 • zaak: een stoffelijk object, inclusief eventuele daarin opgenomen software;
 • software: uitsluitend in de geleverde zaak opgenomen software;
 • schriftelijk: door een brief, e-mailbericht en op elke andere door de partijen overeengekomen wijze, anders dan mondeling;
 • meerwerk: elke prestatie die in overleg met de afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, door de leverancier in aanvulling op de overeenkomst wordt verricht;
 • prijs: de volgens art. 4 geldende prijs voor het product.

Art. 2 Aanbieding

 1. Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en kan tot uiterlijk 3 werkdagen na aanvaarding worden herroepen.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de leverancier onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Art. 3 Overeenkomst

 1. Onverminderd art. 2 lid 1 komt de overeenkomst tot stand als de aanvaarding in overeenstemming is met de aanbieding. Als de aanvaarding afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van deze afwijkingen door de leverancier.
 2. In productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, maat- en ge-wichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een aanbieding of opdrachtbevestiging van de leverancier of in een door partijen ondertekend contract.
 3. Mondelinge toezeggingen/afspraken binden de leverancier slechts voor zover zij door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van de leverancier zijn gedaan/gemaakt of schriftelijk door een zodanige medewerker zijn bevestigd.

Art. 4 Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en gebaseerd op levering Af Fabriek volgens de Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van de leverancier, zoals door hem aangeduid.
 2. Als na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al ge-schiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is de leverancier gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. De leverancier kan meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
 4. Kosten van laden, lossen en vervoer van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen.
 5. Als is overeengekomen dat montage van het product door de leverancier plaatsvindt, is de prijs berekend inclusief montage, uitgezonderd de in art. 7 lid 3 en lid 5 vermelde kosten.

Art. 5 Intellectuele eigendom/geheimhouding

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product, het ontwerp daarvan en de voor ontwerp, productie en gebruik van het product gemaakte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, technische documenten, modellen, gereedschappen e.d. berusten bij de leverancier of, in voorkomend geval, bij een derde partij die aan de leverancier een licentie voor het gebruik van deze rechten heeft verstrekt. Dit geldt ook als een en ander specifiek voor de afnemer is ontwikkeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer verkrijgt een niet-exclusief, in tijd onbeperkt, overdraagbaar recht om deze intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, maar alleen voor het geleverde product en met inachtneming van eventuele beperkingen in onderliggende, door derden verstrekte licenties. De leverancier is niet verplicht om de afnemer de broncode of updates te verstrekken voor software.
 2. Technische, commerciële en financiële informatie en informatie die als vertrouwelijk is gemarkeerd of die door haar aard als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, door de ene partij schriftelijk of mondeling bekend gemaakt aan de andere partij, wordt door de andere partij vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt daarom niet zonder schriftelijke toestemming van de ene partij door de andere partij gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. De informatie mag niet worden gereproduceerd of overgedragen, medegedeeld of bekend gemaakt aan een derde partij.

Art. 6 Levertijd

 1. Als partijen een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen gaat deze termijn in zodra de overeenkomst is aangegaan en tevens door de afnemer is voldaan aan alle voorwaarden die vóór de aanvang van de uitvoering door de leverancier van zijn verplichtingen door de afnemer moeten worden vervuld, zoals verstrekking aan de leverancier van noodzakelijke documenten en gegevens, verkrijging van vergunningen, uitvoering van noodzakelijke formaliteiten en betaling van een bedrag dat bij vooruitbetaling verschuldigd is. Als in plaats van een termijn een specifieke leverdatum, -week of -maand is overeengekomen, wordt deze naar redelijkheid in tijd verschoven.
 2. Het product geldt voor de levertijd als geleverd wanneer het, als acceptatietests in het bedrijf van de leverancier zijn overeengekomen, voor deze tests gereed is en in de overige gevallen wanneer de zaak voor verzending gereed is en de afnemer daar schriftelijk van in kennis is gesteld en, bij andere prestaties dan levering van een zaak, als de prestatie is geleverd.
 3. De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de leverancier bestelde zaken en/of diensten. Als buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde zaken en/of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 4. Als bij uitvoering van de overeenkomst vertraging optreedt door een handelen of nalaten van de afnemer of door aan de afnemer toerekenbare omstandigheden, mag de leverancier de levertijd verlengen met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, noodzakelijk is. Dit geldt ook als de oorzaak van de vertraging pas optreedt na de overeengekomen levertijd.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Als deze overschrijding echter meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de leverancier meer dan 16 weken zal bedragen, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de leverancier ontbinden. De afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, tot een maximum van 15 procent van de prijs. Als al gedeeltelijk is geleverd, kan de overeenkomst na 16 weken slechts gedeeltelijk worden ontbonden, namelijk voor het nog niet geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte voor de afnemer niet zelfstandig bruikbaar is. Bij gedeeltelijke ontbinding heeft de afnemer, voor zover van toepassing, recht op terugbetaling van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte en op schadevergoeding. Voor deze schadevergoeding wordt het genoemde maximum van 15% in dat geval berekend over het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte. Als overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht geldt art. 13.
 6. Als de afnemer na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product is de leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan de afnemer in rekening te brengen, onverminderd de rechten van de leverancier volgens art. 14. De afnemer is dan voorts verplicht tot betaling van de prijs alsof levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.

