You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

IO-Link: Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο επικοινωνίας

Μεγαλύτερη απόδοση. Λιγότερη προσπάθεια.

Οι αισθητήρες IO-Link της ifm διανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες για τον χρήστη. Από την εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση και τα πρόσθετα διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης μηχανών, έως τη διαφανή επεξεργασία από το επίπεδο μηχανών μέχρι το λογισμικό ERP: Το IO-Link προσφέρει εντυπωσιακά οφέλη απόδοσης και μείωση κόστους. Δείτε και μόνοι σας!

Αυτά τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν από πελάτες που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως τυπική παράλληλη καλωδίωση αναλογικών αισθητήρων και οφείλονταν κυρίως στους σημαντικά μειωμένους χρόνους εγκατάστασης, στα λιγότερα εξαρτήματα που απαιτούνται και στην ευκολότερη ενσωμάτωση στον ελεγκτή.

Το IO-Link έχει αναπτυχθεί από κορυφαίους κατασκευαστές αισθητήρων, ενεργοποιητών και συστημάτων ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι μία τυποποιημένη και ανεξάρτητη από τον δίαυλο πεδίου διασύνδεση για τον αυτοματισμό. Αυτό παρέχει στον χρήστη συνδέσεις σημείο προς σημείο χωρίς πολύπλοκη διευθυνσιοδότηση.

Εύκολη διαμόρφωση, γρήγορη αντικατάσταση αισθητήρα

Οι συσκευές IO-Link συνδέονται απλά π.χ. μέσω ενός βύσματος M12. Επομένως αποκλείονται τυχόν δυσλειτουργίες λόγω λανθασμένης καλωδίωσης. Δεδομένου ότι τα τυπικά βιομηχανικά καλώδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση δεδομένων, η απόκλιση των απαιτούμενων καλωδίων μειώνεται. Επιπλέον, μόνο ένα καλώδιο πρέπει να επιστρέφει στο PLC και, χάρη στο IP69K, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στο πεδίο πολλές κύριες μονάδες IO-Link.

Βοήθεια ενσωμάτωσης IO-Link

Εάν χρησιμοποιείται μία κύρια μονάδα IO-Link, αποθηκεύει όλες τις παραμέτρους των συνδεδεμένων αισθητήρων. Εάν αργότερα αντικατασταθεί ένας αισθητήρας με μία πανομοιότυπη συσκευή, οι αποθηκευμένες παράμετροι εγγράφονται αυτόματα στον νέο αισθητήρα. Η αναζήτηση των απαιτούμενων ρυθμίσεων του αισθητήρα δεν είναι απαραίτητη.

Αυτή η άνετη αντικατάσταση Plug & Play καθίσταται δυνατή χάρη στη μοναδική αναγνώριση συσκευής στα αναγνωριστικά προμηθευτή και συσκευής: Με το IO-Link, οι συσκευές μπορούν να ελεγχθούν. Αυτό διασφαλίζει ότι οι συσκευές δεν αντικαθίστανται από ακατάλληλες μονάδες.

Ακριβής, ανθεκτική στις παρεμβολές μετάδοση των μετρούμενων τιμών

Οι μετρούμενες τιμές των συμβατικών αισθητήρων μετατρέπονται πολλές φορές σε ψηφιακά και αναλογικά δεδομένα πριν από την τελική αξιολόγηση στο PLC, με αποτέλεσμα την απώλεια των επακριβών μετρούμενων τιμών. Το IO-Link μεταδίδει τα δεδομένα σε καθαρά ψηφιακή μορφή με βάση ένα σήμα 24 V και επομένως δεν έχει μετατροπές και απώλειες.

Επιπλέον, η μετάδοση του σήματος δεν είναι ευαίσθητη σε εξωτερικές επιδράσεις. Τα θωρακισμένα καλώδια και η σχετική γείωση δεν είναι πλέον απαραίτητα. Τα δεδομένα μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω καλωδίων βιομηχανικών προτύπων. Με τη νέα τεχνολογία, ακόμη και οι ακριβές κάρτες αναλογικής εισόδου δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Οι υγιεινοί αισθητήρες πίεσης της ifm ανιχνεύουν συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης στις δεξαμενές πίεσης. Στο παρελθόν, οι απώλειες μετατροπής και οι παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας κατά τη μετάδοση αναλογικών σημάτων για τη στάθμη πλήρωσης προκαλούσαν ανακρίβειες. Χάρη στην καθαρά ψηφιακή μετάδοση των μετρούμενων τιμών μέσω IO-link, στον ελεγκτή μεταδίδεται πλέον η ακριβής μετρούμενη τιμή.

