• Produkter
 • Brancher
 • IIoT & løsninger
 • Serviceydelser
 • Virksomhed

Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

GYLDIGHED / GENERELT

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. 

PRISER

Prisangivelser i kataloger, prislister etc. er orienterende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
Prisangivelser i tilbud er kun forpligtende mod afgivelse af endelig og bindende ordre senest 3 måneder fra tilbudsafgivelse.
Prisangivelser i tilbud og ordreanerkendelser er baseret på den i tilbudet/ordreanerkendelsen anførte vekselkurs (basiskurs).
Enhver prisangivelse er endvidere baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsatser samt øvrige offentlige/lovbestemte afgifter og byrder, i tilfælde af ændring af disse vil leveringsprisen blive reguleret tilsvarende. Alle priser er eksklusive moms.
Hvis intet andet er anført gælder priserne ab sælgers lager eksklusive gebyr og fragt.

LEVERING

Leveringstider regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:
ifm electronic´s modtagelse af købers ordre, såfremt ordren indeholder betingelse, som er afvigende fra ifm electronic´s tilbud, gælder den dato på hvilken sådanne uoverensstemmelser er endeligt afklaret parterne imellem.
ifm electronic´s modtagelse fra køber af sådanne komplette tekniske specifikationer, som måtte være nødvendige for leverancens gennemførelse
ifm electronic´s modtagelse af forskudsbetaling eller deponering, som måtte være aftalt parterne imellem.
De af ifm electronic opgivne leveringstider er baseret på leveringsoplysninger indhentet fra pågældende leverandør. Ifm electronic påtager sig ikke erstatningsforpligtelser for eventuelle forsinkelser, som er mere vidtgående end den pågældende fabrikants stan-dardbetingelser.
Endvidere er enhver ordre modtaget under forbehold af force majeure, jf. nedenfor.
I tilfælde af forsinket levering, og hvor dette skyldes forhold, der kan henregnes til køber eller som beskrevet i de foran anførte bestemmelser samt force majeure, er ifm electronic på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab og/eller andet indirekte tab, herunder eventuelle følgeskader.
Levering sker i henhold til Incoterms 2000 EXW, med mindre andet skriftligt aftales.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal erlægges kontant senest 30 dage efter fakturadato, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.
Såfremt betaling ikke erlægges rettidigt, forbeholder ifm electronic sig ret til at beregne morarente af den til enhver tid gældende restgæld fra forfaldsdag samt rykkergebyr.
Det solgte forbliver ifm electronic´s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.

PRODUKTANSVAR

For skade på personer, der er en følge af fejl eller mangler ved leverede produkter, hæfter ifm electronic i henhold til gældende lov om produktansvar. Ifm electronic er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre med mindre det leverede produkt er til privat brug. Ifm electronic er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktansvar.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt senest 8 dage efter varemodtagelse.
ifm electronic´s ansvar for mangler omfatter ikke fejl, der skyldes en af køber foreskrevet konstruktion eller udførelse, ændringer foretaget af køber uden ifm electronic´s skriftlige afgivne indforståelse, fejlagtig reparation udført af køber eller på dennes foranledning, fejlagtig montering eller behandling, mangelfuld vedligeholdelse, eller andre forhold, der må tilregnes køber. Ej heller påtager ifm electronic sig forpligtelser for forringelser, der skyldes almindeligt slid eller ælde.
ifm electronic påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt for eventuel personskade, skade på andet materiel eller ejendom, driftstab eller anden afledt skade uanset årsag.
ifm electronic er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept af ifm electronic.

GARANTI

Varer, som inden for garantiperioden fra leveringsdatoen viser sig at være behæftet med fremstillings- eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved fragtfri indsendelse til ifm electronic. Ifm electronic vælger selv mellem reparation og ombytning.
Såfremt køber inden for garantiperioden ønsker varer repareret eller ombyttet på sin adresse, forbeholder ifm electronic sig ret til at debitere køber for rejseomkostninger.
Garanti ydes på de vilkår som fremgår af ifm electronic´s katalog gældende på tidspunktet for indgåelse af aftale om køb.