Art. 7 Montage

 1. Als is overeengekomen dat de leverancier de montage van een zaak verzorgt, is de afnemer verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en tijdige beschikbaarheid van alle inrichtingen, voorzieningen en condities, die noodzakelijk zijn voor de montage van de zaak en het goede functioneren van de zaak in gemonteerde staat.
 2. De afnemer zorgt er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  1. het personeel van de leverancier de werkzaamheden kan beginnen volgens het overeengekomen tijdschema en kan werken tijdens normale werktijden. Voor zover de leverancier dit noodzakelijk acht, kunnen ook buiten de normale werktijden werkzaamheden worden uitgevoerd, mits dit binnen redelijke termijn schriftelijk aan de afnemer is gemeld;
  2. hij de leverancier schriftelijk en tijdig vóór aanvang van de montage over alle op de plaats van montage geldende veiligheidsvoorschriften informeert;
  3. montage in een gezonde en veilige omgeving kan worden uitgevoerd;
  4. vóór aanvang van de montage alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen en tijdens de montage worden gehandhaafd;
  5. het personeel van de leverancier gebruik kan maken van goede sanitaire voorzieningen;
  6. op de plaats van montage tijdig alle nodige hulppersonen, kranen, hef- en hijswerktuigen, transport- en hulpmiddelen, machines, bedrijfsmaterialen (zoals brandstoffen, oliën, vetten, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming en verlichting) en de voor het bedrijf van de afnemer normale meeten testapparatuur beschikbaar zijn;
  7. voldoende kantoorruimte op de plaats van montage voor de leverancier beschikbaar is;
  8. deugdelijke en adequaat beveiligde digitale infrastructuur en internetfaciliteiten, voor zover nodig, beschikbaar zijn;
  9. voldoende opslagruimte beschikbaar is ter bescherming tegen diefstal, verlies en beschadiging van de voor montage bestemde gereedschappen en uitrusting en van de persoonlijke eigendommen van het personeel van de leverancier;
  10. de toegangswegen naar de plaats van montage geschikt zijn voor het noodzakelijke transport van de te monteren zaak en de bedrijfsmiddelen van de leverancier.
 3. Schade en kosten, die voor de leverancier en/of de afnemer ontstaan doordat niet of niet tijdig aan één van de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Als de leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.
 5. Door de leverancier gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zijn voor rekening van de afnemer.

Art. 8 Inspectie en acceptatietests

 1. De afnemer inspecteert het product uiterlijk 7 dagen na de levering als bedoeld in art. 6 lid 2. Als montage is overeengekomen inspecteert de afnemer uiterlijk 5 dagen na de montage de goede uitvoering daarvan. Als de toepasselijke termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Als acceptatietests zijn overeengekomen stelt de afnemer na de levering als bedoeld in art. 6 lid 2 de leverancier in de gelegenheid de nodige voorbereidingen te treffen en de wijzigingen aan te brengen die de leverancier nodig acht. De acceptatietests worden onverwijld na het verzoek van de leverancier daartoe in aanwezigheid van de afnemer gehouden. De kosten van acceptatietests zijn voor rekening van de afnemer. De leverancier draagt echter de kosten van eigen personeel en van zijn andere vertegenwoordigers. Als de acceptatietests zonder gegronde klacht zijn uitgevoerd of als de afnemer niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De afnemer stelt voor de acceptatietests en de in lid 2 bedoelde voorbereidingen en wijzigingen de benodigde faciliteiten, ondersteuning en materialen, waaronder die als bedoeld in art. 7 lid 2 sub f), en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de door de leverancier genoemde plaats ter beschikking van de leverancier. Als de afnemer hieraan niet voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 4. De leverancier maakt een verslag van de acceptatietests dat aan de afnemer wordt toegezonden. Als de afnemer, na daartoe tijdig en schriftelijk door de leverancier te zijn uitgenodigd, niet bij de tests was vertegenwoordigd, wordt het testverslag door hem als correcte weergave beschouwd.
 5. Als uit de acceptatietests blijkt dat het product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, neemt de leverancier de tekortkomingen zo spoedig mogelijk weg. Als de afnemer dit schriftelijk verzoekt, worden aansluitend nieuwe acceptatietests uitgevoerd met inachtneming van leden 2-4.
 6. In geval van geringe tekortkomingen die het goede functioneren van het product niet beïnvloeden, wordt het product ongeacht deze tekortkomingen geacht te zijn geaccepteerd. De leverancier zal deze tekortkomingen zo spoedig mogelijk wegnemen.
 7. De afnemer is niet bevoegd het product of een onderdeel daarvan vóór acceptatie te gebruiken. Als de afnemer dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 8. Onverminderd art. 11 sluit de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de afnemer op grond van een tekortkoming in de leveringsverplichting van de leverancier uit.

