You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
 1. Strona startowa
 2. moneo: platforma IIoT
 3. Przykłady zastosowania

Zoptymalizowana konserwacja części eksploatacyjnych wkońcowej stacji testowej zmoneo RTM

Zmiana strategii konserwacji wifm prover gmbh na konserwację woparciu ostan

Jakość produktu jest istotnym czynnikiem sukcesu firmy ifm. Na potrzeby kontroli jakości, końcowa kontrola czujników ciśnienia odbywa się wróżnych stacjach roboczych wifm prover. Stosowane są do tego różne typy urządzeń produkcyjnych. Wniektórych przypadkach nawiązuje się połączenie elektryczne między urządzeniem produkcyjnym aczujnikiem ciśnienia przez złączeM12. Stałe tarcie wywołane przez podłączanie czujników powoduje zużycie gniazda tego złącza. Wrezultacie trzeba regularnie wymieniać sprzęt produkcyjny.

Sytuacja wyjściowa:

Wprzypadku złączy M12, używanych jako urządzenia produkcyjne, gniazda wymieniano wstałych odstępach czasu, które przypadały albo zbyt wcześnie, albo zbyt późno. Nie uwzględniano przy tym rzeczywistej liczby wyprodukowanych elementów. Sprzęt produkcyjny mógłby ulec awarii ispowodować nieplanowane zatrzymanie procesu, co przełożyłoby się na wzrost kosztów. Nie przeprowadzano żadnych dodatkowych analiz.

Cel projektu:

Przejście ze strategii konserwacji woparciu oczas na wymianę części eksploatacyjnych woparciu opotrzeby zwykorzystaniem zliczania elementów. W tym celu operacje podnoszenia i zamykania są rejestrowane przy pomocy czujników położenia. Po osiągnięciu wartości granicznej generowana jest odpowiednia informacja (alarm), co pozwala na odpowiednio wczesną wymianę sprzętu produkcyjnego.

Wdrożenie:

Dzięki istniejącej infrastrukturze IT owysokiej wydajności, wcelu aktywacji modułu moneo RTM oprogramowanie moneo zainstalowano jako instalator Windows na centralnym serwerze firmy ifm prover gmbh.

Jako odpowiedni element do tego celu zbogatej oferty urządzeń automatyki firmyifm wybrano elektronikę diagnostycznąVSE101 .
Do wykrywania naprężenia zastosowano czujniki położenia iczujniki indukcyjne. Cykle są odczytywane przez czujniki położenia. Wprasie kolanowej czujnik indukcyjny wykrywa położenie dźwigni, adrugi czujnik wykrywa położenie osłony. Wartości procesowe dostarczane przez oba czujniki umożliwiają wyciągnięcie wniosków dotyczących liczby czujników sprężonego powietrza wytworzonych wstacjach roboczych.

Rezultat:

zalety monitorowania liczby wyprodukowanych elementów za pomocą moneo RTM

Zpowodzeniem wdrożono zmianę strategii zkonserwacji woparciu oczas na konserwację woparciu o zliczanie elementów. Pozwoliło to na optymalizację całego procesu. Sprzęt produkcyjny jest wymieniany tylko wtedy, gdy jest to konieczne przez zużycie. Ma to pozytywny wpływ na wykorzystanie zasobów podczas konserwacji oraz na jakość produktu, ponieważ testy są przeprowadzane przy użyciu wpełni funkcjonalnych urządzeń produkcyjnych. Zapobiega to odrzutom, zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów ioszczędność kosztów.

Podsumowanie:

Funkcje iusługi moneo RTM tworzące wartość dodaną wmonitorowaniu liczby wyprodukowanych elementów:

 • Za pomocą modelowania danych wartości zczujników mogą być przetwarzane na informacje istotne dla procesu – obliczone wartości
 • Szczegółowa wizualizacja wszystkich czujników wprocesie za pomocą indywidualnej funkcji kokpitu
 • Szczegółowe informacje ostanach filtrów dzięki przechwytywaniu wartości zczujników
 • Szybka reakcja na zmianę parametrów procesu dzięki zintegrowanemu zarządzaniu alarmami
 • Wymiana filtrów woparciu opotrzeby dzięki ukierunkowanej analizie danych historycznych izmniejszeniu wykorzystania zasobów
 • Identyfikacja nieosiąganych lub przekraczanych wartości granicznych

Konfiguracja systemu zVSE

 1. Elektronika diagnostyczna VSE do czujników drgań
 2. Czujnik indukcyjny
 3. Uruchamiany kluczykiem przycisk do resetowania licznika

Kokpit

Kokpit modułu moneo RTM wizualizuje procesy wszystkich podłączonych czujników. Pozwala użytkownikowi na uzyskanie przeglądu wszystkich istotnych wartości procesowych wtym zakładzie.

 1. Bieżąca wartość licznika (badanie izolacji)
 2. System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu (badanie izolacji)
 3. System sygnalizacji świetlnej dla wartości ostrzeżenia i alarmu (badanie szczelności)
 4. Bieżąca wartość licznika (badanie szczelności)

Zadania i zgłoszenia: zarządzanie wartościami progowymi

Wtym zastosowaniu za pomocą moneo RTM zdefiniowane są indywidualne progi dla wszystkich wartości procesowych. Po ich osiągnięciu pracownicy utrzymania ruchu są automatycznie powiadamiani pocztą e-mail imogą odpowiednio zaplanować wymianę.

Możliwe jest również zdefiniowanie progu ostrzeżenia. Po osiągnięciu tego progu personel jest także automatycznie powiadamiany pocztą e-mail owymaganej wymianie. Wtym przypadku części trzeba wymienić jak najszybciej.

 1. Górny próg ostrzeżenia
 2. Górny próg alarmu

Zarządzanie zasadami przetwarzania zgłoszeń

Do łatwego zdefiniowania reguł ostrzeżeń ialarmów użytkownicy mogą wykorzystać kreator reguł przetwarzania zgłoszeń. Wtym zastosowaniu grupa odbiorców wiadomości e-mail wdziale konserwacji jest powiadamiana oosiągnięciu progu ostrzeżenia.

Dodatkowa reguła powoduje powiadamianie odpowiedzialnego personelu produkcyjnego oosiągnięciu progu alarmu.

 1. Definicja wartości progowych (5) i źródeł danych (6)
 2. Definiuje, jaka zasada jest stosowana
 3. Definiuje pilność ostrzeżenia lub alarmu
 4. Definiuje odbiorców wiadomości e-mail
 5. Definicja odnośnych wartości progowych
 6. Definicja odnośnych źródeł danych

E-mail generowany przez moneo zawiera już informacje zgłoszenia:

 • Zakłócone źródło danych
 • Wartość przekroczona lub nieosiągnięta
 • Pilność zgłoszenia
 • Znacznik czasowy