Ανεξάρτητος ελεγκτής και δίαυλος πεδίου

Μέσω των κύριων μονάδων IO-Link, οι συσκευές IO-Link μπορούν να ενσωματωθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε υποδομή διαύλου πεδίου και συστημάτων ελέγχου, παρέχοντας διεπαφές, μεταξύ άλλων, για ProfiNet, EtherNet/IP ή AS-i. Τα λειτουργικά μπλοκ του PLC απλοποιούν τον προγραμματισμό. Το IO-Link έχει αναπτυχθεί ως ανοιχτό πρότυπο από κορυφαίους κατασκευαστές στη βιομηχανία αυτοματισμού και βελτιώνεται συνεχώς. Στις κύριες μονάδες IO-Link είναι δυνατή η σύνδεση ακόμα και ενεργοποιητών, όπως οι ακροδέκτες σύνδεσης βαλβίδων. Το αποτέλεσμα είναι μία πιο ευέλικτη και περιορισμένη υποδομή της εγκατάστασης.

Διάφορες μετρούμενες τιμές σε μία συσκευή

Σε εφαρμογές όπως τα κυκλώματα ψύξης, συχνά ανιχνεύονται διάφορες τιμές διεργασίας για να διασφαλίζεται ο ακριβής έλεγχος της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, ένα συμβατικό σημείο μέτρησης περιλαμβάνει διάφορους αισθητήρες, π.χ. για την ανίχνευση του ρυθμού ροής, της συνολικής ποσότητας και της θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες IO-Link μπορούν να μετρούν και να μεταδίδουν ψηφιακά περισσότερες από μία τιμές διεργασίας. Ένας αισθητήρας ροής με IO-Link μπορεί να ανιχνεύει με ακρίβεια και τις τρεις τιμές σε μία συσκευή και να τις μεταδίδει ψηφιακά μέσω ενός τυπικού καλωδίου 3 συρμάτων. Αυτό μειώνει σημαντικά το κόστος για τη διαμόρφωση, την εγκατάσταση και την αποθήκευση των ανταλλακτικών αισθητήρων.

Απομακρυσμένη προσπέλαση των παραμέτρων του αισθητήρα

Οι παράμετροι της συσκευής IO-Link μπορούν να αλλάξουν μέσω ενός λογισμικού παραμετροποίησης όπως το moneo configure. Αυτό επιτρέπει γρήγορες ρυθμίσεις και μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Οι αισθητήρες IO-Link μπορούν να κλειδωθούν μέσω των πλήκτρων λειτουργίας στον αισθητήρα ή απομακρυσμένα μέσω του λογισμικού. Το κλείδωμα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς το λογισμικό, αποκλείοντας συνειδητές ή ακούσιες αλλαγές παραμέτρων στον αισθητήρα. Το λογισμικό moneo configure επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις της συσκευής και να δημιουργούν πρωτόκολλα ρυθμίσεων.

Επιτήρηση κατάστασης / διάγνωση

Με το IO-Link, η μεταφορά δεδομένων διεργασίας και τεχνικής υποστήριξης πραγματοποιείται ταυτόχρονα. Τα ακυκλικά ανακτήσιμα δεδομένα διάγνωσης, όπως ελάχιστες ή μέγιστες τιμές, ή σφάλματα όπως θραύσεις καλωδίων ή βραχυκυκλώματα, επιτρέπουν τη συντήρηση βάσει συνθηκών, εξασφαλίζοντας υψηλότερο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης. Τα δεδομένα διάγνωσης είναι προσπελάσιμα ακόμη και κατά τη λειτουργία.

Ο ρυθμός ροής σε ένα κύκλωμα ψύξης παρακολουθείται με ακρίβεια χρησιμοποιώντας μαγνητικούς-επαγωγικούς αισθητήρες ροής inline από τη σειρά SM. Εάν προκύψει σφάλμα, τα δεδομένα διάγνωσης μεταβιβάζονται από την κύρια μονάδα στον ελεγκτή. Ο ελαττωματικός αισθητήρας αναγνωρίζεται με σαφήνεια.

Ανίχνευση μέσων, αφρού και ρύπων

Χρησιμοποιήστε το IO-Link και δείτε τι μετρά ο αισθητήρας. Πολλοί έξυπνοι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως δυαδικοί αισθητήρες, π.χ. για την παροχή ενός σήματος μεταγωγής όταν επιτευχθεί η ανώτατη ή η κατώτατη στάθμη πλήρωσης. Μέσω της ενσωματωμένης διασύνδεσης IO-Link, οι αισθητήρες μεταδίδουν επίσης την τρέχουσα τιμή διεργασίας. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, τη διαφοροποίηση μεταξύ του προϊόντος και του μέσου καθαρισμού στον ελεγκτή. Εφικτή είναι, επίσης, η ανίχνευση του αφρού ή των υπολειμμάτων ρύπων μετά από διαδικασίες καθαρισμού για την προστασία της εγκατάστασης και του προϊόντος.