Art. 9 Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Zodra het product als geleverd geldt in de zin van art. 6 lid 2 draagt de afnemer het risico voor alle schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier is te wijten.
 2. De eigendom van de geleverde zaak gaat op de afnemer over zodra al het door de afnemer aan de leverancier voor leveringen en bijbehorende werkzaamheden verschuldigde, inclusief rente en kosten, volledig aan de leverancier is voldaan. Bij niet-tijdige betaling kan de leverancier de geleverde zaak terugnemen.
 3. De leverancier heeft bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud volgens lid 2 ongehinderde toegang tot de geleverde zaak. De afnemer verleent dan aan de leverancier alle medewerking om de zaak terug te nemen, inclusief demontage.

Art. 10 Betaling

 1. Als niet anders schriftelijk is overeengekomen, vindt betaling van de prijs plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering vindt in de volgende 2 termijnen plaats:
  • 1/3 van de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst;
  • 2/3 van de prijs na levering volgens art. 6 lid 2.
 2. Betaling van meerwerk vindt plaats uiterlijk 7 dagen nadat dit aan de afnemer is gefactureerd.
 3. Alle betalingen vinden zonder aftrek, opschorting of verrekening plaats op de door de leverancier te bepalen wijze.
 4. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de leverancier zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. 11 Gebreken in het product

 1. Het product moet voldoen aan de overeenkomst. De leverancier is verplicht tot het wegnemen van elke afwijking daarvan (hierna genoemd “gebrek(en)”) voortvloeiend uit verkeerd of ondeugdelijk ontwerp of materiaal of slecht vakmanschap, in overeenstemming met dit art. 11. Tenzij anders overeengekomen, wordt een inbreuk op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van een derde partij ook als gebrek beschouwd. De verplichting tot het wegnemen van het gebrek geldt uitsluitend voor bij inspectie en (indien overeengekomen) acceptatietests niet-waarneembare gebreken in het product, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens art. 6 lid 2 zijn opgetreden.
 2. In geval van montage van een door de leverancier geleverde zaak gaat de in lid 1 genoemde termijn van 6 maanden voor zowel de geleverde zaak als voor de montage daarvan in op de dag dat de montage door de leverancier is voltooid. Deze termijn eindigt in ieder geval 12 maanden na levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
 3. Gebreken in een geleverde zaak worden door de leverancier weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de leverancier, of door toezending van een gerepareerd onderdeel of een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de leverancier. Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende 6 maanden op gelijke wijze verplicht tot het wegnemen van gebreken in het gerepareerde of vervangende onderdeel. Elke aansprakelijkheid voor gebreken in de geleverde zaak vervalt in ieder geval 12 maanden na de levering daarvan volgens art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 2, 18 maanden na die levering.
 4. Gebreken in de montage van een door de leverancier geleverde zaak worden door de leverancier weggenomen door uitvoering van herstelwerkzaamheden. Na het wegnemen van het gebrek is de leverancier gedurende 6 maanden op gelijke wijze aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor gebreken daarin vervalt in ieder geval 18 maanden na de levering van de zaak volgens art. 6 lid 2.
 5. Gebreken in onderhoud, reparatie (indien niet uitgevoerd op grond van lid 3 of lid 4), montage van een door een derde aan de afnemer geleverde zaak, revisie, aanneming van werk en soortgelijke werkzaamheden, worden door de leverancier weggenomen door de werkzaamheden, voor zover gebrekkig, opnieuw te verrichten. Na het opnieuw verrichten van de werkzaamheden is de leverancier gedurende 6 maanden aansprakelijk voor gebreken in de herstelwerkzaamheden. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval 12 maanden na de levering volgens art. 6 lid 2.
 6. Gebreken door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden, naar keuze van de leverancier, door de leverancier weggenomen door:
  • verwerving van het gebruiksrecht voor de afnemer;
  • zodanige aanpassing van de zaak dat geen sprake meer is van inbreuk, of
  • vervanging van de zaak door een andere zaak die geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.

