You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Water en afvalwater
  2. Compacte installatie voor het ontwateren van biomassa
  3. Applicatiebericht

Zuiver gescheiden

Compacte installatie voor het ontwateren van biomassa

De gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie in Diepholz is een van de klanten van ISV-Umwelt.

Met behulp van een centrifuge wordt zuiveringsslib voorbereid voor thermische verwerking. Een uitgebreide reeks sensoren maakt een nauwkeurige bewaking van het systeem mogelijk - zowel ter plaatse als op afstand. En dankzij IO-Link zijn montage, inbedrijfstelling en service bijzonder efficiënt.

In ongeveer 10.000 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Duitsland blijft jaarlijks bijna 2 miljoen ton zuiveringsslib achter. In het verleden werd het meeste zuiveringsslib gebruikt als meststof in de landbouw, maar vanwege het milieu wordt steeds meer slib thermisch verwerkt. Uiterlijk vanaf 2029 moet volgens de wet al het zuiveringsslib in mono-verbrandingsinstallaties worden verwerkt voor de terugwinning van fosfor.

Om het zuiveringsslib echter als brandstof te kunnen gebruiken, moet de vaste inhoud worden gescheiden van het hoge watergehalte - dat meer dan 97% van de massa uitmaakt.

Hier speelt het bedrijf ISV-Umwelt uit Langelsheim een belangrijke rol. Oprichter en algemeen directeur Sven Penkwitt legt uit: "Wij bouwen mobiele biomassa-ontwateringssystemen en verhuren die tijdelijk of permanent aan onze klanten."

Een van die klanten is de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie in Diepholz, waar ISV-Umwelt ongeveer vier keer per jaar een van zijn installaties een week lang opstelt. "In dat tijdvak wordt uit 2400 kubieke meter organisch slib zo'n 72 ton droge stof gescheiden. Dat slib heeft zich gedurende een periode van drie maanden in de grote bassins opgehoopt. De droge stof gaat vervolgens naar de thermische verwerking."

Scheiding door middel van centrifuge

De scheidingsinstallatie is als een zelfvoorzienend systeem ondergebracht in een 12 meter lange mobiele container. Het centrale element is een decanteercentrifuge. De trommel draait met 3200 toeren per minuut, waardoor centrifugale krachten worden opgewekt die gelijk zijn aan 3000 maal de versnelling die door de zwaartekracht wordt veroorzaakt. Als het zuiveringsslib nu met behulp van een pomp en een slang uit de opvangbekkens wordt aangevoerd, worden de zware vaste stoffen naar buiten geperst. Van daaruit worden zij door middel van schroeftransporteurs naar buiten afgevoerd, terwijl het lichtere water in het midden van de trommel blijft en wegstroomt. Een transportband brengt de vaste stoffen vervolgens naar een verzamelcontainer voor vervoer naar de WKK-installatie. Een vlokmiddel wordt toegevoegd om de scheiding te optimaliseren. Het type en de dosering hiervan worden aangepast aan de samenstelling van het desbetreffende zuiveringsslib.

Om een optimaal ontwateringsresultaat te bereiken, moet het proces op vele punten individueel aanpasbaar zijn. En dit is waar ifm in het spel komt: Als automatiseringsspecialist biedt ifm een breed scala aan sensoren en automatiseringsoplossingen waarmee het procesverloop tot in detail afgesteld, gevisualiseerd en gediagnosticeerd kan worden.

Bewaking van de centrifuge

Enorme krachten belasten de twee hoofdlagers van de centrifuge wanneer de zware trommel het niet altijd homogene zuiveringsslib met enorme snelheid ronddraait. Daarom zijn twee trillingssensoren van het type VVB in elk lager geschroefd. Zij bewaken permanent het trillingsgedrag.

Een trillingspatroon dat afwijkt van de norm kan worden gebruikt om snel te herkennen of de toegevoerde massa niet correct wordt verwerkt - lees: niet kan worden gescheiden. Bijvoorbeeld omdat de consistentie of de viscositeit niet goed is of omdat grote klonten in de centrifuge terechtkomen. Dan kan de servicemedewerker ingrijpen en bijvoorbeeld het toerental van de centrifuge verlagen om schade te voorkomen.