FORCE MAJEURE

Ifm Electronic er ikke ansvarlig for tab som måtte opstå på grund af myndighedsbestemmelser, krigshændelser, strejker, lock-out, blokade, uroligheder, brand, import- og eksport forbud, transportproblemer, almindelig vareknaphed, forsinkelser med eller mangler fra underleverandører på grund af nævnte omstændigheder eller lignende, ej heller fra andre forhold udenfor ifm electronic´s kontrol som forhindrer, forsinker eller gør det vanskeligt for ifm electronic at opfylde sine forpligtelser.
Tab som måtte opstå af andre grunde som for eksempel interne eller eksterne dataanlæg ikke fungerer, skal kun erstattes, dersom klienten beviser, at skaden skyldes grov uagtsomhed udvist af ifm electronic.

VOLDGIFT

Tvist mellem køber i ifm electronic i forbindelse med leverancer, der er omfattet af ovenstående, afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 medlemmer, hvoraf hver part vælger 1 medlem. Voldgiftsretten fastsætter selv procedurereglerne og vælger eventuelt en jurist som opmand, der har den endelige afgørelse, såfremt enighed ikke kan opnås. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter og endelig. Voldgiftsretten fastlægger også fordeling af omkostningerne ved voldgiften mellem sagens parter. Voldgiftsrettens sæde er i København.

Generelle licensvilkår for permanent levering af ifm standardsoftware

Præambel

Du køber standardsoftware fra ifm med henblik på at bruge den til dine anvendelser eller til dine kunders anvendelser.

Afsnit 1 - Genstanden for aftalen

 1. Genstanden for denne aftale er den permanente levering af det computerprogram, der refereres til i den gældende produktbeskrivelse inklusive den tilhørende brugerdokumentation ("kontraktsoftware"), mod betaling og gratis, samt tildelingen af brugsrettighederne til den software, der beskrives i afsnit 2. Det hardware- og softwaremiljø, der er nødvendigt til brugen af kontraktsoftwaren fremgår også af produktbeskrivelsen.
 2. Kontraktsoftwaren og brugerdokumentationen er tilgængelige på websitet. Hvis softwaren er beskyttet af en licensnøgle, får du udelukkende licensnøglen til brug af softwaren, som det fremgår af disse vilkår, produktbeskrivelsen og brugerdokumentationen.
 3. Kontraktsoftwarens funktionalitet fremgår tydeligt af produktbeskrivelsen. Specifikationerne heri skal forstås som en servicebeskrivelse og skal ikke opfattes som værende en garanti. Der ydes kun en garanti, hvis den er blevet direkte beskrevet som en sådan. Installations- og konfigurationsservices er ikke en del af disse vilkår.

Afsnit 2 - Tildeling af rettigheder

 1. Medmindre andet er angivet (f.eks. i tilfælde af demoversioner), har du fået tildelt en ikke-eksklusiv rettighed til at anvende kontraktsoftwaren, i ubegrænset tid, i det omfang, der er tildelt i disse vilkår og i produktbeskrivelsen. Kontraktsoftwaren må kun anvendes på én enhed eller én virtuel maskine pr. købt licens. Den tilladte brug inkluderer installationen af den kontraktlige software, indlæsning i hukommelsen og brug i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Du må under ingen omstændigheder gøre den købte kontraktsoftware tilgængelig for leje eller viderelicensere den på andre måder, offentliggøre eller gøre den tilgængelig via ledningsførte eller trådløse kommunikationsmidler eller gøre den tilgængelig for tredjepart mod betaling eller gratis, f.eks. i form af ASP-tjenester eller software som en tjeneste. Det har ingen effekt på gyldigheden af stk. 4.
 2. Du har ret til tage en sikkerhedskopi af kontraktsoftwaren, hvis dette anses for at være nødvendigt for den fortsatte brug. Du har pligt til på en tydelig måde at tilføje ordet "Sikkerhedskopi" samt en ophavsretsmeddelelse, der henviser til ifm på den sikkerhedskopi, som du har taget.
 3. Du har ret til at dekompilere og kopiere kontraktsoftwaren i det omfang, det er tilladt ved lov.
 4. Du har ret til permanent at give en tredjemand tilladelse til at bruge den købte kopi af kontraktsoftwaren ved at overføre licenscertifikatet og dokumentationen. I dette tilfælde skal du helt ophøre med at bruge programmet, slette alle installerede kopier af programmet fra dine computere og slette alle kopier på andre datalagringsmedier eller overføre disse kopier til os, forudsat at det ikke er et lovkrav, at du opbevarer sådanne kopier i en længere periode. Efter anmodning forpligter du dig skriftligt til at bekræfte, at de nævnte foranstaltninger er blevet udført i fuldt omfang eller, hvis det er nødvendigt, at begrunde en længere opbevaringsfrist. Derudover skal du udtrykkeligt give dit samtykke til tredjemand om at overholde omfanget af tildelingen af rettigheder iht. dette afsnit 2.
 5. Hvis du bruger kontraktsoftwaren på en måde, som kvalitativt (med hensyn til karakteren af den tilladte brug) eller kvantitativt (med hensyn til antallet af de købte licenser) overskrider de købte brugsrettigheder, forpligter du dig til at købe de resterende rettigheder øjeblikkeligt. Hvis du undlader at gøre dette, har vi ret til at udøve vores rettigheder i overensstemmelse med denne aftale.
 6. Ophavsretsmeddelelser, serienumre eller andre funktioner, der tjener til at identificere programmet, skal ikke fjernes fra kontraktsoftwaren eller ændres.