   De leverancier is gedurende 6 maanden na de bedoelde aanpassing of vervanging volgens de in dit artikel genoemde voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gebreken daarin. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor gebreken daarin vervalt in ieder geval 12 maanden na de levering van de zaak volgens art. 6 lid 2 of, bij toepasselijkheid van lid 2, 18 maanden na die levering.
 7. Transportkosten en bijkomende kosten van demontage en hermontage, die door de leverancier worden gemaakt bij het wegnemen van gebreken, zijn voor rekening van de afnemer.
 8. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in inspecties, advisering en soortgelijke diensten.
 9. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, die optreden in of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds-voorschriften of ander dan het voorziene normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. (de)montage, reparatie of wijzigingen door de afnemer of door derden;
  4. de toepassing van een overheidsvoorschrift;
  5. in overleg met de afnemer toegepaste, al gebruikte materialen en zaken;
  6. materialen en zaken die, al dan niet ter bewerking, door of namens de afnemer zijn verstrekt;
  7. op uitdrukkelijke instructie van de afnemer toegepaste materialen, zaken, ontwerp, constructie of werkwijze;
  8. door de leverancier van derden betrokken onderdelen (met inbegrip van software), voor zover de derde daarvoor niet aansprakelijk is tegenover de leverancier.
   De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die het gevolg is van de omstandigheid dat:
  9. het product buiten Nederland wordt gebruikt;
  10. het product op een andere manier wordt gebruikt dan overeengekomen;
  11. het product wordt gebruikt in combinatie met apparatuur of software die niet door de leverancier is geleverd.
 10. Als de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is de leverancier niet verplicht tot het wegnemen van gebreken. Als de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke verplichting van de leverancier tot het wegnemen van gebreken.
 11. Gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de toepasselijke aansprakelijkheidsperiode schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak voor die gebreken. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na genoemde melding op straffe van verval van alle rechten aanhangig te worden gemaakt.
 12. Als de afnemer genoemde melding heeft gedaan en er geen gebrek wordt gevonden waarvoor de leverancier aansprakelijk is, heeft de leverancier recht op vergoeding van de kosten die hij als gevolg van de melding heeft gemaakt.
 13. Als de leverancier bij het wegnemen van gebreken onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van de leverancier.
 14. Als de afnemer stelt dat de leverancier niet aan een in dit artikel genoemde verplichting voldoet blijft de afnemer verplicht de voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.
 15. Als de leverancier het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft weggenomen, kan de afnemer door een schriftelijke mededeling een laatste, redelijke termijn daarvoor stellen. Als de leverancier niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de afnemer, voor rekening van de leverancier, het gebrek zelf of door een derde laten wegnemen, mits de afnemer of de derde over de daartoe benodigde expertise beschikt. Als het gebrek aldus met succes is weggenomen, is de leverancier door vergoeding van de door de afnemer gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het gebrek. Deze kosten bedragen ten hoogste 15 procent van de prijs van het product.
 16. Als het gebrek niet volgens lid 15 wordt weggenomen,
  1. heeft de afnemer recht op een korting op de prijs, in evenredigheid met de waardevermindering van het product. Deze korting bedraagt ten hoogste 15 procent van de prijs, of
  2. heeft de afnemer, als het gebrek zo ernstig is dat het hem in belangrijke mate het belang bij de overeenkomst voor het product respectievelijk een wezenlijk gedeelte van het product ontneemt, het recht door een schriftelijke mededeling aan de leverancier de overeenkomst te ontbinden voor het product respectievelijk het wezenlijke gedeelte van het product. De afnemer heeft dan recht op terugbetaling van de betaalde prijs voor het gedeelte waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden. De afnemer heeft daarnaast recht op schadevergoeding tot ten hoogste 15% van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product waarvoor de overeenkomst wordt ontbonden.

Art. 12 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de leverancier en behoudens toepasselijkheid van art. 6 lid 5 en art. 11 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, ongeacht de rechtsgrond, uitgesloten. De leverancier is daarom onder meer niet aansprakelijk voor schade door:
  • niet-levering;
  • aansprakelijkheid jegens derden;
  • enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers en hulppersonen van) de leverancier;
  • inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, licenties en andere rechten van derden;
  • beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken;
  • verlies of verminking van data;
  • productieverlies en vermindering van gebruiksmogelijkheden;
  • verlies van contracten en klanten.

   De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor gederfde winst en welke gevolgschade en indirecte schade dan ook.
 2. De afnemer is verplicht de leverancier te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze bij het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar -, die nakoming van de overeenkomst door de leverancier blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk bezwarend maakt, en, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitslui-ting, transportmoeilijkheden, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme, epidemieën en pandemieën, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, beperkte beschikbaarheid van energie, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten, cybercrime en gebreken en vertraging in de levering door toeleveranciers als gevolg van in dit lid genoemde omstandigheden.
 2. Als de leverancier de overeenkomst door overmacht tijdelijk niet of slechts op voor hem onredelijk bezwarende wijze kan nakomen, heeft hij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Na 6 maanden is elke partij, als de overmachtssituatie nog steeds voortduurt, bevoegd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Elke partij is voorts bevoegd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst als na het intreden van de overmachtssituatie duidelijk is of wordt dat nakoming van de overeenkomst door de leverancier langer dan 6 maanden onmogelijk of onredelijk bezwarend zal zijn.
 3. Bij opschorting en ontbinding op grond van lid 2 is de leverancier niet tot schadevergoeding verplicht. De leverancier heeft dan het recht betaling te verlangen van de kosten die hij heeft gemaakt voor de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken. In geval van ontbinding op grond van lid 2 is de afnemer verplicht om na betaling van de genoemde kosten de bedoelde zaken af te nemen. Als de afnemer daarmee in gebreke blijft, is de leverancier bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

