• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Záruční podmínky katalogových produktů ifm

  • Záruční podmínky se vztahují na hardware katalogových produktů společnosti ifm.
  • Popis produktů se nachází v technické dokumentaci (datový list), případně v návodu k obsluze.
  • ifm zaručuje funkčnost svých produktů po dobu 60 měsíců od dodání produktu, je-li používán v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • Kupující je povinen ihned, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení, zkontrolovat funkčnost produktu a o případných vadách neprodleně informovat prodávajícího.
  • V případě reklamace je kupující povinen vrátit produkt příslušnému zastoupení ifm ihned po zjištění vady, nejpozději však do jednoho měsíce. Kupující zašle produkt společně s popisem vady a uvedeným objednacím číslem produktu. ifm přezkoumá výrobek a na požádání zašle protokol o reklamaci.
  • V případě reklamace obdrží zákazník náhradní produkt. Je-li reklamace oprávněná, produkt si (zdarma) ponechá. V opačném případě bude vyzván k uhrazení pořizovací ceny produktu. Další nároky jsou vyloučeny, pokud nevyplývají z povinností stanovených příslušnými právními předpisy. 

Platnost od: 06/2017