You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Flowsensorer
  2. Teknologi

Måleprincipper for ifm-flowsensorer og flowmetre

Magnetisk-induktiv

Flowmåleren af SM-typen fungerer efter Faradays induktionslov. Det ledende medie, der strømmer gennem et rør i et magnetfelt (M), genererer en spænding, som er proportional med strømningshastigheden (v) eller gennemstrømningsmængden. Denne spænding udnyttes via elektroder (E) og omdannes i evalueringsenheden. De resistente materialer betyder, at sensoren er egnet til flere forskellige medier. En høj beskyttelsesgrad og et robust og kompakt hus gør, at sensoren skiller sig ud på området.

Måleprincippet er egnet til væsker med en elektrisk ledeevne på min. 20µS/cm. Typiske værdier for elektrisk ledeevne er 0,5µS/cm for destilleret vand, 50µS/cm for drikkevand og 50.000µS/cm for saltvand.


ISO-kalibreringscertifikat for flowsensorer af SM-typen: ZC0052
ISO-kalibreringscertifikat til flowsensorer af SM ATM-typen: ZC0054

Vortex-måleprincippet

Bag et stumpt legeme, som er indbygget i målerøret, danner det strømmende medie (vand med og uden ledeevne) hvirvler afhængig af hastigheden. Hvirvlerne registreres af en piezokeramisk sensor. Hvis tværsnittet er kendt, kan strømningshastigheden fastsættes ud fra frekensen af forbipasserende hvirvler.
Dette princip for måling af strømningshastigheden, som kaldes vortex-princippet, er praktisk talt uafhængigt af tryk- og temperaturudsving i mediet.

Mekatronisk måleprincip

Flowsensoren fungerer efter fjederstempel-princippet: Stemplet, som sidder i husets ventilsæde, løftes af det strømmende medie mod fjederkraften.
Stemplets position overvåges via en sensor for magnetfelter og udlæses som et analogt signal. Fjederkraften tvinger stemplet til at vende tilbage til den oprindelige position med aftagende flow. Derved tilsikres en positionsuafhængig installation af flowsensoren, og tilbagestrømning forhindres.
Et andet robust mekanisk design (SBT) muliggør brug ved høje temperaturer op til 180 °C og i barske industrielle miljøer.

Ultrasonisk måleprincip

SU-seriens ultrasoniske flowmålere består af to transducere, der kan sende og modtage lydimpulser. For at beregne flowet sender transducer A en impuls i flowretningen, der reflekteres af den modsatte rørvæg og omdirigeres til transducer B. Impulsen sendes derefter til transducer B. Impulsens opholdstid i mediet detekteres. Derefter sendes en impuls ud fra transducer B i modsat retning, reflekteres via rørvæggen og sendes til transducer A. Impulsen sendes derefter til transducer A. Opholdstiden i mediet måles igen. Det aktuelle flow beregnes derefter ud fra den detekterede tidsforskel.

SU-seriens særlige egenskab: Transducerne er placeret i sensorens hus og dermed uden for målerøret. SU-seriens målerør af rustfrit stål har ingen måleelementer, hvilket forhindrer et trykfald forårsaget af komponenten og eliminerer behovet for materialeforenelighedstests.

Kalorimetrisk måleprincip

Typerne SA og SI har to måleelementer og en varmekilde.
Referenceelementet, som er fastgjort 10mm over jorden, måler middeltemperaturen og bruges til temperaturkompensering. Temperaturforskellen i elementet på jorden holdes konstant via den varmekilde, der er anbragt der. Den kraft, der skal bruges for at holde forskellen konstant, er proportional med strømningshastigheden. En tiltagende strømningshastighed genererer en højere varmeafledning.

Trykluftmåleren af SD-typen bruger det samme termiske princip. Ét af de keramiske måleelementer opvarmes (måleelement), det andet opvarmes ikke (referenceelement). Spændingsforskellen, som opstår, når varmen føres væk af det strømmende medie, er en angivelse af flowet.

Standardvolumen (i henhold til ISO 2533) registreres direkte.

Kalibreringscertifikat for flowsensorer af SD-typen: ZC0020
DAKKS-kalibreringscertifikat for flowsensorer af SD-typen: ZC0075

Ved brug af både gennemstrømnings- og trykmålinger måler SDP luftspaltesensoren afstanden i absolutte afstandsværdier [mm]:
Jo tættere et emne er på måledysen, desto mindre er den luftmængde, der strømmer gennem luftspalten mellem emnet og måledysen. Dette gør det muligt at sikre emnets position og tydeligt detektere en nulspalte eller en tilstoppet dyse.