Art. 14 Opschorting en ontbinding

 1. Als goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen en in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, heeft de leverancier het recht passende zekerheid voor alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de afnemer te verlangen en in afwachting daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van deze zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de leverancier gestelde termijn heeft de leverancier het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leverancier heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
 2. Als de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een verplichting uit een overeenkomst met de leverancier, is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 heeft de leverancier het recht om de voor de uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan. De leverancier kan ook kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de afnemer. Bij opschorting en ontbinding volgens lid 1 en lid 2 heeft de leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot schadevergoeding verplicht.
 4. Als de afnemer de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier beëindigt is hij zonder ingebrekestelling tot betaling van de volledige prijs verplicht, met aftrek van de door de leverancier bespaarde kosten.

Art. 15 Geschillen

Alle geschillen op basis van de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement van de leverancier, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.

Art. 16 Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het in Nederland geldende recht, met uitsluiting van verwijzings- en conflictregels van internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Algemene voorwaarden voor de permanente overdracht van standaardsoftware van ifm

Preambule

U koopt van ifm standaardsoftware om deze te gebruiken voor uw applicaties of die van uw klanten.

Artikel 1 Doel van de overeenkomst

 1. Doel van deze overeenkomst is de permanente overdracht, tegen betaling of gratis, van het computerprogramma dat in de betreffende productbeschrijving staat genoemd, inclusief de bijbehorende gebruikersdocumentatie ("Contractsoftware") en het verlenen van de in artikel 2 beschreven gebruiksrechten. De hardware- en softwareomgeving, waarbinnen de contractsoftware moet worden gebruikt, wordt eveneens in de productbeschrijving beschreven.
 2. De contractsoftware en de gebruikersdocumentatie zijn voor u beschikbaar op de homepagina. Voor het geval de software met behulp van een licentiesleutel beveiligd is, ontvangt u de licentiesleutel uitsluitend voor het gebruik van de software, zoals nader bepaald in deze voorwaarden, de productbeschrijving en de gebruikersdocumentatie.
 3. De aard en de werking van de contractsoftware is uiteindelijk vastgelegd in de productbeschrijving. De daarin genoemde gegevens moeten worden gezien als prestatiebeschrijvingen en niet als garanties. Een garantie wordt alleen geboden wanneer die uitdrukkelijk als zodanig staat beschreven. Installatie- en configuratieprestaties vallen niet onder deze voorwaarden.

Artikel 2 Verlening van rechten

 1. Voor zover niet anders bepaald (bijvoorbeeld bij demoversies), ontvangt u een niet-exclusief, onbeperkt recht op het gebruik van de contractsoftware voor zover dit in deze voorwaarden en de productbeschrijving is toegestaan. De contractsoftware mag per gekochte licentie slechts op één apparaat of een virtuele machine worden gebruikt. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de contractsoftware, het laden ervan in het werkgeheugen en het beoogde gebruik. In geen geval heeft u het recht om de aangeschafte contractsoftware te verhuren of anderszins in sublicentie te geven, om deze openbaar af te spelen of beschikbaar te stellen aan het publiek via kabel- of draadloze verbinding of om deze beschikbaar te stellen aan derden, hetzij tegen betaling, hetzij gratis, bijvoorbeeld door middel van Application Service Providing of als "Software as a Service". Art. 4 blijft onaangetast.
 2. U heeft het recht om een reservekopie te maken als dit nodig is om toekomstig gebruik veilig te stellen. U dient zichtbaar de vermelding "Back-upkopie" en een copyrightmelding van ifm op de gemaakte back-upkopie aan te brengen.
 3. U hebt het recht om de contractsoftware te decompileren en te dupliceren binnen het wettelijk voorgeschreven kader.
 4. U hebt het recht om de aangeschafte kopie van de contractsoftware permanent over te dragen aan een derde partij door de overhandiging van het licentiecertificaat en de documentatie. In dit geval geeft u het gebruik van het programma volledig op, verwijdert u alle geïnstalleerde kopieën van het programma van uw computers en verwijdert u alle kopieën op andere gegevensdragers of overhandigt u ze aan ons, tenzij u wettelijk verplicht bent ze voor een langere periode te bewaren. Op ons verzoek zult u ons schriftelijk bevestigen dat de genoemde maatregelen volledig zijn uitgevoerd of, indien nodig, de redenen voor een langere opslag toelichten. Bovendien gaat u met de derde partij uitdrukkelijk akkoord om de omvang van de toekenning van rechten conform dit artikel 2 in acht te nemen.
 5. Als u de contractsoftware gebruikt in een mate die kwalitatief (met betrekking tot het soort gebruik dat is toegestaan) of kwantitatief (met betrekking tot het aantal aangeschafte licenties) de verworven gebruiksrechten overschrijdt, zult u onmiddellijk de gebruiksrechten verwerven die nodig zijn voor het toegestane gebruik. Indien u dit niet doet, behouden wij ons het recht voor om onze rechten te doen gelden.
 6. Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken ten behoeve van de programma-identificatie mogen niet uit de contractsoftware worden verwijderd of gewijzigd.

