You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
 1. IO-Link moduly
 2. Technologie
 3. Informace o stavu v procesních datech

Informace o stavu v procesních datech

Přenos dat z modulu master do výstupního modulu:
Jednotka PLC může řídit každý výstup každého výstupníhomodulu, který je připojený k modulu IO-Link master. Modul master cyklicky odesílá 4bajtové dávky dat. Výstup se sepne, kdyžmá příslušný bit v procesních datech hodnotu 1.

Reakce výstupního modulu na modul master:
Stejným způsobem může jednotka PLC načítat z jednotlivých modulů informace o stavu. V bajtu 4 může modul zjišťovat podpětí, zkrat a celkový stav modulu.

 • Při přetížení nebo zkratu jednoho nebo dvou zdrojů napájecího napětí jsou všechny chybové bity na této straně nastaveny na hodnotu 1.

Když má jedna strana příliš velký celkový proud, jednotka přetíženou stranu vypne a zakáže. Pokud chcete výstupy na této straně opět povolit, můžete použít 3 postupy:

Způsob A:

 • Přes systémIO-Link nastavte výstupní bajty 0 a 2 na hodnotu 0.
 • Levá strana je opět povolená.
 • Výstupní bajty 1 a 3 nastavte pomocí systémuIO-Link na hodnotu 0.
 • Pravá strana je opět povolená.

Způsob B:

 • Modul odpojte a zase připojte.
 • Obě strany jsou povolené.

Způsob C:
Po odstranění příčiny zkratu může uživatel odeslat příkazy IO-Link, které uvolní západky na levé a pravé straně:

 • 208 Resetovat západku na levé straně
 • 209 Resetovat západku na pravé straně

V případě podpětí na levé nebo pravé straně indikují poruchu bity UVL nebo UVR.

Informace o stavu v bajtu 6 jsou kopií proměnné [Device Status] v kanálu procesních dat.
(0) Zařízení je v pořádku
(1) Je nutná údržba
(2) Mimo specifikaci
(3) Kontrola funkčnosti
(4) Porucha