Afsnit 3 - Garanti

 1. I tilfælde af, at kontraktsoftwaren gøres tilgængelig mod betaling, garanterer vi den aftalte kvalitet på den kontraktlige software i overensstemmelse med følgende bestemmelser, og at du kan bruge den kontraktlige software uden at bryde tredjemands rettigheder.
  Garantien gælder ikke for mangler, der kan henføres til brugen af kontraktsoftwaren i et hardware- eller softwaremiljø, som er inkompatibelt med de krav, der er angivet i disse vilkår og produktbeskrivelsen, eller for ændringer og modifikationer, du har foretaget af softwaren uden at være berettiget til at gøre det i overensstemmelse med loven eller disse vilkår eller forudgående skriftlig godkendelse.
 2. Du er forpligtet til at kontrollere kontraktsoftwaren umiddelbart efter modtagelsen for åbenbare mangler og at meddele os om sådanne mangler øjeblikkeligt; ellers vil enhver garanti for sådanne mangler bortfalde. Det samme gælder i tilfælde, hvor sådanne mangler bliver åbenbare på et senere tidspunkt.
 3. I tilfælde af en materialemangel vil vi i første omgang være berettiget til efterfølgende opfyldelse dvs., efter vores valg at udbedre manglen ("afhjælpning") eller levere en erstatning. Hvis der leveres en erstatning, modtager du muligvis en nyere softwareversion, med undtagelse af hvor dette resulterer i urimelige forringelser. I tilfælde af manglende adkomst vil vi efter vores valg, skaffe lovlig hjemmel til brugen af kontraktsoftwaren eller modificere den på en sådan måde, at den ikke længere overtræder tredjemands rettigheder.
 4. Vi har ret til at udføre garantiservicen på dine faciliteter. Vi vil også opfylde vores forpligtelser med henblik på at korrigere mangler ved at foretage opdateringer, der kan downloades via en automatisk installationsprocedure på vores website, og ved at tilbyde dig telefonsupport for at hjælpe dig med at løse eventuelle installationsproblemer.
 5. Dette påvirker ikke din ret til at reducere købsprisen eller ophæve kontrakten, hvis forsøg på at afhjælpe problemet eller levere en erstatning mislykkes to gange. Retten til at ophæve kontrakten bortfalder i tilfælde af ubetydelige mangler. Hvis du forlanger erstatning for skader eller virkningsløse udgifter, er vores ansvar reguleret af afsnit 4.
 6. Med undtagelse af erstatning for skader vil garantikrav på basis af materialemangler være underkastet en lovbestemt forældelsesfrist på to år. Hvis en databærer sælges, vil den lovbestemte forældelsesfrist starte ved levering af kontraktsoftwaren, i tilfælde af et salg, som involverer download fra internettet, starter den ved meddelelse og aktivering af adgangsdataene for downloadafsnittet. Erstatning for skader og erstatning for godtgørelse af virkningsløse udgifter er underlagt afsnit 4.
 7. Hvis der eksisterer en vedligeholdelseskontrakt mellem parterne, skal tidsfristen for fjernelse af mangler være fastsat af de perioder, der er angivet heri.