Artikel 3 Garantie

 1. In het geval dat de contractsoftware tegen betaling wordt geleverd, garanderen wij de overeengekomen kwaliteit en dat u de contractsoftware kunt gebruiken zonder inbreuk te maken op de rechten van derden in overeenstemming met de volgende bepalingen.
  De garantie geldt niet voor defecten die het gevolg zijn van het gebruik van de contractsoftware in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de eisen die in deze voorwaarden en de productbeschrijving worden gesteld, of voor wijzigingen en aanpassingen die u in de software hebt aangebracht zonder dat u daartoe wettelijk gerechtigd bent conform deze voorwaarden of onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 1. U moet de contractsoftware onmiddellijk na ontvangst controleren op duidelijke gebreken en ons onmiddellijk op de hoogte brengen als dergelijke gebreken aanwezig zijn, anders is elke garantie voor dergelijke gebreken uitgesloten. Hetzelfde geldt als een dergelijk gebrek zich op een later tijdstip manifesteert.
 2. In geval van een materiaalfout hebben wij eerst recht op nakoming achteraf, d.w.z. naar eigen goeddunken het gebrek verhelpen ("rectificatie van gebreken") of een vervangend product leveren. In het kader van de vervangende levering zult u, indien nodig, een nieuwe versie van de software overnemen, tenzij dit leidt tot onredelijke beperkingen. In geval van ontbrekende eigendomsrechten zullen wij u, naar eigen goeddunken, een wettelijk onberispelijke gebruiksmogelijkheid voor de contractsoftware bieden,  ofwel deze zodanig wijzigen dat de rechten van derden niet langer worden geschonden.
 3. Wij hebben het recht om de garantie in uw vestiging uit te voeren. Wij voldoen ook aan onze verplichting om defecten te verhelpen door updates met een automatische installatieroutine voor download beschikbaar te stellen op onze homepagina en u telefonische ondersteuning te bieden om eventuele installatieproblemen op te lossen.
 4. Uw recht om naar uw keuze de koopprijs te verlagen of de overeenkomst op te zeggen in het geval dat de reparatie of vervangende levering twee keer mislukt, blijft daarvan onverlet. Een herroepingsrecht bestaat niet in geval van geringe gebreken. Indien u schadevergoeding of compensatie voor nutteloze uitgaven eist, zijn wij overeenkomstig artikel 4 aansprakelijk.
 5. Met uitzondering van schadeclaims verjaren garantieclaims op basis van materiaalfouten na twee jaar. In het geval van verkoop op een gegevensdrager begint de verjaringstermijn met de levering van de contractsoftware, in het geval van verkoop via download vanaf het internet na aanmelding en activering van de toegangsgegevens voor de downloadzone. Voor schadevergoedingen en verzoeken tot vergoeding van nutteloze uitgaven is artikel 4 van toepassing.
 6. Als er een ondersteuningscontract tussen partijen bestaat, is de termijn voor het verhelpen van gebreken gebaseerd op de tijden die in dit ondersteuningscontract zijn vastgelegd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4.

Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4 zijn wij onbeperkt

 • aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • voor schade aan lijf, leden en gezondheid,
 • volgens de voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid en
 • tot de omvang van een aanvaarde garantie.
 1. In het geval van een lichte nalatigheid van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar en typisch is voor het betreffende type transactie.
 2. Een verdere aansprakelijkheid bestaat er niet.
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en organen.

