You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
 1. ifm jako na dlani
 2. Dodržování předpisů

Dodržování předpisů

v ifm měla dynamická firemní kultura vždy velký význam. Měla by být prostoupena důvěrou, respektem a čestným chováním a projevovat se ve vztazích mezi zaměstnanci i partnerských vztazích s našimi zákazníky i obchodními partnery.

V roce 1990 zakladatelé firmy Robert Buck a Gerd Marhofer shrnuli základní pravidla chování do firemní filozofie ifm. Tehdejší hodnoty platí i dnes a budou platit i do budoucna. Jsou základními kameny, na kterých skupina ifm vyrostla a na kterých stojí naše současné i budoucí působení.

Etický kodex ifm

Etický kodex ifm shrnuje hodnoty naší firemní filozofie a přenáší je do praxe. Etický kodex ifm představuje zásady naší činnosti, základ našeho úspěchu a podstatu našeho přesvědčení. Je pro nás jako ifm zárukou, že jsme byli a budeme našimi obchodními partnery vnímáni a uznáváni jako čestná společnost.

Jako koncern ifm se hlásíme k těmto hodnotám:

 • Dodržujeme platné právní předpisy, zásady a normy.
 • K sobě navzájem a k našim obchodním partnerům se chováme uctivě. Na naši činnost nemají žádný vliv hlediska náboženství, pohlaví, věku, barvy pleti ani etnického původu.
 • Výslovně se hlásíme k Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. My i naši obchodní partneři odmítáme dětskou a nedobrovolnou práci.
 • Přikládáme velký význam kontaktům s našimi obchodními partnery. Máme čilé a důvěryhodné vztahy se zákazníky i dodavateli. Odmítáme jakýkoliv náznak využívání nebo poskytování neoprávněných výhod.
 • Zastáváme princip čestné hospodářské soutěže.
 • Vyvíjíme a prodáváme kvalitní výrobky pro automatizaci, ale nikoli pro vojenské a zbrojní účely.
 • Dodržujeme zásady ochrany osobních údajů a zpracování důvěrných informací.
 • Dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, abychom sobě i našim dětem zajistili udržitelnou budoucnost.

Systém dodržování předpisů

Za etické hodnoty a dodržování se velmi zasazujeme a vždy jsme plnili to, co jsme zastávali a prohlašovali. Tuto kulturu uplatňujeme prostřednictvím

 • interních školení o různých tématech z oblasti dodržování předpisů.
 • Zavádíme konkrétní směrnice, které naší každodenní práci dodávají zaměření a jistotu.
 • Dodržování pravidel zajišťujeme audity, které provádí naše interní kontrolní oddělení i externí auditoři.

Společnost ifm electronic gmbh jmenovala koncernového manažera pro dodržování předpisů (Compliance Manager), který organizačně patří do oddělení interního auditu a dodržování předpisů. Vedoucí oddělení interního auditu a dodržování předpisů a manažer pro dodržování předpisů, kteří jsou společně garanty dodržování předpisů, vymezili v rámci koncernu úkoly a kompetence.

Nadace ifm stiftung & co. kg: zleva doprava Martin Buck (předseda představenstva a výkonný ředitel), Benno Kathan (člen představenstva), Christoph von Rosenberg (člen představenstva), Michael Marhofer (předseda představenstva a výkonný ředitel) a Thomas May (člen představenstva).

Při své činnosti jsou garanti dodržování předpisů vázáni jen pokyny a informacemi od představenstva ifm stiftung & co. kg a jemu přímo podřízeni.

Kontakt pro oblast dodržování předpisů

Otevřená komunikace byla vždy podstatnou součástí firemní kultury ifm. Zaměstnanci mohou důvěrně oznamovat případné chování v rozporu s hodnotami společnosti ifm svému přímému nadřízenému.

Zaměstnanci se mohou obracet také na garanty dodržování předpisů, kteří budou všechny podněty řešit jako důvěrné. Oznamovatelé, kteří jednají podle svého nejlepšího vědomí, jsou chráněni proti jakýmkoliv negativním důsledkům vyplývajícím z jejich hlášení.

Případné porušování hodnot společnosti ifm mohou garantům dodržování předpisů oznamovat také naši obchodní partneři.

Garanty dodržování předpisů společnosti ifm můžete kontaktovat na adrese compliance@ifm.com.

Oznamovací systém ifm

Abychom mohli své závazky plnit lépe, zavedli jsme oznamovací systém. Zaměstnanci ho mohou využít, pokud nechtějí kontaktovat svého přímého nadřízeného, garanty dodržování předpisů, odpovědného generálního ředitele ani představenstvo.

Používejte prosím oznamovací systém odpovědně.

Umožňuje v deseti jazycích (podle vlastního rozhodnutí i anonymně) oznámit případné porušování našich firemních hodnot a podezření na trestnou činnost.

Protože ifm oceňuje otevřenou komunikaci, pokud možno v oznámení uveďte své jméno. Garanti dodržování předpisů budou všechny podněty řešit jako přísně důvěrné a zohlední oprávněné zájmy všech zúčastněných stran.

Elektronická schránka umožňuje komunikaci mezi oznamovateli a garanty dodržování předpisů – v případě potřeby také anonymně. Ta je důležitá v případě doplňujících dotazů nebo pozdějšího doplňování dalších informací.