• Producten
 • Industrieën
 • IIoT & Oplossingen
 • Service
 • Company

Contractuele algemene voorwaarden

Aanvaarding en annulering van de bestelling

1. ifm electronic nv zal slechts verbonden zijn door een schriftelijke orderbevestiging, gedaan door het statutair bevoegde orgaan of door de daartoe afgevaardigde persoon.

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bestelbon en de orderbevestiging, zullen de vermeldingen op de orderbevestiging voorrang genieten.

3. In geval van annulering van de bestelling zal de koper aan ifm electronic nv, binnen de dertig dagen volgend op de annulering, alle kosten en uitgaven (met inbegrip van studiekosten, van fabricagevoorbereidingen en kosten van financiële verbintenissen ten opzichte van leveranciers, onderaannemers en andere, enz....), waartoe ifm electronic nv zich heeft verbonden of was overgegaan vóór de ontvangst van de annuleringaanvraag, terugbetalen.

Behoud van eigendom

De goederen blijven onze eigendom tot het moment waarop de klant de verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Tot op dat moment heeft de klant niet het recht de toestellen in pand te geven, ze te bezwaren of er op welke wijze ook over te beschikken.
In geval van inbreuk door de koper op de bepalingen van voorgaande alinea, in geval van niet betaling der prijs binnen de hieronder gestelde termijnen (betaling), of in geval van protest van een op de koper getrokken wissel of van een niet gedekte cheque en in geval van alle feitelijkheden, aanwijzingen en omstandigheden die van aard zijn de solvabiliteit van de koper in vraag te kunnen stellen, zal ifm electronic nv het recht hebben een einde te stellen aan de overeenkomst door middel van een ter post aangetekende brief, en zal zij gerechtigd zijn, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, 15% van de prijs van de bestelling van de koper te vorderen.

Leveringstermijn

Onze leveringstermijnen worden slechts vermeld ter informatie en vormen dus geenszins een vaste overeenkomst. Indien deze termijn wordt overschreden heeft de klant niet het recht het contract op te zeggen of schadevergoeding en intresten te eisen.

Documentatie

De foto’s en beschrijvingen van ons materieel in de documentatie die aan ons cliënteel wordt toegestuurd, worden slechts ter informatie opgenomen en houden geen enkel verbintenis van onzentwege in. Onze leveranciers behouden zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving hun producten te wijzigen.

Prijzen

De vermelde bedragen zijn nettoprijzen, vervoerkosten, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen. Onze prijzen kunnen worden herzien in geval van wijziging van douanekosten en andere heffingen, of schommelingen in de wisselkoersen.
De installatie en de ingebruikneming van de verkochte toestellen zijn niet begrepen in de prijzen. Onze fakturen worden eventueel vermeerderd met een bedrag of een forfait voor vervoerkosten, belastingen en verzekeringen, vermeld in onze opdrachtbevestigingen.

Verzending – vervoer

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. In geval van averij , verlies breuk of andere beschadigingen van de vervoerde goederen, moet de klant door de vervoerder een verklaring laten opstellen en ons binnen 8 dagen na ontvangst een schriftelijke reclamatie toesturen. Alle terugzendingen die door ons worden aanvaard moeten franco onze magazijnen worden toegestuurd, op risico van de klant.

Waarborg – Schadevergoeding – Vorderingsrechten

1. De waarborg is aangeduid in het aanbod, in de orderbevestiging of in de factuur en treedt in werking op de leveringsdatum. Zij dekt afwerkings- en fabricagegebreken die tijdig zouden worden vastgesteld. De onderdelen en apparaten die gebrekkig zouden zijn, dienen franco te worden teruggestuurd naar onze bedrijfslokalen. Onze verplichting houdt slechts de herstelling door onze diensten of de vervanging van het goed in. Op straffe van verval dient elk vastgesteld gebrek of elke fout ons bij een ter post aangetekende brief binnen de 48 uren na hun vaststelling door de koper gemeld te worden met het postmerk op het verzendingsbewijs als datumbewijs.
Elke wijziging of herstelling aan onze producten, gedaan door de koper of een derde, brengt van rechtswege verval van de waarborg mede;

2. Zelfs in geval van zware fout vanwege ifm electronic nv of haar aangestelden, of zelfs in geval van bedrog van laatstgenoemenden, zal ifm electronic nv niet tot einige schadevergoeding kunnen gehouden worden uit hoofde van fouten of verborgen gebreken, tenzij in uitvoering van haar waarborg zoals gepreciseerd in voorgaande alinea, ongeacht het feit of hierop een stopzetting zou volgen van de activiteiten van de koper of indien diens installaties zouden worden beschadigd.