Afsnit 4 - Ansvar

 1. Medmindre andet er aftalt i individuelle tilfælde, hæfter vi i overensstemmelse med dette afsnit 4. I overensstemmelse med dette afsnit 4 hæfter vi uden begrænsning
 • i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed;
 • i tilfælde af skader på liv, lemmer eller helbred;
 • i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske produktansvarslov; og
 • under en formodet garanti.
 1. I tilfælde af en overtrædelse af forpligtelsen på grund af mindre uagtsomhed, hvor den nævnte forpligtelse er vigtig for opfyldelsen og kontraktens formål (kardinal forpligtelse), er vores ansvar begrænset til beløbet på den skade, som er forudsigelig og typisk for denne type virksomhed.
 2. Enhver anden form for ansvar fra vores side bortfalder.
 3. Den ovennævnte begrænsning af ansvaret gælder også for vores medarbejderes, repræsentanters og organisationers personlige ansvar.

Afsnit 5 - Sikkerhedsforanstaltninger, retten til at udføre auditeringer

 1. Du skal træffe passende foranstaltninger for at beskytte kontraktsoftwaren, og hvor det er relevant, online adgangsdata, mod adgang fra uautoriseret tredjemand. I særdeleshed skal alle kopier af kontraktsoftwaren og adgangsdataene opbevares et sikkert sted.
 2. På forespørgsel skal du give os mulighed for at kontrollere den korrekte brug af kontraktsoftwaren, og særligt hvorvidt du bruger programmet både kvalitativt og kvantitativt inden for det omfang, der er tilladt af de erhvervede licenser. Til dette formål skal du forsyne os med informationer, lade os gennemse relevante dokumenter og filer og give os eller et auditeringsfirma, udpeget af os og som du accepterer, mulighed for at kontrollere det hardware- og softwaremiljø, der anvendes. Vi udfører muligvis auditeringen på dine faciliteter i den almindelige åbningstid eller får den udført af en tredjemand, som er bundet af en tavshedspligt. Vi skal sikre, at sådanne aktiviteter på dine faciliteter vil have mindst mulig påvirkning på dine forretningsmæssige aktiviteter. Hvis det fremgår af auditeringen, at antallet af licenser, der anvendes, overskrider antallet af erhvervede licenser med mere end 5% (fem procent), eller at der er andre former for brug, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten, så bærer du omkostningerne for auditeringen; ellers bæres omkostningerne af os.

Afsnit 6 - Diverse

 1. Du kan kun overføre enhver form for sagsøgning mod os til tredjemand baseret på denne kontrakt med vores skriftlige godkendelse. Dette har ingen effekt på gyldigheden af afsnit 2 stk. 4.
 2. Eventuelle forretningsbetingelser, der er i strid med disse licensvilkår, finder ikke anvendelse.
 3. Parterne er bevidste om, at kontraktsoftwaren kan være underkastet eksport- eller importrestriktioner. Specielt kan der være forpligtelse til at indhente tilladelse, eller brugen af softwaren eller tilhørende teknologier i udlandet kan være underlagt restriktioner. Relevante eksport- og importkontrolbestemmelser fra Forbundsrepublikken Tyskland, den Europæiske Union eller USA samt alle andre gældende bestemmelser skal overholdes. Vores udførelse af kontrakten sker med forbehold for, at der ikke foreligger forhindringer for udførelsen på grund af nationale og internationale bestemmelser i forbindelse med eksport- og importlovgivning eller andre lovbestemmelser.
 4. Denne kontrakt er underlagt loven i det land, hvor ifm har hovedkvarter. FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer fra 11. april 1980 (FN's salgskonvention) finder ikke anvendelse.
 5. Stedet for jurisdiktionen er ifm's forretningssted.