Ook slijtage aan de trommellagers wordt tijdig gedetecteerd via een toenemende trillingsamplitude en als onderhoudssignaal doorgestuurd. Bovendien heeft de trillingssensor een geïntegreerde temperatuursensor. Stijgende temperatuurwaarden wijzen op toegenomen wrijving als gevolg van slijtage. Sven Penkwitt: "De trillingssensor stelt ons in staat vroegtijdig vast te stellen wanneer een lager moet worden vervangen. Wij kunnen de urgentie beoordelen en in het beste geval de onderhoudswerkzaamheden aan het betrokken systeem zo plannen dat zij plaatsvinden tussen twee gebruiksperioden bij klanten. Hoe dan ook, wij zijn altijd geïnformeerd. Wij kunnen op betrouwbare wijze onvoorziene schade voorkomen of op zijn minst tot een minimum beperken, zodat we stilstand bij de klant kunnen voorkomen."

Hydraulisch aggregaat

In de middenas van de centrifuge bevindt zich een hydraulisch aangedreven transportschroef met een hoog koppel, die de vaste stoffen comprimeert en naar buiten afvoert. De druk wordt opgewekt door een elektrisch aangedreven hydraulisch aggregaat.Een druksensor van het type PV8 met een meetbereik van 0 tot 250 bar meet de hydraulische druk en gebruikt deze om de elektrische pompmotor via een frequentieomvormer aan te sturen. De druk wordt dus gebruikt om de schroefaandrijving en uiteindelijk de afvoer van vaste stoffen van het systeem te regelen.

Het aggregaat is tevens voorzien van een niveausensor van het type LI5. Die registreert het oliepeil en ook de olietemperatuur en waarschuwt wanneer de toegestane waarden worden overschreden of onderschreden.

Controle van het hydraulische aggregaat op druk, oliepeil en temperatuur.

Bewaking van de toevoer

De nauwkeurig gedoseerde toevoer van zuiveringsslib in de centrifuge is van cruciaal belang voor een efficiënt scheidingsproces. Daartoe is in de toevoer een stromingssensor van het type MID geïnstalleerd. Deze sensor detecteert op betrouwbare wijze de doorstroming van een grote verscheidenheid aan vloeibare en viskeuze media. Hier varieert de hoeveelheid toegevoerde biomassa of zuiveringsslib van een gebruikelijke 15 kubieke meter tot een maximum van 56 kubieke meter per uur. In de installatiebesturing is deze meetwaarde gekoppeld aan zowel de voedingspomp als de centrifugebesturing. De sensor werkt volgens het magnetisch-inductieve meetprincipe. Het voordeel: Er steekt geen meetelement of iets dergelijks uit in het meettraject waaraan vaste bestanddelen van het zuiveringsslib zich zouden kunnen hechten en zo de pijpleiding zouden kunnen blokkeren.

Bovendien meet de sensor ook de temperatuur van het aangevoerde zuiveringsslib. Deze is viskeuzer in de koude seizoenen - een kritieke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het vullen van de centrifuge.

Alles draait om het mengsel

Om een optimale fasescheiding te bereiken (zo wordt de de scheiding van vloeistof en vaste stoffen genoemd), wordt aan het zuiveringsslib een vlokmiddel toegevoegd. Deze wordt individueel aangepast aan het type zuiveringsslib, d.w.z. dat het recept varieert op basis van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het vlokmiddel bestaat uit water en een polymeerconcentraat. Beide worden afzonderlijk bereid in een exacte mengverhouding. Voor dit doel wordt een vortex-doorstromingssensor gebruikt. Die meet zeer nauwkeurig de hoeveelheid water die in de bereidingstank wordt toegevoerd en regelt zo de receptuur van het vlokmiddel.

De bereidingstank zelf wordt bewaakt met de niveausensor LR7000. Die maakt gebruik van een meetstaaf met geleide microgolf voor de niveaumeting. Het voordeel: Dit meetprincipe is ook goed bestand tegen het schuimen van het vlokmiddel. Bovendien kan de meetstaaf gemakkelijk worden ingekort en zo worden aangepast aan de hoogte van de tank.

Het kant-en-klare vlokmiddel wordt samen met het zuiveringsslib in de centrifuge gevoerd. Een stromingssensor van het type SM8020 met magnetisch-inductief meetprincipe controleert nauwkeurig de toegevoerde hoeveelheid. In tegenstelling tot de vortexsensor kan deze stromingssensor niet alleen water, maar elk vloeibaar medium nauwkeurig detecteren, inclusief het zeer viskeuze polymere vlokmiddel.