3. Nochtans ingeval ifm electronic nv zou gehouden worden een derde benadeelde te vergoeden krachtens een rechtstreeks recht van laatstgenoemde, met name op basis van de artikelen 9 en 10, parafgraaf 2 van de wet op de ‘productaansprakelijkheid voor gebrekkige producten’, zal ifm electronic nv over een vorderingsrecht tegen de koper, die op een of andere wijze medeverantwoordelijk zou zijn voor de schade, beschikken, en dit voor de totaliteit van de aan de derde benadeelde betaalde bedragen.
Omgekeerd, indien de koper, in een zelfde situatie, de derde benadeelde zou vergoed hebben, zal de koper over geen enkel vorderingsrecht lastens ifm electronic nv beschikken.

Betaling

Behoudens andersluidende bepalingen op de opdrachtbevestiging en/of factuur, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde maand, volgens factuurdatum. Alle facturen moeten worden betaald aan onze maatschappelijke zetel. Onze afgevaardigden of vertegenwoordigers kunnen geen betalingen ontvangen in onze naam.
Bedragen die op de vervaldatum onbetaald zijn, geven van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder beperking van onze andere rechten aanleiding tot :

a) De toepassing van een vewijlintrest 1,3% per maand
b) De eisbaarheid van het gehele saldo van de verkoopprijs
c) De opeising van een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen met een minimum van €50 als boete

De facturen worden als aanvaard beschouwd wanneer binnen 8 dagen na ontvangst geen schriftelijk bezwaar werd ingediend.

Levering en Service

ifm electronic nv verzekert de verkoop van de produkten van het merk ifm; eventueel aangevuld met produkten van derden. Het realiseren van gepersonaliseerde functionnele programma’s maken duidelijk geen deel uit van zijn offerte. De diensten na-verkoop zoals opleidingen of interventies, maken deel uit van een bijkomende clausule. 

Algemene voorwaarden voor de permanente overdracht van standaardsoftware van ifm

Preambule

U koopt van ifm standaardsoftware om deze te gebruiken voor uw applicaties of die van uw klanten.

Artikel 1 Doel van de overeenkomst

 1. Doel van deze overeenkomst is de permanente overdracht, tegen betaling of gratis, van het computerprogramma dat in de betreffende productbeschrijving staat genoemd, inclusief de bijbehorende gebruikersdocumentatie ("Contractsoftware") en het verlenen van de in artikel 2 beschreven gebruiksrechten. De hardware- en softwareomgeving, waarbinnen de contractsoftware moet worden gebruikt, wordt eveneens in de productbeschrijving beschreven.
 2. De contractsoftware en de gebruikersdocumentatie zijn voor u beschikbaar op de homepagina. Voor het geval de software met behulp van een licentiesleutel beveiligd is, ontvangt u de licentiesleutel uitsluitend voor het gebruik van de software, zoals nader bepaald in deze voorwaarden, de productbeschrijving en de gebruikersdocumentatie.
 3. De aard en de werking van de contractsoftware is uiteindelijk vastgelegd in de productbeschrijving. De daarin genoemde gegevens moeten worden gezien als prestatiebeschrijvingen en niet als garanties. Een garantie wordt alleen geboden wanneer die uitdrukkelijk als zodanig staat beschreven. Installatie- en configuratieprestaties vallen niet onder deze voorwaarden.