Open source software-licenser

Vi informerer hermed køberen om, at forskellige produkter fra ifm-koncernen indeholder open source-komponenter. Disse open source-komponenter er alt efter produkt underlagt General Public License version 1, 2 eller 3 (General Public License 3 i kombination med GNU Compiler collection Runtime Library Exception version 3.1), Lesser General Public License version 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-klausulen, BSD-3-klausulen, BSD-4-klausulen)", Academic Free License version 2.1, MIT-licens (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License og Artistic License 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License version 1.0, 1.1 og 2.0, ISC License, libpng License og zlib License eller andre licenser, der fremgår af oplysningen om det respektive produkt. Det betyder, at køberen kun må levere disse komponenter (og alle andre afledte dele) i overensstemmelse med førnævnte licenser, hvoraf nogle kræver, at kildekoden bliver videregivet til tredjepart. Køberen forpligter sig til at overholde de respektive licenser ved brug, behandling og videregivelse af open source-komponenterne. De relevante licenstekster er angivet i de produktrelaterede ledsagende materialer (f.eks. brugermanual, installationsvejledning, downloads eller andet informationsmateriale).

Generelle betingelser og vilkår for softwarevedligeholdelse (serviceydelser)

Parterne har indgået en aftale om levering af software. De nedenstående betingelser og vilkår gælder for levering af softwarevedligeholdelsesservice fra ifm electronic gmbh (herefter kaldet "serviceudbyder") vedrørende den software, der leveres til kunden. Afvigende betingelser og vilkår for kunden anerkendes ikke.

 

1.           Definitioner

Serviceudbyder:

ifm electronic gmbh eller et associeret selskab til ifm electronic gmbh.

Hovedkontrakt:

Specialaftale mellem kunden og serviceudbyderen om levering af software.

Kunde:

Fysisk eller juridisk person, der bestiller serviceudbyderen til at levere den kontraktmæssige service.

Software:

Det computerprogram, der er angivet i hovedkontrakten.

Opdatering:

Ny programversion af en software, der anvendes til at eliminere fejl fundet i tidligere programversioner.

Opgradering:

Ny programversion af en software, der indeholder nye eller forbedrede funktioner af softwaren.

 

2.           Kontraktens indhold

Serviceudbyderen leverer softwarevedligeholdelsesservice i forbindelse med den software, der er blevet leveret til kunden. Leveringen af den service, der beskrives her er afhængig af fastsættelsen i hovedkontrakten.

3.           Vederlag

Der er intet specielt vederlag for de serviceydelser, som ydes af serviceudbyderen, medmindre andet er gensidigt aftalt.

4.           Generelle forpligtelser (skal gennemføres), samarbejde med kunden

Kunden skal give serviceudbyderen alle de nødvendige oplysninger, der kræves for en korrekt vurdering og behandling af det respektive servicespørgsmål uden at blive forespurgt om at gøre det.

Derudover er kunden forpligtet til at installere de opdateringer, der er gjort tilgængelige af serviceudbyderen, og kun bruge den aktuelle version af softwaren eller versionen inden den mest aktuelle version. Dette gælder ikke, hvis det er uhensigtsmæssigt, f.eks. fordi den mest aktuelle eller tidligere softwareversion er defekt, og dette vil have en negativ påvirkning på kundens drift.

5.           Serviceomfang, servicetider

Servicen leveres af serviceudbyderen via e-mail eller via telefonen på tysk eller engelsk.

Servicetid:

De aktuelle servicetider, der er tilgængelige på serviceudbyderens landespecifikke hjemmesider gælder, f.eks. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt for Tyskland.

Serviceudbyderen er forpligtet til at svare på et servicespørgsmål, inden for den responstid, der defineres nedenfor. Responstiden refererer til den tid, det har taget at svare, når serviceudbyderen har åbnet en service ticket, der beskriver en specifik og reproducerbar hændelse ("oprettelse af ticket"). Responstider måles i den respektive serviceperiode.