Meting bij de voorraadtank

De voorraadtank met het polymeerconcentraat wordt bewaakt door middel van de niveausensor KQ1000. Deze sensor wordt aan de buitenkant van de tank gemonteerd en detecteert het niveau via de tankwand. Drie schakelsignalen met verschillende prioriteiten herinneren eraan dat de tank moet worden bijgevuld. Sven Penkwitt heeft daarvoor een bijzonder pragmatische oplossing gevonden: "Afhankelijk van de levertijd en de benodigde hoeveelheid product is de sensor hoger of lager aan de voorraadtank bevestigd, wat ons flexibiliteit geeft in de doorlooptijd van de bestelling."

Eenvoudig met IO-Link

Alle sensoren in dit systeem maken gebruik van het IO-Link-communicatieprotocol. Sven Penkwitt legt uit wat de voordelen zijn voor zijn bedrijf: "IO-Link vermindert de bekabelingswerkzaamheden en maakt een veel vlottere inbedrijfstelling mogelijk. De gestructureerde bekabeling bestaat in principe uit het vastschroeven van stekkerverbindingen op sensoren en modules. Storingsoorzaken, zoals verkeerd aangesloten kabels, worden geëlimineerd. Onze eerste systemen hebben we nog op conventionele wijze bekabeld en daar hadden we ongeveer 2½ dag voor nodig. Tegenwoordig duurt dat met IO-Link zo'n 2 uur."

Penkwitt ziet een relevant voordeel van IO-Link in de service: "Ik heb geen elektricien meer nodig om een defecte sensor te vervangen; dankzij de eenvoudige M12-aansluiting kan in principe iedereen de sensor vervangen." Zodra de nieuwe sensor is geplaatst, ontvangt deze automatisch zijn parameters van de IO-Link-master: Grenswaarden of tellerstanden worden dus gewoon van de oude naar de nieuwe sensor overgebracht. "Je kunt dus zeggen dat IO-Link de uitvaltijd van de apparatuur ter plaatse bij de klant tot een minimum beperkt."

Terwijl conventionele sensoren alleen schakel- of analoge uitgangen hebben, bieden IO-Link-sensoren ook communicatie tot in de sensor. Zo kan bijvoorbeeld de volledige parametrering van de sensor op afstand worden uitgevoerd - hetzij handmatig door de operator via software, hetzij automatisch door de besturing, bijvoorbeeld wanneer een recept wordt gewijzigd. Zo kan het proces, tot op sensorniveau, op afstand worden geoptimaliseerd.

Bovendien bieden IO-Link-sensoren naast de eigenlijke meetwaarde nog andere diagnosefuncties, bijv. bedrijfsurenteller, geheugen voor min- en max-waarde of waarden voor de kwaliteit van het meetsignaal.

Sven Penkwitt: "Onze systemen kunnen volledig op afstand worden bestuurd en bewaakt. Dit is waar IO-Link zeer van pas komt, omdat het ons maximale transparantie geeft tot in de sensor. Zo kunnen we het proces optimaal bijsturen en bij storingen snel de oorzaak opsporen."

De installatie kan volledig op afstand worden bestuurd en bekeken. Last but not least zorgt IO-Link voor maximale transparantie.

Conclusie

Het brede productportfolio maakt het mogelijk: Met de sensortechnologie van ifm en alle voordelen van IO-Link kan zelfs een complex systeem, waarin met veel variabelen rekening moet worden gehouden voor een maximaal efficiënt gebruik, volledig worden geautomatiseerd. Maar naast de pure "hardware", telt ook de service. Sven Penkwitt somt op: "De mensen van ifm begrijpen waar het om gaat. Zowel aan de telefoon als ter plaatse word je begrepen en ondersteund. De beschikbaarheid is ook uitstekend: ik bel om 15.00 uur en heb mijn sensor de volgende dag in huis. Dit is enorm belangrijk voor ons in onderhoud en service, want uiteindelijk ben ik verantwoordelijk tegenover mijn klanten. Ik ken nauwelijks een leverancier in de elektrotechnische branche die ook maar in de buurt komt van deze prestatie. Daarom vertrouwen we waar mogelijk op ifm. Want daar krijgen we alles wat we nodig hebben: bekwaamheid, betrouwbaarheid en snelheid."