Artikel 2 Verlening van rechten

 1. Voor zover niet anders bepaald (bijvoorbeeld bij demoversies), ontvangt u een niet-exclusief, onbeperkt recht op het gebruik van de contractsoftware voor zover dit in deze voorwaarden en de productbeschrijving is toegestaan. De contractsoftware mag per gekochte licentie slechts op één apparaat of een virtuele machine worden gebruikt. Het toegestane gebruik omvat de installatie van de contractsoftware, het laden ervan in het werkgeheugen en het beoogde gebruik. In geen geval heeft u het recht om de aangeschafte contractsoftware te verhuren of anderszins in sublicentie te geven, om deze openbaar af te spelen of beschikbaar te stellen aan het publiek via kabel- of draadloze verbinding of om deze beschikbaar te stellen aan derden, hetzij tegen betaling, hetzij gratis, bijvoorbeeld door middel van Application Service Providing of als "Software as a Service". Art. 4 blijft onaangetast.
 2. U heeft het recht om een reservekopie te maken als dit nodig is om toekomstig gebruik veilig te stellen. U dient zichtbaar de vermelding "Back-upkopie" en een copyrightmelding van ifm op de gemaakte back-upkopie aan te brengen.
 3. U hebt het recht om de contractsoftware te decompileren en te dupliceren binnen het wettelijk voorgeschreven kader.
 4. U hebt het recht om de aangeschafte kopie van de contractsoftware permanent over te dragen aan een derde partij door de overhandiging van het licentiecertificaat en de documentatie. In dit geval geeft u het gebruik van het programma volledig op, verwijdert u alle geïnstalleerde kopieën van het programma van uw computers en verwijdert u alle kopieën op andere gegevensdragers of overhandigt u ze aan ons, tenzij u wettelijk verplicht bent ze voor een langere periode te bewaren. Op ons verzoek zult u ons schriftelijk bevestigen dat de genoemde maatregelen volledig zijn uitgevoerd of, indien nodig, de redenen voor een langere opslag toelichten. Bovendien gaat u met de derde partij uitdrukkelijk akkoord om de omvang van de toekenning van rechten conform dit artikel 2 in acht te nemen.
 5. Als u de contractsoftware gebruikt in een mate die kwalitatief (met betrekking tot het soort gebruik dat is toegestaan) of kwantitatief (met betrekking tot het aantal aangeschafte licenties) de verworven gebruiksrechten overschrijdt, zult u onmiddellijk de gebruiksrechten verwerven die nodig zijn voor het toegestane gebruik. Indien u dit niet doet, behouden wij ons het recht voor om onze rechten te doen gelden.
 6. Auteursrechtvermeldingen, serienummers en andere kenmerken ten behoeve van de programma-identificatie mogen niet uit de contractsoftware worden verwijderd of gewijzigd.

Artikel 3 Garantie

 1. In het geval dat de contractsoftware tegen betaling wordt geleverd, garanderen wij de overeengekomen kwaliteit en dat u de contractsoftware kunt gebruiken zonder inbreuk te maken op de rechten van derden in overeenstemming met de volgende bepalingen.
  De garantie geldt niet voor defecten die het gevolg zijn van het gebruik van de contractsoftware in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de eisen die in deze voorwaarden en de productbeschrijving worden gesteld, of voor wijzigingen en aanpassingen die u in de software hebt aangebracht zonder dat u daartoe wettelijk gerechtigd bent conform deze voorwaarden of onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 1. U moet de contractsoftware onmiddellijk na ontvangst controleren op duidelijke gebreken en ons onmiddellijk op de hoogte brengen als dergelijke gebreken aanwezig zijn, anders is elke garantie voor dergelijke gebreken uitgesloten. Hetzelfde geldt als een dergelijk gebrek zich op een later tijdstip manifesteert.
 2. In geval van een materiaalfout hebben wij eerst recht op nakoming achteraf, d.w.z. naar eigen goeddunken het gebrek verhelpen ("rectificatie van gebreken") of een vervangend product leveren. In het kader van de vervangende levering zult u, indien nodig, een nieuwe versie van de software overnemen, tenzij dit leidt tot onredelijke beperkingen. In geval van ontbrekende eigendomsrechten zullen wij u, naar eigen goeddunken, een wettelijk onberispelijke gebruiksmogelijkheid voor de contractsoftware bieden,  ofwel deze zodanig wijzigen dat de rechten van derden niet langer worden geschonden.
 3. Wij hebben het recht om de garantie in uw vestiging uit te voeren. Wij voldoen ook aan onze verplichting om defecten te verhelpen door updates met een automatische installatieroutine voor download beschikbaar te stellen op onze homepagina en u telefonische ondersteuning te bieden om eventuele installatieproblemen op te lossen.
 4. Uw recht om naar uw keuze de koopprijs te verlagen of de overeenkomst op te zeggen in het geval dat de reparatie of vervangende levering twee keer mislukt, blijft daarvan onverlet. Een herroepingsrecht bestaat niet in geval van geringe gebreken. Indien u schadevergoeding of compensatie voor nutteloze uitgaven eist, zijn wij overeenkomstig artikel 4 aansprakelijk.
 5. Met uitzondering van schadeclaims verjaren garantieclaims op basis van materiaalfouten na twee jaar. In het geval van verkoop op een gegevensdrager begint de verjaringstermijn met de levering van de contractsoftware, in het geval van verkoop via download vanaf het internet na aanmelding en activering van de toegangsgegevens voor de downloadzone. Voor schadevergoedingen en verzoeken tot vergoeding van nutteloze uitgaven is artikel 4 van toepassing.
 6. Als er een ondersteuningscontract tussen partijen bestaat, is de termijn voor het verhelpen van gebreken gebaseerd op de tijden die in dit ondersteuningscontract zijn vastgelegd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn wij aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4.

Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 4 zijn wij onbeperkt

 • aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • voor schade aan lijf, leden en gezondheid,
 • volgens de voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid en
 • tot de omvang van een aanvaarde garantie.
 1. In het geval van een lichte nalatigheid van een verplichting die essentieel is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting), is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die voorzienbaar en typisch is voor het betreffende type transactie.
 2. Een verdere aansprakelijkheid bestaat er niet.
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en organen.

Artikel 5 Beveiligingsmaatregelen, auditrecht

 1. U dient passende maatregelen te nemen om de contractsoftware en, indien van toepassing, de toegangsgegevens voor online toegang te beschermen tegen toegang door onbevoegden. In het bijzonder moeten alle kopieën van de contractsoftware en de toegangsgegevens op een beveiligde locatie worden bewaard.
 2. Op ons verzoek stelt u ons in staat om het juiste gebruik van de contractsoftware te controleren, met name of u het programma kwalitatief en kwantitatief gebruikt binnen het kader van de door u aangeschafte licenties. Voor dit doel zult u ons voorzien van informatie, ons toestaan relevante documenten en dossiers in te zien en ons of een door ons gemachtigd en voor u acceptabel auditbedrijf in staat stellen de gebruikte hardware- en softwareomgeving te controleren. Wij mogen de inspectie in uw vestiging uitvoeren tijdens uw normale kantooruren of laten uitvoeren door derden die tot geheimhouding zijn verplicht. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijfsvoering door dergelijke activiteiten op locatie zo min mogelijk wordt verstoord. Als uit het onderzoek blijkt dat het aantal aangeschafte licenties met meer dan 5% (vijf procent) is overschreden of dat de licentie op een andere manier is gebruikt die niet in overeenstemming is met het contract, dan draagt u de kosten van het  onderzoek, anders dragen wij de kosten.

Artikel 6 Overige

 1. U mag alleen met onze schriftelijke toestemming vorderingen op ons overdragen aan derden.Art. 2, par. 4 blijft onaangetast.
 2. Tegenstrijdige voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Partijen zijn zich ervan bewust dat de contractsoftware onderhevig kan zijn aan export- en importbeperkingen. Met name kunnen er licentievoorwaarden bestaan of kan het gebruik van de software of aanverwante technologieën in het buitenland aan beperkingen worden onderworpen. U dient zich te houden aan de geldende export- en importcontrolevoorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede aan alle andere relevante voorschriften. De uitvoering van de overeenkomst door ons is onderworpen aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoering als gevolg van nationale en internationale regelgeving op het gebied van export- en importwetgeving of andere wettelijke bepalingen.
 4. Het recht van het land waar ifm is gevestigd, is op deze overeenkomst van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11.4.1980 (VN-Verkoopverdrag) is uitgesloten.
 5. De plaats van de bevoegde rechtbank is de plaats van de statutaire zetel van ifm.

