• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

IO-Link: global åben kommunikationsstandard

Højere ydeevne. Mindre arbejde.

IO-Link sensorer fra ifm åbner op for helt nye muligheder for brugeren. Fra let og hurtig opsætning til ekstra maskinovervågning af data og til procesgennemsigtighed fra maskinniveau til ERP-software: IO-Link tilbyder overbevisende effektivitetsforbedringer og omkostningsbesparelser. Oplev det selv!

Disse resultater blev opnået af kunder, som tidligere anvendte almindelig parallel ledningsføring af analoge sensorer, og først og fremmest var drevet af markant reducerede installationstider, behov for færre komponenter og lettere integration i styreenheden.

IO-Link er udviklet af førende sensor-, aktuator- og plc producenter. Resultatet er et standardiseret og feltbusuafhængigt interface til automatisering. Derved opnår brugere punkt-til-punkt-forbindelser uden kompleks adressering.

Nem opsætning, hurtig udskiftning af sensor

IO-Link enheder tilsluttes eksempelvis nemt via en M12 stikforbindelse. Derved udelukkes fejlfunktioner pga. forkert ledningsføring. Da der kan anvendes standardindustrikabler til dataoverførsel, reduceres variansen af de nødvendige kabler. Dertil kommer at kun et kabel skal føre tilbage til PLC'en og takket være IP69K, kan mange IO-Link mastere anvendes direkte i felten.

IO-Link integrationshjælp

Hvis der anvendes en IO-Link master, gemmer den alle parametre for de tilsluttede sensorer. Hvis der senere skal udskiftes en sensor med en identisk enhed, skrives de gemte parametre automatisk til den nye sensor. Det er ikke nødvendigt at lede efter de påkrævede sensorindstillinger.

Denne praktiske plug & play-udskiftning er gjort mulig pga. den unikke enhedsidentifikation i leverandør- og enhedsID: Med IO-Link kan enhederne kontrolleres. Derved sikres det, at enheder ikke udskiftes med uegnede enheder.

Præcis, interferenssikker overførsel af målte værdier

De målte værdier for konventionelle sensorer konverteres adskillige gange til digitale og analoge data, inden den endelige evaluering i PLC'en, hvilket resulterede i tab af de nøjagtigt målte værdier. IO-Link overfører data i en ren digital form baseret på et 24 V-signal og er dermed fri for konvertering og tab.

Desuden er signaloverførsel ikke følsom over for ekstern påvirkning. Afskærmede kabler og tilknyttet jording er ikke længere nødvendige; data kan overføres via industristandardkabler. Kostbare analoge inputkort er heller ikke længere nødvendige med den nye teknologi.

Hygiejniske tryksensorer fra ifm registrerer kontinuerligt niveauet i tryktankene. Tidligere forårsagede konverteringstab og EMC-støj unøjagtighed i niveaumålingen grundet den analoge signaloverførsel. Takket være den rent digitale overførsel af de målte værdier vha. IO-link overføres den nøjagtigt målte værdi nu til styreenheden.

Uafhængig af styreenhed og feltbus

Via IO-Link mastere kan der integreres IO-Link enheder i næsten enhver form for infrastruktur bestående af feltbus- og styringssystemer, og derved leveres interfaces til PROFINET, EtherNet/IP eller AS-i, blandt andre. Funktionsblokke for PLC gør programmering lettere. IO-Link er blevet udviklet som en åben standard af førende producenter fra automatiseringsindustrien og forbedres løbende. Det er endda muligt at tilslutte aktuatorer som f.eks. ventilterminaler til IO-Link mastere. Resultatet er en mere fleksibel og reduceret anlægsinfrastruktur.

Adskillige måleværdier i en enhed

I anvendelser som f.eks. kølekredsløb detekteres adskillige procesværdier ofte for at sikre præcis processtyring. Således omfatter et konventionelt målepunkt adskillige sensorer, f.eks. til at detektere flowhastigheden, den samlede mængde og temperaturen. IO-Link sensorer kan måle og overføre mere end én procesværdi digitalt. En flowsensor med IO-Link vil kunne detektere alle tre værdier i en enhed præcist og overføre dem digitalt via et standard 3-leder kabel. Dette reducerer markant udgifterne til konfiguration, installation og lagring af udskiftningssensorer.

Fjernadgang til sensorparametre

IO-Link enhedsparametre kan udskiftes via parameterindstillingssoftware som f.eks. moneo configure. Dette giver mulighed for hurtige justeringer og reducerer nedetiden. IO-Link sensorer kan låses vha. betjeningstasterne på sensoren eller fjernstyret via software. Låsen kan ikke deaktiveres uden software, og udelukker derved bevidste eller ubevidste parameterændringer på sensoren. moneo configure softwaren giver brugeren mulighed for at gemme enhedsindstillinger og oprette indstillingsprotokoller.

Tilstandsovervågning / diagnosticeringer

Med IO-Link foretages overførslen af proces- og servicedata på samme tid. Acyklisk genfindelige diagnostiske data som f.eks. minimum- eller maksimumværdier eller fejl som f.eks. ledningsbrud eller kortslutninger giver mulighed for tilstandsbaseret vedligeholdelse, hvilket sikrer højere oppetider for anlægget. Fejlfindingsdata kan tilgås, også under brug.

Gennemstrømningshastigheden i et kølekredsløb overvåges nøjagtigt ved hjælp af magnetinduktive inline-flowsensorer i SM-serien. I tilfælde af fejl overføres fejlfindingsdataene fra masteren til controlleren. Sensoren med fejlen identificeres entydigt.

Registrering af medier, skum og tilsmudsning

Brug IO-Link og se, hvad sensoren måler. Mange smarte sensorer kan anvendes udelukkende som binære sensorer, f.eks. til at levere et koblingssignal, når der er nået et øvre eller nedre niveau. Via det integrerede IO-Link interface overfører sensorerne også den aktuelle procesværdi. Dette giver f.eks. mulighed for styringen at differentiere mellem produktet og rengøringsmidlet. Det er også muligt at detektere skum eller resterende smuds efter rengøringsprocesser for at beskytte anlægget og produktet.