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen, auditrecht

 1. U dient passende maatregelen te nemen om de contractsoftware en, indien van toepassing, de toegangsgegevens voor online toegang te beschermen tegen toegang door onbevoegden. In het bijzonder moeten alle kopieën van de contractsoftware en de toegangsgegevens op een beveiligde locatie worden bewaard.
 2. Op ons verzoek stelt u ons in staat om het juiste gebruik van de contractsoftware te controleren, met name of u het programma kwalitatief en kwantitatief gebruikt binnen het kader van de door u aangeschafte licenties. Voor dit doel zult u ons voorzien van informatie, ons toestaan relevante documenten en dossiers in te zien en ons of een door ons gemachtigd en voor u acceptabel auditbedrijf in staat stellen de gebruikte hardware- en softwareomgeving te controleren. Wij mogen de inspectie in uw vestiging uitvoeren tijdens uw normale kantooruren of laten uitvoeren door derden die tot geheimhouding zijn verplicht. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering door dergelijke activiteiten op locatie zo min mogelijk wordt verstoord. Als uit het onderzoek blijkt dat het aantal aangeschafte licenties met meer dan 5% (vijf procent) is overschreden of dat de licentie op een andere manier is gebruikt die niet in overeenstemming is met het contract, dan draagt u de kosten van het  onderzoek, anders dragen wij de kosten.

Artikel 6 Overige

 1. U mag alleen met onze schriftelijke toestemming vorderingen op ons overdragen aan derden.Art. 2, par. 4 blijft onaangetast.
 2. Tegenstrijdige voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Partijen zijn zich ervan bewust dat de contractsoftware onderhevig kan zijn aan export- en importbeperkingen. Met name kunnen er licentievoorwaarden bestaan of kan het gebruik van de software of aanverwante technologieën in het buitenland aan beperkingen worden onderworpen. U dient zich te houden aan de geldende export- en importcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede aan alle andere relevante voorschriften. De uitvoering van de overeenkomst door ons is onderworpen aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoering als gevolg van nationale en internationale regelgeving op het gebied van export- en importwetgeving of andere wettelijke bepalingen.
 4. Het recht van het land waar ifm is gevestigd, is op deze overeenkomst van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.4.1980 (VN-Verkoopverdrag) is uitgesloten.
 5. De plaats van de bevoegde rechtbank is de plaats van de statutaire zetel van ifm.

Open source software licenties

De besteller wordt erop gewezen dat verschillende producten van de ifm-groep open source componenten bevatten. Voor deze open source componenten gelden afhankelijk van het product de General Public License versie 1, 2 of 3 (General Public License 3 in combinatie met de GNU Compiler collection Runtime Library Exception versie 3.1), de Lesser General Public License versie 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)”, de Academic Free License versie 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License en Artistic Li-cense 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License versie 1.0, 1.1 en 2.0, ISC License, libpng License en de zlib License of andere licenties die uit de informatie over het desbetreffende product blijken. Dit betekent dat de besteller deze componenten (en, indien van toepassing, daarvan afgeleide onderdelen) alleen mag verstrekken met inachtneming van bovengenoemde licenties, waarvan sommige de broncode aan derden bekend maken. De besteller verplicht zich de desbetreffende licentie bij het gebruik, de bewerking en de doorgifte van de open source componenten in acht te nemen. De relevante licentieteksten zijn weergegeven in de productgerelateerde begeleidende materialen (bijv. gebruikershandleiding, installatieinstructies, downloads of verdere informatiematerialen).

Algemene voorwaarden voor het softwareonderhoud (services)

De partijen hebben een overeenkomst gesloten over de terbeschikkingstelling van software. De onderstaande voorwaarden gelden voor de levering van softwareonderhoudsdiensten door ifm electronic gmbh (hierna “dienstverlener” genoemd) ten aanzien van de software die aan de klant ter beschikking is gesteld. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk niet erkend.

1.           Definities

Dienstverlener:

ifm electronic gmbh of een aan ifm electronic gmbh gelieerde onderneming.

Hoofdovereenkomst:

Afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener over de terbeschikkingstelling van de software.

Klant:

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die de dienstverlener de opdracht geeft de contractuele diensten te verrichten.

Software:

Het in de hoofdovereenkomst genoemde computerprogramma.

Update:

Nieuwe programmaversie van een software waarmee bestaande fouten van de huidige programmaversie worden verholpen.

Upgrade:

Nieuwe programmaversie van een software die nieuwe of verbeterde functionaliteiten van de software bevat.

2.           Onderwerp van de overeenkomst

De dienstverlener verricht softwareonderhoudsdiensten ten aanzien van de software die aan de klant ter beschikking is gesteld. De verrichting van de hier beschreven diensten is afhankelijk van de afsluiting van de hoofdovereenkomst.

 

3.           Vergoeding

Voor de diensten van de dienstverlener hoeft geen aparte vergoeding te worden betaald voor zover niet anders is overeengekomen.

 

4.           Algemene (prestatie-)verplichtingen, medewerking van de klant

De klant verplicht zich aan de dienstverlener ongevraagd alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is voor een vakkundige beoordeling en uitvoering van de betreffende serviceaanvraag.

Verder is de klant verplicht de hem door de dienstverlener ter beschikking gestelde updates te installeren en uitsluitend de nieuwste software of de laatste versie voorafgaand aan de nieuwste versie te gebruiken. Dit geldt niet als dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht, bijvoorbeeld omdat de betreffende nieuwste of laatste voorgaande softwareversie foutief is en het bedrijfsproces van de klant daardoor niet goed functioneeert.