Open source software licenties

De besteller wordt erop gewezen dat verschillende producten van de ifm-groep open source componenten bevatten. Voor deze open source componenten gelden afhankelijk van het product de General Public License versie 1, 2 of 3 (General Public License 3 in combinatie met de GNU Compiler collection Runtime Library Exception versie 3.1), de Lesser General Public License versie 3, Berkeley Software Distribution (BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)”, de Academic Free License versie 2.1, MIT-License (MIT), Python Software Foundation License 2.0, Perl Artistic License en Artistic Li-cense 2.0, Microsoft Public License, Apache Software License versie 1.0, 1.1 en 2.0, ISC License, libpng License en de zlib License of andere licenties die uit de informatie over het desbetreffende product blijken. Dit betekent dat de besteller deze componenten (en, indien van toepassing, daarvan afgeleide onderdelen) alleen mag verstrekken met inachtneming van bovengenoemde licenties, waarvan sommige de broncode aan derden bekend maken. De besteller verplicht zich de desbetreffende licentie bij het gebruik, de bewerking en de doorgifte van de open source componenten in acht te nemen. De relevante licentieteksten zijn weergegeven in de productgerelateerde begeleidende materialen (bijv. gebruikershandleiding, installatieinstructies, downloads of verdere informatiematerialen).

Algemene voorwaarden voor het softwareonderhoud (services)

De partijen hebben een overeenkomst gesloten over de terbeschikkingstelling van software. De onderstaande voorwaarden gelden voor de levering van softwareonderhoudsdiensten door ifm electronic gmbh (hierna “dienstverlener” genoemd) ten aanzien van de software die aan de klant ter beschikking is gesteld. Afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk niet erkend.

1.           Definities

Dienstverlener:

ifm electronic gmbh of een aan ifm electronic gmbh gelieerde onderneming.

Hoofdovereenkomst:

Afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener over de terbeschikkingstelling van de software.

Klant:

Natuurlijke persoon of rechtspersoon die de dienstverlener de opdracht geeft de contractuele diensten te verrichten.

Software:

Het in de hoofdovereenkomst genoemde computerprogramma.

Update:

Nieuwe programmaversie van een software waarmee bestaande fouten van de huidige programmaversie worden verholpen.

Upgrade:

Nieuwe programmaversie van een software die nieuwe of verbeterde functionaliteiten van de software bevat.

2.           Onderwerp van de overeenkomst

De dienstverlener verricht softwareonderhoudsdiensten ten aanzien van de software die aan de klant ter beschikking is gesteld. De verrichting van de hier beschreven diensten is afhankelijk van de afsluiting van de hoofdovereenkomst.

 

3.           Vergoeding

Voor de diensten van de dienstverlener hoeft geen aparte vergoeding te worden betaald voor zover niet anders is overeengekomen.

 

4.           Algemene (prestatie-)verplichtingen, medewerking van de klant

De klant verplicht zich aan de dienstverlener ongevraagd alle informatie ter beschikking te stellen die nodig is voor een vakkundige beoordeling en uitvoering van de betreffende serviceaanvraag.

Verder is de klant verplicht de hem door de dienstverlener ter beschikking gestelde updates te installeren en uitsluitend de nieuwste software of de laatste versie voorafgaand aan de nieuwste versie te gebruiken. Dit geldt niet als dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht, bijvoorbeeld omdat de betreffende nieuwste of laatste voorgaande softwareversie foutief is en het bedrijfsproces van de klant daardoor niet goed functioneeert.

 

5.           Serviceomvang, servicetijden

De service door de dienstverlener vindt plaats per e-mail of telefonisch in het Duits of Engels.

Serviceperiode:

Er gelden de actuele servicetijden die op de landspecifieke homepage van de dienstverlener te vinden zijn, bijv. https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt voor Duitsland.

De dienstverlener verplicht zich binnen de hierna vastgelegde reactietijd te reageren op een serviceaanvraag. Met reactietijd wordt bedoeld de tijd vanaf het moment dat een serviceticket door de dienstverlener is gemaakt voor een concrete en reproduceerbare storing (“ticketaanmaak”) tot aan de reactie. De meting van de reactietijden vindt plaats tijdens de betreffende serviceperiode.

