• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία ασφαλείας

Τεχνολογία ασφαλείας

H οδηγία για τις μηχανές ορίζει ότι από τις μηχανές δεν πρέπει να απορρέουν κίνδυνοι. Καθώς οι κίνδυνοι δεν μπορεί να αποκλειστούν πλήρως, πρέπει να επιτευχθεί ένας αποδεκτός εναπομένων κίνδυνος. Εάν η ασφάλεια εξαρτάται από συστήματα ελέγχου, αυτά θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα δυσλειτουργίας.
Τα συστήματα ασφαλείας στις διαδικασίες αυτοματισμού μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικών βλαβών και ζημιών στις μηχανές.
Η σειρά προϊόντων της ifm περιλαμβάνει πολυάριθμα προϊόντα ασφαλείας: διατάξεις προστασίας χωρίς επαφή (BWS), διακόπτες θυρών, στοιχεία χειρισμού και συστήματα ελέγχου.
Σε αντίθεση με τους συμβατικούς διακόπτες ασφαλείας, οι επαγωγικοί αισθητήρες ασφαλείας ανιχνεύουν απευθείας μέταλλα, χωρίς να απαιτείται ειδικός στόχος.
Προστατευτικά παραπετάσματα ασφαλείας και οπτικά πλέγματα ασφαλείας χρησιμοποιούνται εκεί που απαιτείται ο αξιόπιστος αποκλεισμός των περιοχών κινδύνου. Είναι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας, οι οποίες αποτελούνται από πομπούς και δέκτες. Ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας του τύπου 2 / SIL 2 ή του τύπου 4 / SIL 3.
Οι διακόπτες θυρών AS-i με μανδάλωση διατηρούν κλειστές τις κινητές διατάξεις προστασίας όπως π.χ. προστατευτικά κιγκλιδώματα, προστατευτικές θύρες και άλλα καλύμματα, όσο διαρκεί μια επικίνδυνη κατάσταση.
Τα πλήκτρα ΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ και άλλοι διακόπτες προστασίας ακινητοποιούν μια μηχανή ή εγκατάσταση σε περίπτωση κινδύνου.
Οι αισθητήρες ασφαλείας και τα στοιχεία χειρισμού της ifm συνδέονται σε οποιαδήποτε μονάδα αξιολόγησης ασφαλείας, δηλαδή σε ρελέ ασφαλείας, προγραμματιζόμενες λογικές μονάδες ή PLC ασφαλείας.
Τα εξαρτήματα ασφαλείας ενσωματώνονται μέσω AS-Interface Safety at Work εύκολα σε ένα δίκτυο AS-i. Τα σήματα των βασικών συσκευών και εξαρτημάτων ασφαλείας μεταδίδονται μέσω κοινού καλωδίου.
Για την απευθείας τοποθέτηση σε οχήματα και κινητές εργαλειομηχανές διατίθεται επιπλέον ένας ισχυρός, ελεύθερα προγραμματιζόμενος 32-BitSafetyController.