 

5.           Serviceomvang, servicetijden

De service door de dienstverlener vindt plaats per e-mail of telefonisch in het Duits of Engels.

Serviceperiode:

Er gelden de actuele servicetijden die op de landspecifieke homepage van de dienstverlener te vinden zijn, bijv. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt voor Duitsland.

De dienstverlener verplicht zich binnen de hierna vastgelegde reactietijd te reageren op een serviceaanvraag. Met reactietijd wordt bedoeld de tijd vanaf het moment dat een serviceticket door de dienstverlener is gemaakt voor een concrete en reproduceerbare storing (“ticketaanmaak”) tot aan de reactie. De meting van de reactietijden vindt plaats tijdens de betreffende serviceperiode.

Er gelden de volgende reactietijden, waarbij de prioriteit van de storing wordt bepaald door de klant:

Prioriteit Definitie Reactie-tijd
hoog De storing heeft aanzienlijke gevolgen voor de transacties of bedrijfsactiviteiten resp. transacties kunnen niet worden uitgevoerd. Bij de storing zijn directe maatregelen vereist, omdat de storing tot aanzienlijke verliezen kan leiden of de gehele bedrijfsvoering kan storen. 4h
gemiddeld Als gevolg van de storing functioneert een transactie niet zoals beoogd. De storing heeft geringe effecten op de bedrijfsvoering. 8h
gering De storing heeft geringe of geen effecten op de bedrijfsvoering. 24h

Storing: er is sprake van een storing zoals bedoeld in deze voorwaarden als de software bij contractueel gebruik volgens de overeengekomen dienstomvang en volgens de door de aanbieder bepaalde systeemvereisten niet de in de product-/dienstbeschrijving vastgelegde functionaliteiten tijdens de looptijd van deze overeenkomst levert.

De manier waarop de service wordt geleverd, wordt in alle redelijkheid bepaald door de dienstverlener. De service kan zo nodig ook worden verleend in de vorm van handelingsinstructies aan de klant. De klant moet dergelijke handelingsinstructies opvolgen.

 

6.           Nieuwe programmaonderdelen

De dienstverlener werkt continu aan de verdere ontwikkeling van de aan de klant ter beschikking gestelde software en zal verdere ontwikkelingen meenemen in updates of upgrades.

De dienstverlener kan de aan de klant ter beschikking gestelde software te allen tijde naar redelijk inzicht vervangen door updates en upgrades.

De dienstverlener verleent aan de klant gebruiksrechten voor dergelijke updates en upgrades met inachtneming van de onderliggende hoofdovereenkomst.

 

7.           Aansprakelijkheid

De dienstverlener is aansprakelijk voor schade van de klant die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, die het gevolg is van het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, die berust op een verwijtbare niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, die het gevolg is van een verwijtbare aantasting van de gezondheid, het lichaam of het leven, of waarvoor een aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet is voorgeschreven, volgens de wettelijke bepalingen.

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de inachtneming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen en waarvan de niet-nakoming aan de andere kant het gevaar met zich meebrengt dat het doel van de overeenkomst niet wordt bereikt.

Bij niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot schade met het ontstaan waarvan gewoonlijk rekening moet worden gehouden bij het gebruik van de in de overeenkomst bedoelde software.

Als schade van de klant voortvloeit uit het verlies van gegevens, is de dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk.

Voor het overige is de aansprakelijkheid – op welke rechtsgrond ook – uitgesloten.

 

8.           Looptijd en opzegging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gekoppeld aan de looptijd van de hoofdovereenkomst en eindigt automatisch met het aflopen of andere beëindiging van de hoofdovereenkomst. Als de hoofdovereenkomst wordt verlengd, wordt ook deze overeenkomst automatisch verlengd.

              Voor ifm moneo softwareproducten geldt het volgende:

Met de aanschaf van de software verkrijgt de klant een recht op (gratis) service voor de periode tot het einde van het kalenderjaar waarin hij de desbetreffende moneo modules heeft aangeschaft en het daaropvolgende jaar. Aan het einde van dit volgende jaar vervalt het recht op service. De klant heeft dan de mogelijkheid een nieuwe serviceovereenkomst af te sluiten of indien nodig per geval tegen betaling services overeen te komen. Hierbij is naleving van de in punt 4 beschreven prestatie- of medewerkingsverplichtingen van de klant vereist.

 

9.           Slotbepalingen

Voor zover afzonderlijke clausules van deze overeenkomst – geheel of ten dele – rechtsongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.

Het recht van het land waar ifm is gevestigd, is op deze overeenkomst van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11-04-1980 (VN-Verkoopverdrag) is uitgesloten.

De enige bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is de rechtbank van de plaats van vestiging van ifm.

Stand: Dec. 2020