De følgende responstider gælder, hvorved prioriteten af hændelsen defineres af kunden:

Prioritet

Definition Reaktionstid
Høj Hændelsen har en alvorlig virkning på forretningsmæssige aktiviteter, eller forretningsmæssige aktiviteter kan ikke udføres. Hændelsen kræver umiddelbar handling, fordi der kan opstå alvorlige tab, eller overordnede forretningsmæssige aktiviteter kan blive påvirket. 4h
Middel På grund af en fejl fungerer en forretningstransaktion ikke som tilsigtet. Hændelsen har en mindre påvirkning på forretningsmæssige aktiviteter. 8h
Lav Hændelsen har en mindre påvirkning eller ingen påvirkning på forretningsmæssige aktiviteter. 24h

Hændelse: En hændelse inden for betydningen af disse betingelser og vilkår skal være opstået, hvis softwaren, når den bruges iht. det kontraktlige formål, det aftalte serviceomfang og systemkravene angivet af udbyderen, ikke stiller de funktioner til rådighed, der beskrives i produkt-/servicebeskrivelsen under kontraktbetingelserne.

Den måde, hvorpå serviceydelserne stilles til rådighed, er iht. serviceudbyderens rimelige skøn. Servicen kan også bestå af retningslinjer eller vejledninger til kunden Kunden skal overholde sådanne vejledninger.

6.           Nye programdele

Serviceudbyderen skal fortsætte med at arbejde på udviklingen af den software, der er licenseret til kunden og skal inkorporere fremtidige udviklinger i opdateringer eller opgraderinger.

Serviceudbyderen kan på et hvilket som helst tidspunkt udskifte den software, der er licenseret til kunden, med opdateringer eller opgraderinger efter sit eget rimelige skøn.

Serviceudbyderen skal garantere kunden brugerrettigheder til sådanne opdateringer og opgraderinger iht. den underliggende hovedkontrakt.

7.           Ansvar

Serviceudbyderen kan iht. de lovbestemte bestemmelser gøres ansvarlig for ethvert tab eller enhver skade for kunden forårsaget med forsæt eller grov uagtsomhed, eller som resulterer af manglende garanteret egenskab, opstår på grund af en culpøs overtrædelse af vigtige pligter, resulterer i skader der påvirker liv, lemmer eller sundhed, eller hvor ansvar antages under produktansvarsloven.

Vigtige pligter omfatter de kontraktmæssige forpligtelser, der skal opfyldes, så aftalen overhovedet kan gennemføres; som modparten stoler på udføres som en selvfølge; og som, hvis de overtrædes af den anden part, kan bringe kontraktens formål i fare.

Hvis en vigtig pligt overtrædes, begrænses ansvaret – under forudsætning af at skaden udelukkende er forårsaget af mindre uagtsomhed – til de tab, der er typiske og forudsigelige, og derfor skal forudses i forbindelse med leveringen af softwaren under den kontraktmæssige aftale.

Hvis den skade, som kunden rammes af, skyldes mistede data, så er serviceudbyderen ikke ansvarlig for dette.

Med hensyn til alt andet finder ansvaret – uanset det særlige retsgrundlag – ikke anvendelse.

8.           Kontraktbetingelser og ophævelse

              Denne aftale er forbundet med betingelserne i hovedkontrakten og stopper automatisk, når hovedkontrakten udløber eller ophæves på anden måde. Hvis hovedkontrakten forlænges, så forlænges denne aftale ligeledes automatisk.

              Det følgende gælder for ifm moneo softwareprodukter:

Ved køb af softwaren erhverver kunden ret til (gratis) service, indtil slutningen af kalenderåret, hvor de pågældende moneo moduler blev købt og det følgende år. I slutningen af det følgende år udløber retten til service. Kunden kan enten indgå en ny servicekontrakt eller booke individuelle serviceydelser ved behov. Dette forudsætter kundens overholdelse af de forpligtelser, der skal udføres, og samarbejde beskrevet i punkt 4.

9.           Afsluttende bestemmelser

              Hvis individuelle punkter i denne kontrakt er eller bliver juridisk virkningsløse – delvist eller fuldt ud – vil gyldigheden af de resterende bestemmelser i denne kontrakt ikke blive påvirket.

              Denne kontrakt er underlagt loven i det land, hvor ifm har hovedkvarter. FN's konvention om kontrakter for internationalt salg af varer fra 11. april 1980 (FN's salgskonvention) finder ikke anvendelse.

Stedet for den eksklusive jurisdiktion ved stridigheder, der opstår i forbindelse med kontrakten, er hovedkontoret for ifm.

Fra: Dec. 2020