Er gelden de volgende reactietijden, waarbij de prioriteit van de storing wordt bepaald door de klant:

Prioriteit Definitie Reactie-tijd
hoog De storing heeft aanzienlijke gevolgen voor de transacties of bedrijfsactiviteiten resp. transacties kunnen niet worden uitgevoerd. Bij de storing zijn directe maatregelen vereist, omdat de storing tot aanzienlijke verliezen kan leiden of de gehele bedrijfsvoering kan storen. 4h
gemiddeld Als gevolg van de storing functioneert een transactie niet zoals beoogd. De storing heeft geringe effecten op de bedrijfsvoering. 8h
gering De storing heeft geringe of geen effecten op de bedrijfsvoering. 24h

Storing: er is sprake van een storing zoals bedoeld in deze voorwaarden als de software bij contractueel gebruik volgens de overeengekomen dienstomvang en volgens de door de aanbieder bepaalde systeemvereisten niet de in de product-/dienstbeschrijving vastgelegde functionaliteiten tijdens de looptijd van deze overeenkomst levert.

De manier waarop de service wordt geleverd, wordt in alle redelijkheid bepaald door de dienstverlener. De service kan zo nodig ook worden verleend in de vorm van handelingsinstructies aan de klant. De klant moet dergelijke handelingsinstructies opvolgen.

 

6.           Nieuwe programmaonderdelen

De dienstverlener werkt continu aan de verdere ontwikkeling van de aan de klant ter beschikking gestelde software en zal verdere ontwikkelingen meenemen in updates of upgrades.

De dienstverlener kan de aan de klant ter beschikking gestelde software te allen tijde naar redelijk inzicht vervangen door updates en upgrades.

De dienstverlener verleent aan de klant gebruiksrechten voor dergelijke updates en upgrades met inachtneming van de onderliggende hoofdovereenkomst.

 

7.           Aansprakelijkheid

De dienstverlener is aansprakelijk voor schade van de klant die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, die het gevolg is van het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, die berust op een verwijtbare niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, die het gevolg is van een verwijtbare aantasting van de gezondheid, het lichaam of het leven, of waarvoor een aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet is voorgeschreven, volgens de wettelijke bepalingen.

Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waarvan de nakoming de voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de inachtneming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen en waarvan de niet-nakoming aan de andere kant het gevaar met zich meebrengt dat het doel van de overeenkomst niet wordt bereikt.

Bij niet-nakoming van een wezenlijke contractuele verplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot schade met het ontstaan waarvan gewoonlijk rekening moet worden gehouden bij het gebruik van de in de overeenkomst bedoelde software.

Als schade van de klant voortvloeit uit het verlies van gegevens, is de dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk.

Voor het overige is de aansprakelijkheid – op welke rechtsgrond ook – uitgesloten.

 

8.           Looptijd en opzegging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is gekoppeld aan de looptijd van de hoofdovereenkomst en eindigt automatisch met het aflopen of andere beëindiging van de hoofdovereenkomst. Als de hoofdovereenkomst wordt verlengd, wordt ook deze overeenkomst automatisch verlengd.

              Voor ifm moneo softwareproducten geldt het volgende:

Met de aanschaf van de software verkrijgt de klant een recht op (gratis) service voor de periode tot het einde van het kalenderjaar waarin hij de desbetreffende moneo modules heeft aangeschaft en het daaropvolgende jaar. Aan het einde van dit volgende jaar vervalt het recht op service. De klant heeft dan de mogelijkheid een nieuwe serviceovereenkomst af te sluiten of indien nodig per geval tegen betaling services overeen te komen. Hierbij is naleving van de in punt 4 beschreven prestatie- of medewerkingsverplichtingen van de klant vereist.

 

9.           Slotbepalingen

Voor zover afzonderlijke clausules van deze overeenkomst – geheel of ten dele – rechtsongeldig zijn of worden, wordt hierdoor de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.

Het recht van het land waar ifm is gevestigd, is op deze overeenkomst van toepassing. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11-04-1980 (VN-Verkoopverdrag) is uitgesloten.

De enige bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is de rechtbank van de plaats van vestiging van ifm.

Stand: Dec. 2020